وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/karshenasan دکتر علی کارشناسان استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی اقتصاد
profs.gonbad.ac.ir/kashani مهندس مجتبی کاشانی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/khanahmadi دکتر علیرضا خان احمدی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم دامی
profs.gonbad.ac.ir/khanduzi دکتر راحله خاندوزی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
profs.gonbad.ac.ir/kheirandish دکتر مسعود خیراندیش استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصادی
profs.gonbad.ac.ir/khosravi دکتر حسن خسروی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/kordjazi دکتر ضیاء کردجزی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/maghsoudlou دکتر شهریار مقصودلو استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
profs.gonbad.ac.ir/mahmoodlu دکتر مجتبی قره محمودلو استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/mazaher-karimi دکتر مظاهر کریمی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی مهندسی برق
profs.gonbad.ac.ir/mazhari دکتر رضا مظهری استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصادی
profs.gonbad.ac.ir/mehdi-asri دکتر مهدی عصری استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی فیزیک
profs.gonbad.ac.ir/mehdi-ghezelsefloo دکتر مهدی قزلسفلو استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی روانشناسی
profs.gonbad.ac.ir/mehdipoor مهندس مصطفی مهدی پور مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی فیزیک
profs.gonbad.ac.ir/mesmaeeli دکتر مراد اسماعیلی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات فارسی