×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر ابراهیم غلامعلی پور علمداری

رشته علوم گیاهی- گرایش اکوفیزیولوژی علف‌های هرز

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :تولیدات گیاهی

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی: علوم گیاهی (اکوفیزیولوژی علف‌های هرز)- دانشگاه پونا هندوستان (1388-1385)

استخدام

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان  از مورخ 1389/11/16الی 1390/5/31

عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس از  مورخ 3/7/1390 تاکنون.

رتبه علمی: دانشیار، پایه 18

مسئولییت اجرایی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس از مورخ 1391/2/2الی 1395/8/24

مدیر پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس از مورخ 1397/10/29 الی 1402/2/رئیس دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی و روابط بین الملل از مورخ 1402/2/2 الی 1402/8/5

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه از مورخ 1402/8/6 تاکنون ادامه دارد

زمینه های تحقیقاتی

ترجيحات مطالعاتي

مطالعه، تحقيق و استخراج متابوليت‌هاي ثانويه در  گياهان هرز و دارویی در جهت توليد علف‌كش‌هاي سبز

مقالات ژورنال

امین قرنجیک، ا.، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، عبابس بیابانی. و عبدالعزیز حقیقی. 1392. ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک پیچک  بند (Polygonum convenvolus) بر گندم (Triticum aestivum). نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی. 1(1): 96-83.

میثم حبیبی، م.، علی ستاریان،  مجید قربانی نهوجی.و ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری،  1392. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻠﻮر، ﺷﮑﻞ زﯾﺴﺘﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺶﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن در زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎي ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪ، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان. 1(3): 72-47.

ابراهیم غلامعلی پور علمداری،، مرضیه کرامتلو. و چواد بیات کوهسار، ج. 1393. تجزیه ترکیبات آلی دو گونه بلوط (Quercus castaneifolia C.A. Mey). و ((Quercus persica Jaub and Spach در شمال و غرب کشور و روش‌های مختلف خیساندن در کاهش میزان ترکیبات فنلی. فصلنامه پژوهش‌های اکوفیزیولوژی ایران (پژوهش‌های علوم گیاهی). 9 (2):: 10-1.

سکینه نوری، جواد بیات کوهسار، محسن آذرنیا، حسین صبوری،.  ابراهیم غلامعلی‌‌پور علمداری. و  فرزاد قنبری. 1393. تعیین ارزش غذایی و مقایسه روش‌های متفاوت خشک کردن بر ترکیب شیمیایی، مؤلفه‌های تولید گاز و قابلیت هضم تفاله انواع مرکبات. مجله تحقیقات دام و طیور. 3(3): 69-57.

فریدون پور، م.، بیات کوهسار، ج.، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری و ابراهیمی، پ. 1394. ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰود ن اﺳﺎﻧﺲبرگ دو ﮔﻮﻧﻪﭘﻮﻧه ﺑﺮﻓﺮاﺳﻨﺠه‌های ﻗﺎﺑﻠﯿت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه در شرایط آزمایشگاهی. نشریه پژوهش در تغذیه دام. 2(1): 17-9.

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، جواد بیات کوهسار، ج .، امیرقربانی، علی محمد خوجه، و فاطمه حسنعلی‌زاده چاری، ف. 1394. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز راﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس. نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی. 10(38): 81-68.

ندا ابراهیمی محمدآباد، حامد روحانی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، حمید مصطفی‌لو . 1394. مطالعه فیتوشیمیایی گونه مرتعی اتریپلکس (Atriplex lentiformis L.) و آنالیز پتانسیل آللوپاتیکی گونه انتخابی. حفاظت زیست بوم گیاهان. 3(7): 84-73.

محسن آذرنیا، حسین صبوری،. و ابراهیم غلامعلی‌‌پور علمداری. 1394. مطالعه اثر پيش تيمار اسيد ساليسيليك و عمق‌هاي مختلف كاشت بر سبزشدن و برخي خصوصيات فيزيولوژيكي بذر و گياهچه عدس. نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران. 6 (2): 46-31. 

مجسن آذرنیا،، عباس بیابانی، حمیدرضا عیسوند. و ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری. 1394. مطالعه اثر تلقیح میکوریزي وپرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس. نشریه پژوهش‌های تولید گیاهی. 22 (3): 53-27.

مکاري، ف.، ابراهیم غلامعلی پورعلمداري،  و بیات کوهسار، 1395. تجزیه فیتوشیمیایی اندام‌هاي مختلف گیاه خودرو ریواس (Rheum ribes) در مرحله گلدهی (مطالعه موردی:ارتفاعات روستاي کاریزك ازتوابع شهرستان کاشمر). نشریه فیزیولوژي محیطی گیاهی. 42: 36-25.

ارسطو عباسیان، علی نخ‌زری مقدم، همت ا... پیردشتی*، ابراهیم غلامعلعی‌‌پور علمداری. 1395. تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود فرنگی (Oisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های هرز. دانش علف‌های هرز. 12(2): 235-222.

محسن آذرنیا، حسین صبوری،. و ابراهیم غلامعلی‌‌پور علمداری. و سعيد صفي خاني. 1395. اثر پرايمينگ بذور با اسيد جيبرليك و اسيدساليسيليك بر خصوصيات جوانه‌زني و كيفيت فيزيولوژيك بذرو گياهچه عدس (Lens culinaris L..). مجله پژوهش‌هاي بذر ايران. 3 (1): - 73-59.

صباغ، س.، نیاکان، م. و غلامعلی پور علمداری، ا. 1396. ارزیابی کمی و کیفی برخی متابولیت‌های اولیه و ثانویه گیاه دارویی برازمبل (Proveskia abrotanoides Kare) مراحل فنولوژیکی مختلف. نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی. 26:45-14. 

گلاره چقا میرزایی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، علی نخ‌زری مقدم، علی راحمی کاریزکی. 1396. ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی بقایای چاودار وحشی (Secale cereale) و چچم (Lolium rigidum) بر برخی صفات جوانه‌زنی، کلروفیلی و فنلی بذر جو رقم صحرا. علوم و تحقیقات بذر ایران. 4(2): 44-31.

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، مارال ایری، زینب اورسجی، جواد بیات کوهسار. 1396.  بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca  serriola L.) (مطالعه موردی مزارع روستای وامنان شهرستان آزاد شهر). فیزیولوژی محیطی گیاهی.  12(48): 77-65.

سیده حکمیه داودی، علی  راحمی کاریزکی، علی نخ‌زری مقدم،. و ابراهیم غلامعلی‌‌پور علمداری. 1396. ﺗﺎﺛﻴﺮﻛﻢ آﺑﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎيﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ در لوبیا (Phaseolus vulgaris). مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی. 9 (31): 14-2.

مهدی دستورانی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، عباس بیابانی، زینب اورسجی، میثم حبیبی. 1397. بررسی تاثیر چندین علفکش بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.). دانش علف‌های هرز. 95(1): 95-83.

آیتن جرجانی،  مریم نیاکان، ابراهیم  غلامعلی پورعلمداری . 1397. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، سنجش محتوی متابولیت های ثانویه و اسمولیت های اندام های هوایی و زیرزمینی گیاه دارویی مامیران (Chelidonium majus L. ) در مراحل مختلف فنولوژیکی. 13 (3): 66-51.

عباسیان، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، پیر دشتی، ه. و ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری. 1397. ارزیابی ویژه‌گی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساری. نشریه پژوهش‌های تولید گیاهی. 25(1): 117-101.

محمدتقی شامل رستمی، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی‌زلده، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری . 1397. امکان استفاده از دستگاه کلروفیل‌متر برای تشخیص کمبود نیتروژن در مراحل اولیه رشد توتون. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 3(47): 496-477.

بهروز سیف اللهی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، زینب اورسجی، عباس بیابانی. 1397. ارزیابی توان دگرآسیبی علف‌هرز فرفیون (Euphorbia maculata) بر صفات جوانه‌زنی و رنگیزه‌های کلروفیلی و کاروتنوئیدی ارقام گندم. پژوهش‌های بذر ایران.  5(1): 85-71.

وحدت رجایی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، زینب اورسجی، معصومه نعیمی. 1397. ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام‌های هوایی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium) بر صفات جوانه‌زنی و میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی ارقام گندم. پژوهش‌های بذر ایران. 5(2): 41-29.

سیده حکمیه داودی، علی راحمی کاریزکی، علی نخ‌زری مقدم، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری. 1397. اثر تنش کم آبیاری بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی ارقام لوبیا. فناوری تولیدات گیاهی. 18(1): 95-83.  

عبدالحمید آقچه‌لی،  علی نخ‌زری مقدم،  علی راحمی کاریزکی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری. 1397. تاثیر آبیاری تکمیلی و تقسیط نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماش (Vigna radiate L.). تنش‌های محیطی در علوم زراعی.  11(23): 602-591.

ابراهیم غلامعلی‌‌پور علمداری*.، امیر طوق زرین.، علی نخ‌زری مقدم، و زینب اورسجی، ز. 1397. کارآیی مصرف انفرادی و اختلاط علف‌کش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum). مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی. 10(35): 130-118.

بادیردست، ح. ب. ب.، صالحی،س، ی.، صبوری،ح.، موافقی، ع. و ابراهیم غلامعلی‌‌پور علمداری. 1397. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی در ژرم پلاسم برنج خارجی با استفاده ازتکنیک گرافیکی GGE biplot در شرایط غرقاب و تنش خشکی. مجله تنش‌های محیطی در علوم زراعی. (نامه پذیرش. 17-2-1397).

زینب ولی‌نژاد، عبداللطیف قلی‌زاده، معصومه نعیمی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، مهدی زارعی.1398. تاثیر ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana   Bartoni. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 35(3): 500-484.

مهناز طاطاری، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، زینب اورسجی، مهدی زارعی. 1398. بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام‌های مختلف گیاه پنیرک (Mlva sylvestris L.) بر کاسنی (Cichorium intybus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.). حفاظت زیست بوم گیاهان. 7(15): 115-107.

محمد صادق دهقانی، معصومه نعیمی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، حمید جباری. 1398. تاثیر محلول‌پاشی کیتوزان  بر ویژگی کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم آبی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 35(1): 133-121.

عبدالرشید پورنمازی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، عباس بیابانی، فاختک طلیعی. 1398. ارزیابی توان بالقوه دگراسیبی برخی از علف‌های هرز بر خصوصیات جوانه‌زنی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاهچه شاهی (Lepidium sativum). پژوهش‌های بذر ایران. 6(1): 143-129.

ارسطو عباسیان، علی نخ‌زری مقدم، همت ا... پیردشتی، ابراهیم غلامعلی‌‌پور علمداری . 1398. برآورد عملکرد و شاخص کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L..) در مناطق ساری و گنبدکاووس. بوم شناسی کشاورزی. 11(3): 1067-1049.

عبدا... عطایی،  ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، زینب اورسجی، علی راحمی کاریزکی. 1398. بررسی محتوای برخی از متابولیت‌های ثانویه و اثر آللوپاتیک اندام‌های مختلف شاتره (Fumaria parviflora) بر یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana). زیست‌شناسی کاربردی. 32(4): 96-76.

عالیه سیدی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، حسین صبوری، زینب اورسجی، عباس بیابانی. 1398. بررسی محتوی متابولیتی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف علف‌هرز مهاجم نیلوفر پیچ (Ipomoea tricolor Cav.) در مزارع گنبدکاووس. فیزیولوژی محیطی گیاهی. 14(53): 29-16.

آزاده دیلم، حامد روحانی، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری. 1398. تاثیر تنش‌های شوری و خشکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus. علوم و تحقیقات بذر ایران. 2(1):  25-15.

عبدالفرید عبادتی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، زینب اورسجی،  علی راحمی کاریزکی. 1398. تاثیر زمان مصرف علفکش‌های دو منظوره و اختلاط علفکش‌ها بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد گندم. اکوفیزیولوژی گیاهی. 11(39): 209-192.

علی اصغر میری، زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، علی نخ‌زری مقدم. 1398. اثر رقم و علف‌کش‌های پیش کاشت و پس رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود فرنگی. تولید گیاهان زراعی. 12(4): 198-187.

تاج محمد خواجوی،  زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عباس بیابانی. 1398. ارزیابی تاثیر پسماند  علفکش پنديمتالين بر گندم و جو. تولیدات گیاهی. 42(4): 494-483.  

کامبیز خرمالی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، مهدی زارعی، زینب اورسجی، لیلا آهنگر. 1399. مطالعه فلوریستیک علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L..) بخش چشمه ساران شهرستان آزاد شهر. زراعت و فناوری زعفران. 8(2): 209-185.

سعید محمودان، عباس بیابانی، داوود حبیبی، عبداللطیف قلی‌زاده، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری. 1399. مطالعه اثر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر صفات رویشی و ترکیبات دارویی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.). تولید گیاهان زراعی. 13(4): 150-134.

سیده حکمیه داودی*، عباس بیابانی، علی راحمی کاریزکی، سیدعلی محمد مدرس ثانوی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، مهدی زارعی. 1399. اثر محلول‌پاشی نانوکلات‌های آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه. پژوهش‌های زراعی ایران. 18(3): 278-267.

کاظم سراوانی، علی راحمی کاریزکی، عبداللطیف قلی‌زاده، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، حسین صبوری. 1399. تاثیر بقایای بستر کرم ابریشم و نیتروکسین بر برخی از خصوصیات موفولوژیک و فیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L..). پژوهش‌های گیاهی (زیست‌شناسی ایران). 33(3): 661- 650.

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، حسین صبوری، لیلا آهنگر، سیده معصومه حسینی. 1399. گوناگوني خصوصيات اپيدرم برگ و متابوليت‌هاي گياهي جمعيتهاي سلمه تره ( Chenopodium album L..) ( در جهات مختلف جغرافيايي مزارع صيفي گنبدكاووس. پژوهش‌های گیاهی (زیست‌شناسی ایران).  33(1): 168-155.

ابوذر سعیدی‌پور، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، عباس بیابانی، زینب اورسجی، علی نخ‌زری مقدم. 1399. ارزیابی تنش آللوپاتیک بقایای اویارسلام (Cyperus exculentus) بر برخی از علف‌های هرز مهاجم. زیست‌شناسی کاربردی. 33(4): 60-42.

اعظم رومانی، عباس بیابانی، علی راحمی کاریزکی،  ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عبداللطیف قلی‌زاده. 1399. پاسخ خصوصيات كمي و كيفي گياه دارويي اسفرزه (Plantago ovata Forssk) به محلول‌پاشي برگي اسيد ساليسيليك و اسپرمين تحت شرايط تنش خشكي. تنش‌های محیطی در علوم زراعی. 15(3): 517-503.

مرتضی نورعلی‌زاده اطاقسرا، علی نخ‌زری مقدم، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، مهدی ملاشاهی، ولی ا... رامئه. 1399. اثر فاصله ردیف کاشت و مصرف علفکش ها بر کنترل علف های هرز، رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L..). اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی.  14(3): 464-447.

زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، طاهر عجمی. 1399. ارزیابی تاثیر مقدار ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایماز تاپیر. نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) با نام جدید پژوهش‌های حفاظت گیاهان ایران. 34(4): 539-527.

تاج محمد خواجوی،  زینب اورسجی*، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عباس بیابانی. 1399. بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای شبیه سازی شده علفکش ایمازتاپیر. دانش علف‌های هرز. 16(1): 34-1.

لیلما سراوانی، عباس بیابانی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، حسین صبوری، زینب اورسجی. 1400. بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اکوتیپ‌های مختلف سوروف (Echinochloa crus- galli L..). پژوهش‌های گیاهی (زیست‌شناسی ایران). 34(1): 67-54.

معصومه سادات حسینی، زینب اورسجی، فاختک طلیعی ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری. و معصومه نعیمی. 1400. رفتار هورمتیک باکتری همزیست نخود زراعی Mezorhizbium cicero  در برابر غلظت‌های مختلف ایمازتاپیر و تری فلورالین. مدیریت خاک و تولید پایدار. 11(4): 175-161.

 

عبدا... عطایی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، زینب اورسجی، علی راحمی کاریزکی. 1400. برسی تاثیر آللوپاتی عصاره آبی اندام‌های مختلف علف‌هرز شاتره (Fumaria officinalis) بر مولفه‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چچم (Lolium rigidum). زیست‌شناسی کاربردی.  34(4): 112-94.

سمیه مختوم، حسین صبوری، عبداللطیف قلی‌زاده، لیلا آهنگر، مهناز کاتوزی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری. 1400. مکان‌یابی ژن‌های کنترل کننده متابولیت‌های ثانویه در جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط تنش شوری. تنش‌های محیطی در علوم زراعی. 14(3): 781-771.

مقالات کنفرانس

مقالات همایشی

ترابی اصل، س.، ابراهیمی، ن.، غلامعلی پور علمداری، ا. و روحانی، ح.1391. شناسایی برخی ازآللوشیمیایی­ها در گیاه آتریپلکس و ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی آن‌ها بر مولفه­های جوانه­زنی و رشد گیاهچه­ای شاهی.  هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 16-14 شهریور 1391.

ابراهیمی، ن.، ترابی اصل، س.، غلامعلی پور علمداری، ا. ، روحانی، ح. 1391. زیست سنجی آتریپلکس (Atriplex lentiformis) بر بذر یونجه (Medicago scoulata)  و آنالیز متابولیت‌های ثانویه. پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران. 26 الی 28 اردیبهشت 1391.

ترابی اصل، س.، ابراهیمی محمد آبادی، ن.، غلامعلی پور علمداری، ا. و روحانی، ح. 1391. شناسایی مقدماتی برخی از متابولیت‌های ثانویه در گیاه مرتعی آتریپلکس Atriplex lentiformis   و پتانسیل آللوپاتیک آن‌ها بر مولفه‌های رشد گیاهچه‌ای و جوانه‌زنی بذر تره. دومین همایش ملی زیست  شناسی دانشگاه  پیام  نور . 26 لغایت  28 آذر ماه 1391.

کر، م.، غلامعلی پور علمداری، ا.، ارمشی، ع.، جواد بیات کوهسار. و میثم حبیبی. 1392. زیست سنجی گیاه دارویی اسپند (Peganum harmala) بر برخی از مولفه‌های رشدی و جوانه‌زنی گیاهان شاهی و تره به روش ریزوسفر خاک. اولین همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی شمال کشور. اردیبهشت 1392، گلستان، گرگان.

 غلامعلی پور علمداری، ا.، بیابانی، ع.، بیات کوهسار، ج.، حبیبی، م. و حسنعلی زاده چاری، ف. 1392. برآورد کمی متابولیت ثانویه فنل کل، پروتئین و نشاسته در اندام‌های مختلف گیاه دارویی تیرکمان آبی (Sagittaria trifolia L.). اولین همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی شمال کشور. اردیبهشت 1392، گلستان، گرگان.

 کرامت لو، م.، بیات کوهسار، ج. و غلامعلی پور علمداری، ا. 1392. تأثیر روش‌ها و شرایط خیساندن در آب و مواد  قلیائی بر کاهش ترکیبات ثانویه فنلی میوه بلوط شمال. اولین همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی شمال کشور. اردیبهشت 1392، گلستان، گرگان

 بیات کوهسار، ج.، غلامعلی پور علمداری، ا. و کرامت لو، م. 1392.  تعیین و مقایسه میزان ترکیبات فنولی برگ و میوه بلوط شمال و غرب کشور. اولین همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی شمال کشور. اردیبهشت 1392، گلستان  گرگان.

 شهقلی،ح. ، بیابانی، ع.، غلامعلی پور علمداری، ا.، دوستی، ا.، آذرنیا، م . و  گیمدیل، ر. 1392. شناسایی برخی از ترکیبات شیمایی اسانس گیاه پونه وحشی در لرستان. اولین همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی شمال کشور. اردیبهشت 1392، گلستان گرگان.

یازرلو، ن. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1393. مطالعه فیتوشیمیایی گیاهان دارویی Borago officinalis، Althaea officinalis، Salvia officinalis   و Taraxacum officinalis. . دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 1 شهریور 1393.

غلامعلی‌پور علمداری، ا.، کسلخه، ر.، مهدیانی، س.، بیات کوهسار، ج. و حبیبی، م. 1393. دگرآسیبی Urtica dioica،  Portulaca oleracea بر Luctuca sativa.. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 1 شهریور 1393.

عباسیان، ا.، نخ زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه.، غلامعلی پور علمداری، ا. و راحمی کاریزکی، ع. 1393. تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی سیر (Allium sativum) و نخود فرنگی (Pisum sativum) بر مهار علف‌های هرز در اوایل رشد رویشی. شانزدهمین همایش ملی کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان. 27 و 28 بهمن 1393.  چهارمین کنفرانس بین المللی چالش‌های زیست محیطی و گاه‌شناسی درختی.

عباسیان، ا.، نخ زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه.، غلامعلی پور علمداری، ا. و بیابانی، ع. 1393. مقایسه کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی سیر (Allium sativum) و نخود فرنگی (Pisum sativum) در مهار آلودگی با حلزون و خصوصیات کمی مخلوط. شانزدهمین همایش ملی کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان. 27 و 28 بهمن 1393.  چهارمین کنفرانس بین المللی چالش‌های زیست محیطی و گاه‌شناسی درختی.

عباسیان، ا.، نخ زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه.، غلامعلی پور علمداری، ا. 1393. ارزيابي ويژگي‌هاي كمي كشت مخلوط سير (Allium sativum) با نخود فرنگي  (Pisum sativum L.) در مراحل اوليه رشد در منطقه ساري. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات.

عباسیان، ا.، نخ زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه.، غلامعلی پور علمداری، ا. 1393. مقايسه برخي از خصوصيات مورفولوژيكي نخود فرنگي ( Pisum sativum L.) در كشت مخلوط با سير (Allium sativum) و در رقابت با علف‌هاي هرز. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات.

غلامعلی پور علمداری، ا. و یازرلو، ن. 1393. اثر عصاره آبی گیاهان دارویی Borago officinalis ، Althaea officinalis ، Salvia officinalis و Taraxacum officinal بر گیاه حساس شاهی(Lepidium sativum ). کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 25 اسفند 1393.

چقا میرزایی، گ.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، حبیبی، م. و بیات کوهسار، ج. 1393. تداخل شیمیایی Alhaji camelorum و Prosopis farcta بر برخی از صفات جوانه‌زنی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شاهی. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار . 21 مهر 1393.

غلامعلی‌پور علمداری، ا.، حبیبی، م.، کسلخه، ر. و مهدیانی، س. 1393. آنالیز کمی برخی از متابولیت‌های اولیه و ثانویه فنل کل در گیاهان دارویی Glycyrrhiza glabra و Urtica dioica. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 21 مهر 1393.

غلامعلی‌پور علمداری، ا. و ناظر، م. 1393.ارزیابی دگر مسمومیتی عصاره آبی Cirsium arvensis و Silybum marianum. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 21 مهر 1393.

حسینی، س.، بیابانی، ع.، غلامعلی پور علمداری، ا. و قلی‌زاده، ع. 1394. انواع مختلف کودهای ورمی کمپوست بر صفات مورفولوژیکی گیاه شنبلیله. سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران. 22 تیر 1394.

حسینی، س.، بیابانی، ع.، غلامعلی پور علمداری، ا. و قلی‌زاده، ع. 1394. اثر انواع کودهای مختلف ورمی کمپوست بر بعضی صفات فیزیولوژ یکی گیاه دارویی شنبلیله. سومین همایش ملی پژؤوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران. 22 تیر 1394.

غلامعلی پور علمداری، ا. و یازرلو، ن. 1395. بررسی امکان استفاده از عصاره آبی گیاهان دارویی گل گاوزبان و گل قاصد به عنوان علف‌کش‌های با منشاء طبیعی. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

غلامعلی پور علمداری، ا. و یازرلو، ن. 1395. اثر عصاره آبی گیاهان دارویی ختمی و مریم گلی بر جوانه‌زنی و میزان فنل کل شاهی. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

سادات جمالی گزکوه،  ف.، قلی پور کنعانی، ح.،  جعفریان،  ح. و ابراهیم  غلامعلی پور علمداری. 1395. بررسی اثرات خوراکی غلظت‌های مختلف اسانس به‌لیمو بر روی رشد ماهی کپور. معمولی. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

سادات جمالی گزکوه،  ف.، قلی پور کنعانی، ح.،  جعفریان،  ح. و ابراهیم  غلامعلی پور علمداری. 1395. بررسی تأثیر اسانس به لیمو بر روي فاکتورهاي خونی ماهی کپورمعمولی. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

 رسول رحیمی، ر.، راحمی کاریزکی، ع.، عبدالطیف قلی زاده، ق.، غلامعلی پور علمداری، ا. و صبوری، ح. 1395. اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر برخی خصوصیات مورفولوژیک در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L). نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

گمدیل، ر.، آذرنیا، م.، عزیزی، م. و غلامعلی‌پور علمداری، ا.  1395. بررسی فنولوژی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) مورد کشت در شرایط آب و هوایی مشهد. . نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

گیمدیل، ر.، آذرنیا، م.، عزیزی، م.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، بیابانی، ع. بیات کوهسار. ج.  1395. بررسی تنش شوری بر جوانه‌زنی گیاه دارویی شابیزک (Atropa belladonna). نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

عباسیان، ا.، نخ زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه. و غلامعلی پور علمداری، ا. 1395. مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد مخلوط افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در مراحل مختلف رشد در سطوح مختلف رشد و در سطوح وجین واقع در دو منطقه ساری و گنبد. همایش ملی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 18شهریور 1395.

دهقانی، م. ص.، نعیمی، م.، غلامعلی‌پور علمداری،ا. و جباری، ح. 1395. بررسی تاثیر محلول پاشی کیتوزان در شرایط تنش کم آبی بر صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L..). هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 14دی 1395.

دهقانی، م. ص.، نعیمی، م.، غلامعلی‌پور علمداری،ا. و جباری، ح.  1395. بررسی تاثیر محلول پاشی کیتوزان در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد گل و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.). هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 14 دی 1395.

دستورانی، م.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. بیابانی، ع.، اورسجی، ز. و حبیبی، م. ارزیابی اثر علفکش‌های قبل از کاشت، پیش رویشی و پس رویشی بر خصوصیات تراکم و وزن خشک هر یک از علف‌های هرز و کل آن‌ها در زیره سبز. ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 26 دی 1395.

دستورانی، م.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. بیابانی، ع.، اورسجی، ز. و حبیبی، م. اثر علف‌کش‌های قبل از کاشت، پیش رویشی و پس رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز. ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 26 دی 1395.

غلامعلی‌پور علمداری، ا.  و دستورانی، م. 1395. ارزیابی اثر علف‌کش‌های خاک مصرف و شاخ و برگ بر محتوای کلروفیلی، بازده و عملکرد اسانس زیره سبز. ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 26 دی 1395.

رحیمی دهگلان، ر. راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و صبوری، ح. 1395. اثرات سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و نیتروکسین بر عملکرد گل و ماده خشک گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). همایش ملی دانش و فناوری- علوم کشاورزی، منابع  طبیعی و محیط زیست ایران. 13 بهمن 1395.

رحیمی دهگلان، ر. راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و صبوری، ح. 1395. اثرات سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و نیتروکسین بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). همایش ملی دانش و فناوری- علوم کشاورزی، منابع  طبیعی و محیط زیست ایران. 13 بهمن 1395.

غلامعلی پور علمداری، ا.، صبوری، ح.، آهنگر، ل. و حسینی، م. 1395. ارزیابی فیتوشیمیایی جمعیت علف هرز سلمه تره در جهات مختلف جغرافیایی مزارع گنبد کاووس. دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاه پزشکی. دانشگاه گنبد کاووس، 19 اسفند 1395.

غلامعلی‌پور علمداری، ا.، گل نسب، م.، نخ‌زری مقدم، ع.ف اورسجی، ز. و راحمی کاریزکی، ع. 1396. ارزیابی عصاره هیدرو متانولی گیاه دارویی آویشن بر مولفه‌های جوانه‌زنی گندم و امکان استفاده از آن به عنوان علف‌کش‌های طبیعی. هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 5 الی 7 شهریور 1396.

غلامعلی‌پور علمداری، ا.، گل نسب، م.، نخ‌زری مقدم، ع.ف اورسجی، ز. و راحمی کاریزکی، ع. 1396. اثر عصاره هیدرو متانولی آویشن بر مولفه‌های جوانه‌زنی علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana). هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 5 الی 7 شهریور 1396.

سیف اللهی، ب.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و رجایی، و. 1396. پتانسیل آللوپاتیکی گیاه خودرو شوکران (Conium maculatum) بر گندم. هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 5 الی 7 شهریور 1396.

عباسیان، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه. ا. و غلامعلی‌پور علمداری، ا.1396. بهبود کارایی کشت مخلوط سیر و نخود از نظر عملکرد و شاخص‌های جمعیتی علف‌های هرز. هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 5 الی 7 شهریور 1396.

رجایی، و.، غلامعلی پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و نعیمی، م. 1396. ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام‌های هوایی  تاتوره (Datura stramonium L.) بر صفات جوانه‌زنی، میزان رنگیزه‌های کلروفیلی و کاروتنوئیدی گندم رقم  N8720. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

رجایی، و.، غلامعلی پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و نعیمی، م. 1396. بررسی پتانسیل آللوپاتیکی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) بر صفات مرفولوژیکی، رنگیزه‌های کلروفیلی و کاروتنوئیدی خربزه وحشی (Cucumis melo). نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

سیف اللهی، ب.، غلامعلی پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و بیابانی، ع. 1396. ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی (Euphorbia rigida) بر صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی کاسنی (Cichorium intybus) . نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

..........................

سیف اللهی، ب.، غلامعلی پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و بیابانی، ع. 1396. بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی  علف‌هرز گل فرفیون  (Euphorbia rigida) بر صفات نیلوفر پیچ (Ipomea purpurea). نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

غلامعلی پور علمداری، ا. و حسنعلی زاده چاری، ف. 1391. مقایسه توان دگر آسیبی غلظت‌های مختلف اندام‌های اویارسلام بذری. دومین همایش  ملی زیست  شناسی دانشگاه  پیام  نور . 26  لغایت   28  آذر ماه 1391.

پورنمازی، ع.، غلامعلی پور علمداری، ا.، بیابانی، ع. و طلیعی، ف. 1395. اثر دگرآسیبی عصاره آبی علف‌هرز خرفه (Portulaca oleraceae L.) بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه‌ای، میزان کلروفیلی و کاروتنوئیدی گیاه حساس شاهی(Lipidium sativum). چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس، 19 آذر 1395.

پورنمازی ع.، غلامعلی پور علمداری، ا.، بیابانی، ع. و طلیعی، ف. 1395. ارزیابی اثر آللوپاتیکی علف‌هرز قیاق (Sorghum halepense L.) بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی و متابولیتی گیاه حساس شاهی. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس، 19 آذر 1395.

غلامعلی پور علمداری، ا.، پورنمازی ع.، بیابانی، ع. و طلیعی، ف. 1395. تأثیر آللوپاتیک علف‌هرز گل گندم (Centurea depressa) بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه‌ای، میزان رنگیزه کلروفیلی و کاروتنوئیدی شاهی . چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس، 19 آذر 1395.

غلامعلی‌پور علمداری، ا. و چقا میرزایی، گ. 1394. بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و فیزیولوژیکی چچم (Lolium spp) تحت تاثیر بقایای گیاهی جو (Hordum vulgare). ششمین کنگره علوم علف های هرز ایران. 10 الی 12 شهریور 1394.

غلامعلی‌پور علمداری، ا.، قرنجیک، ا.، چقا میرزایی، گ. 1394. بررسی توان آللوپاتیک علف‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.). ششمین کنگره علوم علف های هرز ایران. 10 الی 12 شهریور 1394.

چقا میرزایی، گ.، غلامعلی‌پور علمداری،  ا.، نخ‌زری مقدم، ع. و راحمی کاریزکی، ع. 1394. اثر بقایای گیاه جو در مراحل مختلف فنولوژیکی بر صفات جوانه‌زنی، محتوی کلروفیلی و فنلی چاودار (Secale  cereal). ششمین کنگره علوم علف های هرز ایران. 10 الی 12 شهریور 1394.

غلامعلی پور علمداري، ا.، صبوری، ح. و راحمی کاریزکی، ع. 1394. ارزیابی پتانسیل بازدارندگی ترشحات ریشه‌ای حاصل از علف‌هرز یولاف وحشی، گندم کوهدشت و جو لخت بر گندم رقم گنبد دومین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 18 اسفند 1394.

غلامعلی پور علمداري، ا.، صبوری، ح. و راحمی کاریزکی، ع. 1394. استخراج ترشحات ریشه‌ای علف‌هرز یولاف وحشی، گندم کوهدشت و جو لخت با استفاده از روش آبکشت و ارزیابی توان دگرآسیبی آنها بر گندم رقم دورم دهدشت. دومین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 18 اسفند 1394.

غلامعلی پور علمداري، ا.، صبوری، ح. و راحمی کاریزکی، ع. 1394. زیست سنجی ترشحات ریشه‌ای حاصل از برخی از گیاهان زراعی و علف‌هرز یولاف وحشی بر جو رقم  خرم. دومین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 18 اسفند 1394.

ناصری، ک.، غلامعلی پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و صبوری، ح. 1396. بررسی اثر آللوپاتیک علف‌هرز گل جالیز (Orobache aegyptiaca) بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجه فرنگی در محیط کشت هیدروپونیک. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

ناصری، ک.، غلامعلی پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و صبوری، ح. 1396. بررسی اثر آللوپاتیک علف‌هرز گل قیاق (Sorghum halpense) بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجه فرنگی. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

Gholamalipour Alamdari, E. and Bayat Kouhsar, J. 2013. Screening the medicinal potential of some weeds by HPTLC method. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 May, 2013 Tehran- Iran.

Geimadil1, R., Azarnia, M. and Gholamalipour Alamdari, E. 2013. The effect of different treatments for breaking dormancy and germination of some population of Allium hirtifolium seeds in different regions. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 May, 2013 Tehran- Iran.

Geimadil1, R., Azarnia, M. and Gholamalipour Alamdari, E. 2013. Phytochemistry study on the two species of Achilles in different region. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 May, 2013 Tehran- Iran.

Hassan Shahgholi., Ansori, A., Makarian, H., Gholamalipour Alamdari, E. and Azarnia, M. 2013. Evaluating the effect of heavy metals on germination parameters of medicine plant of Cannabis sativa. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 may. 2013 Tehran- Iran.

Gharanjik, A., Gholamalipour Alamdari, E., Abbas Biabani. and Haghighi, A. 2013.  Evaluating the allelopathic potential of medicine plant of Polygonum convolvulus. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 May, 2013 Tehran- Iran.

SamanehTorabi Asl, S., Gholamalipour Alamdari, E., Rouhan, H. and Tahmasebi, A. 2013. Phytochemistry study on medicine plant of Artemisia sieberi and assessing its allelopathic effect on agropayrum elongathum seeds. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 may 2013 Tehran- Iran.

Ebrahimi Mohammadabadi, N., Gholamalipour Alamdari, E. and Rouhani, H. 2013. Preliminary study of some secondary compounds in the extract of atriplex cansenses and evaluation of its allelopathic impacts on Agropayrun elongatum seed. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 May 2013 Tehran- Iran.

Gholamalipour Alamdari, E. 2015. A bioassay technique to evaluate allelopathic potential of Portuleca oleraceae. 4th National Congress of Medicinal plant.

Gholamalipor Alamdari, E., Habibi, M. and Kasalkhe, R. 2015. Analysis of some some primary and secondary metabolites in medicinal plant of Glycyrrhiza glabra and Urtica dioca. 4th National Congress of Medicinal plant.

Gholamalipor Alamdari, E. and Habibi, M. 2015. Quantitative estimation of phytochemical constitute in two medicinal plant of Poetuleca oleraceae and Acanthe phylum bracteatum.4th National Congress of Medicinal plant.

Ghojei, A., Khorshidi, M., Biabani, A., Gholamalipor Alamdari, E. 2015. Effect of pretreatment of salicylic acid on germination traits of medicinal plant of Trigonella foenum Geraecum under salt strss. 4th National Congress of Medicinal plant.

Habibi, M., Ghorbani Nohooji, M. and Gholamalipor Alamdari, E. 2015. Evaluating of vegetation cover and floristic compositions of medicinal plants of chashm watershed of Semnan province. 4th National Congress of Medicinal plant.

Habibi, M., Gholamalipor Alamdari, E. and Ghorbani Nohooji, M. 2015. Flora of medicinal plants with ethnobotanical aspect in Ghareh Chay watershed (Golestan province). 4th National Congress of Medicinal plant.

Gholamalipor Alamdari, E., Habibi, M. and Ksalkhe, R. 2015. Analysis of some primary and secondary metabolites in medicinal plants of Glycyrriza glabra and Urtica dioica. 4th National Congress of Medicinal plant.

طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عباس بیابانی، حسین  صبوری، میثم حبیبی، جواد بیات کوهسار، فاطمه حسنعلی‌زاده چاری، 1393. معصومه نعیمی.  آنالیز برخی از متابولیت‌های اولیه و ثانویه در برخی از گیاهان دارویی و زیست سنجی آن‌ها بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذور کاهو و شاهی.  شماره و تاریخ گواهی خاتمه طرح.  573/6، . 07/11/93. مجری طرح پژوهشی.

معصومه نعیمی، عباس بیابانی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، حمید جباری و بهاره بهمنش. 1396. مطالعه تاثیر کاربرد زئولیت و سلنیم در شرایط تنش خشکی بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی کدو پوست کاغذی. 766/6،  22/12/96.  مجری طرح پژوهشی.

لیلا آهنگر، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، علی راحمی کاریزکی، معصومه نعیمی، اکرم قربان پور. 1396. بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa) تحت شرایط کشت هیدروپونیک. 142530، 5/9/98.  همکار طرح پژوهشی.

معصومه نعیمی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عاطفه سادات موسوی. 1397. ارزیابی تاثیر الیسیتور بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گیاه دارویی تحت تنش شوری. 160472، 27/5/99.  همکار طرح پژوهشی

ابراهیم غلامعلی پور علمداری، علی راحمی کاریزکی و حسین صبوری. 1393.  ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی ترشحات ریشه‌ای حاصل از علف‌هرز یولاف وحشی، گندم و جو بر صفات جوانه‌زنی، محتوی کلروفیلی و فنلی ارقام غلات سردسیری. شماره و تاریخ گواهی خاتمه طرح.  534/6 ، 17/10/94.  همکار طرح پژوهشی.

ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، لیلا آهنگر، سیده معصومه حسینی. 1395. مطالعه برخی صفات اپیدرمی و فیتوشیمیایی جمعیت علف‌هرز سلمه‌تره در جهات مختلف جغرافیایی مزارع صیفی گنبدکاووس. تاریخ گواهی خاتمه طرح.  2028/6، 21/12/95 .  مجری طرح پژوهشی.

ابراهیم غلامعلی پور علمداری، مارال ایری، زینب اورسجی،  جواد بیات کوهسار. 1396. بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام‌های مختلف علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca seriola) در مزارع روستای وامنان از توابع شهرستان آزادشهر. خاتمه طرح.  خاتمه طرح.  775/6 ، 22/12/96.  مجری طرح پژوهشی. 

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، زینب اورسجی، اکرم طالقان. 1401. استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات شیمیایی عصاره هیدروالکلی علف‌هرز مهاجم کنجد شیطانی (Cleome viscosa L.) به روش HPLC-ECI-MS. 2125، 2225/07/1401.  مجری طرح پژوهشی. 

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، اکرم طالقانی. 1401. استخراج ترکیبات زیست فعال جدید به‌وسیله کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی ( LC-PDA-ESI-MS/MS ) و کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی (GC–MS) در عصاره‌هاي هیدرومتانولی و پترولیوم اتر در علف‌هرز کهورك Prosopis farcta (Banks & Sol. ) J. F. Macbr. 211086، 11/7/1401.  مجری طرح پژوهشی. 

عباس بیابانی، محسن آذرنیا، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری. 1393. مطالعه پیش تیمار بذر عدس با اسید سالسیلیک و عمق‌های مختلف کاشت بر مولفه‌های سبز شدن عدس  و آنالیز برخی از متابولیت‌های اولیه و ثانویه . 575/6،  8/11/1393.  همکار طرح پژوهشی.  

پایان نامه و رساله

دیف

عنوان  پایان نامه / رساله دکتری تخصصی

مقطع تحصیلی

 

نام دانشجو

تاریخ  دفاع

دانشگاه محل

تحصيل دانشجو

 

 

کارشناسی ارشد/

سطح 3 حوزه/

دکتری حرفه ای

 

 

 

اسامي

استادان راهنما

اسامي

استادان مشاور

 

1

ارزیابی پتانسيل رقابتی (تراکم و آللوپاتی) علف‌های هرز گشنیزک و پیچک بند بر گندم

کارشناسی ارشد

امين قرنجيك

16/6/1392

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری و  عباس بیابانی

عبدالعزیز حقیقی

 

2

پتانسیل آللوپاتیکی برخی از علف‌های هرز بر ارقام گیاه زراعی کلزا استان گلستان

کارشناسی ارشد

عظیم جمالی

22/4/1393

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

اسماعیل یساری، میثم حبیبی

 

3

مقایسه کارایی علفکش‌های خاک مصرف پرسوئیت، ترفلان و اختلاط آن‌ها بر کنترل علف­های هرز در سویا و کنترل علف‌های هرز

کارشناسی ارشد

طاهر ارتق زاده

16/2/1394

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

عباس بیابانی، علی نخ‌زری مقدم

 

4

شناسایی و ارزیابی اثر متقابل آللوپاتیکی برخی از علف‌های هرز غالب مزارع گندم

کارشناسی ارشد

رضا چکشی

16/2/1394

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

عباس بیابانی، زینب اورسجی

 

5

ارزیابی برهم‌کنش پتانسیل آللوپاتیکی بقایای برخی از علف‌های هرز و جو در مراحل مختلف فنولوژیکی

کارشناسی ارشد

گلاره چقا میرزایی

29/4/1394

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

علی نخ‌زری مقدم، علی راحمی کاریزکی

 

6

مطالعه اثر ترکیبات فنلی علف‌های هرز بر صفات رشدی، محتوی متابولیتی و رفتارهای سیتولوژیکی برنج

کارشناسی ارشد

امیر قربانی

28/10/1394

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

حسین صبوری، میثم حبیبی

 

7

کار آیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌های پهن‌برگ‌کش بر خصوصیات رشدی و فیزیولوزیکی علف‌هرز گشنیزک (Bifora testicolata L.) و گندم ( Triticum aestivum)

کارشناسی ارشد

محمد امیر طوق زرین

14/11/1394

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، علی نخ‌زری مقدم

زینب اورسجی، معصومه نعیمی

 

8

اثر علف‌کش‌های دو منظوره بر برخی از خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در زمان‌های مختلف مصرف

 

کارشناسی ارشد

عبدالفرید عبادتی

3/8/1395

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

علی راحمی کاریزکی، زینب اورسجی

 

9

شناسایی و ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک برخی از علف‌های‌هرز بر صفات جوانه‌زنی، رنگیزه‌های کلروفیلی و آنتی اکسیدان‌های غیرآنزیمی شاهی

 

کارشناسی ارشد

عبدالرشید پور نمازی

3/8/1395

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

عباس بیابانی، فاختک طلیعی

 

10

بررسی تاثیر علف‌کش‌های قبل از کاشت، پیش رویشی و پس رویشی بر کنترل علف‌های هرز مزارع زیره سبز

کارشناسی ارشد

مهدی دستورانی

13/10/1395

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عباس بیابانی

زینب اورسجی، میثم حبیبی

 

11

اثر دگرآسیبی عصاره هیدرو متانولی آویشن بر رشد اولیه علف‌هرز یولاف وحشی و گندم در شرایط کشت هیدروپونیک

کارشناسی ارشد

محمد گل نسب

27/11/1395

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، علی نخ زری مقدم

زینب اورسجی، علی راحمی کاریزکی

 

12

بررسی تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی گونه‌ها و اکوتیپ‌های مختلف سوروف (Echinochloa crus-galli L.)

کارشناسی ارشد

لیلما سراوانی

27/11/1395

دانشگاه گنبدكاووس

عباس بیابانی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

حسین صبوری، زینب اورسجی

 

13

بررسی اثر علفکش‌های پیش رویشی پندیمتالین، پرسوئیت و  پس رویشی بنتازون به‌عنوان علفکش تکمیلی بر کنترل علف‌های هرز در ارقام مختلف ماش

کارشناسی ارشد

قادر حسینی

28/6/1396

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، علی نخ‌زری مقدم

 

14

شناسایی و برآورد تنوع زیستی علف‌های هرز مزارع کلزا گنبدکاووس

کارشناسی ارشد

یعقوب محمدپور

28/6/1396

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، میثم حبیبی

 

15

تجزیه فیتوشیمیایی برخی از ترکیبات ثانویه علف‌هرز تاتوره و بررسی پتانسیل آللوپاتیک اندام‌های مختلف آن

کارشناسی ارشد

وحدت رجایی

24/10/1396

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، معصومه نعیمی

 

16

بررسی کمی و کیفی برخی از متابولیت‌های ثانویه علف‌هرز فرفیون و امکان استفاده از آن‌ها به‌عنوان علف‌کش‌های بیولوژیک

کارشناسی ارشد

بهروز سیف اللهی

24/10/1396

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، عباس بیابانی

 

17

اثر عصاره آبی علف‌هرز انگل گل جالیز (Orbanche aegyptiaca) و قیاق (Sorghum halpense) بر گوجه فرنگی

کارشناسی ارشد

کاوه ناصری

27/10/1396

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، حسین صبوری

 

18

بررسی فیتوشیمی علف‌هرز شاتره (Fumaria parvifelora) و اثر دگرآسیبی آن  بر علف‌هرز یولاف‌وحشی

کارشناسی ارشد

عبدا... عطایی

29/11/1396

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، علی راحمی کاریزکی

 

19

پتانسیل دگرآسیبی  عصاره آبی اندام‌های مختلف علف‌هرز پنیرک بر علف‌هرز سوروف  و کاسنی

کارشناسی ارشد

مهناز طاطاری

29/11/1396

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، مهدی زارعی

 

20

شناسایی و ارزیابی شاخص‌های جمعیتی علف‌های هرز باغات انگور شهرستان قروه

کارشناسی ارشد

احمد گنجی

2/4/1397

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، مهدی زارعی

زینب اورسجی، احمد گودرزوند

 

21

بررسی محتوی متابولیتی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف علف‌هرز مهاجم نیلوفر پیچ (Ipomoea tricolor Cav.) در مزارع گنبدکاووس

کارشناسی ارشد

عالیه سیدی

27/4/1397

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، حسین صبوری

زینب اورسجی، عباس بیابانی

 

22

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 50 در شهرستان رامیان

کارشناسی ارشد

رحمت ا... حسینی

2/5/1397

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، علی راحمی کاریزکی

زینب اورسجی، معصومه نعیمی

 

23

شناسایی و تعیین تراکم، فراوانی، شاخص‌های تنوع زیستی جمعیت علف‌های هرز در مزارع زعفران (مطالعه موردی بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر)

 

کارشناسی ارشد

کامبیز خرمالی

27/4/1397

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، مهدی زراعی

زینب اورسجی، لیلا آهنگر

 

24

بررسی پتانسیل آللوپاتیک بقایای علف‌هرز شلمی (Rapistrum rugosum) و خردل‌وحشی (Sinapis arvesis) بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه زراعی کلزا

کارشناسی ارشد

امان محمد ایمرعلی

27/6/1397

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، مهدی ملاشاهی

زینب اورسجی

 

25

بررسی اثر آللوپاتیک بقایای اویارسلام (Cyperus esculentus) بر برخی از علف‌های هرز مهاجم نیلوفر پیچ (Ipomea tricolor) و خربزه وحشی (Cucumis melo)

کارشناسی ارشد

اوذر سعیدی پور

27/6/1397

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عباس بیابانی

زینب اورسجی، علی نخ‌زری مقدم

 

26

بررسی پتانسیل آللوپاتیک بقایای علف‌هرز شمعدانی برگ بریده (Geranium dissectum L.) بر گیاه زراعی کلزا

کارشناسی ارشد

نگین یازرلو

27/6/1397

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، علی نخ‌زری مقدم

 

27

ارزیابی پتانسیل آللوپاتیکی غلظت‌های مختلف عصاره آبی علف‌های هرز ، گاوپنبه، تاج‌ریزی و کنجد شیطانی بر گیاه دارویی گل گاوزبان در مراحل اولیه رشد

کارشناسی ارشد

یعقوب گزمه

15/11/1397

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، علی راحمی کاریزکی

 

28

اریابی کار آیی چند علفکش بر جمعیت علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum)

کارشناسی ارشد

اسمعیل حسین‌زاده

15/11/1397

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، علی‌  نخ‌زری مقدم

 

29

اثر مقادیر مختلف علف‌کش دو منظوره آتلانتیس در زمان‌های مختلف مصرف بر کنترل علف‌های هرز در گندم

کارشناسی ارشد

محمد دردی خرمالی

12/6/1398

دانشگاه گنبدكاووس

عبداللطیف قلی‌زاده، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، حسن صبوری

 

30

اثر تراکم بوته و تعداد دفعات وجین بر کنترل علف‌های هرز و رابطه بین صفات مورفولوژیکی با  بازده و عملکرد اسانس مرزه

کارشناسی ارشد

عبدالملک کریمی اینچه برون

27/11/1398

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، علی نخ‌زری مقدم

 

31

اثر شیوه کاشت و مدیریت مهار علف‌های هرز بر جمعیت علف‌های هرز و  عملکرد کمی و کیفی کلزا

دکتری

مرتضی نورعلی‌زاده اطاقسرا

9/7/1399

دانشگاه گنبدكاووس

علی نخ‌زری مقدم ، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

مهدی ملاشاهی، ولی ا... رامئه

 

32

اثر عصاره آبی کاهوی‌وحشی (Lactuca serriola L.) بر رفتارهای سیتوژنتیک زعفران (Scrocus sativus L.)، و ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک آن

کارشناسی ارشد

مهدی هیوه‌چی

20/2/1401

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، میثم حبیبی

 

33

اثر آللوپاتی مقادیر مختلف بقایای علف‌های هرز جو وحشی (Hordeum santaneum) بر مشخصات جوتنه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیکی گیاه محک شاهی

کارشناسی ارشد

هادی مشرقی

18/7/1401

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، زینب اورسجی

علی راحمی کاریزکی

 

 

34

ارزیابی اثر دوره‌های کنترل و تداخل علف‌های هرز بر ترکیب گونه‌ای، تراکم و وزن خشک علف‌های هرز و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

 

کارشناسی ارشد

مسلم پسرکلو

20/2/1401

دانشگاه گنبدكاووس

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

زینب اورسجی، علی نخ‌زری مقدم

 

35

پتانسیل آللوپاتیکی گونه‌های آتریپلکس لنتی فرمیس  و آتریپلکس کانسنس بر گونه‌های همراه و پیشنهادی در شرق استان گلستان

کارشناسی ارشد

ندا ابراهیمی محمد آبادی

29/3/1392

دانشگاه گنبدكاووس

حامد روحانی

ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حمید مصطفی لو

 

36

پتانسیل آللوپاتیکی درمنه دشتی (Artemisia sieberi)  در دوره های مختلف فنولوژیکی  بر بذور گونه‌های همراه و پیشنهادی در شرق استان گلستان

کارشناسی ارشد

سمانه ترابی اصل

29/3/1392

دانشگاه گنبدكاووس

حامد روحانی

ابراهیم غلامعلی پور علمداری، مهندس ابولفضل طهماسبی

 

37

اثرات تنش خشکی و شوری بر خصوصیات کمی و کیفی سه گونه آتریپلکس

کارشناسی ارشد

آزاده دیلم

19/11/1393

دانشگاه گنبدكاووس

حامد روحانی، حسین صبوری

غلامعلی‌پور علمداری

 

38

اثر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر برخی از صفات اکوفیزیولوژیک لوبیا

کارشناسی ارشد

سیده حکیمه داودی

24/4/1394

دانشگاه گنبدكاووس

علی راحمی کاریزکی

علی نخ‌زری مقدم، ابراهیم غلامعلی پور علمداری

 

39

اثر انواع مختلف ورمی کمپوست بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه شنبیلیله

کارشناسی ارشد

سیده منصوره حسینی

25/5/1394

دانشگاه گنبدكاووس

عباس بیابانی

ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عبداللطیف قلی زاده

 

40

مطالعه پتانسیل تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی مولفه‌های فیزیولوژیکی و عملکرد عدس

دکتری

محسن آذرنیا

 

22/12/1394

دانشگاه گنبدكاووس

عباس بیابانی

ابراهیم  غلامعلی‌پور علمداری، حمیدرضا عیسوند

 

41

بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات کمی و کیفی غلات سردسیری

کارشناسی ارشد

سامیه آقچه لی

17/6/1395

دانشگاه گنبدكاووس

علی راحمی کاریزکی

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عبداللطیف قلی زاده

 

42

اثرات سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و نیتروکسین بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

کارشناسی ارشد

رسول رحیمی

27/11/1395

دانشگاه گنبدكاووس

علی راحمی کاریزکی و عبداللطیف قلی زاده

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، حسین صبوری

 

43

ارزیابی عملکرد و شاخص‌های رقابت در کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود فرنگی (Pisum sativum) در شرایط رقابت با علف‌های هرز در دو منطقه گنبدکاووس و ساری

دکتری

ارسطو عباسیان

27/11/1395

دانشگاه گنبدكاووس

علی نخ‌زری مقدم

همت ا... پیر دشتی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

 

44

تاثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت ماش (Vigna radiate L.)

کارشناسی ارشد

عبدالحمید آقچه‌لی

27/11/1395

دانشگاه گنبدكاووس

علی نخ‌زری مقدم

علی راحمی کاریزکی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

 

45

بررسی اکوفیزیولوژیک تاثیر محلول پاشی کیتوزان در شرایط تنش کم آبی بر ویژگی‌های کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

کارشناسی ارشد

محمد صادق دهقانی

30/11/1395

دانشگاه گنبدكاووس

معصومه نعیمی

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، حمید جباری

 

46

تاثیر بقایای کرم ابریشم و نیتروکسین بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بازده اسانس گیاه دارویی بابونه المانی (Matricaria chamomilla L.)

کارشناسی ارشد

کاظم سراوانی

29/6/1396

دانشگاه گنبدكاووس

علی راحمی کاریزکی، عبداللطیف قلی‌زاده

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، حسین صبوری

 

47

ارزیابی اکوفیزیولوژیک تاثیر تنش کم آبی و محلول پاشی کیتوزان بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی سیاهدانه

کارشناسی ارشد

مهدی روشندل

4/10/1396

دانشگاه گنبدكاووس

معصومه نعیمی

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، حمید جباری

 

48

ارزیابی بقایای شبیه سازی شده علفکش‌های ایماز تاپیر و پندیمتالین در خاک بر برخی گیاهان زراعی

کارشناسی ارشد

تاج محمد خواجوی

13/12/1396

دانشگاه گنبدكاووس

زینب اورسجی

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عباس بیابانی

 

 

49

بررسی اثر  کود ورمی کمپوست و قارچ مایکوریزا بر خصوصیات کمی و کیفی استویا

کارشناسی ارشد

زینب ولی‌نژاد

31/6/1397

دانشگاه گنبدكاووس

عبداللطیف قلی‌زاده، معصومه نعیمی

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، مهدی زارعی

 

50

ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط محدودیت اکسیژن

کارشناسی ارشد

سارا پیر دهقان

26/6/1397

دانشگاه گنبدكاووس

علی راحمی کاریزکی

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، حسین صبوری

 

51

بررسی تاثیر میزان ماده آلی خاک بر پتانسیل آبشویی علفکش توفوردی

کارشناسی ارشد

طاهر عجمی

7/11/1397

دانشگاه گنبدكاووس

زینب اورسجی

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عبداللطیف قلی‌زاده

 

52

بررسی کارایی روش شیمیایی بر مدیریت علف‌هرز مهاجم خربزه وحشی در مزارع سویا شرق استان گلستان

کارشناسی ارشد

پرناز نظری

10/11/1397

دانشگاه گنبدكاووس

مهدی زارعی

زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

 

53

بررسی اثر محلول‌پاشی اسید سالسیلیک و  اسپرمین تحت شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)

دکتری

اعظم رومانی

18/10/1397

دانشگاه گنبدكاووس

عباس بیابانی

علی راحمی کاریزکی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عبداللطیف قلی‌زاده

 

54

اثر تنش اللوپاتیک علف‌هرز شلمی (Rapistrum rugosum L.) بر چای ترش (Hibiscum sabdariffa L.) و سیاهدانه (Nigella sativa L.)

کارشناسی ارشد

رضا کوهستانی

20/6/1398

دانشگاه گنبدكاووس

لیلا آهنگر، مهدی زارعی

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، زینب اورسجی

 

55

ارزیابی اثر ارقام و علفکش‌های پیش و پس رویشی در کنترل علف‌های هرز و عملکرد گیاه زراعی نخود

کارشناسی ارشد

علی اصغر میری

26/6/1397

دانشگاه گنبدكاووس

زینب اورسجی

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، علی‌نخ‌زری مقدم

 

56

مطالعه اثر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی در گیاه دارویی سرخارگل (Echinace purpurea L.)

دکتری

سعید محمودان

7/11/1399

دانشگاه گنبدكاووس

عباس بیابانی

داود حبیبی ، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، عبداللطیف قلی‌زاده

 

57

ارزیابی دگرآسیبی مقادیر مختلف بقایای علف‌هرز قیاق بر گندم در شرایط گلدان

کارشناسی ارشد

علی وزیری دوزین

15/11/1397

دانشگاه گنبدكاووس

معصومه نعیمی

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، زینب اورسجی

 

58

بررسی اثر کشت مخلوط لگوم و غله بر تنوع گونه‌ای و کنترل علف‌های هرز در فلور طبیعی

کارشناسی ارشد

مهناز صادقی

11/6/1398

دانشگاه گنبدكاووس

عباس بیابانی

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، زینب اورسجی، علیرضا دارایی مفرد

 

 

59

بهینه‌سازی تغذیه نیتروژن از طریق قرائت کلروفیل‌متر با میزان نیتروژن و کلروفیل در توتون گرمخانه‌ای

دکتری

شامل رستمی

16/9/1398

دانشگاه گنبدكاووس

عباس بیابانی

عبداللطیف قلی‌زاده، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

 

60

اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن و روی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی سیاهدانه

دکتری

سیده حکمیه داودی

16/6/1400

دانشگاه گنبدكاووس

عباس بیابانی، علی راحمی کاریزکی

سید محمدعلی مدرس ثانوی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، مهدی زارعی محمدآباد

 

61

ارزیابی اثر رقابت درون گونه‌ای بر صفات مورفولوژیکی ارقام جو

دکتری

محمد صالح روان

16/6/1400

دانشگاه گنبدكاووس

علی راحمی کاریزکی

عباس بیابانی،  علی نخزری مقدم، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری،

 

62

بررسی تاثیر تراکم بوته و هیومیک اسید بر جمعیت علف‌های هرز و عملکرد برنج در سیستم خشکه کاری

دکتری

منیژه کلته

29/11/1399

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

حسین عجم نوروزی، ابوالفضل فرجی

عبدالعزیز حقیقی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

 

ر

تالیفات

تالیف کتاب

بیات کوهسار، ج. و غلامعلی پور علمداری، ا. 1391. کار در آزمایشگاه. انتشارات دانشگاه گنبدکاووس. 126 صفحه.

ابراهیم‌غلامعلی‌پور علمداری، اکرم طالقانی. 1399. بیوسنتز متابولیت‌های ثانویه در گیاهان (مروری بر مسیرهای بیوسنتز، اهمیت و کاربرد آن‌ها).  انتشارات نارنجستان. فرآیند داوری  این کتاب در شورای انتشارات  دانشگاه گنبدکاووس انجام شده است..

اکرم طالقانی. ابراهیم‌غلامعلی‌پور علمداری. 1401. روش‌های آماده‌سازی، جداسازی و شناسایی مواد موثره در گیاهان (مروری بر روش‌های عصاره‌گیری و استخراج ترکیبات موثره در گیاهان دارویی و هرز).  انتشارات نارنجستان. فرآیند داوری  این کتاب در شورای انتشارات  دانشگاه گنبدکاووس انجام شده است..

عبدالرضا فروتن، مجید الداغی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، دکتر حسن براری، دکتر محمدرضا بابایی، دکتر شعبانعلی مافی، دکتر مرتضی نورعلی‌زاده اطاقسرا، مهندس سارا رحیم­پور و مهندس زکیه احمدی. 1402. مدیریت تلفیقی عوامل خسارت‌زای کشاورزی. انتشارات امرتات. فرآیند داوری  این کتاب در شورای انتشارات  دانشگاه گنبدکاووس انجام شده است.

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

سوابق تدریس:

1. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در نیم سال اول 84-85 با تدریس دروس زیست شناسی تئوری در مقطع کارشناسی مهندسی کشاورزی و اصول سر پرستی مزرعه در مقطع کار دانی پیوسته رشته امور زراعی و باغی.

2. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در نیم سال دوم 85-84 با تدریس زراعت عمومی در مقطع کارشناسی مهندسی کشاورزی .

3. تدریس در پیام نور مرکز ساری و آبادان در نیمسال دوم 1388-1389  با تدرس باغبانی عمومی، آزمایشگاه و خاکشناسی عمومی 

4. تدریس در پیام نور مرکز ساری در نیمسال اول 1389-1390  با تدرس باغبانی عمومی، آزمایشگاه باغبانی عمومی

5. تدریس در پیام نور مرکز ساری در نیمسال دوم 1389-1390 با تدریس باغبانی عمومی، آزمایشگاه باغبانی عمومی و مبانی کشاورزی پایدار.  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان به عنوان عضوهیات علمی در نیمسال دوم 1388-1389.

6. تدریس دروس شناسایی و مبارزه با علف‌های هرزو علف های هرز و کنترل آن‌ها در  دانشگاه گنبد کاووس از سال 1390 تاکنون.

دانلودها