×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر علی حشمت پور

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :مرتع و آبخیزداری

بیوگرافی

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی

گروه: گروه مرتع و آبخیزداری

تخصص: هیدرولوژی محیط زیست

رتبه: استادیار

محل تولد: گرگان

سوابق اجرایی:

 • معاون آموزشی وپژوهشی دانشگاه گنبد کاووس – اردیبهشت 93 – تا کنون
 • معاون آموزشی پژوهشی- دانشجویی فرهنگی دانشکده کشاورزی گنبد / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از تیر 1381 تا آبان 1384
 • مدیر گروه رشته مرتع و آبخیزداری و چوب از تاریخ 91/09/21  به مدت دو سال
 • دبیرهیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی دانشگاه از تاریخ 93/08/20 تا کنون
 • نائب رئیس در برگزاری همایش چالشهای اقتصادی شمال ایران (گلستان، مازندران و گیلان)
 • نماینده هیات اجرایی در کار گروه بررسی صلاحیت علمی از تاریخ 93/9/4
 • نماینده زیست فناوری دانشگاه گنبدکاووس از تاریخ 95/03/22  تا کنون
 • نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در شهرستان گنبد کاووس از تاریخ 93/4/3 تا کنون
 • عضو کمیته نظارت ارزیابی دانشگاههای استان گلستان
 • عضو کمیته آمایش آموزش عالی دانشگاه های استان گلستان
 • عضو کمیته صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی دانشگاه از تاریخ 95/07/10 تا کنون
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه
 • عضو شورای هم اندیش دانشگاه از تاریخ 93/05/19 تا کنون
 • عضو کمیته علمی ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال 95
 • عضو شورای سیاستگذاری ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال 95
 • عضو شورای نظارت بر وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاه از تاریخ 95/09/15 تا کنون
 • عضو کمیته کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه از تاریخ 95/08/12  تا کنون
 • عضو حقوقی کمیته تخصصی آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه از تاریخ 95/07/13 به مدت یکسال
 • عضو کارگروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه از تاریخ 94/12/24 تا کنون
 • عضو کمیته تخصصی دانشگاه علمی کاربردی و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه­های اجرایی از تاریخ 94/09/09  به مدت دو سال
 • عضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه گنبدکاووس از تاریخ 93/04/29
 • عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناور  شرق استان گلستان از تاریخ 95/11/03  به مدت یک سال
 • عضو چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی عتف از تاریخ 96/02/22  تا کنون
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه از تاریخ 96/08/06 به مدت دو سال
 • عضو ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال 96 از تاریخ 96/08/13
 • عضو کمیته آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از تیر 1381 تا آبان 1384
 • عضو کمیته پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از تیر 1381 تا آبان 1384
 • عضو کمیته دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از تیر 1381 تا آبان 1384
 • عضو شورای مجلات دانشگاه- از تاریخ 93/06/22  به مدت یکسال
 • عضو کمیته منتخب ارتقا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گنبد
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه از تاریخ 93/2/16 تا کنون
 • عضو کمیته علمی ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال 94
 • عضو شورای طرح راهبردی دانشگاه از تاریخ 94/08/27  به مدت یکسال
 • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه از تاریخ 93/05/04 تا کنون

اطلاعات تماس:

تلفن: 09377556379

پست الکترونیک: heshmatpoura@gmail.com

heshmatpoor@gonbad.ac.ir

زمینه های تحقیقاتی

 • هیدرولوژی محیط زیست
 • اکوهیدرولوژی
 • کیفیت آب
 • مدیریت  منابع آب
 • آبخیزداری
 • کنترل سیلاب خشکسالی و سطوح آبگیر باران
 •  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقالات ژورنال

 • Wan Nor Azmin Solaiman, Heshmatpoor, A. Rosli .(2010).Investigation of flood source area in Pahang river basin. Peninsular Malaysia. Journal of Environment Asia, 2010, No.3.pp.73-78.
 • حشمت پور.ع. محسنی ساروی.م. 1379. بررسی کارایی هیدروگراف واحد ژئومورفوکلیماتیک و ژتومورفوکلماتیک در خوزه آبخیز معرف کسیلیان. مجله منابع طبیعی ایران. شماره 1 ص. 22-3.
 • صفائیان.ن. حشمت پور.ع. آزادی.س.1381. بررسی اثرات شدت چرای مراتع در میزان نفوذ آب.مجله مرتع ومرتعداری.شماره 2. ص. 557-551.
 • محمدی.ا. مساعدی.ا. حشمت پور.ع. 1386. تعیین مناسبترین روش برآورد بار رسوبی حوزه آبخیزگرگانرود. مجله کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. شماره 2. ص. 34-25.
 • قره محمودلو. م. رقیمی.م. حشمت پور.ع.1386.بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب شهر گرگان با استفاده از روش تحلیل عاملی و روش تحلیل خوشه ای. مجله محیط شناسی. دانشگاه تهران. شماره 43.
 • جعفر زاده.م . روحانی. ح . حشمت پور. ع . سلمانی . ح . سیدیان . م . 1393. بررسی اثر تغییر اقلیم بر فراوانی خشک سالی آینده در شرق حوزه آبخیز گرگانرود . علوم و مهندسی آب.
 • جعفر زاده. م . روحانی . ح . حشمت پور. ع . کاشانی .م . 1395. آشکار سازی روند سری های زمانی هواشناسی در حوزه آبخیز گرگان رود دز سه دهه اخیر . مدیریت حوزه آبخیز.
 • سرابی . س . حشمت پور. ع کمکی. چ . طهماسبی. ا . 1393. آنالیز الگوی فضایی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در استان گلستان. ترویج و توسعه آبخیزداری. شماره 5 . ص  8-1.
 • فراستی . م. سیدیان. م . حشمت پور . ع . 1394. بررسی انتشارپذیری نیترات در خاک ماسه‌ای و شبیه‌سازی آن با هایدروس دو بعدی. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب.شماره 22.
 •  سیدیان.م. حشمت پور.ع. 1395. مقایسه الگوسازی بارندگی ماهانه با مدل‌های SVM و ANFIS (مطالعه موردی: شهرگنبدکاووس). نشریه آب و خاک. شماره 30.
 •  قربانی واقعی .ح. حشمت پور. ع. 1394. تاثیر آبیاری زیرسطحی با کپسول­های رسی متخلخل بر ویژگی­های کمی و کیفی گیاه انگور. نشریه آب و خاک. شماره 1.
 • سرابی . س . حشمت پور. ع کمکی. چ . طهماسبی. ا .1394. ارزیابی ارتباط میان شاخص­های گیاهی سنجیده MODIS و خشکسالی در مراتع شمالی استان گلستان. تحقیقات مرتع و بیابان. شماره 2.
 • سیدیان. م. فراستی. م. فتح آبادی. ا. حشمت پور. ع.  1395. پیش بینی مشخصات کانال­های پایدار با استفاده از محاسبات نرم. پژوهشهای حفاظت آب و خاک. جلد بیست و سوم شماره چهارم
 • محسن جوان، سیدمرتضی سیدیان، مهدی کاهه, علی حشمت پور. 1395. ارزیابی تاثیر ارتفاع سدهای اصلاحی بر حجم و دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگاندوز). علوم و مهندسی آبیاری. جلد 39. شماره 4.ص 70-59.
 • پارسا عرب خزائلی، علی حشمت پور، سید مرتضی سیدیان، جواد چزگی. اولویت بندی مکان مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجیبد-بالاقلی شهرستان گرمه)
 • مرتضی سیدیان، معصومه فراستی، علی حشمت پور، اکبر رسولی. 1395. بررسی میزان انتقال نیترات در خاک رسی. مهندسی بهداشت محیط. سال سوم. شماره 4. ص 322-313.
 • سیدمرتضی سیدیان، معصومه فراستی، علی حشمت پور، حامد روحانی. 1396. تخمین تابش خورشیدی با استفاده از پارامترهای هواشناسی. تحقیقات منابع آب ایران. سال سیزدهم. شماره یک. ص 100-88

مقالات کنفرانس

 • Mosaedi, A.Mohammadi, A.Heshmatpoor, A.2004.Study on efficiency of an Iranian method for landslide hazard zonation in Golestan province –Iran – European geosciences union – 1 st general assembly nice, france,25-30 april2002

 

 • Mostafaloo, H., Heshmatpoor, A. et al., (2008). Investigation of grazing intensity on rangelands infiltration in Golestan national park. 24-25 August, 2008. The 1th international conference on Caspian region environmental changes.

 

 

 • Heshmatpoor,A. Wan Nor Azmin Solaiman. (2009). Investigation of flood source area in Pahang river basin. International Conference on Water Resources (ICWR). 26-29 May 2009. Malaysia.
 •  حشمت پور،ع. 1381.ارزیابی فعالیتهای آبخیزداری در کنترل سیلاب حوزه آبخیز غازمحله کردکوی. اولین کنفرانس آبخیزداری و منابع طبیعی. شماره 1. ص.52.
 • نیکچه، م.، میرزایی،ع.، مرادی،پ.، فرامرزی،ا.، حشمت‌پور،ع.1389. مبارزه بیولوژیکی با فرسایش آب و خاک در حوضه آبخیز. مجموعه مقالات اولین همایش منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه گنبد.
 • کمانگر، خ.، بهره‌مند، ع.، حشمت‌پور،ع و بردی‌شیخ،و. 1391. تعیین الگوی احتمالاتی توزیع زمانی بارش‌های رگباری با تداوم 6 و 12 ساعته به روش هاف در حوزه آبخیز جعفرآباد. سومین همایش بین‌المللی تغییر اقلیم و گاه‌شناسی درختی در اکوسیستم‌های طبیعی.
 • سرابی،س.، حشمت‌پور،ع.، کمکی، چوقی بایرام و طهماسبی، ا. 1391. بررسی خصوصیات خشکسالی سالانه در استان گلستان. اولین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.
 • کمانگر، خ.، بهره‌مند، ع وحشمت‌پور،ع. 1391. تعیین الگوی توزیع زمانی بارش به روش هاف در حوزه آبخیز جعفرآباد. هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه لرستان.
 • سرابی، س.، حشمت‌پور،ع.، کمکی،چ و طهماسبی،ا. 1392. برآورد مناسب‌ترین شاخص خشکسالی اقلیمی در استان گلستان. نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه یزد.
 • حشمت‌پور،ع و ابراهیمی،ا. 1392. بررسی نگرش و آگاهی سنجی زیست محیطی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان گلستان. دومین همایش ملی حفاظت و برنامه‌ریزی محیط زیست.
 • انصاری،ن.، حشمت‌پور،ع و روحانی،ح. 1392.بررسی روند تغییرات سری زمانی بارش در حوزه آبخیز سد کرج. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • جعفرزاده،م.، حشمت‌پور،ع.، کاشانی،م و روحانی، ح. 1392. تعیین روند تغییرات نیترات در قنات‌های حوزه آبخیز قره‌سو- استان گلستان. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • جوان،م.، سیدیان،م.، کاهه،م و حشمت‌پور،ع. 1392. بررسی روابط مختلف برآورد تعداد مناسب سازه‌های اصلاحی در حوزه آبخیز گرگاندوز. . اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • جعفرزاده،م.، روحانی،ح.، حشمت‌پور،ع.، سلمانی،ح و کاشانی،م. 1392. بررسی روند تغییرات بلند مدت رژیم‌های حرارتی حوزه آبخیز گرگانرود- داستان گلستان. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • انصاری،ن و حشمت‌پور،ع. 1392. تحلیل خشکسالی و ترسالی حوزه آبخیز سد کرج با استفاده از معیار شاخص بارندگی استاندارد. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • ضابط پیشخانی،ن.، سیدیان،م و حشمت‌پور، ع. 1392. معرفی مدل‌های پیش‌بینی بارش منطقه‌ای. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • سیدیان،م.، ضابط پیشخانی،ن و حشمت‌پور،ع. 1392. استفاده از داده‌های هواشناسی به منظور پیش‌بینی بارندگی. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • سیدیان،م.، جوان،م.، کاهه،م و حشمت‌پور،ع. 1392. بررسی تاثیر سازه‌های اصلاحی بر روی زمان تمرکز(مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگانرود). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • سرابی،س.، حشمت‌پور،ع.، کمکی،چ و طهماسبی،ا. 1392. کاربرد سنجنده MODIS در پایش خشکسالی مراتع شمال شرق استان گلستان. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • کمانگر،خسرو و حشمت‌پور،ع. 1392. شبیه‌سازی هیدروگراف رواناب مستقیم با مدل‌های هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژیک (GIUH) و ژئومورفوکلیماتیک(GCIUH) (مطالعه موردی: آبخیز جعفرآباد استان گلستان). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • عرب خزائلی، ع.، حشمت‌پور،ع و سیدیان، م. 1392. شناسایی عوامل موثر در مکان‌یابی مناسب برای سدهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک.  اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • نوروزی مصیر،ه.، حشمت‌پور،ع.، صبوری،ح و کمکی،چ. 1392. معرفی تنوع فلورستیک مرتع منطقه گودناز.  اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • اعتصامی،م.، حشمت‌پور،ع و سلیمانگلی،ا. 1392. ارزیابی محدوده آسایش حرارتی استان گلستان به روش دمای موثر. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • حشمت‌پور،ع.، اعتصامی،م.، ملکی،س.، آذرنیا،م.، صنفی‌خانی،س و عباسیان،ا. 1392. ارزیابی پتانسیل بیوکلیماتیک انسانی شهرستان گنبد کاووس با استفاده از شاخص‌های بیکر،دمای موثر،فشار عصبی و اولگی. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • حشمت‌پور،ع.، کاشانی،م و مرادی،ا. 1392. بررسی احتمال وقوع ریزش برف با استفاده از دمای کمینه و رطوبت نسبی در شهرستان اسفراین. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • زمانی،ح.، حشمت‌پور،ع.، برهانی،م.، جابرالانصار،ز و کاشانی،و. 1392. بررسی برخی عوامل اکولوژیکی موثر بر پراکنش گونه‌های گیاهان مرتعی. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • روحانی،ح.، جعفرزاده،م.، حشمت‌پور،ع.، سلمانی،ح و کاشانی،م. 1392. بررسی روند تغییرات بارش در حوزه آبخیز گرگانرود-استان گلستان. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.
 • حشمت‌پور،ع.، عزیززاده،زو انصاری،ن. 1393. مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های تبخیرسنجی در استان گلستان. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.
 • انصاری،ن.، حشمت‌پور،ع و روحانی،ح. 1393. بررسی روند تغییر بارش بر اساس آزمون من‌ویتنی در حوزه آبخیز سد کرج. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.
 • انصاری،ن.، حشمت‌پور،ع و ضابط پیشخانی،ن. 1393. روندیابی مکانی و زمانی ریزش برف در استان گلستان. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.
 •  حسین زمانی، علی حشمت پور، مسعود برهانی، زهرا جابرالانصار، مجتبی کاشانی. 1393. بررسی برخی  عوامل اکولوژیکی موثر بر پراکنش گونه­های گیاهان مرتعی. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
 • مریم سادات جعفرزاده، حامد روحانی، علی حشمت پور، مجتبی کاشانی. 1393. آنالیز روند و دوره تناوب بارش در شرق استان گلستان. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی
 • مریم سادات جعفرزاده، علی حشمت پور، مجتبی کاشانی، حامد روحانی. 1393. بررسی روند تغییرات بلند مدت فاکتورهای کیفی آب قنات­های حوزه آبخیز قره سو- استان گلستان. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی
 • مریم سادات جعفرزاده، حامد روحانی، علی حشمت پور، مجتبی کاشانی. 1393. بررسی اثر شاخص­های اقلیمی در شرایط تغییر اقلیم با کاربرد مدل  GFDL2(حوزه آبخیز گرگانرود-استان گلستان). دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی
 • مریم سادات جعفرزاده، حامد روحانی، علی حشمت پور. 1393. ارزیابی تغییرات آینده پارامترهای اقلیمی با استفاده از ریز مقیاس نمایی خروجی مدل MPEH5 در حوزه آبخیز گرگانرود. دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی
 • علی حشمت پور، عباس فروغی، علی منصوری، محمد تقی شامل رستمی. 1394. تعیین الگوی کاشت گیاهان (مطالعه موردی: منطقه قوچان).. سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
 • عزت الله عرب خزائلی، علی حشمت پور، مرتضی سیدیان، جواد چزگی. 1394. استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور تعیین مناطق دارای پتانسیل احداث سدزیرزمینی از طریق منطق بولین(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجبید-بالاقلی). نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
 • عزت الله عرب خزائلی، علی حشمت پور، مرتضی سیدیان، جواد چزگی. 1394. بررسی نقش سد زیرزمینی در جمع آوری آب در مناطق خشک و نیمه خشک. نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
 • انتخاب محورهای مناسب سدزیرزمینی براساس سطح مخزن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجبید-بالاقلی). 1394. نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
 • سعیده سادات حسینیه، علی حشمت پور، حامد روحانی، حسن فرازجو. 1394. شبیه سازی هیدرگراف سیل در حوزه آبخیز چهل چای. دومین همایش ملی آب، انسان، زمین
 • عزت الله عرب خزائلی، علی حشمت پور، مرتضی سیدیان، جواد چزگی. 1394. بررسی نقش سدهای زیرزمینی در توسعه منابع آب و پراکنش دام (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجبید-بالاقلی). دومین همایش ملی فناوری­های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
 • عزت الله عرب خزائلی، علی حشمت پور، مرتضی سیدیان، جواد چزگی. 1394. بررسی قابلیت فرایند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی مکان یابی سدهای زیرزمینی. دومین همایش ملی فناوری­های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
 • سعیده سادات حسینیه، علی حشمت پور، حامد روحانی، حسن فرازجو. 1394. آنالیز و مقایسه هیدرگراف سیلاب محاسباتی و مشاهداتی در حوزه آبخیز چهل چای. اولین کنفرانس مهندسی آب با محوریت تجاری سازی
 • امین محمدی استادکلایه، محمدرضا رحمانی­راد خرفکلی، علی حشمت پور، محمد عباسی. 1394. بررسی نگرش آبخیزنشینان در مورد مشارکت در اجرای طرح­های منابع طبیعی (مطالعه موردی: پروژه مدیریت چند منظوره جنگل­های هیرکانی. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
 • محمدرضا رحمانی­راد خرفکلی، امین محمدی استادکلایه، علی حشمت پور، محمد عباسی. 1394. ارزیابی تاثیر سطوح مشارکت جوامع در طرح­های منابع طبیعی و آبخیزداری. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
 • مسعود سجادی، بهاره بهمنش، علی حشمت پور، علی مستوری. 1395. بررسی اهمیت برخی از عوامل موثر بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک. اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحرانهای زیست محیطی ایران، راهکارها و چالشها
 • مسعود سجادی، بهاره بهمنش، علی حشمت پور، علی مستوری. 1395. محاسبه و پیش بینی تغییرات پوشش گیاهی در مراتع شمال استان گلستان با استفاده از مدل تلفیقی سلولهای خودکار و زنجیره مارکف. اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحرانهای زیست محیطی ایران، راهکارها و چالشها 
 • عزت اله عرب خزائلی، علی حشمت پور، مرتضی سیدیان. 1395. کارکردهای سد لاستسکس تجن ساری. دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
 • عزت اله عرب خزائلی، امین اله محمدی، علی حشمت پور. 1395. بحران آب و لزوم توجه جدی تر به آبندان­ها. دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
 • معصومه فراستی، علی حشمت پور، حسین شاکری. 1395. بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی روستاهای گنبدکاووس. هشمتین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی  محیط  زیست
 • سمیه موحدی نسب، ابولحسن فتح آبادی، سید مرتضی سیدیان، علی حشمت پور. 1395. مروری بر روشهای انجام شده در پهنه بندی فرسایش خندقی. همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
 • سمیه موحدی نسب، ابولحسن فتح آبادی، سید مرتضی سیدیان، علی حشمت پور. 1395. پهنه بندی فرسایش خندقی با استفاده از روش نسبت  فراوانی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آی تمر استان گلستان). همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
 • سیدحسن احمدی، علی حشمت پور، سیدمرتضی سیدیان، چوقی بایرام کمکی. 1395. تلفیق سیستم­های تصمیم گیری چند معیاری و اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی محل­های مناسب احداث آب بندان(مطالعه موردی: دشت شمال شهر گرگان). اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد بهینه آب در بخش کشاورزی
 • سیدحسن احمدی، علی حشمت پور، سیدمرتضی سیدیان، چوقی بایرام کمکی. 1395. تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین اهمیت نسبی معیارهای چندگانه در انتخاب محل احداث آب بندان (مطالعه موردی: شهرستان گرگان). اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد بهینه آب در بخش کشاورزی
 • سیدحسن احمدی، علی حشمت پور، سیدمرتضی سیدیان، چوقی بایرام کمکی. 1395. کاربرد تصمیم گیری چند معیاره فضایی (SMCE) جهت مکان یابی محل احداث آب بندان. اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد بهینه آب در بخش کشاورزی 
 • علی حشمت پور، جواد شیرزادنیا، اسماعیل شیرازی. 1396. همبستگی بین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه قره سو. هفتمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
 • جواد شیرزادنیا، علی حشمت پور، ابوالحسن فتح آبادی، رضا اکبری. 1396. ارزیابی پارامترهای کیفیت آب رودخانه چهل چای با استفاده از روش تحلیل خوشه ای. هفتمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
 • جواد شیرزادنیا، علی حشمت پور، ابوالحسن فتح آبادی، رضا اکبری. 1396. بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفیت آب رودخانه چهل چای- استان گلستان. هفتمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
 • خدیجه حبیب پور گتابی، جواد شیرزادنیا، حسنا قلی پور، محمد قلی زاده، علی حشمت پور. 1396. تعیین ارتباط بین دبی با پارامترهای کیفیت آب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زاو- استان گلستان). هفتمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
 •  
 • سعیده پسند، علی حشمت پور، حسین صبوری، فرامرز رستمی. 1395. اثرات نیترات زه آب کشاورزی بر کیفیت آب سطحی. اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
 • سعیده پسند، علی حشمت پور، حسین صبوری، فرامرز رستمی. 1395. تعیین مقدار نیتریت ورودی از زه آب کشاورزی به آب های سطحی. اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
 • مریم احمدوند کهریزی، حامد روحانی، علی حشمت­پور، سید مرتضی سیدیان. 1395. ارزیابی مدل ریز مقیاس نمای SDSM در پیش­بینی دما (مطالعه موردی: ایستگاه­های ارازکوسه و نوده). دومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
 • مریم احمدوند کهریزی، حامد روحانی، علی حشمت­پور، سید مرتضی سیدیان. 1395. اثر تغییر اقلیم بر رواناب دوره آینده در بخشی از حوزه آبخیز گرگانرود. کنفرانس بین­المللی تغییر اقلیم
 • علی حشمت پور، جواد شیرزادنیا، اسماعیل شیرازی. 1396. همبستگی کانونیک بین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه قره سو. هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

طرح های پژوهشی

 • حشمت پور.ع.–  صفائیان. ن. 1379. بررسی اثرات شدت چرای مراتع در میزان نفوذ آب.
 • حشمت پور.ع. 1380. تعیین سطوح آبگیر باران مورد نیاز در مراتع شمال استان گلستان.
 • محمد اسمعیلی.م.  حشمت پور.ع. و همکاران.1381. بررسی عوامل سیل شرق گلستان و اثرات ناشی از آن.
 • حشمت پور.ع. محمدی.ا.1382 . تعیین مناسبترین روش برآورد بار رسوبی در حوزه آبخیز گرگانرود.
 • حشمت پور.ع. محمدی .ا. قره محمودلو. 1383. ارزیابی کیفیت آب رودخانه های حوزه آبخیز قره سو در استان گلستان. 
 • حشمت پور.ع. همکاران. 1389. مکان یابی سطوح آبگیر باران در مراتع شمال استان گلستان با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS.
 • اکبر لو – حشمت پور و همکاران (1391) بررسی و تعیین کارایی روشهای اندازه گیری تنوع گیاهی در مراتع خوش ییلاق
 • حشمت‌پور،ع. همکاران. 1390. نگرش و آگاهی از مباحث زیست محیطی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها.
 • حشمت‌پور،ع. همکاران. 1389. اولویت‌بندی سطوح تولید رواناب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی حوزه آبخیز چهل چای گلستان.  
 • حشمت‌پور،ع. همکاران. 1393. میزان آلودگی آب ناشی ازمصرف کود فسفر در کشت برنج.
 • حشمت‌پور،ع. همکاران. 1395. اثر فاضلابهای شهرگنبد کاووس بر آلودگی های رودخانه گرگان رود
 • همکار طرح ملی – کشت برنج هوازی به کمک آبیاری زیر سطحی– معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
 • سیدیان. م. حشمت پور. ع و همکاران. 1395.  شبیه سازی حرکت نیترات در خاک­های مختلف توسط نرم افزار Hydrus 2D
 • محمدی. ا. حشمت پور. ع و همکاران. 1395. بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی
 • سیدیان. م. حشمت پور. ع و همکاران. 1394. پیش بینی مشخصات کانال­های پایدار با استفاده از محاسبات نرم
 • محمد اسمعیلی.م. روحانی. ح. اکبرلو. م.  حشمت پور. ع.  حاجی بگلو. ح. 1394. بررسی بانک بذر موجود در خاک در مراتع نیمه استپی پارک ملی گلستان
 • روحانی. ح. اکبرلو. م.  حشمت پور. ع.. و همکاران. 1393. مقایسه میزان رواناب و فرسایش با برخی از خصوصیات خاک در کاربردهای مختلف
 • فراستی. م. حشمت پور. ع. 1395. بررسی حذف جامدات محلول از آب­های آلوده با استفاده از جاذب­های گیاهی
 • حشمت‌پور،ع. همکاران. 1395. بررسی وضعیت آلودگی آب ناشی از کشت برنج با استفاده از کود فسفر
 • حشمت پور، ع.  ابراهیمی، ا. 1395. تاثیر آتش سوزی مراتع بر نفوذپذیری آب و تولید رواناب
 • صبوری. ح، حشمت پور. ع و همکاران. 1396. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج برای تحمل به تنش خشکی
 • حشمت پور. ع و همکاران. 1396. اندازه گیری حشره کشهای پیروئیدی در فاضلابهای شهری و رودخانه گرگانرود در منطقه شهرستان گنبدکاووس

پایان نامه و رساله

رديف

عنوان

مقطع

دانشگاه

سال ارائه پايان نامه

كارشناسي‌ارشد

دكتري

1

پایش و ارزیابی پایداری حوزه آبخیز زیارت استان گلستان

*

 

گنبد کاووس

1394

2

بررسی وضعیت آلودگی آب ناشی از کشت برنج با استفاده از کود نیتروژن

*

 

گنبد کاووس

1395

3

تاثیر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش گونه­های غالب مرتعی مراتع شهرستان سمیرم

*

 

گنبد کاووس

1393

4

ارزیابی شاخص­های اقلیمی و پوشش گیاهی در پیش بینی شدت خشکسالی مراتع شمال شرق استان گلستان

*

 

گنبد کاووس

1392

5

اولویت بندی مکان مناسب احداث سدهای زیرزمینی با استفاده   از AHP منطقه مورد مطالعه گرمه

*

 

گنبد کاووس

1394

6

اثر عوامل اقلیمی بر روی در صد پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات رقومی (مرتع گودنار شهرستان لردگان)

*

 

گنبد کاووس

1394

7

نقش مدیریت پوشش گیاهی در کاهش رواناب اراضی لسی حوزه آبخیز مراوه تپه

*

 

گنبد کاووس

1393

8

اثر تغییر اقلیم بر رواناب ذوب برف (حوزه آبخیز سد کرج)

*

 

گنبد کاووس

1393

9

اولویت بندی واحدهای هیدرولوژیکی سیل خیز در حوزه آبخیز چهل چای شهرستان مینودشت

*

 

گنبد کاووس

1394

10

مکان یابی احداث آب بندان با روش تحلیل سلسله مراتبی در منطقه شمال شهر گرگان

*

 

گنبد کاووس

1395

11

تحلیل عوامل موثر بر مشارکت روستائیان در طرح­های حفاظت از منابع طبیعی

*

 

گنبد کاووس

1395

12

اولویت بندی عوامل موثر در سیل خیزی حوزه شهری

*

 

گنبد کاووس

1395

13

اثر تغییر اقلیم بر بیلان آبی حوزه آبخیز گرگانرود

*

 

گنبد کاووس

1393

14

پیش بینی بارش با ستفاده از سیستم استنباط فازی-عصبی تطبیقی در استان گلستان

*

 

گنبد کاووس

1393

15

بررسی تاثیر سازه­های اصلاحی بر دبی اوج (مطالعه موردی حوزه آبخیز گرگانرود)

*

 

گنبد کاووس

1393

16

بررسی اثر سناریوهای رگبار بر روی هیدروگراف جریان با استفاده از هیدروگراف واحد لحظه­ای ژئومورفولوژیکی در حوزه آبخیز جعفرآباد

*

 

گنبد کاووس

1391

17

مدل سازی روناب و رسوب در فرسایش شیاری پارک جنگلی نوده خاندوز استان گلستان

*

 

گنبد کاووس

1394

18

مکان یابی برداشت رسوبات رودخانه­ای با استفاده از مدل ریاضی در حوزه آبخیز قورچای استان گلستان

*

 

گنبد کاووس

1394

19

بررسی کیفیت آب رودخانه چهل چای استان گلستان با استفاده از شاخص کیفی IRWQI

*

 

گنبد کاووس

1395

20

پهنه بندی کیفی آب رودخانه باقر آباد استان گلستان با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI

*

 

گنبد کاووس

1395

21

بررسی اثر فاضلابهای شهر گنبد کاووس بر روی رودخانه گرگانرود

*

 

گنبد کاووس

1395

22

مدل سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب و بار رسوبی در حوزه آبخیز اراز کوسه، استان گلستان

*

 

گنبد کاووس

1395

23

پیش بینی و بررسی تغییرات ماکنی و زمانی پوشش گیاهی مراتع شمال استان گلستان با استفاده از تصاویر ماهواره­ای

*

 

گنبد کاووس

1395

 

تالیفات

کتاب:

حشمت پور. ع. اعتصامی . م . 1395.مدیریت خشکسالی . انتشارات دانشگاه گنبد کاووس

افتخارات

 • مدرس نمونه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1382.
 • رساله برتر دکترای هیدرولوژی و مدیریت منابع آب در سال 2010 – یونسکو- مالزی

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

 • هیدرولوژی مقدماتی
 • هیدرولوژی کاربردی
 • هوا و اقلیم شناسی
 • هیدرولوژی عمومی
 • آبخیزداری
 • اصول مدیریت آب و خاک
 • فیزیک و هوا
 • سنجش از دور
 • روش تحقیق
 • هیدرولوژی مرتع
 • برف و بهمن
 • مدیریت منابع آب
 • میکروکلیماتولوژی
 • کنترل سیلاب
 • کیفیت آب
 • آلودگیهای آبهای دریاهای منطقه ای
 • آب­های زیرزمینی

دانلودها