وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/nakhzari دکتر علی نخزری مقدم --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/neirameh دکتر احمد نیرمه --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/nouri مهندس علی نوری --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/oskou وحید اسکو مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی حسابداری
profs.gonbad.ac.ir/oveis-mohammadi دکتر اویس محمدی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی ادبیات فارسی
profs.gonbad.ac.ir/panahi دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی
profs.gonbad.ac.ir/patimar دکتر رحمان پاتیمار دانشیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/raeisi دکتر هادی رئیسی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/rahchamani دکتر رضا راه چمنی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/rahemi دکتر علی راحمی کاریزکی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/raminnia دکتر مریم رامین نیا --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/rastegar دکتر عبدالغنی رستگار استادیار دکترا علوم انسانی آزادشهر مدیریت
profs.gonbad.ac.ir/razavi مهندس سید علی رضوی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/rokni دکتر کمیل رکنی استادیار دکترا فنی مینودشت مهندسی عمران-نقشه برداری
profs.gonbad.ac.ir/rostami دکتر فرامرز رستمی --- --- ---