وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/zarei دکتر مهدی زارعی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی