×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر شعبان قلندرآیشی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :آمار

بیوگرافی

سابقه تحصيلي:

کارشناسی: دانشگاه مازندران- جنگلداری با معدل 18.41

كارشناسي ارشد: دانشگاه تهران – جنگلداری (خوشه بندی و آنالیز چند متغیره پوشش های گیاهی در ارتباط با خصوصیات خاک) با معدل 17.73

دکتری: دانشگاه کپنهاگن (دانمارک) – آمار و مدل سازی در جنگل (مدل سازی ساختار و رویش جنگل)

ایمیل فعال:

sh.ghalandar@gmail.com

زمینه های تحقیقاتی

 • کاربرد رگرسیون ها ی خطی و غیر خطی در منابع طبیعی و کشاورزی
 • مدل سازی رویش و ساختار جنگل
 • مدل سازی پراکنش گونه های گیاهی
 • الگوهای پراکنش مکانی
 • طبقه بندی و خوشه بندی 
 • آنالیزهای  چند متغیره

مقالات ژورنال

 • ZadehRashki, N., Shahmohammadi, Z., Damrodi, Z.S., Boozarpour, S., Negahdari, A., Mansour Moshtaghi, N., Vakilinejad, M., Ghalandarayeshi, S. 2022. LncRNAs as Regulators of the STAT3 Signaling Pathway in Cancer. Journal of Cell and Molecular Research, 13 (2), 137-150.

 • Teimouri, M., Abdollahnezhad, K., Ghalandarayeshi, Sh. 2020, Evaluation of estimation methods for parameters of the probability functions in tree diameter distribution modeling, Environmental Resources Research, 8(1): 25-40.

 • Mousavi, F., Abdi, E., Ghalandarayeshi, Sh., S Page-Dumroese, D. 2020, Modeling unconfined compressive strength of fine-grained soils: Application of pocket penetrometer for predicting soil strength, Catena, 196: 1-7.
 • Ehsan Abdi, Hassan Samdaliry, Shaaban Ghalandarayesh, Azadeh Khoramizadeh, Hadi Sohrabi, Azade Deljouei, Vivian Kvist Johannsen, and Vahid Etemad. 2020, "Modeling wind-driven tree mortality: the effects of forest roads." Austrian Journal of Forest Science 137, no. 1 (2020): 1-22.
 • Ghalandarayeshi, Shaaban; Nord-Larsen, Thomas; Kvist Johannsen, Vivian; Bo Larsen, Jørgen; 2017. Spatial patterns of tree species in Suserup Skov – a semi-natural forest in Denmark, Forest Ecology and Management, 406: 391-401.

ميثم علی پور، محمدرضا آذرنوش، عليرضا صادقی پويا ، مجيد اسحق نيموری ، علی کيالاشکی ، شعبان قلندرآيشی، 1402. مدلسازی تاثیر درختان کنار جاده بر کاهش صدا ی ترافی ک )مطالعه موردی: پارک جنگلی نور، نشريه "حفاظت زيست بوم گياهان" ، 11(22): 48-36.

دامرودی، ز. س.، زاده راشکی، ن.، شاه محمدی، ز.، بوذرپور، س.، منصور مشتاقی، ن.، قلندرآیشی، ش.، نگهداری، ا.، وکیلی نژاد، م. 1401، ویژگیهای فردی، بالینی و آزمایشگاهی زنان مبتلا به ضایعات پستان در مراجعین به بیمارستان دکتر بسکی گنبدکاووس (99-1398)، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 24(4): 97-91

محبوبه فسحت، اکبری حسن، عبدی احسان، قلندر آیشی شعبان، جیادروسیچ فیلیپو. 1400. "تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش سیستم ریشه در جنگل‌کاری‌های توسکای ییلاقی (.Alnus subcordata C. A. Mey)". تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، ۲۸(۴)، ۴۰۹-۴۲۲.

  شعبان قلندرآيشي؛ زاهدي اميري، قوام الدين. رحماني، رامين. اعتماد، وحيد. 1386. "بررسي و طبقه بندي پوشش هاي درختي و درختچه اي شمشادستان چشمه بلبل ".  مجله علمي – پژوهشي منابع طبيعي ايران- جلد3.  مهر ماه 1386. ص 906- 893. 

مقالات کنفرانس

 

 

پایان نامه و رساله

دانشجویان دکتری:

 • استاد مشاور رساله دانشجوی مقطع دکتری جنگلداری آقای محمد رضا نظری با عنوان "تاثیر تاج پوشش بر میزان رواناب و تولید رسوب رویه جاده های جنگلی"
 • استاد مشاور رساله دانشجوی مقطع دکتری جنگلداری خانم محبوبه فسحت با عنوان "مقایسه ویژگیهای زیست فنی و میزان مسلح سازی ریشه در توده های دست کاشت افرا پلت و توسکای ییلاقی  مطالعه موردی طرح جنگلداری نکا ظالمرود"

دانشجویان کارشناسی ارشد:

 • استاد مشاور پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی- ژنتیک، بتول کریمی با عنوان "مطالعه ارتباط پلی مرفیسم rs1625579 ژن miR137HG با بروز شیزوفرنی"   – اتمام و دفاع: 29/11/1396
 • استاد مشاور پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی-ژنتیک، امین ایزدی با عنوان "ارزیابی بیان ژن های HDAC2-HDACnv3 در بیماران دیابتی نوع 2 شرق گلستان –اتمام و دفاع: 13/06/1398
 • استاد مشاور پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی-ژنتی، اعظم ضرورتی با عنوان " ارزیابی بیان ژنهای  HDAC1 و HDAC8 در بیماران دیابتی نوع 2 شرق استان گلستان" –اتمام و دفاع: 13/06/1398
 • استاد مشاور پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم دامی، یار محمد قرنجیک با عنوان "اثر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدیرچین های ژاپنی" - اتمام و دفاع: 16/11/1398
 • استاد مشاور پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی-ژنتیک، زهرا کریمی پور با عنوان "بررسی بيان - ژنهای lncRNA-APC1 و lncRNA TCF7 در بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال در ايران"

برنامه هفتگی

3-5

1-3

10-12

8-10

 

مطالعه و پژوهش

آمار 2

آمار زیستی

آمار استنباطی

شنبه

مطالعه و پژوهش

جلسات دانشگاه

مراجعه دانشجو

آمار 2

یکشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دو شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

آمار مهندسی

آمار 1

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهار شنبه

دروس تدریس شده

آمار و اندازه گیری چنگل 1 و 2 - کارشناسی جنگلداری

آمار زیستی- کارشناسی زیست شناسی

آمار زیستی پیشرفته- کارشناسی ارشد زیست شناسی

روشهای پیشرفته آماری -کارشناسی ارشد صنایع چوب

آمار 1 و 2 - کارشناسی اقتصاد

آمار و کاربرد آن در مدیریت - کارشناسی حسابداری