وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/ghezelsefloo مهندس حمیدرضا قزلسفلو --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/gholamalipour دکتر ابراهیم غلامعلی پور علمداری --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/gholi مهندس احمد قلی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/gholipour دکتر حسنی قلی پور کنعانی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/gholizadeh وب سایت دکتر عبداللطیف قلی زاده استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
profs.gonbad.ac.ir/ghorbani دکتر حجت قربانی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/golchini دکتر حسین گل چینی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/golizadeh-mohammad دکتر محمد قلی زاده استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/golzarianpour مهندس کیاوش گلزاریان پور --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/habibi مهندس میثم حبیبی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/harsij دکتر محمد هرسیج --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/heshmatpoor دکتر علی حشمت پور استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/hma دکتر حسین ملاعباسی استادیار دکترا فنی مینودشت
profs.gonbad.ac.ir/hosseini دکتر حسین حسینی مقدم --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/imeri دکتر بهروز ایمری --- --- ---