×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

ماتیا سادات برهانی

میکروبیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :زیست شناسی

بیوگرافی

کارشناسی

رشته میکروبیولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1387-1383

کارشناسی ارشد

رشته میکروبیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389-1387

دکترا

رشته میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان، 1396-1391

آدرس پست الکترونیکی:

Msadat.borhani7@gmail.com; borhani@gonbad.ac.ir

 

مقالات ژورنال

 

Production Optimization and Evaluation of Antioxidant and Cytotoxic Properties of Cellulosimicrobium AZ Carotenoid Pigment

A Salehibakhtiyari, Z Etemadifar, MS Borhani

Biological Journal of Microorganism, 2021, 10 (40), 9-22

Evaluation of Biomass and Total Carotenoids Content of Deinococcus radiodurans R1 in Response to Different Carbon and Nitrogen Sources

A Salehi Bakhtiyari, Z Etemadifar, MS Borhani

Applied Biology, 2021, 34 (2), 95-111

Effect of different strain immobilization methods on protease production of Aeromonas hydrophila MSB16

MS Borhani

Biological Journal of Microorganism, 2021

Enhancement of Salinivibrio Proteolyticus Strain AF-2004 Protease Thermostability Using Site Directed Mutagenesis

MS Borhani, Z Etemadifar

Cellular and Molecular Researches (Iranian Journal of Biology) , 2021

Enhancement of biomass and total carotenoid content of a UV-resistant strain of Dietzia maris in response to different carbon and nitrogen sources

AS Bakhtiyari, Z Etemadifar, MS Borhani, N Zamanian

BioTechnologia, 2021,  102 (2), 197-207

Use of response surface methodology to enhance carotenoid pigment production from Cellulosimicrobium strain AZ

AS Bakhtiyari, Z Etemadifar, MS Borhani

SN Applied Sciences, 2020,  2 (12), 1-9

Evaluation of Aeromonas Hydrophila MSB16 Protease Production in Response to Low-Intensity Electric Current, Surfactants, and Nanoparticles.

MS Borhani, Z Etemadifar, E Jorjani

Biological Journal of Microorganism, 2020,   8 (32)

Support vectors machine-based model for diagnosis of multiple sclerosis using the plasma levels of selenium, vitamin b12, and vitamin d3

SS Sharifmousavi, MS Borhani

Informatics in Medicine Unlocked, 2020, 20, 100382

Enhancement/evolution of biodesulfurization 4S pathway by genetic engineering and bioinformatic approaches

MS Borhani, Z Etemadifar

Advanced Research in Microbial Metabolites & Technology, 2019,  2 (1), 13-23

Molecular detection and optimization production of an alkaline metalloprotease from Exiguobacterium sp. MSB42

MS Borhani, Z Etemadifar, D Biria, E Jorjani

Advanced Research in Microbial Metabolites and Technology, 2019,  2 (1), 27-39

Molecular Detection and Optimization of Extracellular Alkaline Protease Production of Bacillus pseudofirmus MSB22 Using Response Surface Methodology

MS Borhani, Z Etemadifar, G Emtiazi, E Jorjani

Modares Journal of Biotechnology, 2018, 9 (4), 507-515

A statistical approach for production improvement of a neutral protease from a newly isolated strain of Aeromonas hydrophila

MS Borhani, Z Etemadifar, G Emtiazi, E Jorjani

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, 2018,  42, 1771-1778

Application of Rotatable Central Composite Design for Optimization of Extracellular Alkaline Protease Production from newly isolated Bacillus pseudofirmus MSB4

MS Borhani, Z Etemadifar, E Jorjani

Biological Journal of Microorganisms, 2017,  5 (20), 17-31

Enhancement of production and activity of alkaline zinc metalloprotease from Salinivibrio proteolyticus using low intensity direct electric current and zinc nanoparticles

MS Borhani, Z Etemadifar, G Emtiazi

Biotechnology letters, 2016,  38 (9), 1565-1570

Assessment of the antimicrobial activity of Melissa officinalis and Lawsonia inermis extracts against some bacterial pathogens

M Rabbani, Z Etemadifar, F Karamifard, MS Borhani

Comparative Clinical Pathology, 2016,  25 (1), 59-65

PCR Detection of Herpes Simplex Virus in Human Placenta and Aborted Materials in Patients with Spontaneous Abortion

MS Borhani, SM Hosseini, L Chamani-Tabrizi, R Bagheri, K Kamali, ...

Iran J Clin infect Dis, 2011,  6

Increasing Biosynthesis of a Carotenoid by Deinococcus radiodurans R1 in the Presence of Tricarboxylic Acid Cycle Intermediates Using Response Surface Methodology

A Salehibakhtiyari, Z Etemadifar, MS Borhani

مقالات کنفرانس

نام مقاله

نویسندگان

عنوان همایش

اثرات هیومن هرپس ویروس 6 (HHV-6) در پیوند سلول های بنیادی

ماتیا سادات برهانی

چهارمین همایش سلول های بنیادی شیراز

شیراز، 1389 (مقاله کامل)

Rapid and Simultaneous detection of Cytomegalovirus and Herpes Simplex Virus by Multiplex PCR assay

ماتیا سادات برهانی،

سید مسعود حسینی،

لیلی چمنی تبریز

چهارمین کنگره میکروب شناسی ایران

اصفهان، 1389 (خلاصه مقاله)

Serology Monitoring for HSV-1, 2 Among Patient women, in Avicenna Clinic

ماتیا سادات برهانی،

سید مسعود حسینی،

لیلی چمنی تبریز

چهارمین کنگره میکروب شناسی ایران

اصفهان، 1389 (خلاصه مقاله)

نانوسیم های میکروبی: کاربردها و نقش آن ها در بیماری زائی باکتری ها

ماتیا سادات برهانی

سومین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

تهران، 1395 (مقاله کامل)

اپوتیلون ها: متابولیت های تولید شده در میکسوباکتری ها و کاربرد آن ها در درمان سرطان سینه

ماتیا سادات برهانی

سومین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

تهران، 1395 (مقاله کامل)

اثر تثبیت سویه بر تولید متالوپروتئاز قلیایی تولید شده توسط سویه‌ اگزیگوباکتریوم MSB42 با هدف زیست پالائی ضایعات پروتئینی

ماتیا سادات برهانی

دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، 23 آبان 1398 (مقاله کامل)

2nd National Conference on Natural Resources Management (Water, Flood and Environment) 14Nov2019

تولید پروتئازهای قلیایی توسط سویه‌های آلکالوفیل تثبیت شده باسیلوس پسودوفیرموس MSB4  و MSB22 با هدف زیست پالائی ضایعات پروتئینی

ماتیا سادات برهانی،

زهرا اعتمادی فر

دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، 23 آبان 1398 (مقاله کامل)

2nd National Conference on Natural Resources Management (Water, Flood and Environment) 14Nov2019

Investigation of chemical composition of Achillea wilhelmsii C. Koch

اکرم طالقانی،

ماتیا سادات برهانی، مینو میرعرب،

محمد هادی معصومی

3rd International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine,

Sep 15 2020 (مقاله کامل)

Pharmacological (possible) effects of Zingiber officinale On the treatment process of people with coronavirus 2019 (Covid 19)

آسانا احمدی،

ماتیا سادات برهانی

3rd International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine,

Sep 15 2020 (مقاله کامل)

 

طرح های پژوهشی

عنوان طرح پژوهشی

همکاران

وضعیت

بهینه سازی تولید پروتئاز خنثی توسط باکتری آئروموناس هیدروفیلا MSB16

ماتیا سادات برهانی،

زهرا اعتمادی فر،

عیسی جرجانی

دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، 1398 (شماره پرونده 186/6)، خاتمه یافته

تشخیص ابتلا به بیماری تصلب شرائن (مالتیپل اسکلروزیز) بر مبنای میزان سلنیوم، ویتامین B12 و D3 با استفاده از الگوریتم  SVM

ماتیا سادات برهانی،

سید سجاد شریف موسوی

دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، 1398 (شماره پرونده 187/6)، خاتمه یافته

بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه بومادران

اکرم طالقانی،

ماتیا سادات برهانی

دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، 1398 (شماره پرونده 353/6)، خاتمه یافته

غربالگری فعالیت علف کشی زیستی در باکتری ها

ابراهیم غلامعلی علمداری پور،

ماتیا سادات برهانی،

زینب اورسجی

دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده علوم کشاورزی، 1398 (شماره پرونده 185/6)، خاتمه یافته

 
 

پایان نامه و رساله

کارشناسی ارشد

بررسی عفونت جفت با ویروس های سیتومگالوویروس و هرپس سیمپلکس ویروس در موارد سقط خود به خودی جنین با استفاده از PCR

اساتید راهنما: دکتر سیدمسعود حسینی، دکتر لیلی چمنی تبریز

دکترا 

مقایسه و شناسایی مولکولی آنزیم‌های آلکالین متالو و سرین پروتئاز در باکتریها و بهینه سازی تولید آنها

اساتید راهنما: دکتر زهرا اعتمادی فر، دکتر گیتی امتیازی

اساتید مشاور: دکتر عیسی جرجانی، دکتر رحمان امام زاده

 

برنامه هفتگی

روز

10-8

12-10

3-1

5-3

شنبه

-

باکتری

P21210

میکروب عمومی

P21181

آز-میکروب عمومی

P21182

یک شنبه

باکتری (زوج)

P21210

بهمن:24

اسفند:8و 22

فروردین: 21

اردیبهشت: 18

خرداد:1

 

 

میکروب عمومی (فرد)

P21181

بهمن:17

اسفند:1 و 15

فروردین: 14و 28

اردیبهشت: 11 و 25

خرداد: 8

دوشنبه

آز-ژنتیک مولکولی

P21243

ایمنی

P21245

زیست شناسی میکروبی

P21303

زیست شناسی میکروبی (فرد)

P21303

بهمن:18

اسفند:2 و 16

فروردین: 15و 29

اردیبهشت: 12 و 26

خرداد: 9

سه شنبه

آز-زیست شناسی میکروبی

P21182

آز-ژنتیک مولکولی

P21310

 

 

 

دروس تدریس شده

باکتری شناسی 

میکروبیولوژی عمومی ، زیست شناسی میکروبی

ایمنولوژی

هماتولوژی

ویروس شناسی 

آزمایشگاه ایمنی شناسی 

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی/ زیست شناسی عمومی 

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی