وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/mazhari دکتر رضا مظهری استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصادی
profs.gonbad.ac.ir/mehdi-asri دکتر مهدی عصری استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی فیزیک
profs.gonbad.ac.ir/mehdi-ghezelsefloo دکتر مهدی قزلسفلو استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی روانشناسی
profs.gonbad.ac.ir/mehdi-keshavarz دکتر مهدی کشاورز قرابائی استادیار دکترا علوم انسانی آزادشهر مدیریت
profs.gonbad.ac.ir/mehdipoor مهندس مصطفی مهدی پور مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی فیزیک
profs.gonbad.ac.ir/mesmaeeli دکتر مراد اسماعیلی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات فارسی
profs.gonbad.ac.ir/miri دکتر حمید میری استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
profs.gonbad.ac.ir/m-mohamadi دکتر محسن محمدی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصادی
profs.gonbad.ac.ir/mohammadi دکتر امین محمدی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/mohammadzadeh استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/mojtaba-rajabi دکتر مجتبی رجبی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی آموزش زبان انگلیسی
profs.gonbad.ac.ir/mollashahi مهندس مهدی ملاشاهی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/morteza-mousavi استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی
profs.gonbad.ac.ir/mosavi دکتر سید مرتضی موسوی نوکنده --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/moslemipur دکتر فرید مسلمی پور استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی