×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

فهرست اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه
مهندس مجتبی کاشانی ---
دکتر کاظم موسی خانی علوم انسانی و تربیت بدنی فلسفه
دکتر علیرضا خان احمدی کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم دامی
دکتر راحله خاندوزی علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
دکتر مسعود خیراندیش علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصادی
دکتر عبدالخالق خنکا علوم انسانی و تربیت بدنی حسابداری
دکتر حسن خسروی علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
دکتر ضیاء کردجزی کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر شهریار مقصودلو کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
دکتر مجتبی قره محمودلو کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دکتر محمود صالحی علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
دکتر مجید استیری علوم انسانی و تربیت بدنی زبانهای خارجی
دکتر مجید مکبر اصفهانی علوم پایه و فنی مهندسی شیمی
دکتر مظاهر کریمی علوم پایه و فنی مهندسی مهندسی برق
دکتر رضا مظهری علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصادی