وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/abolfazl-daneshvar دکتر ابوالفضل دانشور استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
profs.gonbad.ac.ir/adineh --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/aghaee استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی زبان های خارجی
profs.gonbad.ac.ir/ahangar استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
profs.gonbad.ac.ir/ahmadi دکتر مسعود احمدی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی گروه زبان های خارجی
profs.gonbad.ac.ir/akbari دکتر رضا اکبری استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی شیمی
profs.gonbad.ac.ir/akram-taleghani دکتر اکرم طالقانی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی شیمی
profs.gonbad.ac.ir/ali-behniafar دکتر علی بهنیافر استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی مهندسی برق
profs.gonbad.ac.ir/alijanpour دکتر سکینه علیجان پور استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
profs.gonbad.ac.ir/alimadadi دکتر منا علی مددی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات
profs.gonbad.ac.ir/aminian دکتر هدایت الله امینیان --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/amin-mohammadi دکتر امین محمدی استادکلایه استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/anaraki مهندس سعید هاشمیه انارکی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/aref-danyali --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/atabay حبیب الله آق اتابای مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی کامپیوتر