وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/mahmoodlu دکتر مجتبی قره محمودلو استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/mahmoud-salehi استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
profs.gonbad.ac.ir/majid-mokaber دکتر مجید مکبر اصفهانی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی شیمی
profs.gonbad.ac.ir/mazaher-karimi دکتر مظاهر کریمی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی مهندسی برق
profs.gonbad.ac.ir/mazhari دکتر رضا مظهری استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصادی
profs.gonbad.ac.ir/mehdi-asri دکتر مهدی عصری استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی فیزیک
profs.gonbad.ac.ir/mehdi-ghezelsefloo دکتر مهدی قزلسفلو استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی روانشناسی
profs.gonbad.ac.ir/mehdi-keshavarz دکتر مهدی کشاورز قرابائی استادیار دکترا علوم انسانی آزادشهر مدیریت
profs.gonbad.ac.ir/mehdipoor دکتر مصطفی مهدی پور استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی فیزیک
profs.gonbad.ac.ir/mesmaeeli دکتر مراد اسماعیلی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات فارسی
profs.gonbad.ac.ir/miri دکتر حمید میری استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
profs.gonbad.ac.ir/mirza استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی ادبیات فارسی
profs.gonbad.ac.ir/m-mohamadi دکتر محسن محمدی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصادی
profs.gonbad.ac.ir/mohammadi دکتر امین محمدی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/mohammadzadeh استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات