وب سایت اساتید دانشگاه گنبد کاووس

وب سایت اساتید دانشگاه

عنوان توضیحات مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
نعمت الله تقی نژاد عضو هیات علمی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی آمار و ریاضی
دکتر ابوالفضل طهماسبی عضو هیأت علمی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتعداری
دکتر فاختک طلیعی طبری استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی
مهندس زهرا تراز --- --- ---
مهندس مهدی تیموری یانسری --- --- ---
دکتر عبدالسعید توماج استادیار گروه آمار و ریاضی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
مهندس مهدی ترشیزی --- --- ---
دکتر وحید وزیری --- --- ---
دکتر صالح یمرلی عضو هیات علمی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی
دکتر مهدی زارعی --- --- ---