علی دباغ

عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی

علی دباغ

 

دفتر کار: گنبد کاووس - دانشگاه گنبد کاووس - گروه زبان و ادبیات انگلیسی

ایمیل:alidabbagh@gonbad.ac.ir

زمینه های پژوهشی: آموزش و سنجش دانش واژگانی - زبان شناسی فرهنگی