وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/habibi مهندس میثم حبیبی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/hadi-amini --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/harsij دکتر محمد هرسیج --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/heshmatpoor دکتر علی حشمت پور استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/hma دکتر حسین ملاعباسی استادیار دکترا فنی مینودشت عمران
profs.gonbad.ac.ir/hosseini دکتر حسین حسینی مقدم --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/hossein-mohammadi دکتر حسین محمدی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات فارسی
profs.gonbad.ac.ir/imeri دکتر بهروز ایمری استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی علوم ورزشی
profs.gonbad.ac.ir/jabbari مهندس طاهره جباری خان ببین مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/jafariyan دکتر حجت الله جعفریان --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/jamalirad دکتر لعیا جمالی راد استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ
profs.gonbad.ac.ir/jandaghi دکتر نادر جندقی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخيزداري
profs.gonbad.ac.ir/javanmard دکتر ابراهیم جوانمرد فرخاني استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
profs.gonbad.ac.ir/jorjani دکتر عیسی جرجانی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/karimi مهندس منصوره کریمی مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی