دکتر امین محمدی استادکلایه

عضو هیات علمی

دکتر امین محمدی استادکلایه

عضو هیات علمی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

مقالات ژورنال

بهينه سازي رابطه دبي آب و دبي رسوب معلق در ايستگاههاي هيدرومتري رودخانه گرگانرود

تاثير پذيري توزيعهاي آماري داده هاي حدي از مقادير واقعي پرت

بررسي اثرات سيل مرداد 1380 شرق گلستان بر مورفولوژي رودخانه مادرسو

تعيين مناسب ترين روش برآورد رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتري قزاقلي رودخانه گرگانرود

پايش خشكسالي هواشناسي در سطح استان گلستان. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

ارزيابي کيفيت زندگي در روستاهاي ادغام شده پس از سوانح طبيعي (مورد: مجموعه ادغامي پيش کمر- استان گلستان)

ارزيابي اثرات الگوهاي راهبرد اسکان مجدد پس از بلاياي طبيعي بر كيفيت زندگي روستايي (مورد: روستاهاي جابه جا شده شرق استان گلستان)

تبيين اثرات الگوهاي اسکان مجدد بر توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي سيل­زده شرق استان گلستان)

کاربرد روش باز نمونه گیری بوت استرپ و تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی پتانسیل سیل خیزی

تبیین راهبرد اسکان مجدد در توسعه پايدار روستايي با استفاده از رهیافت تئوری زمینه ای

بررسی رابطه اسکان مجدد و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردي: روستاهاي سيل­زده شرق استان گلستان)

بررسی و شناخت عوامل موثر بر رکود صنعت قالی بافی در نواحی روستایی با استفاده از روش کیو (مطالعه موردی: فرش ترکمن شهرستان گنبد کاووس)

شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس

طرح های پژوهشی

مجري طرح پژوهشي بررسي کارايي مدل حائري- سميعي در پهنه خطر زمين لغزش استان گلستان

مجري طرح پژوهشي بررسي و شناخت جريانهاي غالب در رودخانه گرگانرود.

مجري طرح پژوهشي بررسي و شناخت تغييرات مورفولوژيكي رودخانه گرگانرود.

مجری طرح تبيين اسکان مجدد بر زيست پذيري جوامع روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي سيلزده شهرستان کلاله)

مجری طرح بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی

 مجري طرح پژوهشي بررسي نقش سد گلستان بر ميزان تغييرات مورفولوژيکي ناشي از سيل ويرانگر شرق استان گلستان

مجري طرح تبيين اسکان مجدد بر زيست پذيري جوامع روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي سيلزده شهرستان کلاله)

همكار طرح پژوهشي بررسي نحوه توزيع دانه بندي رسوبات معلق گرگانرود در ايستگاههاي منتخب

همكار طرح پژوهشي بررسي و کارايي روشهاي مختلف برآورد رسوب معلق در ايستگاه­هاي هيدرومتري (موردي استان گلستان).

همكار طرح پژوهشي برآورد بار ورودي به مخزن سد وشمگير

 همكار در طرح پژوهشي بررسي تاثير دوره هاي تر سالي و خشكسالي بر عملكرد محصولات كشاورزي استان گلستان

همكار در طرح پژوهشي بررسي كيفيت آب در حوضه آبخيز قره سو استان گلستان

همكار در طرح پژوهشي تعيين مناسب ترين روش برآورد بار معلق رسوب در ايستگاه هيدرومتري قره سو رودخانه گرگانرود