وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/rahchamani دکتر رضا راه چمنی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
profs.gonbad.ac.ir/rahemi دکتر علی راحمی کاریزکی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/rahmati استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات (علوم قرآن و حدیث)
profs.gonbad.ac.ir/raminnia دکتر مریم رامین نیا استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات فارسی
profs.gonbad.ac.ir/rastegar دکتر عبدالغنی رستگار استادیار دکترا علوم انسانی آزادشهر مدیریت
profs.gonbad.ac.ir/razavi مهندس سید علی رضوی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/rokni دکتر کمیل رکنی استادیار دکترا فنی مینودشت مهندسی عمران-نقشه برداری
profs.gonbad.ac.ir/rostami فرامرز رستمی چراتی دانشیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی شیمی
profs.gonbad.ac.ir/rouhani دکتر حامد روحانی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/sabouri --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/sajadi مهندس سید جواد سجادی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/salehyamrali دکتر صالح یمرلی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
profs.gonbad.ac.ir/salehyamrali@gonbad.ac.ir --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/sanaeepour دکتر هادی ثنائی پور استادیار دکترا علوم انسانی آزادشهر مدیریت
profs.gonbad.ac.ir/sattarian دکتر علی ستاریان --- --- ---