دکتر ابوالحسن فتح آبادی

دکتر ابوالحسن فتح آبادی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

دانشگاه  سال اخذ مدرک
دانشگاه زابل 1383
دانشگاه تهران 1386
دانشگاه تهران 1392

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

نوسینده سال انتشار عنوان نام نشریه
ابوالحسن فتح آبادی، علي سلاجقه و محمد مهدوي    پيش بيني دبي رودخانه با استفاده از روش هاي نوروفازي و مدل هاي سري هاي زماني مجله علوم و مهندسي آبخيزداري
علي سلاجقه، ابوالحسن فتح آبادي   برآورد بار معلق رودخانه كرج با استفاده از منطق فازي و شبكه عصبي مجله منابع طبيعي ايران
ابوالحسن فتح آبادي و محمد مهدوي    بررسي كارايي روش هاي نورو-فازي و مدل هاي آماري در شبيه سازي فرآيند بارش روان مجله منابع طبيعي ايران
علي سلاجقه، ابوالحسن فتح آبادي وحميد غلامي    شبيه سازي داده هاي سرعت باد با استفاده از مدل هاي استوكاستيك  مجله پژوهش و سازندگي
روح الله تقي زاده مهرجردي،  شهلا محمودی، فريدون سرمديان، ابوالحسن فتح آبادي و الهام مهرابيگوهري    رطوبت خاك در ظرفيت مزرعه و نقطه پژمردگي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون چندمتغيره پژوهشنامه علوم كشاورزي دانشگاه گيلان
علي سلاجقه, ابوالحسن فتح آبادي, منصور نجفي حاجيور    مقايسه شبكه عصبي و سري هاي زماني در پيش بيني خشكسال(مطالعه مورودي: استان خراسان رضوي) مجله علوم و مهندسي آبخيزداري
ابوالحسن فتح آبادی و محمد مهدوی   مدل سازی جریان خشکیدگی هیدروگراف  مجله پژوهش و سازندگی
 ابوالحسن فتح آبادی, علی سلاجقه، حمید پزشک، علی اکبرنظری سامانی و حامد روحانی   برآورد عدم قطعیت روش منشایابی رسوب  نشریه مرتع و آبخیزداری
مجید آتشگاهیان, حاجی هاشمی جزی و ابوالحسن فتح آبادی    مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و روش های زمین آمار در برآورد خصوصیات کیفی آب زیرزمینی مجله محیط زیست دانشگاه تهران
Fathabadi,  A., Gholami, H., Salajeghe ,  A., Azanivand,  H., Khosravi,  H Drought forecasting using neural network and stochastic models A dvances in Natural and Applied Sciences

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها