وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/jalili --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/jamalirad دکتر لعیا جمالی راد استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ
profs.gonbad.ac.ir/jandaghi دکتر نادر جندقی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخيزداري
profs.gonbad.ac.ir/javanmard دکتر ابراهیم جوانمرد فرخاني استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
profs.gonbad.ac.ir/jorjani دکتر عیسی جرجانی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/karimi مهندس منصوره کریمی مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی
profs.gonbad.ac.ir/karshenasan دکتر علی کارشناسان استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی اقتصاد
profs.gonbad.ac.ir/kashani مهندس مجتبی کاشانی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/kazem-musakhani دکتر کاظم موسی خانی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی فلسفه
profs.gonbad.ac.ir/khanahmadi دکتر علیرضا خان احمدی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم دامی
profs.gonbad.ac.ir/khanduzi دکتر راحله خاندوزی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
profs.gonbad.ac.ir/kheirandish دکتر مسعود خیراندیش استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصادی
profs.gonbad.ac.ir/khosravi دکتر حسن خسروی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/kordjazi دکتر ضیاء کردجزی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/maghsoudlou دکتر شهریار مقصودلو استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی