دکتر بهاره بهمنش

دکتر بهاره بهمنش

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

مقطع رشته و گرایش دانشگاه  سال اخذ مدرک
 كارشناسي  مرتع و آبخيزداري  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  1380
کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1385
دکتری علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  1391

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

نوسینده سال انتشار عنوان نام نشریه
محمدرضا شهرکی- احمد عابدی سروستانی- بهاره بهمنش- یازمراد کوسه غراوی 1393 تحلیل همبستگی برنامه های مدیریتی با میزان اثربخشی تعاونی های مرتع داری استان گلستان مجله تعاون و کشاورزی
محمدهادی معیری- حسین بارانی- محمدرضا شهرکی- بهاره بهمنش 1392 بررسی نوع و مقدار بهره برداری از منابع جنگلی توسط ساکنان روستاهای مجاور جنگل.مطالعه موردی: منطقه هرازجریب- استان مازندران مجله جنگل ایران
بهاره بهمنش- حسین بارانی- مجید اونق-  مجید محمداسمعیلی- احمد عابدی سروستانی 1392 بررسی شاخص های بیوفیزیکی ارزیابی تخریب سرزمین: تفسیر دو دیدگاه متخصصین بوم شناسی و بهره برداران مرتع. مجله مدیریت خاك و تولید پایدار
محمدرضا شهرکی، محمدهادي معیري، حسین بارانی  و بهاره بهمنش 1391  عوامل مؤثر بر میزان استفاده جنگل نشینان از جنگل .مطالعه موردي:جنگل گلوگاه- منطقه هزارجریب مجله حفاظت و بهره برداري از منابع طبیعی
حسین بارانی، بهاره بهمنش، محمدرضا شهرکی 1391 دانش بومی گیاهشناسی گیاهان دارویی منطقه چهارباغ از مراتع استان گلستان مجبه دانش بومی
جواد اسفنجانی، محمدعلی زارع چاهوکی، حامد روحانی، مجید محمد اسمعیلی و بهاره بهمنش 1395  شبیه سازی مطلوبیت رویشگاه گونه های گیاهی مراتع چهارباغ استان گلستانبا استفاده از روش تحلیل عاملی بوم شناختی ENFA فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران
بهاره بهمنش، محمدرضا شهرکی، نغمه غلامی و حمید مصطفی لو 1394  اتنوبوتانی و تعیین جذابیت گیاهانمورد استفاده زنبور عسل در عرصه های مرتعی-جنگلی توسکستان گلستان  مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی

طرح های پژوهشی

نوسینده سال انتشار عنوان
مجری: موسی اکبرلو و همکاران:  نغمه غلامی- بهاره بهمنش- محمدرضا شهرکی- امیر سعادت فر- علی حشمت پور 1392 . بررسی و تعیین کارایی روش های اندازه گیری تنوع گیاهی در مراتع خوش ییلاق. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 
مجری: موسی اکبرلو و همکاران: امیر سعادت فر، مجد محمداسمعیلی، نغمه غلامی باغی، بهاره بهمنش و محمدرضا شهرکی 1393 . بررسی میزان خوشخوراکی گیاهان مهم مرتعی  (مراتع خوش ییلاق). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مجری: بهاره بهمنش و همکاران: مجید محمد اسمعیلی، ابراهیم پور غلامعلی علمداری، معصومه نعیمی، محمدرضا شهرکی 1393 رفتار شناسی زنبور عسل نسبت به گیاهان دارویی مراتع چهارباغ. دانشگاه گنبد کاووس. 
مجری: بهاره بهمنش و همکاران: علی حشمت پور، علی مستوری، نغمه غلامی و بهاره بهمنش   کارائی شبکه خودکار در مدل سازی تغییرات پوشش گیاهی  مراتع پارک ملی گلستان. دانشگاه گنبد کاووس
مجری: بهاره بهمنش و همکاران: حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی، مجید محمداسمعیلی و محمدرضا شهرکی   مسئولیت¬پذیری اجتماعی بهره¬برداران و نقش آن در وضعیت مراتع(استان گلستان). دانشگاه گنبد کاووس.

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

عنوان درس
روش تحقیق
آمایش سرزمین
سنجش از دور
گیاهان دارویی  و سمی و صنعتی
گیاهان دارویی و صنعتی
رابطه دام و مرتع
مرتع داری
اکولوژی عمومی
اکولوژی گیاهی
شناسایی گیاهان مرتعی 1 و 2 
کلیات اکوسیستم بیابان

دانلودها