وب سایت اساتید دانشگاه گنبد کاووس

وب سایت اساتید دانشگاه

عنوان توضیحات مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
دکتر محسن محمدی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی اقتصاد و جغرافیا
دکتر امین محمدی --- --- ---
مهندس مهدی ملاشاهی --- --- ---
دکتر سید مرتضی موسوی نوکنده --- --- ---
دکتر فرید مسلمی پور --- --- ---
دکتر یوسف مصطفی لو --- --- ---
دکتر معصومه نعیمی --- --- ---
دکتر علی نخزری مقدم --- --- ---
دکتر احمد نیرمه --- --- ---
مهندس علی نوری --- --- ---
وحید اسکو --- --- ---
دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی
دکتر رحمان پاتیمار دانشیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر هادی رئیسی عضو هیات علمی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر رضا راه چمنی --- --- ---