×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر لیلا آهنگر

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :تولیدات گیاهی

بیوگرافی

بسمه تعالی

 

  نام : ليلا آهنگر

 سال تولد :  1363

محل تولد :  شهرستان آمل - استان مازندران

مدارک تحصیلی :

لیسانس - زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه مازندران

فوق لیسانس - اصلاح نباتات - دانشگاه مازندران

دکتری - ژنتیک مولکولی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

عنوان پایان نامه ارشد :

برآورد ترکيب پذيري و اثرات ژن در ارقام  برنج (Oryza sativa L)   به روش تلاقي  دي آلل

عنوان رساله دکتری :

بررسی سلولی و مولکولی برخی از ژنوتیپ های گندم در تعامل با قارچ سفیدک سطحی پس از تیمار با قارچ اندومایکوریز Piriformospora  indica و اسید سالسیلیک

 

از سال 1393 به عنوان استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس مشغول به خدمت رسانی می باشم.

 

فعالیت های آموزشی- |پژوهشی : 

1- برگزار کننده کارگاه  طراحی آغازگرها، خالص سازی و کلون نمودن ژن جهت جداسازی ژن 1394

2- دبیر علمی نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی  بهمن 1396

 

ایمیل :  L.ahangar63@gmail.com

زمینه های تحقیقاتی

1- بیان ژن

2- مارکرهای مولکولی

3- تنش های زیستی

4- تنش های غیر زیستی

5- ارزیابی آنزیم های آنتی اکسیدانی

6- مطالعات بیوانفورماتیکی

مقالات ژورنال

مقالات علمی- پژوهشی

1- برآورد اثرات ژن و ترکيب ­پذيري عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L) به روش تلاقي ديالل   مجله علوم کشاورزی  1388

2- مطالعه قابليت ترکيب پذيري پنج واريته برنج (Oryza sativa L)  براي شش صفت مورفولوژيکي به روش تلاقي داي آلل  مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی- 1388  

3- مطالعه خصوصیات ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت پخت برنج    مجله پژوهش و سازندگی  1392

4-  بررسی بيان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن­هاي مرتبط با بيماريزايي در گندم همزيست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگي با سفیدک پودری  1393

5-  الگوی بیان ژن­های دفاعی ارقام حساس و مقاوم گندم در پاسخ به آلودگی سفیدک سطحی   1393

6- بررسی الگوي بیان ژنهاي مرتبط با بیماريزایی در القاي مقاومت به بیماري سفیدك سطحی در رقم حساس گندم پس از تیمار با اسید سالسیلیک   1395

7- روابط همبستگی و تجزیه علیت برخی صفات موثر بر عملکرد دانه در ژنوتیپ های برنج  1396

8- تاثیر نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود

 

 

1- Estimation of Combining Ability for Yield and Yield Components in Rice (Oryza sativa L.) Cultivars Using  Diallel Cross    .2008

2- Assay of NPR1 gene expression in wheat under powdery mildew stress     Crop protection journal  2017
 

3-

مقالات کنفرانس

مقالات کنفرانسی

1- مطالعه ژنتیکی صفات کیفی در برنج (Oryza sativa L.) به روش تلاقی دیالل

2- اساس ژنتيکي هتروزيس در برخي از ارقام برنج

3- برآورد ترکیب پذیری و اثرات ژن ارقام برنج (Oryza sativa L.) به روش تلاقی دیالل

4- مطالعه ساختار ژنتیکی صفات موثر بر کیفیت پخت در پنج واریته برنج

5- مطالعه بیوانفورماتیکی ژن مسئول مقاومت به سفیدک سطحی در لوکوس pm3  در گندم

6-  ارزیابی حساسیت ژنوتیپ های گندم ایرانی به بیماری سفیدک سطحی گندم 

7- کلونینگ، جداسازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن NPR1  گندم

8- بررسی تغییرات بيان فنیل آلانین آمونیالیاز در گندم حساس به سفیدک سطحی پس از تیمار با Piriformospora indica و سالسیلیک اسید

9- ارزیابی صفات فیتوشیمیایی جمعیت علف هرز سلمه تره در جهات مختلف جغرافیایی مزارع صیفی گنبد کاووس

10 -مطالعه برخی صفات اپیدمی جمعیت علف هرز سلمه تره در جهات مختلف جغرافیایی مزارع صیفی گنبد کاووس

11- بررسی برخی صفات مورفولوژیک جمعیت علف هرز سلمه تره در جهات مختلف جغرافیایی مزارع صیفی گنبد کاووس

12- بررسی تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدان در ارقام گندم حساس و مقاوم به قارچ سفیدک سطحی

13- تغییرات بيان ژن پراکسیداز در گندم حساس به سفیدک سطحی پس از تیمار با سالسیلیک اسید و قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica 

14-   جداسازی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن MLO  گندم

15-  اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه ریحان (Ocimum basilicum

16-  بررسی تنش شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa )

17-  تاثیر نیتروژن و آبیاری نکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی رقم آزاد

18-   تاثیر نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین نخود زراعی رقم عادل

19-   اثر پیش تیمار سالسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی گیاه چای ترش تحت تنش شوری

 

 

1- Genetic analysis of effective factors on important characters of rice

2-Combining ability analyses of rice(Oryza sativa L.) for yield and associated traits

3- Genetic analysis of important characters in rice

طرح های پژوهشی

طرح پژوهشی : 

1- مطالعه برخی صفات اپیدرمی و فیتوشیمیایی جمعیت علف‌هرز سلمه‌تره در جهات مختلف جغرافیایی مزارع صیفی گنبد‌کاووس    همکار طرح  زمستان 1395

2- بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مولکولی، مرفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش تحت شرایط کشت هیدروپونیک    مجری طرح  1396

3-بررسی تاثیر کاربرد بهبود دهنده های رشد و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی  همکار طرح   1396

پایان نامه و رساله

راهنما

1- تاثیر قارچ تریکودرما و کیتوزان بر تحمل به تنش شوری در گیاه ریحان

2- اشباع نقشه ژنتیکی و مکان یابی ژن های مرتبط به تحمل خشکی در مرحله گیاهچه و زایشی در لاین های نوترکیب برنج ایرانی

3- بررسی تاثیر کیتوزان بر تغییرات ژنهای مرتبط با بیماری زایی در گندم حساس به سفیدک

4- پیش بینی پپتیدهای ضد میکروبی فعال علیه عوامل بیماریزای گیاهی

5- بررسی میزان تغییرات ژنهای مقاومتی در گندم حساس به سفیدک تحت تیمار با کیتوزان

6- تاثیر کیتوزان بر القای مقاومت در رقم حساس گندم به بیماری سپتوریوز برگی

 

 

مشاوره:

1- تاثیر نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین ارقام نخود زراعی

2- تجزیه ارتباط نشانگرهای ISSR و iPBS با صفات مرتبط با کیفیت فیزیک دانه برنج در شرایط کشت نرمال و خشکی

3- تنوع اللی برای نشانگرهای SSR مرتبط با کیفیت شیمیایی برنج در شرایط کشت نرمال و خشکی

4- مطالعه الگوی بیان ژنهای IFN، IL-4، T-bet و GATA-3 در خون بیماران شیزوفرنی

5- بررسی الگوی تغییرات ژنهای مسیر مقاومتی در گندم آلوده به سپتوریا