وب سایت اساتید دانشگاه گنبد کاووس

وب سایت اساتید دانشگاه

عنوان توضیحات مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
دکتر حجت الله جعفریان --- --- ---
دکتر لعیا جمالی راد --- --- ---
دکتر ابراهیم جوانمرد فرخاني --- --- ---
دکتر عیسی جرجانی --- --- ---
مهندس منصوره کریمی --- --- ---
دکتر علی کارشناسان استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی
مهندس مجتبی کاشانی --- --- ---
مهندس علیرضا خان احمدی --- --- ---
دکتر مسعود خیراندیش --- --- ---
دکتر حسن خسروی عضو هیات علمی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
دکتر ضیاء کردجزی عضو هیات علمی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر شهریار مقصودلو --- --- ---
دکتر رضا مظهری --- --- ---
مهندس مصطفی مهدی پور --- --- ---
دکتر مراد اسماعیلی --- --- ---