وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/mostafaloo دکتر یوسف مصطفی لو استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
profs.gonbad.ac.ir/naeimi دکتر معصومه نعیمی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی
profs.gonbad.ac.ir/nakhzari دکتر علی نخزری مقدم --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/neirameh دکتر احمد نیرمه استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
profs.gonbad.ac.ir/nouri علی نوری مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی معارف اسلامی
profs.gonbad.ac.ir/oskou وحید اسکو مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی حسابداری
profs.gonbad.ac.ir/oveis-mohammadi دکتر اویس محمدی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی ادبیات فارسی
profs.gonbad.ac.ir/panahi دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی
profs.gonbad.ac.ir/patimar دکتر رحمان پاتیمار دانشیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/raeisi دکتر هادی رئیسی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
profs.gonbad.ac.ir/rahchamani دکتر رضا راه چمنی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
profs.gonbad.ac.ir/rahemi دکتر علی راحمی کاریزکی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/rahmati استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات (علوم قرآن و حدیث)
profs.gonbad.ac.ir/raminnia دکتر مریم رامین نیا استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات فارسی
profs.gonbad.ac.ir/rastegar دکتر عبدالغنی رستگار استادیار دکترا علوم انسانی آزادشهر مدیریت