وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/mahmoodlu دکتر مجتبی قره محمودلو استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/mazaher-karimi دکتر مظاهر کریمی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی مهندسی برق
profs.gonbad.ac.ir/mazhari دکتر رضا مظهری --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/mehdi-ghezelsefloo دکتر مهدی قزلسفلو استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی روانشناسی
profs.gonbad.ac.ir/mehdipoor مهندس مصطفی مهدی پور مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی فیزیک
profs.gonbad.ac.ir/mesmaeeli دکتر مراد اسماعیلی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/miri دکتر حمید میری استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
profs.gonbad.ac.ir/m-mohamadi دکتر محسن محمدی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی اقتصاد و جغرافیا
profs.gonbad.ac.ir/mohammadi دکتر امین محمدی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/mohammadzadeh --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/mollashahi مهندس مهدی ملاشاهی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/mosavi دکتر سید مرتضی موسوی نوکنده --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/moslemipur دکتر فرید مسلمی پور --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/mostafaloo دکتر یوسف مصطفی لو --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/naeimi دکتر معصومه نعیمی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی