وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/jabbari مهندس طاهره جباری خان ببین مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/jafariyan دکتر حجت الله جعفریان --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/jamalirad دکتر لعیا جمالی راد --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/jandaghi دکتر نادر جندقی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی .
profs.gonbad.ac.ir/javanmard دکتر ابراهیم جوانمرد فرخاني استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
profs.gonbad.ac.ir/jorjani دکتر عیسی جرجانی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/karimi مهندس منصوره کریمی مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی
profs.gonbad.ac.ir/karshenasan دکتر علی کارشناسان استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی اقتصاد
profs.gonbad.ac.ir/kashani مهندس مجتبی کاشانی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/khanahmadi مهندس علیرضا خان احمدی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/khanduzi دکتر راحله خاندوزی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
profs.gonbad.ac.ir/kheirandish دکتر مسعود خیراندیش استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی اقتصاد
profs.gonbad.ac.ir/khosravi دکتر حسن خسروی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/kordjazi دکتر ضیاء کردجزی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/maghsoudlou دکتر شهریار مقصودلو استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی