وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/miri دکتر حمید میری استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
profs.gonbad.ac.ir/m-mohamadi دکتر محسن محمدی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصادی
profs.gonbad.ac.ir/mohammadi دکتر امین محمدی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/mohammadzadeh استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/mojtaba-rajabi دکتر مجتبی رجبی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی آموزش زبان انگلیسی
profs.gonbad.ac.ir/mollashahi مهندس مهدی ملاشاهی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/morteza-mousavi استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی
profs.gonbad.ac.ir/mosavi دکتر سید مرتضی موسوی نوکنده --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/moslemipur دکتر فرید مسلمی پور استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
profs.gonbad.ac.ir/mostafaloo دکتر یوسف مصطفی لو استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
profs.gonbad.ac.ir/naeimi دکتر معصومه نعیمی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی
profs.gonbad.ac.ir/nakhzari دکتر علی نخزری مقدم --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/neirameh دکتر احمد نیرمه استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
profs.gonbad.ac.ir/nouri علی نوری مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی معارف اسلامی
profs.gonbad.ac.ir/oskou وحید اسکو مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی حسابداری