×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر عباس بیابانی

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :تولیدات گیاهی

بیوگرافی

Name: Abbas Biabani

Date of Birth: 9-28-1967      

Place of Birth: MaiameyShahrood  Semnan Province - IRAN

Marital Status: Married

Address: Gonbad High Education Center (Gonbad University) - Gonbad- Province Golestan - IRAN

P.O. Box:  4971799151

Tel: 0098-0172-3344995 & 2224060

Fax: 0098-0172-2224060

Email: abs346@yahoo.com and abbas.biabani@wsu.edu

 

EDUCATION

 Date              Degree                 University                                                    Field                              

1987- 1991     B.S.        Mashhad Ferdoosy -IRAN                      Agronomy & Plant breeding  

1993- 1994     M.S.        Tarbiad   Modarres -Tehran -IRAN               Agronomy                             

2001- 2004     Ph.D.    M.V. Lomonosov Moscow State –Moscow Russia       Crop physiology                   

 

LANGUAGE

Persian, Turkish, English & Russian

 

Professional Appointments

 

1994-2001: Academic Staff and lecturer; Gonbad University.

1994-1997: Farm Manager; Research & Education Farm in Gonbad University.

1997- 2001: Head of department; Plant Production and Technology

2001- 2004: PhD- Student – Moscow State University- Moscow-Russia

2004-2009: Undergraduate and graduate studies and research Director, Gonbad University.

2004-2009: Assistant Professor; Agronomy – Crop physiology, Gonbad University.

1.2009- 11.2009: Sabbatical Leave – Washington State University. USA

2011 – Now: Associate Professor Agronomy – Crop physiology, Gonbad   University.

زمینه های تحقیقاتی

 • Nitrogen fixation - Intercropping – Crop physiology and planting Pattern

مقالات ژورنال

 1. مقایسه کشت مخلوط ذرت وبادام زمینی ، مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، زمستان 1376 .
 2. برسی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات زراعی و کیفی در کشت مخلوط دو رقم سویا ، مجله دانش کشاورزی تبریز ، شماره های 1و2 (جلد 7).
 3. برسی روند رشد دو رقم سویا در کشت خالص و مخلوط، مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان،سال چهارم شماره  2 . تابستان 76 .
 4. برسی و تعیین بهترین آرایش بوته گیاه زراعی کلزا رقم بلیندا ، مجله زیتون، شماره 135.       
 5. تکنولوژی مناسب شخم – مجله سنبله شماره 89.
 6. مبارزه بیولوژیک-  مجله سنبله شماره 101 .
 1. The application of biotechnology for increasing nitrogen-fixation activity in wheat roots. 2003. Scientific publication.  The international center of the biotechnology- Moscow-RUSSIA - N: 102.
 2. The peculiarities of the nitrogen-fixing activities of wheat roots by different methods of plant nodulation in model experiment. 2004. Vestnik lomanocov University (Moscow-Russia). Vol. 17. N. 1.
 3. Para nodulation of Wheat Roots. 2005. Doklady Biological Sciences vol.  405,No,5
 4. Formation of Artificial Nitrogen-Fixing Bacterial Symbioses with Wheat. 2008    Journal of applied biosciences. Vol.6 (2) June.

رديف

عنوان مقاله

به زبان

نام نشريه يا ناشر

كشور

صفحات

مشخصات

تاريخ انتشار (1)

(ماه ـ سال)

نمايه علمي(2) معتبر

سال چندم

شماره

1

بررسي اثر فاصله رديف و فاصله بوته ها (آرايش بوته ها) بر عملکرد سبز نخود فرنگي رقم شمشيري چروک

فارسي

مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي

ايران

39-43

-

5

1387

ISC

2

Toward the mapping of agronomic characters on a rice genetic map: QTL analysis under saline

انگليسي

Biotecnology

Pakistan

78-81

-

8 (1)

2008

ISI

3

Agronomic Performance of Intercropped Wheat Cultivars

انگليسي

Asian Journal of plant Sciences

Pakistan

144-149

-

8 (1)

2009

ISI

4

اثر آرايش‌هاي کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه و برخي خصوصيات زراعي نخود (Cicer arientinum)  رقم فيليپ

فارسي

مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي

ايران

24-15

 

-

دوم

تابستان 88

ISC

5

Effects of Tillage Methods and Sowing Rates on the Grain Yields and Yield Components of Rain Fed Wheat

انگليسي

Pertanika J. Sci. & Technol.

مالزي

325-355

-

17 (2 )

2009

FSTA

6

Cultivar and density effects on yield of soybean in double cropping

انگليسي

African Journal of Agricultural Research

نيجريه

3203-3206

4

5(23)

December 2010

ISI

7

بررسي اثرات سطوح مختلف بذرکاري بر روي توليد علوفه و عملکرد بذر دو گونه مرتعيAgropyron desertorum (Fisch. ex Link) , Agropyron elongatum (Host) Beauv

فارسي

مجله  مرتع

ايران

434-441

4

3

پاييز 1389

ISC

8

Effect of Plant Density on Yield and Yield Components of Chickpea (Cicer arietinum L.) Grown under environmental condition of Golestan, Iran

انگليسي

Journal of Agricultural Science and Technology

آمريکا

77-80

Number 1

Volume 5

January  2011

EBSCO- CSA

9

Effects of Seed Deterioration and Inoculation with Mesorhizobium ciceri on Yield and Plant Performance of Chickpea

انگليسي

Australian Journal of Crop Science

استراليا

66-70

Number 1

Volume 5

January  2011

ISI

10

مطالعه QTL  هاي مرتبط با بنيه بذر درعکس العمل  به تنش اسمتيک.

فارسي

مجله پژوهش هاي توليدات گياهي

ايران

93-107

شماره 2

جلد 17

1389

ISC

11

 بررسي اثرهاي تراكم بوته و سطوح كودي مختلف بر خصوصيت هاي زراعي و عملكرد توتون رقم K326

فارسي

مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي

ايران

205-215

شماره 4

جلد سوم

زمستان 1389

ISC

12

Correlaion and relationships between seed yield and other characteristics in chickpea (cicer arietinum l.) cultivars under deterioration

انگليسي

African Journal of Agricultural Research

نيجريه

1359-1362

6

6

March 2011

ISI

13

Nitrogen fixation potential in global chickpea mini-core collection

 

انگليسي

Biology and Fertility of Soils

 

آمريکا

 

 

 

Online First, 6 May 2011

ISI

14

تعیین بهترین شاخص های گزینشی برای تسهیل عمل انتخاب در برنج

 

 

فارسي

مجله پژوهش هاي توليدات گياهي

ايران

30-1

شماره 3

جلد 17

1389

ISC

15

The suitable of the new biotechnology for increasing of the nitrogen-fixing activity on wheat roots. Scientific work.

روسي

Scientific Works

روسيه

64-68

 

102

2003

-

16

The peculiarities of the nitrogen-fixing activity on wheat roots after different ways of plant nodulation in model experiment.vestnik lomanocov university

روسي

Vestnik Moskovskogo

روسيه

49-52

 

1

2004

-

17

Paranodulation of Wheat Roots .

انگليسي

Doklady Biological Sciences

روسيه

705-707

 

Vol.405 No.5

2005April

-

18

Formation of Artificial Nitrogen-Fixing Bacteria Symbioses With Wheat  

انگليسي

Journal of applied biosciences

کنیا

169-172

 

6(2)

2008

FACT

19

Agronomic performance of two intercropped soybean cultivars

انگليسي

International Journal of PlantProduction

ايران

215-221

 

2 (3)

2008ـJuly

ISI

20

مطالعه توليد گره و  تثبيت نيتروژن در ريشه هاي گندم تحت تأثير عوامل مختلف توليدکنندهً گره و تلقيح با باكتري

فارسي

مجله علوم خاك وآب

ايران

97-102

 

جلد 22 شماره 21

1387

ISC

21

   طبقه بندي ارقام برنج ايراني براساس توابع تشخيص خطي فيشر در سطوح مختلف پتانسيل اسمزي حاصل از سوربيتول

فارسي

 

علمي ترويجي

 

مجله الكترونيك كشاورزي و منابع طبيعي گلستان،

ايران

49-65

 

 

مقالات کنفرانس

 1. برسی روند رشد دو رقم سویا در کشت خالص و مخلوط ، سومین کنگره زراعت و اصلاح و اصلاح نباتات ایرن ،شهریور .1373 .
 2. برسی عملکرد دانه در کشت مخلوط دو رقم سویا ، سومین کنگره زراعت و اصلاح و اصلاح نباتات ایرن ،شهریور .1373 .
 3. برسی و تعیین بهترین آرایش بوته گیاه زراعی کلزا رقم بلیندا ، پنجمین کنگره زراعت و اصلاح و اصلاح نباتات ایرن ،شهریور .1373 .
 4. مقایسه کشت مخلوط ذرت وبادام زمینی ، پنجمین کنگره زراعت و اصلاح و اصلاح نباتات ایرن ،شهریور .1373 .
 5. برسی روند رشد و عملکرد دانه در کشت مخلوط دو رقم سویا ، سمینار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

 

 1. Biological para-nodulation of wheat plants / 11- th international congress on Molecular        Plant – Microbe Interactions. Sanpeterzborg -RUSSIA,
 2. Study of seed yield and quality characters in inter-cropping of two soybean cultivars. The 9 th Iranian students, Seminar in Europe UCE, Birmingham, UK.
 3. Biological nodulation and nitrogen fixation of spring wheat. International IRAN and          RUSSIA Agriculture and Natural Resources Conference. Shahrekord-IRAN.
 4. The growth analysis of two soybean cultivars in intercropping, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources.
 5. Intercropping Soybean Cultivars. The First International Symposium on Sustainable Agriculture for Subtropical Regions .Changsha – China. November 23-25, 2005.
 6. Endosymbiosis formation between nitrogen-fixing mix of bacteria (Xanthomonas sp. + Arthrobacter sp.) and wheat root cells. Conference 15th International Congress on Nitrogen Fixation & 12th International Conference of the African Association for Biological Nitrogen Fixation Cape Town South Africa.
 7. Formation of artificial nitrogenـfixing bacteria symbioses with autumn wheat (Triticum aestivum) in nonـsterile .Microbial Technologies for Sustainable Agriculture an International Symposium Faisalabad PAKISTAN. March 12-16 2007.
 8. The study of nitrogen-fixing activity on wheat roots. 8th European Nitrogen Fixation Conference .Gent- Belgium August 30- September 3, 2008.
 9. The effect of planting arrangements on yield, yield components and some agronomic characteristics in Chickpea. 12thWorld Congress of the IAPB and 2010 In Vitro Biology Meeting of the SIVB- Saint Louis, Missouri, USA

طرح های پژوهشی

- برسی کشت مخلوط ذرت وبادام زمینی

2- برسی و تعیین بهترین آرایش بوته گیاه زراعی کلزا رقم بلیندا

3- برسی اثرات تراکم کاشت بر عملکرد ارقام سویا در کشت تابستانه

4 – بررسی تاًثیر ادوات خاک ورزی ماشینهای کاشت و میزان بذر بر عمکرد کلزا.

 5- بررسي كشت مخلوط ارقام گندم 

-6 مطالعه توليد نخود آبگوشتي در تراكمهاي مختلف با آرايش هاي کاشت هم فاصله

7- بررسي تغييرات صفات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي در برنج تحت تنش شوري

8- تأثير زوال بذر و کود بيولوژيکي بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود

9- مطالعه اثر رقم و تراكم برعملكرد و اجزاي عملكرد كلزا.

پایان نامه و رساله

تالیفات

 1. Botany
 2. Plant Anatomy

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

Crop physiology, General Agronomy, Industrial crops culture, Cereals, Botany