وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/sedghi مهندس مهرداد صدقی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/seyedian دکتر سید مرتضی سیدیان استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/shahini دکتر مهدی شاهینی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
profs.gonbad.ac.ir/sheikhzadeh محمد جواد شیخ زاده مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی کامپیوتر
profs.gonbad.ac.ir/shirangi دکتر سیده آیناز شیرنگی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
profs.gonbad.ac.ir/shirazi دکتر اسماعیل شیرازی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی آمار و ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/shokooh دکتر سعید شکوه استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/taghinezhad نعمت الله تقی نژاد استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
profs.gonbad.ac.ir/tahmasebi دکتر ابوالفضل طهماسبی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتعداری
profs.gonbad.ac.ir/taliei دکتر فاختک طلیعی طبری استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
profs.gonbad.ac.ir/taraz مهندس زهرا تراز --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/teimouri مهدی تيموری یانسری مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی آمار
profs.gonbad.ac.ir/toomaj دکتر عبدالسعید توماج استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی آمار و ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/torkashvand دكتر خسرو تركاشوند استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی زبانهاي خارجه
profs.gonbad.ac.ir/torshizi مهندس مهدی ترشیزی --- --- ---