×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر عبدالناصر بهلکه

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :ریاضی

بیوگرافی

مقطع رشته و گرایش دانشگاه  سال اخذ مدرک
دکتری ریاضی محض-جبرجابجایی دانشگاه اصفهان 1388

زمینه های تحقیقاتی

Commutative Algebra in cohomology of groups, Homological invariants of groups, Representation theory of Algebras.

مقالات ژورنال

1. With J. Asadollahi and Sh. Salarian, On the hierarchy of cohomological dimension of groups, J. Pure and and Applied Algebra 231 (2009) 1795-1803.
2. With O. Talelli and F. Dembegioti, Gorenstein dimension and proper actions, Bull. London Math. Soc. 41 (2009) 859-871.
3. With J. Asadollahi, A. Hajizamani and Sh. Salarian, On certain homological invariants of groups, J. Algebra, 335 (2011) 18-35.
4. Gorenstein injective and injective complete cohomological dimension of groups, Algebra Colloquium 22: 3 (2015), 469-478.
5. With Sh. Salarian, New results related to a conjecture of Moore, Arch. Math. 100 (2013), 231-239.
6. With. Sh. Salarian, Virtual Gorensteiness over group algebras, Kyoto J. Math. vol. 55, no. 1 (2015), 129-141.
7. (Strongly) Gorenstein flat modules over group rings, Bull. Aust. Math. Soc. 90 (2014), 57-64.
8. With A. Mahin Fallah and Sh. Salarian, On the Auslander-Reiten conjecture for algebras, J. Algebra, 427 (2015), 252-263.
9. Nilpotent elements and extended reversible rings, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, (2014) 38: 173-182.
10. With A. Mahin Fallah, Progress on the Auslander-Reiten conjecture, Bull. Aus.Math. Soc., (2016) 93: 433-440.
11. With E. Hakimian, Sh. Salarian and R. Takahashi, Annihilation of cohomology,generation of modules and niteness of derived dimension, Quart. J. Math. (2016) 67: 387-404.
12. With T. Kakaie and Sh. Salarian, Auslander-Reiten conjecture for Cohen-Macaulay rings and path algebras, Comm. Algebra, (2017) 1: 121-129.
13. With T. Kakaie, Generalized Gorenstein dimension over group rings, J. Algebraic system, (2017) 1: 53-64.
14. With A. Mahin Fallah and Sh. Salarian Specifying the Auslander transpose in submodule category and its applications, to appear in Kyoto J. Math..

طرح های پژوهشی

1. مطالعه بعد تزریقی گرنشتاین گروهها

2.  حدس مور برای مدول های گرنشتاین تصویری

3. گرنشتاین مدول ها روی حلقه گروه ها

4. درباره حلقه های گرنشتاین مجازی و ارتباط آن ها با همولوژی محض نسبی

5. مطالعه حدس اسلاندر-ریتن برای حلقه های نوتری

6. مطالعه بعدهای همولوژیکی گرنشتاین نسبت به مدول شبه دوگانی روی حلقه گروه ها

7. بررسی گروه های n-کاپه

8. یک شرط جابجایی روی گروه های متناهی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها