وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/farasati استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/fardin-jamshidi دکتر فردین جمشیدی مهر استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی فلسفه
profs.gonbad.ac.ir/farhangi دکتر محمد فرهنگی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/farivar دکتر فریبا فریور استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
profs.gonbad.ac.ir/farokhzad دکتر راضیه فرخ زاد رستمی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/farshad دکتر محمد فرشاد استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی مهندسی برق
profs.gonbad.ac.ir/fathabadi دکتر ابوالحسن فتح آبادی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/fozouni دکتر محمد فزونی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
profs.gonbad.ac.ir/ghalandarayeshi دکتر شعبان قلندرآیشی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی آمار
profs.gonbad.ac.ir/ghanbari دکتر فرزاد قنبری --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/gharebash دکتر آشور محمد قره باش استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
profs.gonbad.ac.ir/ghezelsefloo دکتر حمیدرضا قزلسفلو استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی علوم ورزشی
profs.gonbad.ac.ir/gholamalipour دکتر ابراهیم غلامعلی پور علمداری استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی j,gdnhj 'dhid
profs.gonbad.ac.ir/gholi مهندس احمد قلی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/gholipour دکتر حسنی قلی پور کنعانی --- --- ---