دکتر بهاره بهمنش

دکتر بهاره بهمنش

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

مقطع رشته و گرایش دانشگاه  سال اخذ مدرک
 كارشناسي  مرتع و آبخيزداري  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  1380
کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1385
دکتری علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  1391

زمینه های تحقیقاتی

- گیاهان دارویی (اکولوژی و مردم نگاری)

- اکولوژی مرتع (ارزیابی وضعیت و سلامت مرتع)

- دانش بومی و مدیریت مرتع (مطالعات تلفیقی سوشیو-اکولوژی)

مقالات ژورنال

نوسینده سال انتشار عنوان نام نشریه
Bahareh Behmanesh, Ahmad Abedi Sarvestani, Hossein Barani, Mohammad Reza Shahraki, Majid Mohammad Esmaeili در دست چاپ Social Responsibility and Rangelands Conservation: An Investigation on Mobile Pastoralists in Golestan Province, Iran Journal of Rangeland Science
 B. Behmanesh, A. Abedi Sarvestani, M. Sharafatmandrad, M.R. Shahraki, A. Hajili-Davaji B. Behmanesh, A. Abedi Sarvestani, M. Sharafatmandrad, M.R. Shahraki, A. Hajili-Davaji 2016 Assessment of Rangeland Degradation Indicators using Exploiters’ View between Authorized and Unauthorized Exploiters (Case Study: Saryqmish Winter Rangelands, Golestan Province, Iran) Desert Journal

Behmanesh, B, Hossein Barani, Ahmad Abedi Sarvestani, Mohammad Reza Shahraki, and

Mohsen Sharafatmandrad

2016 Rangeland degradation assessment: a new strategy based on indigenous ecological knowledge of pastoralists Solid Earth Journal
Shahraki, M.R., Gholami Baghi, N., Sherafatmandrad, M. and Behmanesh, B 2015 Rangeland goods and services: local people views and priorities (Case study: Hezarjarib rangelands, Mazandaran province, Iran) Journal of Rangeland Science
فاطمه جلیلیان- بهاره بهمنش- مجید محمداسمعیلی- پرویز غلامی در دست چاپ (1397) بررسی تخریب مرتع بر اساس شاخص های پایداری اکولوژیک در مراتع قرق و چرا شده نشریه تحقیقات مرتع و بیابان
محسن نیکچه- مجید محمداسمعیلی-علی نخزری مقدم- بهاره بهمنش 1397 مطالعه رقابت دو گونه مرتعی Bromus tomentellus و poa pratensis به منظور حفاظت آنها در اکوسیستم مرتعی نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
بهاره بهمنش- عصمت طبسی- اکبر فخیره- لیلا خلاصی اهوازی  1397 مدل سازی پراکنش گیاهان دارویی  Thymus kotchyanus و Achillea millefolium با استفاده از روش تحلیل آشیان بوم شناختی و رگرسیون لجستیک نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
فهیمه علی میرزایی؛ بهاره بهمنش؛ امین محمدی استادکلایه؛ محمدرضا شهرکی 1396

دانش بومی گیاهان دارویی از دیدگاه بهره برداران عشایری در مرتع چهل‌کمان استان خراسان رضوی

نشریه دانش های بومی ایران
علیرضا میرسعیدی- حسین بارانی-موسی اکبرلو- بهاره بهمنش 1396 تعیین شاخص های ارزیابی وضعیت مراتع درمنه زار با مشارکت ذینفعان (مطالعه موردی: بخشی از درمنه زارهای اصفهان) نشریه مرتع
فاطمه جلیلیان- بهاره بهمنش- مجید محمداسمعیلی- پرویز غلامی 1396 مقایسه تغییرات پوشش گیاهی و خصوصیات خاک تحت تاثیر کاربری های پخش سیلاب، قرق، و چرای دام مجله علوم و فنون خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)
الهه گروسی- بهاره بهمنش- مجید محمداسمعیلی- رضا عجم نوروزی 1395 بررسی برخی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش مهمترین گیاهان دارویی در مرتع اولنگ استان گلستان نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
جواد اسفنجانی- محمدعلی زارع چاهوکی- حامد روحانی- مجید محمداسمعیلی- بهاره بهمنش 1395 شبیه سازی مطلوبیت رویشگاه گونه های گیاهی مراتع چهارباغ استان گلستان با استفاده از روش تحلیل عاملی بوم شناختی (ENFA) مجله تحقیقات مرتع و بیابان
الهه گروسی- بهاره بهمنش- مجید محمداسمعیلی- رضا عجم نوروزی 1395 تعیین مهمترین عوامل اثرگذار بر تنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان نشریه مرتعداری
جواد اسفنجانی- محمدعلی زارع چاهوکی- حامد روحانی- مجید محمداسمعیلی- بهاره بهمنش 1394 مدل سازی پراکنش مکانی رویشگاه گونه های مراتع جنوب استان گلستان با روش رگرسیون لجستیک مجله پژوهش های آبخیزداری
بهاره بهمنش، محمدرضا شهرکی، نغمه غلامی و حمید مصطفی لو 1394 اتنوبوتانی و تعیین جذابیت گیاهانمورد استفاده زنبور عسل در عرصه های مرتعی-جنگلی توسکستان گلستان مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
نسرین سجادي، مجید محمداسمعیلی، بهاره بهمنش،  محمدرضا شهرکی و فرزاد اسکندري 1394 بررسی عوامل اقتصادي- اجتماعی مؤثر بر مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتعداري (مطالعه موردي: شهرستان سنندج) نشریه مرتعداری
محمدرضا شهرکی- احمد عابدی سروستانی- بهاره بهمنش- یازمراد کوسه غراوی 1393 تحلیل همبستگی برنامه های مدیریتی با میزان اثربخشی تعاونی های مرتع داری استان گلستان مجله تعاون و کشاورزی
محمدهادی معیری- حسین بارانی- محمدرضا شهرکی- بهاره بهمنش 1392 بررسی نوع و مقدار بهره برداری از منابع جنگلی توسط ساکنان روستاهای مجاور جنگل.مطالعه موردی: منطقه هرازجریب- استان مازندران مجله جنگل ایران
بهاره بهمنش- حسین بارانی- مجید اونق-  مجید محمداسمعیلی- احمد عابدی سروستانی 1392 بررسی شاخص های بیوفیزیکی ارزیابی تخریب سرزمین: تفسیر دو دیدگاه متخصصین بوم شناسی و بهره برداران مرتع. مجله مدیریت خاك و تولید پایدار
محمدرضا شهرکی، محمدهادي معیري، حسین بارانی  و بهاره بهمنش 1391  عوامل مؤثر بر میزان استفاده جنگل نشینان از جنگل .مطالعه موردي:جنگل گلوگاه- منطقه هزارجریب مجله حفاظت و بهره برداري از منابع طبیعی
حسین بارانی، بهاره بهمنش، محمدرضا شهرکی 1391 دانش بومی گیاهشناسی گیاهان دارویی منطقه چهارباغ از مراتع استان گلستان مجله دانش های بومی ایران

طرح های پژوهشی

نوسینده سال انتشار عنوان
مجری: موسی اکبرلو و همکاران:  نغمه غلامی- بهاره بهمنش- محمدرضا شهرکی- امیر سعادت فر- علی حشمت پور 1392 . بررسی و تعیین کارایی روش های اندازه گیری تنوع گیاهی در مراتع خوش ییلاق. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجری: موسی اکبرلو و همکاران: امیر سعادت فر، مجد محمداسمعیلی، نغمه غلامی باغی، بهاره بهمنش و محمدرضا شهرکی 1393 . بررسی میزان خوشخوراکی گیاهان مهم مرتعی  (مراتع خوش ییلاق). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مجری: بهاره بهمنش و همکاران: مجید محمد اسمعیلی، ابراهیم پور غلامعلی علمداری، معصومه نعیمی، محمدرضا شهرکی 1393 رفتار شناسی زنبور عسل نسبت به گیاهان دارویی مراتع چهارباغ. دانشگاه گنبد کاووس
مجری: بهاره بهمنش و همکاران: علی حشمت پور، علی مستوری، نغمه غلامی و بهاره بهمنش   کارائی شبکه خودکار در مدل سازی تغییرات پوشش گیاهی  مراتع پارک ملی گلستان. دانشگاه گنبد کاووس
مجری: بهاره بهمنش و همکاران: حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی، مجید محمداسمعیلی و محمدرضا شهرکی 1395 مسئولیت¬پذیری اجتماعی بهره¬برداران و نقش آن در وضعیت مراتع(استان گلستان). دانشگاه گنبد کاووس

پایان نامه و رساله

استاد(ان) مشاور استاد(ان) راهنما تاریخ  دفاع نام دانشجو

کارشناسی ارشد/دکتری

عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی
پرویز غلامی بهاره بهمنش-مجید محمداسمعیلی 1394 فاطمه جلیلیان کارشناسی ارشد ارزیابی وضعیت سلامت مرتع با استفاده از شاخص های پایداری اکولوژیک در مراتع کیاسر استان مازندران
رضا عجم نوروزی بهاره بهمنش-مجید محمداسمعیلی 1394 الهه گروسی کارشناسی ارشد بررسی اثر برخی عوامل محیطی و مدیریتی بر توزیع مکانی و تنوع گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مرتع اولنگ استان گلستان)
اکبر فخیره- لیلا خلاصی اهوازی بهاره بهمنش 1395 عصمت طبسی کارشناسی ارشد مدلسازی توزیع مکانی مهمترین گونه های دارویی مراتع چهارباغ استان گلستان
فرزاد اسکندری-بهاره بهمنش مجید محمد اسمعیلی 1393 نسرین سجادی کارشناسی ارشد بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتعداری سنندج
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

تالیفات

1- کتاب " فرهنگ اصطلاحات مرتعداری" .1395. انتشارات نارنجستان. ترجمه و تدوین

2. کتاب " تجزیه و تحلیل داده ها در بوم شناسی پوشش گیاهی". 1396. انتشارات دانشگاه گنبد کاووس (نوروزی). ترجمه

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

عنوان درس
روش تحقیق
آمایش سرزمین
سنجش از دور
گیاهان دارویی  و سمی و صنعتی
گیاهان دارویی و صنعتی
رابطه دام و مرتع
مرتع داری
اکولوژی عمومی
اکولوژی گیاهی
شناسایی گیاهان مرتعی 1 و 2 
کلیات اکوسیستم بیابان

دانلودها