×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر فردین جمشیدی مهر

Dr. Fardin Jamshidi Mehr

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :الهیات (فلسفه)

بیوگرافی

سال تولد: 1361

محل تولد: کرمانشاه

محل تحصیلات دانشگاهی: مشهد مقدس

1. مقطع کارشناسی (1387-1383)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس، رشته ی فلسفه و کلام اسلامی

2. مقطع کارشناسی ارشد (1391-1387)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس، رشته ی فلسفه و کلام اسلامی، عنوان پایان نامه: «داوری بر داوری های قطب الدّین رازی در مباحث منطقی اشارات»، استاد راهنما: دکتر علیرضا کهنسال، استاد مشاور: داوود حیدری ابهری، نمره ی اخذ شده: 19/75

3. مقطع دکترا (1396-1391)، دانشگاه فردوسی، مشهد مقدس، رشته ی فلسفه اسلامی گرایش حکمت متعالیه، عنوان رساله: «عدالت در اندیشه ی ابن سینا و جان رالز»، استاد راهنما: دکتر جهانگیر مسعودی، استاد مشاور: دکتر علیرضا کهنسال، نمره ی اخذ شده: 19/25

 

مقالات ژورنال

1. مقاله «بررسی تبعیت دلالت از اراده از منظر ابن سینا و خواجه نصیر طوسی» فردین جمشیدی مهر و علیرضا کهنسال، مجله فلسفه و کلام اسلامی، سال چهل و هفتم، شماره اول، بهار و تابستان 1393، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله:  https://jitp.ut.ac.ir/article_51015.html

2. مقاله «بازخوانی انتقادی نظریه ی مدرس زنوزی در مسئله ی معاد جسمانی»، فردین جمشیدی مهر و عباس جوارشکیان، مجله پژوهش های فلسفی-کلامی، سال شانزدهم، شماره دوم، شماره پیاپی62، زمستان 1393، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله:   https://pfk.qom.ac.ir/article_35.html

3. مقاله «روش شناسی استنباط آرای فلسفی ملاصدرا»، فردین جمشیدی مهر و سیدمرتضی حسینی شاهرودی، مجله فلسفه و کلام اسلامی، سال چهل و هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1394، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله:   https://jitp.ut.ac.ir/article_54699.html

4. مقاله «تحلیل ماهیت عدالت در عرصه اخلاق با تأکید بر آرای ابن سینا»، فردین جمشیدی مهر و جهانگیر مسعودی و علیرضا کهنسال، مجله حکمت سینوی (مشکوة النور)، سال بیست و یکم، شماره57، بهار و تابستان 1396، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله:   https://ap.isu.ac.ir/article_63793.html

5. مقاله «جایگاه شریعت در فلسفه سیاسی ابن سینا»، فردین جمشیدی مهر، جهانگیر مسعودی و علیرضا کهنسال، مجله حکمت اسلامی، سال پنجم، شماره اول، بهار 1397، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله:   https://fhi.hekmateislami.com/article_68925.html

6. مقاله «بازخوانی عرفانی نسبت میان وجود و کمالات در مشرب فلسفی صدرایی»، فردین جمشیدی مهر و سیدمرتضی حسینی شاهرودی، مجله پژوهشهای هستی شناختی، سال نهم، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله:    https://orj.sru.ac.ir/article_1401.html

7. مقاله «تمایز میان غیلانیِ فیلسوف از غیلانی متکلم؛ کوششی مقدماتی بر پایه ی شواهد»، فردین جمشیدی مهر، علیرضا کهنسال و علی صالحی اردکانی، مجله پژوهشنامه کلام، سال هفتم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1399، علمی پژوهشی ISc

لینک مقاله:    http://pke.journals.miu.ac.ir/article_5528.html

8. مقاله «بازخوانی علت اعدادی و تبیین دلالت های انسان شناختی آن»، احمد شه گلی و فردین جمشیدی مهر، مجله جستارهایی در فلسفه و کلام، سال 53، شماره اول، شماره پیاپی 106، بهار و تابستان 1400، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله:    https://jphilosophy.um.ac.ir/article_42316.html

9. مقاله «رویکرد ارزشی به علوم در انگاره ی حکمای اسلام؛ بازخوانی و اعتبارسنجی»، احمد شه گلی و فردین جمشیدی مهر، مجله تاریخ فلسفه، سال 12، شماره 4، بهار 1401، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله:    http://hop.mullasadra.org/Article/38119

10. مقاله «تأملی در مدینه ی فاضله ی اشراقی؛ بازخوانی ویژگی ها و ادله»، فردین جمشیدی مهر، کاظم موسی خانی و حسین گلچینی، مجله پژوهشهای سیاست اسلامی، سال دهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان 1401، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله:     https://ipr.isri.ac.ir/article_167845.html

11. مقاله «تحلیل انتقادی علم دینی در اندیشه ی ابن حزم قرطبی»، فردین جمشیدی مهر، محمدعلی محمدپور و کوکب دارابی، مجله معرفت کلامی، سال سیزدهم، شماره دوم، شماره پیاپی 29، پاییز و زمستان 1401، علمی پژوهشی ISc

لینک مقاله:    http://kalami.nashriyat.ir/node/1009

12. مقاله «توقیفیت اسماء و صفات الهی در اندیشه ی ابن حزم قرطبی و ملاصدرا»، فردین جمشیدی مهر و سیدمهدی رحمتی، مجله فلسفه و کلام اسلامی، سال پنجاه و پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1401، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله:     https://jitp.ut.ac.ir/article_91423.html

13. مقاله «بازخوانی انتقادی دیدگاه قیصری درباره ی ماهیت زمان»، فردین جمشیدی مهر، مجله معرفت فلسفی، شماره پیاپی 79، بهار 1402، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله:   http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/3107

14. مقاله «تحلیل عبارات متضمن تحقیر در آیات قرآن با تأکید بر آرای ادبی-تفسیری آلوسی»، سیدمهدی رحمتی، فردین جمشیدی مهر و مریم محبتی، مجله دوفصلنامه مطالعات سبک شناسی قرآن کریم، سال هفتم، شماره اول، شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1402، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله:    https://style.quran.ac.ir/article_174033.html

15. مقاله «اخلاق فلسفی و اخلاق توحیدی از منظر علامه طباطبایی؛ بازخوانی مبانی و آثار تربیتی»، فردین جمشیدی مهر و سیدمهدی رحمتی، مجله جستارهایی در فلسفه و کلام، بهار 1402، علمی پژوهشی ISC

لینک مقاله: https://jphilosophy.um.ac.ir/article_43867.html

16. مقاله «اجابت دعا در اندیشه ی ابن سینا»، فردین جمشیدی مهر، دو فصلنامه دعاپژوهی، اسفنده 1400، علمی پژوهشی

لینک مقاله: https://dua.basu.ac.ir/article_4967.html

17. مقاله «نسبت میان محبت و عدالت در اندیشه ی سیاسی شهرزوری»، فردین جمشیدی مهر، مجله پژوهشهای سیاست اسلامی، علمی پژوهشی ISC، بهمن 1402، شماره 23

لینک مقاله:  https://ipr.isri.ac.ir/article_184603.html 

18. مقاله «تأملی در ماهیت دعای ملحون و بررسی سرّ عدم تعالی آن»، فردین جمشیدی مهر، مجله دعاپژوهی، علمی پژوهشی، ISC

لینک مقاله: https://dua.basu.ac.ir/article_5484_ef28b11ff2a6454e09dfdbc2bed96603.pdf

19. مقاله «بازشناسی تطبیقی پردازش اشاری تفاسیر عارفان در تفسیر روح المعانی»، سیدمهدی رحمتی، فاطمه حاجی اکبری و فردین جمشیدی مهر، مجله مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی، دوره 7، شماره 2، اسفند 1402.

لینک مقاله:    https://jrm.usb.ac.ir/article_8212.html

20. مقاله «بازخوانی انتقادی دیدگاه ابن حزم در مسئله ی علیت فاعلی خداوند بر اساس مبانی صدرایی»، مجله پژوهشنامه کلام، 

لینک چکیده مقاله: http://pke.journals.miu.ac.ir/article_9014.html  

21. مقاله «بازخوانی تحلیلی نظریه ی امکان فقری و بررسی لوازم فلسفی آن»، فردین جمشیدی مهر، مجله حکمت اسلامی، علمی - پژوهشی، ISC، (پذیرش)

مقالات علمی ترویجی

1. مقاله «تأثیر زمینه فرهنگی - اجتماعی بر پیشفرضهای مفسر؛ موردکاوی تفسیر مفسّران آندلسی از آیات ولایت»، سیدمهدی رحمتی، فردین جمشیدی مهر و محمدعلی دولت، مجله قرآن، فرهنگ و تمدن، علمی ترویجیISC

لینک مقاله:  https://qcc.quran.ac.ir/article_176780.html

2. مقاله «احساسات و نقش آنها در تربیت اخلاقی از دیدگاه حکمت متعالیه»، فردین جمشیدی مهر، مجله آیینه تربیت اخلاقی، علمی - ترویجی، (پذیرش)

 

مقالات کنفرانس

 

1. مقاله «تأملی در جایگاه خبری رسانه و نسبت آن با هویت انسانی»، فردین جمشیدی مهر، تکتم قرائی، اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی، مؤسسه آموزش عالی ادیب مازندران، (پذیرش)

طرح های پژوهشی

1. طرح پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی دیدگاه فیلسوفان مسلمان و فقهای شریعت درباب موسیقی»، فردین جمشیدی مهر، حسین گلچینی و کاظم موسی خانی، دانشگاه گنبدکاووس، بهمن 1401

2. طرح پژوهشی با عنوان «ارسطو و فارابی؛ دو رویکرد متمایز در مغالطه پژوهی»، کاظم موسی خانی، حسین گلچینی و فردین جمشیدی مهر، دانشگاه گنبدکاووس، مرداد 1401

3. طرح پژوهشی با عنوان «عشق در مکاتب فلسفی اسلامی»، فردین جمشیدی مهر، دانشگاه گنبدکاووس، اسفند 1402

4. طرح پژوهشی با عنوان «بازخوانی دیدگاه گذشتگان درباب افلاک و نقش آن در تبیین مسائل فلسفی»، فردین جمشیدی مهر، دانشگاه گنبدکاووس، در دست انجام.

5. کرسی علمی ترویجی با عنوان «بررسی چالشهای نظریه ی لیبرالیسم سیاسی جان رالز در تطابق با آموزه های سیاسی اسلام»، ارائه دهنده فردین جمشیدی مهر، ناقدان: دکتر حسین گلچینی و دکتر کاظم موسی خانی، 18 خرداد 1401، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس

 

 

پایان نامه و رساله

1. عنوان: «تعارض عقل و دین بر مبنای معرفت شناسی های برون گرا»، دانشجو: زهرا ثابت، استاد راهنما: دکترسعیده فخار نوغانی، استاد مشاور: فردین جمشیدی مهر، دانشگاه شهید مطهری مشهد واحد خواهران، 1398

2. عنوان: «تقرر ماهیت بدون وجود در نظام فلسفی ابن سینا»، دانشجو: زهرا نگاری خواه، استاد راهنما: دکتر وحید خادم زاده، استاد مشاور: فردین جمشیدی مهر، دانشگاه شهید مطهری مشهد واحد خواهران، 1399

3. عنوان: «بررسی رابطه ی مقام وجودی با حق پذیری و حق گریزی انسان در حکمت متعالیه»، دانشجو: شهربانو پناهی، استاد راهنما: فردین جمشیدی مهر، جامعة المصطفی العالمیّة، مشهد مقدس، 1401

 

تالیفات

1. کتاب با عنوان «نگاهی به زندگی و افکار ابوالعباس لوکری»، فردین جمشیدی مهر، انتشارات فلسفه علم، مشهد، 1397

2. کتاب با عنوان «تعلیقه ای بر رساله ی الواح عمادی شیخ شهاب الدّین سهروردی معروف به شیخ اشراق»، فردین جمشیدی مهر، انتشارات نوروزی، گرگان، 1401

دروس تدریس شده

عنوان درس

محل تدریس

مقطع

تاریخ فلسفه اسلامی 2

دانشگاه شهید مطهری مشهد

کارشناسی ارشد

حکمت مشاء2

"

"

حکمت اشراق

"

"

فلسفه تطبیقی

"

"

فلسفه اسلامی 2

جامعة المصطفی العالمیة- مشهد مقدس

"

عرفان نظری1و2

دانشگاه فردوسی، دانشگاه گنبدکاووس

کارشناسی

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان

دانشگاه فردوسی، دانشگاه گنبدکاووس

"

فلسفه اسلامی

دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی

"

تاریخ فلسفه اسلامی1،2و3

دانشگاه شهید مطهری مشهد، دانشگاه گنبدکاووس

"

فلسفه تاریخ

دانشگاه شهید مطهری مشهد

"

حکمت عملی

دانشگاه گنبدکاووس

"

حکمت مشاء

دانشگاه شهید مطهری

"

کلام جدید2

"

"

حکمت اشراق 1و2

"

"

فلسفه تطبیقی

"

"

فلسفه معاصر غرب

"

"

تفسیر موضوعی قرآن کریم

دانشگاه فرهنگ و هنر2 (علمی-کاربردی)

"

اندیشه اسلامی

"

"

فلسفه اسلامی1،2،3،4و5

دانشگاه گنبدکاووس

"

منطق

دانشگاه ادیان و مذاهب گنبدکاووس

"