×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر باقر ادبی فیروزجائی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :علوم اداری و اقتصاد

بیوگرافی

کارشناسی: دانشگاه مازندران 1385

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران 1389

دکتری: دانشگاه تهران : 1394

زمینه های تحقیقاتی

اقتصاد مالی

تامین اجتماعی و بازنشستگی

تجارت و توسعه اقتصادی

مقالات ژورنال

1- علیرضا گرشاسبی، باقر ادبی  (1399). آسیب شناسی تامین مالی صادرات غیرنفتی کشور با استفاده از رویکرد سه شاخکی (SBC).  فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی (در حال چاپ).

2-علیرضا گرشاسبی، باقر ادبی، سیدعلی موسوی  (1396). بر رسی توسعه یافتگی بازارهای مالی کشور با تاکید بر نظام بانکی از منظر رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد. بررسی های بازرگانی، شماره 82 و 83، خرداد و تیر 1396، صفحات 19-7.

3- باقر ادبی، محسن مهرآرا، شاپور محمدی " برآورد و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای روش شبیه سازی پنجره"، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 23، بهار 1395، صفحات 73-35. 

5- باقر ادبی، محسن مهرآرا، شاپور محمدی " پیش‌بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک یک گام به جلوی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه سازی زنجیره مارکف مونت‌کارلو (MCMC)"، "مجله علمی پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 26، بهار 1395، صفحات 122-101.  

6- Bagher Adabi Firouzjaee, Mohsen Mehrara, shapor Mohammadi “Optimal Portfolio Selection for Tehran Stock Exchange based on Value at Risk” . Journal of Money and Economy, Vol. 9, No.1; 2014, p.1-30. 

Bagher Adabi Firouzjaee, Mohsen Mehrara, shapor Mohammadi “Evaluation Approaches of value at risk for Tehran Stock Exchange” submitted in Iranian Economic Review (IER) Journal, Vol.19, No.1; 2015,p.41-62. 

8- احمدغلامی، باقر ادبی فیروزجایی،  "بررسی رابطه بین فساد و کارآفرینی با استفاده الگوی داده های تابلویی"، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی ، شماره 3، پاییز 1390، ص. 167-191. 

9. Mohsen Mehrara, Bagher Adabi Firouzjaee, “Granger Causality Relationship between Export Growth and GDP Growth in Developing Countries: Panel Cointigration Approach”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.1, No.16; November 2011 .

10. Mohsen Mehrara, Bagher Adabi Firouzjaee, Ahmad gholami“The Corruption and Income Distribution in OPEC and OECD Countries: A Comparative Study” in International Journal of Economics and Research (IJER) Nov - Dec 2011 issue .

11. Mohsen Mehrara, Bagher Adabi Firouzjaee, Ahmad gholami “Composition of Government Spending and Employment in MENA Countries: Evidence from a Panel Data Analysis” in International Journal of Business and Management Tomorrow (IJBMT), Vol. 2 No. 5 May 2012 issue .

 

مقالات کنفرانس

1- باقر ادبی (1399). و اکاوي الز امات حقوقي و قانوني نظام تأميه اجتماعي و بازنشستگي در ايران (سومين همايش ملي چالش هاي اقتصاد کلان ايران- دانشگاه گنبد کاووس – 1399).

2- حسنیه شکیبا، علی کارشناسان، باقر ادبی (1399). مروري بر ادبيات کاهش فقر از طريق استراتژي توسعه کارآفريني (سومين همايش ملي چالش هاي اقتصاد کلان ايران- دانشگاه گنبد کاووس  1399)

3- احمدغلامی، باقر ادبی فیروزجایی،  احسان سلیمی "آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت"، ارسال شده به اولین همایش " گذار اقتصادی و توسعه پایدار " ، دانشگاه اصفهان، آذر 1390 .

4- باقر ادبی فیروزجایی، احمدغلامی، احسان سلیمی "اثر بخشی سیستم های تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک" ارسال شده به چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند 1390 .

5- احمدغلامی، باقر ادبی فیروزجایی ، احسان سلیمی "بررسی روش های ورود مالیات بر ارزش افزوده در بخش خدمات مالی"، ارسال شده به پنجمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، دانشگاه تهران، بهمن 1390.

6- احسان سلیمی، احمدغلامی، باقر ادبی فیروزجایی ، "بررسی اثر آزادسازی تجاری بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای با درآمد پایین"، ارسال شده به پنجمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، دانشگاه تهران، بهمن 1390.

7. Ahmad Gholami, Bagher Adabi Firouzjaee, Ehsan salami, Asadollah Farzinvash “Government Spending on ICT in Entrepreneurship”, EBES 2012, Antalia, Turkey (accepted and presented).

طرح های پژوهشی

1- برنامه راهبردی توسعه صنایع رقابتی و صادراتی. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1396). همکار طرح.

2- روش های تامین مالی صادرات در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1397). همکار طرح.

3- کتاب سال 1397 صنعت، معدن و تجارت. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1398). همکار طرح.

پایان نامه و رساله

برنامه هفتگی

 

10-8

12-10

15-13

17-15

شنبه

پژوهش

اقتصاد مالی

 پول و بانکداری

پژوهش

یکشنبه

پژوهش

اقتصاد خرد (گروه 1)

اقتصاد خرد (گروه 2)

پژوهش

دوشنبه

پژوهش

آمار (2)

مالیه بین الملل

پژوهش

سه شنبه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

پژوهش

چهارشنبه

پژوهش

پژوهش

تشخیص فرصت کارآفرینی (ارشد)

پژوهش

 

دروس تدریس شده

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

پول و بانکداری

تجارت بین الملل

مالیه بین الملل

آمار

تاریخ عقائد اقتصادی

اریابی طرح های اقتصادی

دانلودها