وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/avarseji دکتر زینب اورسجی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/babakordi دکتر فاطمه باباکردی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
profs.gonbad.ac.ir/bahlekeh دکتر عبدالناصر بهلکه استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/bahri دکتر فاطمه بحري بيناباج استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
profs.gonbad.ac.ir/bayatkoohsar دکتر جواد بیات کوهسار --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/behmanesh دکتر بهاره بهمنش استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/biabani دکتر عباس بیابانی دانشیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
profs.gonbad.ac.ir/boozarpour دکتر سهراب بوذرپور استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
profs.gonbad.ac.ir/borhani --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/choori مهندس علی چوری مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی
profs.gonbad.ac.ir/dabbagh علی دباغ مربی دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی زبان های خارجه
profs.gonbad.ac.ir/esmaeili دکتر مجید محمداسمعیلی دانشیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/fakhireh دکتر اکبر فخیره استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/faraji دکتر فرشید فرجی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/faramarzi دکتر زین العابدین فرامرزی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی ادبیات فارسی