×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر آی ناز خدانظری

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :شیلات

بیوگرافی

سوابق تحصیلی

دانشگاه رشته و گرایش تحصیلی سال اخذ مدرک مقطع تحصیلی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شیلات ۱۳۸۵ کارشناسی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شیلات ۱۳۸۸ کارشناسی ارشد
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی ۱۳۹۲ دکترای تخصصی

اطلاعات استخدامی

پایه نوع همکاری نوع استخدام عنوان سمت محل خدمت

12

14

تمام وقت

تمام وقت

رسمی قطعی

رسمی قطعی

هیات علمی

هیات علمی

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ( مهر 1392 تا بهمن 1400)

دانشگاه گنبد کاووس (از بهمن 1400 تا کنون)

سوابق اجرایی

1- معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی دریا در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از 16 آذر 1398 تا 1 بهمن 1400

زمینه های تحقیقاتی

فرآوری محصولات شیلاتی

بسته بندی محصولات شیلاتی

 

 

مقالات ژورنال

 1. Khodanazary, A., Hajimoradloo, A. and Ghorbani, R.  S. 2013. Influence of solid-state fermentation on nutritive value and enzymatic activity of anchovy Kilka meal by using different microorganimes. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 4 (8):2357- 2367.
 2. Zahra Momenzadeh, Ainaz Khodanazary, Kamal Ghanemi .2017. Effect of different cooking methods on vitamins, mineral and nutritional quality indices of orange-spotted grouper (Epinephelus coioides). Journal of Food Measurment and Characterization. 11: 434-441.
 3. Sara Golgolipour, Ainaz Khodanazary, Kamal Ghanemi. Effect of different cooking methods on minerals, vitamins and nutritional quality indices of grass carp (Ctenopharyngodon idella). Iranian Journal of Fisheries Sciences. 18: 110-123.
 4. Ainaz Khodanazary, Amir Parviz Salati, Somayeh Bohlouli, Mitra Mohammadi, Ehsan Sadeghi. 2019. Quality enhancement in refrigerated tigertooth croaker (Otolithes ruber) fillets using chitosan coating containing green tea extract. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 18: 224-241.
 5. Mozhgan Karimi Rezaabad, Ainaz Khodanazary, Seyyed Mehdi Hosseini. 2017. Effect of chitosan treatments and vacuum packaging on the shelf life of Spangled emperor Lethrinus nebulosus fillets stored in refrigerator. Journal of Packaging Technology and Research. 1: 157-164.
 6. Lida Nobakht, Ainaz Khodanazary, Seyyed Mehdi Hosseini, Soheila Matroodi. 2017. Combination effect of phosphate and vacuum packaging on quality parameters of refrigerated Aurigequula fasciata fillets. Journal of Packaging Technology and Research. 1: 101-112.
 7. Halime Alboghbeish, Ainaz Khodanazary. 2019. The comparison of quality and microbiological characteristics of refrigerated Carangoides coeruleopinnatus fillets by chitosan and nanochitosan coating. Turkish journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 19: 957-967.
 8. Rasa Sadat Ghorabi, Ainaz Khodanazary. Effects of chitosan and nano-chitosan as coating materials on the quality properties of large scale tongue sole Cynoglossus arel during super-chilling storage. Iranian Journal of Fisheries Sciences. DOI:10.22092/ijfs.2018.119689.
 9. Javaher Saki, Ainaz Khodanazary, Seyyed Mehdi Hosseini. 2018. Effect of Chitosan-Gelatin Composite and Bi-Layer Coating Combined with Pomegranate Peel Extract on Quality Properties of Belanger’s Croaker (Johnius Belangerii) Stored in Refrigerator. Journal of Aquatic Food Product and Technology. 27: 557-567.
 10. Millad Ahmadi, Ainaz Khodanazary, Seyyed Mehdi Hosseini. 2018. Development of a quality index method (QIM) scheme for whole Goldlined seabream Rhabdosargus sarba stored in ice. International Journal of Food Properties. 21: 2539-2549.
 11. Ainaz Khodanazary. 2019. Freshness assessment of shrimp Metapenaeus affinis by quality index method and estimation of its shelf life. International Journal of Food Properties. 22: 309-319.
 12. Fatemeh Ghani Kuvei, Ainaz Khodanazary, Isaac Zamani. 2019. Quality index method (QIM) sensory scheme for gutted greenback grey mullet Chelon subviridis and its shelf life determination. International Journal of Food Properties. 22: 618-629.
 13. Nahid Baghlani, Seyyed Mehdi Hosseini, Seyyed Ali Jafarpour, Seyyed Mohammad Mousavi, Ainaz Khodanazary. 2019. Effect of Carboxymethyl Cellulose Edible Coating Enriched with Summer Savory Extract on Quality Parameters of Spangled Emperor (Lethrinus nebulosus) Fillets During Refrigerated Storage. Journal of Packaging Technology and Research. 3: 149-160.
 14. Ainaz Khodanazary. 2019. Quality characteristics of refrigerated mackerel Scomberomorus commerson using gelatinpolycaprolactone composite film incorporated with lysozyme and pomegranate peel extract. International Journal of Food Properties. 22: 2057-2071.
 15. Elham Nessianpour, Ainaz Khodanazary, Seyyed Mehdi Hosseini. 2019. Shelf Life of Saurida tumbil during Storage at Refrigeration Condition as affected by Gelatin- Based Edible Coatings Incorporated with propolis Extract. International Journal of Food Properties. 22: 1749-1759.
 16. Dina Ghanavati, Ainaz Khodanazary, Seyyed Mehdi Hosseini, Annahita Rezaie. 2020.  Microstructure and quality attributes of Saurida tumbil muscle during superchilled storage as affected by shell/ and non-shell freezing. International Journal of Food Properties. 23: 329-339.
 17. Arezoo Farsanipour, Ainaz Khodanazary, Seyyed Mehdi Hosseini. 2020. Effect of chitosan-whey protein isolated coatings incorporated with tarragon Artemisia dracunculus essential oil on the quality of Nemipterus japonicus fillets at refrigerated condition. International Journal of Biological Macromolecules. 155. 766-711.
 18. Zeynab Ebadi, Ainaz Khodanazary, Seyyed Mehdi Hosseini, Nasim Zanguee. 2019. The shelf life extension of refrigerated Nemipterus japonicus fillets by chitosan coating incorporated with propolis extract. International Journal of Biological Macromolecules. 139: 94-102.
 19. Mahsa Esmaeili, Ainaz Khodanazary. 2021. Effects of pectin/chitosan composite and bi‑layer coatings combined with Artemisia dracunculus essential oil on the mackerel’s shelf life. Journal of Food Measurement and Characterization. 15: 3367-3375.
 20. Sara Sadeghi, Ainaz Khodanazary, Seyyed Mehdi Hosseini. 2021. The influence of chitosan-carboxymethyl celloluse composite and bi-layer film and coatings on flavor quality and volatile profile of Asian sea bass during storage at refrigerator. Journal of Food Measurement and Characterization. 15: 5495-5506.
 21. Seyyedeh Zeynab Mosavinia, Seyed Mohammad Mousavi, Ainaz Khodanazary, Seyed Mehdi Hosseini. 2021. Effect of a chitosan-based nanocomposite containing ZnO and Zataria multiflora essential oil on quality properties of Asian sea bass (Lates calcarifer) fillet. Journal of Food Science and Technology.
 22. Parastoo Pourashouri, Hojat Mirsadeghi, Ainaz Khodanazary. 2021. Extracting and physicochemical properties of carotenoprotein from shrimp processing waste by proteases-mediated hydrolysis. Waste and Biomass Valorization.
 23. Maryam Javadifard, Ainaz Khodanazary, Seyyed Mehdi Hosseini. 2023. The effects of chitosan‑nanoclay nanocomposite coatings incorporated with gallic acid on the shelf life of rainbow trout during storage in the refrigerator. Journal of Food Measurement and Characterization. 17: 1794-1805.
 24. Ainaz Khodanazary, Behrooz Mohammadzadeh. 2023. The effects of polylactic acid-whey protein isolated bi-layer film incorporated with ZnO nanoparticles on the quality of common carp Cyprinus carpio. Journal of Food Measurement and Characterization.
 25. Ainaz Khodanazary, Behrooz Mohammadzadeh. 2023. Effect of alginate-gallic acid coating on freshness and flavour properties of Mackeral (Scomberomorus commerson) fillets under refrigerated storage. International Journal of Biological Macromolecules.

 26. Ainaz Khodanazary. 2024. Effect of soybean protein isolated/cellulose nanofibers-based nano-biocomposite films enriched with TiO2 nanoparticle and tannic acid on the quality properties of refrigerated common carp fillets. Journal of Food Measurement and Characterization.

سید رضا شبر و آی ناز خدانظری. تاثیر عصاره چای سبز و بسته بندی تحت خلاء بر ماندگاری میگوی سفید طی 10 روز نگهداری در یخچال. پژوهش های صنایع غذایی. دوره 26. شماره 1. 1395

عاطفه سلیمانی فارسانی، آی ناز خدانظری. تغییرات ترکیبات فیزیکوشیمیایی و خواص حسی ماهی کفال فیله شده و شکم خالی طی سه ماه نمک سود پیکل. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. جلد 13. شماره 61. 1395

زهرا مومن زاده، آی ناز خدانظری، کمال غانمی. تاثیر روش های مختلف پخت بر تغییرات اکسیداسیون چربی، ترکیب فلزات سنگین و ویژگی های حسی ماهی هامور معمولی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. جلد 3. شماره 61. 1395

سارا گل گلی پور ، آی ناز خدانظری و کمال غانمی. تاثیر روش های مختلف پخت بر تغییرات اسیدهای چرب آزاد، تیوباربیتوریک اسید، فلزات سنگین )نیکل، کروم، کبالت، کادمیوم، سرب( و خواص حسی ماهی آمور. نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران. دوره 12. شماره 5. 1395

عاطفه سلیمانی فارسانی، آی ناز خدانظری. تغییرات ترکیبات فیزیکوشیمیایی و خواص حسی ماهی کفال فیله شده و شکم خالی طی سه ماه نمک سود پیکل. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. جلد 3. شماره 61. 1395

جواهر ساکی ، آی ناز خدانظری، سیدمهدی حسینی. تأثیر پوشش و فیلم مخلوط خوراکی کیتوزان ژلاتین بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی،میکروبی و حسی ماهی شوریده بلانگر نگهداری شده در یخچال. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. دوره 6. شماره 1. 1396

آی ناز خدانظری، پرستو پورعاشوری. تغییرات شیمیایی، میکروبی و حسی ماهی شوریده Otolithes ruber کامل و شکم خالی طی نگهداری در یخ. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک. دوره 30. شماره 4. 1396

مژگان کریمی رضاآباد، آی ناز خدانظری، سید مهدی حسینی. تاثیر مقایسه ای لفاف و پوشش خوراکی کیتوزان بر خواص کیفی ماهی شعری معمولی Lethrinus nebulosus طی نگهداری دریخچال. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک. دوره 30. شماره 3. 1396

جواهر ساکی ، آی ناز خدانظری، سیدمهدی حسینی. تاثیر فیلم کیتوزان-ژلاتین همراه با عصاره پوست انار بر خصوصیات کیفی ماهی شوریده بلانگر Johnius belangerii نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک. دوره 31 شماره 2. 1397

لیدا نوبخت ، آی ناز خدانظری ، سید مهدی حسینی و سهیلا مطرودی. تاثیر بسته بندی تحت خلاء بر خواص کیفی ماهی پنجزاری راه راه fasciata Aurigequula نگهداری شده در یخچال. پژوهش های صنایع غذایی. دوره 28. شماره 3. 1397

آی ناز خدانظری ، عبدالمجید حاجی مرادلو ، رسول قربانی. ارزیابی مقایسه ای سه روش تخمیر زیستی با ماده زمینه جامد بر ارزش تغذیه ای و فعالیت آنزیمی ماهی کیلکا آنچوی. مجله علوم و فنون دریایی. دوره 10. شماره 4. 1385

لیدا نوبخت ، آی ناز خدانظری ، سید مهدی حسینی و سهیلا مطرودی. تاثیر سدیم تری پلی فسفات و تتراسدیم پیروفسفات بر خواص میکروبی، فیزیکوشیمیایی و ارزیابی حسی ماهی پنجزاری راه راه Aurigequula fasciata طی نگهداری در یخچال. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک. دوره 32. شماره 2. 1398

میلاد احمدی شلحه ، آی ناز خدانظری ، سید مهدی حسینی. ارزیابی کیفیت گوشت ماهی شانک مخطط نگهداری شده در یخچال با استفاده از روش شاخص کیفی. دوره 10.اقیانوس شناسی. شماره 40. 1398

آی ناز خدانظری ، نگین سلامات. تاثیر نگهداری در یخچال دمای 4 درجه سانتی گراد بر ساختار بافتی و خواص کیفی فیله ماهی سرخوی حرا ° Lutjanus argentimaculatus. مجله علوم و فنون دریایی. دوره 18. شماره 4. 1398

مژگان کریمی رضاآباد، آی ناز خدانظری، سید مهدی حسینی. تاثیر فیلم و پوشش کیتوزان با بسته‌بندی تحت خلاء بر کیفیت فیله‌های ماهی شعری معمولی (Lethrinus nebulosus) نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد. پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران. دوره 15. شماره 5. 1398

سارا گل گلی پور ، آی ناز خدانظری و کمال غانمی. تاثیر سرخ شدن در روغن های گیاهی شامل روغن زیتون، روغن ذرت و روغن هسته انگور بر پروفایل اسید چرب، اکسیداسیون چربی و خواص حسی فیله ماهی آمور در مقایسه با ماهی خام. پژوهش های صنایع غذایی. جلد 29. شماره 2. 1398

زهرا مومن زاده ، آی ناز خدانظری، کمال غانمی. تاثیر سرخ کردن فیله هامور معمولی (Epinephelus coioides) با روغن‌های مختلف گیاهی (روغن زیتون، روغن ذرت و روغن هسته انگور) بر پروفایل اسید چرب، مواد معدنی و ویتامین ها. مجله علمی شیلات ایران. دوره 27 شماره 1. 1397

حلیمه آلبوغبیش، آی ناز خدانظری. مقایسه تاثیر پوششهای کیتوزان و نانوکیتوزان غنی شده با عصاره چای سبز بر کیفیت ماهی گیش درخشان طی نگهداری در یخچال. مجله علمی شیلات ایران. دوره 26. شماره 5.  1395

فاطمه غنی کوویی ، آی ناز خدانظری، اسحاق زمانی. کاربرد روش شاخص کیفی برای تعیین مدت زمان نگهداری ماهی کفال پشت سبز شکم خالی نگهداری شده در یخ. مجله علمی شیلات ایران. دوره 27. شماره 6. 1397

آی ناز خدانظری ، عبدالمجید حاجی مرادلو، رسول قربانی. جایگزینی پودر ماهی با درصدهای مختلف سیلاژ تخمیری حاصل از پودر ماهی کیلکا آنچوی بر فاکتور رشد و قابلیت هضم پروتئین خوراک قزل آلای رنگین کمان. مجله علمی شیلات ایران. دوره 28. شماره 1. 1398

ثریا صالحی ، آی ناز خدانظری و اسحاق زمانی. مقایسه تغییرات کیفی میگوی با پوست طی نگهداری شده در یخ و یخچال. مجله علمی شیلات ایران. دوره 27. شماره 4. 1397

محمد خسروی زاده ، آی ناز خدانظری ، وحید زارعی. تاثیر روش های مختلف کشتار (خفگی و صید الکتریکی) بر خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخ. مجله علوم و فنون دریایی. دوره 19. شماره 4.  1399

ثریا صالحی ، آی ناز خدانظری و اسحاق زمانی. تخمین مدت ماندگاری و ارتباط همبستگی خواص کیفی میگوی سفید سرتیز Metapenaeus affinis پوست کنی شده طی سردسازی. پژوهش های صنایع غذایی. دوره 30. شماره 1. 1399

حنان آلبوخنفر، ابراهیم رجب زاده قطرمی و آیناز خدانظری. تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداری.  مجله علوم و فنون دریایی. دوره 2. شماره 1.  1400

مقالات کنفرانس

آی ناز خدانظری و بهاره شعبانپور، تغییرات فیزیکی و شیمیایی و حسی در ماهی هرینگ سر زده و شکم خالی در طی نمک سود کردن با آب نمک و اسید استیک، نخستین همایش ملی شیلات و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، 19-18 آبان ماه 1384، ارائه به صورت پوستر.

2-  آی ناز خدانظری، فرآوری کنجاله سویا مورد استفاده در جیره غذایی ماهی جهت افزایش قابلیت هضم مواد مغذی، دومین همایش علمی پژوهشی درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 25-24 آذر 1386، ارائه به صورت پوستر.

3- آی ناز خدانظری، هورمون کنترل کننده تولید مثل جهت القا تخم ریزی در ماهی، اولین همایش سراسری بیولوژی و دنیای نوین، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 26-25 مهر 1387، ارائه به صورت پوستر (چاپ کامل مقاله).

4- آی ناز خدانظری، تکنولوژی معمول انجماد اسپرم در ماهی (ماهیان آب شور و خاویاری)، اولین همایش سراسری بیولوژی و دنیای نوین، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 26-25 مهر 1387، ارائه به صورت پوستر (چاپ کامل مقاله).

5-  آی ناز خدانظری، بررسی خلاصه نقش آرتمیا در پرورش لارو ماهیان دریایی ، اولین همایش سراسری بیولوژی و دنیای نوین، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 26-25 مهر 1387، ارائه به صورت پوستر (چاپ کامل مقاله).

6-  آی ناز خدانظری، نقش پرولاکتین در تنظیم اسمزی ماهیان ، اولین همایش سراسری بیولوژی و دنیای نوین، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 26-25 مهر 1387، ارائه به صورت پوستر (چاپ کامل مقاله).

7-  آی ناز خدانظری و بهاره شعبانپور، تغییرات وزن ماهی کپور معمولی عمل آوری شده طی نمک سود به روش ترکمن در شرق استان گلستان، نخستین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر، دانشگاه علوم کشاورزی ومنایع طبیعی گرگان، 29-28 آبان 1387، ارائه به صورت پوستر (چاپ کامل مقاله).

8- آی ناز خدانظری، انواع تکنیک های کاربردی تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی خوراک مورد استفاده در ماهی قز آلای رنگین کمان، نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی، 22-24 اردیبهشت 1388، ارائه به صورت پوستر.

9-  آی ناز خدانظری، تاثیر غلظت های مختلف زئولیت بر مقدار آمونیاک آب مورد پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان ، نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی، 22-24 اردیبهشت 1388، ارائه به صورت پوستر.

10- آی ناز خدانظری و مهین شیخ، تاثیر غلظت های مختلف زئولیت و پرلیت مورد استفاده در خوراک کپور معمولی بر مقدار آمونیاک آب، همایش سراسری کشاورزی پاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 6-5 خرداد 1388، ارائه به صورت پوستر (چاپ کامل مقاله).

11- آی ناز خدانظری ، تغییرات وزن و ترکیب شیمیایی قزل آلای رنگین کمان طی نمک سود مرطوب، خشک و نگهداری ، همایش سراسری کشاورزی پاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 6-5 خرداد 1388، ارائه به صورت پوستر (چاپ کامل مقاله).

12- آی ناز خدانظری، نقش عنصر سلنیوم (نانو-سلنیوم و سلنو متیونین) در ماهی، همایش داخلی نانو تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، 24 آذر 1388، ارائه به صورت پوستر (چاپ کامل مقاله).

13- آی ناز خدانظری، تاثير سطوح مختلف زئوليت بر مقدار آنزيم هاي SGOT، SGPT و آلكالين فسفاتاز در كپور معمولي (Cyprinus carpio)، اولين همايش ملي منطقه اي اكولوژي درياي خزر، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، 12-11 خرداد 1389، ارائه به صورت پوستر.

14- آی ناز خدانظری، عبدالمجید حاجی مراد لو، رسول قربانی، بررسی خصوصیات تغذیه ای پودر ماهی کیلکا آنچوی طی 14 روز فرآیند تخمیر با باکتری Lactobacillus plantarum، دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس، 8-7 اسفند 1392، ارائه شده به صورت پوستر.

15-سید رضا شبر، آی ناز خدانظری، تاثیر عصاره چای سبز و بسته بندی تحت خلاء بر تغییرات ملانوسیس میگوی سفید سرتیز Metapenaeus affinis طی نگهداری در یخچال، نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، پارک علم و فناوری استان سیستان بلوچستان، تیر ماه 1393، پذیرش به صورت ارائه مجازی.

16-فاطمه خدری، آی ناز خدانظری،تاثیر بسته بندی تحت خلاء بر خواص حسی ماهی قباد Scomberomorus guttatus طی نگهداری در یخچال، نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، پارک علم و فناوری استان سیستان بلوچستان، تیر ماه 1393، پذیرش به صورت ارائه مجازی.

 1. سید رضا شبر، آی ناز خدانظری، تغییرات باکتریایی میگوی سفید سرتیز نگهداری شده با عصاره چای سبز و بسته بندی تحت خلاء در دمای 4 درجه سانتی گراد، اولین همایش ملی آبزی پروری نوین چالش ها و فرصت ها، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 30 مهر و 1 آبان 1393.
 2. سید رضا شبر و آی ناز خدانظری. اثر محافظتی عصاره چای سبز و بسته بندی تحت خلا بر میگوی سفید سر تیز نگهداری شده در یخچال (Cº1±4). اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. 9-8 بهمن م1393.
 3. زهرا مومن زاده، آی ناز خدانظری، کمال غانمی. تاثیر روش های مختلف پخت بر روی میزان کلسترول ماهی هامور Epinephelus coioides. بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان. 21-2- آبان 1394.
 4. راضیه لطفی، آی ناز خدانظری. تاثیر عصاره چای سبز بر بار باکتریایی کل فیله ماهی شوریده Otolithes ruber نگهداری شده در یخ. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی معطر و ادویه ای. دانشگاه گنبد کاووس. 1 اردیبهشت 1395.
 5. سارا گل گلی پور، آی ناز خدانظری، کمال غانمی. تاثیر روش های مختلف پخت بر تغییرات غلظت کلسترول در ماهی آمور Ctenopharyngodon idella. دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، 7-6 بهمن 1395.
 6. مژگان کریمی رضاآباد، آی ناز خدانظری، سید مهدی حسینی.
 7. ناهید بغلانی، سید مهدی حسینی، سید علی جعفرپور، سید محمد موسوی، آی ناز خدانظری. اثر ضدباکتریایی پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز جاوی عصاره مرزه بر فیله ماهی شعری در دمای یخچال. دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، 7-6 بهمن 1395.

طرح های پژوهشی

1- استخراج کارتنو پروتئین ها از ضایعات میگوی پا سفید غربی- طرح با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2- بررسی تاثیر استفاده از پوشش نگهدارنده کیتوزان غنی شده با عصاره چای سبز بر کیفیت و ماندگاری فیله ماهی شوریده در دمای یخچال- طرح مشترک با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پایان نامه و رساله

 1. راهنمایی پایان نامه خانم سارا گل گلی پور با عنوان "تاثیر روش های مختلف پخت بر خواص کیفی ماهی آمور"، تاریخ دفاع: 27/10/1394
 2. راهنمایی پایان نامه خانم زهرا مومن زاده با عنوان "تاثیر روش های مختلف پخت بر خواص کیفی ماهی هامور معمولی"، تاریخ دفاع: 26/10/1394
 3. راهنمایی پایان نامه خانم لیدا نوبخت با عنوان "تاثیر پلی فسفات ها و بسته بندی تحت خلاء بر خواص کیفی و فیزیکوشیمیایی ماهی پنجزاری راه راه "، تاریخ دفاع: 13/11/1395
 4. راهنمایی پایان نامه خانم مژگان کریمی رضاآباد با عنوان "تاثیر بسته بندی تحت خلاء، فیلم و پوشش کیتوزان بر کیفیت ماهی شعری معمولی"، تاریخ دفاع: 13/11/1395
 5. راهنمایی پایان نامه خانم جواهر ساکی با عنوان "تاثیر پوشش و فیلم کیتوزان-ژلاتین در ترکیب با عصاره پوست انار بر روی کیفیت فیله ماهی شوریده بلانگر طی نگهداری در یخچال"، تاریخ دفاع: 13/11/1395
 6. راهنمایی پایان نامه خانم حلیمه آلبوغبیش با عنوان "تاثیر مقایسه ای پوششهای کیتوزان و نانوکیتوزان غنی شده با عصاره چای سبز (Camellia sinensis L.) بر کیفیت ماهی گیش درخشان (Carangoides coeruleopinnatus)"، تاریخ دفاع: 25/9/1396
 7. راهنمایی پایان نامه خانم رسا سادات غرابی با عنوان "تاثیر مقایسه ای پوشش های کیتوزان و نانوکیتوزان برکیفیت ماهی کفشک زبان گاوی درشت پولک (Cynoglossus arel) طی نگهداری در دمای فراسرما (3- درجه سانتی گراد)"، در تاریخ: 9/11/1396
 8. راهنمایی پایان نامه خانم ثریا صالحی با عنوان "تخمین مدت ماندگاری و ارتباط همبستگی خواص کیفی میگوی سفید سرتیز (Metapenaeus affinis) با و بدون پوست طی 16 روز نگهداری در سرما"، در تاریخ: 2/4/1397
 9. راهنمایی پایان نامه خانم فاطمه غنی کوویی با عنوان " روش شاخص کیفی ماهی کفال پشت سبز (Chelon subviridis) کامل و شکم خالی نگهداری شده در سرما و تخمین ماندگاری"، در تاریخ: 30/10/1397
 10. راهنمایی پایان نامه آقای میلاد احمدی شلحه با عنوان " توسعه روش شاخص کیفی ماهی شانک مخطط (Rhabdosargus sarba) نگهداری شده در یخ و یخچال"، در تاریخ: 7/11/1397
 11. راهنمایی پایان نامه خانم زینب عبادی با عنوان "تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان ترکیب شده با عصاره الکلی بره موم بر خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی ماهی گوازیم دم رشته ای ژاپنی طی نگهداری در یخچال "، در تاریخ: 18/10/1398
 12. راهنمایی پایان نامه خانم الهام نسیان پور با عنوان " تاثیر پوشش های خوراکی ژلاتین ترکیب شده با عصاره الکلی بره موم بر طول مدت ماندگاری کیجار بزرگ طی نگهداری در یخچال"، در تاریخ: 31/6/98
 13. راهنمایی پایان نامه خانم دینا قنواتی با عنوان "تاثیر شیوه های ذخیره سازی فوق سرمایش بر مکان و پراکندگی بلورهای یخی و خواص کیفی فیله ماهی کیجار بزرگ "، در تاریخ: 12/11/98
 14. راهنمایی پایان نامه خانم زینب موسوی نیا با عنوان "تاثیر نانوکامپوزیت کیتوزن-نانو ذرات اکسید روی محتوی اسانس آویشن شیرازی بر خواص کیفی سی باس آسیایی Lates calcarifer طی نگهداری در یخچال "، در تاریخ: 12/11/1398
 15. راهنمایی پایان نامه خانم مریم خرم آبادی با عنوان " تاثیر پوشش آلژینات و کیتوزان همراه با اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر خواص کیفی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)" ،
 16. راهنمایی پایان نامه خانم مریم جوادی فرد با عنوان " تاثیر پوشش های نانوکامپوزیت کیتوزان –نانورس به همراه اسانس لیمو ترش بر خواص کیفی گیش ماهی طی نگهداری در یخ "، ادامه دارد
 17. راهنمایی پایان نامه آقای رضا سلطانی با عنوان " تغییرات کیفی ماهی شوریده نگهداری شده در سرما "،
 18. راهنمایی پایان نامه خانم مهسا اسماعیلی با عنوان " تاثیر پوشش خوراکی مخلوط و دولایه کیتوزان / پکتین حاوی اسانس ترخون بر ماندگاری ماهی ماکرل شیر (Scomberomorus commerson) طی  نگهداری در یخچال"، در سال 1400
 19. راهنمایی پایان نامه خانم آرزو فرسانی پور با عنوان " تاثیر پوشش کیتوزان و ایزوله پروتئین آب پنیر محتوی اسانس ترخون بر خواص کیفی ماهی سارم دهان بزرگ طی نگهداری در یخچال "،
 20. راهنمایی پایان نامه خانم سارا صادقی، "تاثیر پوشش مخلوط و دولایه کیتوزان–ژلاتین ترکیب شده با نایسین و اسانس آویشن شیرازی بر خواص کیفی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) طی نگهداری در یخچال" در سال 1400
 21. راهنمایی پایان نامه خانم اسماء جعفری " تاثیر پوشش کیتوزان و اسید گالیک بر خواص کیفی فیله کپور معمولی (Cyprinus carpio) طی نگهداری در یخچال "

 

تالیفات

افتخارات

 1. آی ناز خدانظری، پژوهشگر برتر گروه شیلات در سال  1397
 2. آی ناز خدانظری، پژوهشگر برتر گروه شیلات در سال 1398

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها