وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/boozarpour دکتر سهراب بوذرپور استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
profs.gonbad.ac.ir/choori مهندس علی چوری مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی
profs.gonbad.ac.ir/dabbagh علی دباغ مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی زبان های خارجه
profs.gonbad.ac.ir/esmaeili دکتر مجید محمد اسماعیلی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/fakhireh دکتر اکبر فخیره --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/faraji دکتر فرشید فرجی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/faramarzi دکتر زین العابدین فرامرزی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/farhangi دکتر محمد فرهنگی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/farivar دکتر فریبا فریور --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/farokhzad دکتر راضیه فرخ زاد رستمی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/farshad دکتر محمد فرشاد استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی مهندسی برق
profs.gonbad.ac.ir/fathabadi دکتر ابوالحسن فتح آبادی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/fozouni دکتر محمد فزونی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
profs.gonbad.ac.ir/ghanbari دکتر فرزاد قنبری --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/gharebash دکتر آشور محمد قره باش --- --- ---