وب سایت اساتید دانشگاه گنبد کاووس

وب سایت اساتید دانشگاه

عنوان توضیحات مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
دکتر علی راحمی کاریزکی --- --- ---
دکتر مریم رامین نیا --- --- ---
مهندس سید علی رضوی --- --- ---
دکتر کمیل رکنی عضو هیات علمی گروه عمران-نقشه برداری استادیار دکترا فنی مینودشت مهندسی عمران-نقشه برداری
دکتر فرامرز رستمی --- --- ---
دکتر حامد روحانی --- --- ---
دکتر حسین صبوری عضو هیات علمی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی
مهندس سید جواد سجادی --- --- ---
دکتر علی ستاریان --- --- ---
مهندس مهرداد صدقی --- --- ---
دکتر سید مرتضی سیدیان --- --- ---
دکتر مهدی شاهینی استادیار ریاضیات کاربردی (آنالیز عددی) استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
مهندس شیخ زاده عضو هیات علمی مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی کامپیوتر
دکتر اسماعیل شیرازی --- --- ---
مهندس سعید شکوه --- --- ---