×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر حسین ملاعباسی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :فنی مینودشت

گروه :مهندسی عمران

بیوگرافی

دانشگاه/سازمان

تحصیلات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استان تهران

پسا دکتری: عمران ژئوتکنیک

عنوان طرح تحقیقاتی: کاربرد تکنیک­های محاسباتی نرم در برآورد مشخصات ژئوتکنیکی بر اساس آزمایش نفوذ مخروط

اردیبهشت 1396 تا اسفند 1397

دانشگاه صنعتی بابل،استان مازندران

دکتری تخصصی: عمران ژئوتکنیک

عنوان رساله: بررسی آزمایشگاهی رفتار مکانیکی ماسه بابلسر تثبیت­شده با سیمان وزئولیت

پائيز1390 لغایت شهریور 1395

دانشگاه گیلان، استان گیلان

کارشناسی ارشد: عمران ژئوتکنیک

عنوان پایان­نامه: پهنه­بندی روانگرایی در استان گلستان به همراه ارزیابی پدیده گسترش جانی در نواحی مستعد

پائيز1386 لغایت اردیبهشت 1389

دانشگاه فردوسی مشهد، استان خراسان رضوی

پائيز1382 لغایت تیر 1386

ریاضی فیزیک

مرکز شهید بهشتی گرگان(تیزهوشان)، استان گلستان

دبیرستان و پیش دانشگاهی

پائيز1378 لغایت خرداد 1382

زمینه های تحقیقاتی

زمینه تحقیقاتی علمی:

 • تکنیک های محاسباتی نرم در ژئوتکنیک

مطالعات مر بوط به استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی GMDH و مدل های توانمند در پیش بینی مشخصات ژئوتکنیکی

 • بهسازی خاک

مطالعات آزمایشگاهی ماسه سیمانی و معرفی زئولیت به عنوان جایگزین سیمان در بهسازی، اصلاح زمین درسایت

زمینه تخصصی کاری:

 • مطالعات ژئوتکنیک
 • شمع های درجا و کوبشی
 • بهسازی زمین با استفاده از میکروپایل
 • طراحی آب بندان

مقالات ژورنال

Q

IF

Journal

Authors

Title

Year

no

Q1

ISI, IF=4.419

Construction and Building Material

H. Ahmadi Chenarboni, SH Lajevardi, H MolaAbasin, E Zeighami

The Effect of Zeolite and Cement Stabilization on the Mechanical Behavior of Expansive Soils

2021

1

Q1

ISI, IF=3.818

Computers and Geotechnics

H. MolaAbasi, M. Saberian, A. Khajeh, J. Li, R. Jamshidi Chenari

Settlement predictions of shallow foundations for non-cohesive soils based on CPT records-polynomial model

2020

2

Q1

ISI, IF=7.246

Journal of Cleaner Production

H MolaAbasi, S Naderi Semsani, M Saberian, A Khajeh, J Li, M Harandi

Evaluation of the long-term performance of stabilized sandy soil using binary mixtures: A micro-and macro-level approach

2020

3

Q1

ISI, IF=4.419

Construction and Building Material

H MolaAbasi, M Saberian, J Li

Prediction of compressive and tensile strengths of zeolite-cemented sand using porosity and composition

2019

4

Q2

ISI, IF=0.36

ICE-Ground improvement

H Mola-Abasi, M Saberian, SN Semsani, J Li, A Khajeh

Triaxial behavior of zeolite-cemented sand

2018

5

Q2

ISI, IF=1.12

Journal of Adhesion Science and Technology

H.MolaAbasi, A. Khajeh, S. Naderi Semsan and A. Kordnaeij

Predicting Stress-Strain Behavior of Zeolite-Cemented Sand based on Unconfined Compression Test using GMDH type Neural Network

2018

6

Q2

ISI, IF=1.12

Journal of Adhesion Science and Technology

H.MolaAbasi, A. Khajeh, S. Naderi Semsan and A. Kordnaeij

Prediction of Zeolite-Cemented Sand Tensile Strength by GMDH type Neural Network

2018

7

Q4

ISI, IF=0.56

Scientia Iranica

S.A. Naeini, R. Ziaie Moayed, A. Kordnaeij and H. Mola-Abasi

Prediction of Subgrade Reaction Modulus of Clayey Soils using Group Method of Data Handling

 

2018

8

Q1

ISI, IF=2.36

Measurement

Moayed, R., Kordnaeij, A., Mola-Abasi, H.

Elasticity modulus of clayey deposits estimation using Group Method of Data Handling type neural network

2018

9

Q1

ISI, IF=1.42

ASCE's Journal of Materials in Civil Engineering

H. Mola-Abasi, A. Khajeh & S. Naderi Semsani

Porosity/ (SiO2 and Al2O3 Particles) Ratio Controlling Tensile Strength of Zeolite-Cemented Sands

2018

10

Q2

ISI, IF= 0.761

Marine Georesources & Geotechnology

H. Mola-Abasi and A. Eslami

Prediction of drained soil shear strength parameters of marine deposit from CPTu data using GMDH-type neural network

2018

11

Q4

ISI, IF=0.56

Scientia Iranica

A. Khajeh, H. Mola-Abasi & S. Naderi Semsani

Parameters Controlling Tensile Strength of Zeolite-Cemented Sands

2017

12

Q2

ISI, SJR=0.51

Geotechnical and Geological Engineering

 

H Mola-Abasi, A Khajeh, S Naderi Semsani

Porosity/(SiO2 and Al2O3 Particles) Ratio Controlling Compressive Strength of Zeolite-Cemented Sands

2017

13

Q2

ISI, IF=1.12

Journal of Adhesion Science and Technology

H Mola-Abasi, A Khajeh, S Naderi Semsani

Variables controlling tensile strength of stabilized sand with cement and zeolite

2017

14

Q2

ISI, IF=1.52

The European Physical Journal Plus

M Hassanlourad, A Ardakani, A Kordnaeij, H Mola-Abasi

Dry unit weight of compacted soils prediction using GMDH-type neural network

2017

15

Q2

ISI, SJR=0.51

Geotechnical and Geological Engineering

Moayed, R., Kordnaeij, A., Mola-Abasi, H.

Pressuremeter Modulus and Limit Pressure of Clayey Soils Using GMDH-Type Neural Network and Genetic Algorithms

2017

16

Q1

ISI, IF=1.293

Near Surface Geophysics

H Mola-Abasi, U Dikmen

Letter to the Editor. Reply to: Comment on ‘Prediction of shear-wave velocity from CPT data at Eskişehir (Turkey), using a polynomial model’

2016

17

Q1

ISI, SJR=0.51

Geotechnical and Geological Engineering

H. MolaAbasi and I. Shooshpasha

Effect of Natural Zeolite and Cement Additive on the Strength of Sand

2016

18

Q1

ISI, IF=0.679

Scientia Iranica

H. MolaAbasi and I. Shooshpasha

Polynomial Models Controlling Strength of Zeolite-Cement-Sand Mixtures

2016

19

Q1

ISI, SJR= 0.99

Rock Mechanics and Geotechnical Engineering

H. MolaAbasi and I. Shooshpasha

Influence of zeolite and cement additions on mechanical behavior of sandy soil

2016

20

Q2

ISI, SJR= 0.48

International Journal of Geotechnical Engineering

H. MolaAbasi and I. Shooshpasha

Parameters controlling strength of zeolite–cement–sand mixture

2016

21

Q2

ISI, IF=1.49

Neural Computing and Applications

Moayed, R., Kordnaeij, A., Mola-Abasi, H.

Compressibility indices of saturated clays by group method of data handling and genetic algorithms

2016

22

Q2

ISI, IF=1.52

The European Physical Journal Plus

Mola-Abasi, H., Shooshpasha, I.,

Prediction of zeolite-cement-sand unconfined compressive strength using polynomial neural network

2016

23

Q2

ISI, IF= 0.761

Marine Georesources & Geotechnology

Eslami, A., Alimirzaei, M., Aflaki, E and MolaAbasi, H.,

Deltaic soil behavior classification using CPTu records—proposed approach and applied to fifty-four case histories

2016

24

Q1

ISI, IF=0.679

Scientia Iranica

Mola-Abasi, H., and Shooshpasha, I.,

Prediction of Compression Index of Saturated Clays (Cc) Using polynomial models

2016

25

 

ISI

International Journal of Nanoscience and Nanotechnology

M Sheikholeslami, H Mollabasi, DD Ganji

Analytical investigation of MHD Jeffery–Hamel nanofluid flow in non-parallel walls

2015

26

Q2

ISI, IF=1.23

Soils and Foundations

Kordnaeij, A., Kalantary, F., MolaAbasi, H.,

Prediction of Index using the GMDH-type Neural Networks Based on Geotechnical Soil Properties

2015

27

Q1

ISI, IF=1.232

Near Surface Geophysics

Mola-Abasi, H., Dikmen, U., and Shooshpasha, I.,

Prediction of shear-wave velocity from CPT data at Eskisehir(Turkey), using a polynomial model

2015

28

Q1

ISI, IF=1.02

Scientia Iranica

Shooshpasha, I., Amiri, I., and MolaAbasi, H.,

An investigation of friction angle correlation with geotechnical properties for granular soils using GMDH type neural networks

2015

29

Q1

ISI, IF=1.02

Scientia Iranica

Eslami, A., Mola-Abasi, H., Tabatabaei shorijeh, P.,

A Polynomial model for Liquefaction Potential Prediction from CPT Data

2014

30

Q2

ISI, IF=1.49

Neural Computing and Applications

M. Sheikh, F. Sheykholeslami, S. Khoshhal, H. Mola-Abasi,

Effect of magnetic field on Cu–water nanofluid heat transfer using GMDH-type neural network

2014

31

Q1

ISI, IF=0.56

Scientia Iranica

Kalantary, F., Mola-Abasi, H., Salahi, M., Veiskarami, M.,

Evaluation of Liquefaction Induced Lateral Displacements Using Robust Optimization Model

2013

32

Q2

ISI, IF=0.32

Arabian Journal for Science and Engineering

Mola-Abasi, H., Eslami, A., Tabatabaei shorijeh, P.,

Shear Wave Velocity by Polynomial Neural Networks and Genetic Algorithms Based on Geotechnical Soil Properties

2013

33

 

ISI

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences

Abedi Mahzoon, N., Mola Abasi, H., Lashteh Neshaei, M.A.,

Investigation of Undertow in Reflective Beaches using GMDH Type Neural Network

2010

34

 

 

 

 

مقالات کنفرانس

 1. ملاعباسی، ح. گتمیری، ب،. قربانی، ع،. لشت نشایی،م.ا.، 1388، " ارزيابي پتانسيل روانگرايي در استان گلستان به كمك تست هاي درجا و آزمايشگاهي"، هشتمین کنگره بین المللی عمران، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 2. ملاعباسی، ح.، صلاحی، م.، کلانتری، ف.، 1389. " ارزیابی جابجایی هاي ناشی از روانگرایی با استفاده از مدل توانمند کمترین مربعات خطا"، سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه امیر کبیر، تهران، ایران.
 3. پور کریمی کوکنه،س.،  حسنلو راد،م.، ملاعباسی، ح.، 1389، " ارائه مدلي براي تراوش از سد های خاکی اولين همايش ملي سازه – زلزله - ژئوتكنيك، مازندران، ایران.
 4.  ملاعباسی، ح.، 1386، "بررسی پارامترهای هیدرولیکی رودخانه حوضه مایون با استفاده از نرم افزار HEC-RAS" ، سمینار دانشجویی در هفته پژوهش، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 5. لشته نشایی، م.ا.، مهرداد، م.ح.، ملاعباسی، ح.، نیک قلب پور، م.، 1387، "بررسی رفتار هیدرولیکی رودخانه سیاهرود در دوره بازگشت های مختلف" ، نخستین کارگاه دستاورد های علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان ، رشت، ایران.
 6. پورکریمی کوکنه، س.، لشته نشایی، م.ا.، حسنلو راد، م.، ملاعباسی، ح.، 1389،"بررسی تراوش در زیر سد فیله خاصه با استفاده از نرم افزار SEEP-W"، دهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 7. عباسی، م.، شوش پاشا، ع.، ملاعباسی، ح.، بررسی اثر زئولیت بر نسبت تخلخل خاک ماسه ای بابلسر تثبیت شده با سیمان، همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع – 1393.
 8. I. Shooshpasha & H. MolaAbasi, Prediction of Liquefaction Induced Lateral Displacements Using Plonomial Neural Networks, 2012, 15WCEE, Lisbon, Pourtughal.
 9. P. Kharazmi and H. MolaAbasi, Evaluation of Shear Wave Velocity Based on the Standard Penetration Test (SPT), 2020, icdu.ir, Tabriz.

طرح های پژوهشی

1- ملاعباسی، ح.، نادری سمسانی، ص. و خواجه، ع. (1397)، پیش بینی رفتار تنش-کرنش ماسه های بهسازی شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی از نوع GMDH، دانشگاه گنبد کاووس، مجری طرح، شماره طرح 251/6
2-ملاعباسی، ح.، نادری سمسانی، ص. و خواجه، ع. (تیر 1400)، بررسی آزمایشگاهی رفتار مکانیکی ماسه سیمانی مسلح با الیاف پلی پروپیلن، دانشگاه گنبد کاووس، مجری طرح، شماره طرح 252/6

پایان نامه و رساله

 

 

دانشجو

سال

دانشگاه/موسسه

عنوان

سمت

کارشناسی ارشد

1

خوارزمی

1397

آزاد گرگان

بررسی اثر زئولیت و سیمان بر رفتار مکانیکی لس های استان گلستان

راهنما

2

مهماندوست

1397

آزاد گرگان

پیش بینی نمودار تحکیم رس های استان گلستان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

راهنما

3

پاکمهر

1397

آزاد گرگان

بررسی اثر تسلیح و تثبیت با سیمان وزئولیت بر رفتار مکانیکی لس های استان گلستان

راهنما

4

کرمی

1397

آزاد گرگان

بررسی مقاومت کششی ماسه سیمانی زئولیتی مسلح شده با الیاف پلی‌پروپیلن

راهنما

5

هرندی

1397

آزاد گرگان

بررسی اثرات محیط زیستی سیمان و زئولیت بر رفتار مکانیکی ماسه بندرگز

راهنما

6

خواجه

1396

لامعی گرگان

بررسی رفتار مکانیکی ماسه سیمانی زئولیتی مسلح شده با الیاف پلی‌پروپیلن

راهنما

7

نادری سمسانی

1396

لامعی گرگان

بررسی آزمایشگاهی رفتار زهکشی شده ماسه مسلح شده با سیمان، زئولیت و الیاف

راهنما

8

عباسی

1393

صنعتی مازندران

بررسی اثر زئولیت بر مقاومت برشی خاکهای ماسه ای سیمانی

مشاور

9

امیری

1392

صنعتی مازندران

بررسی ارتباط زاویه اصطکاک داخلی خاک با پارامترهای ژئوتکنیکی با استفاده از شبکه های عصبی از نوع GMDH 

مشاور

دکتری

10

اسماعیل زاده

1395

آزاد واحد نجف آباد

بررسی اثر پارامترهای ژئوتکنیکی بر زاویه اصطکاک داخلی خاک با استفاده از شبکه های عصبی

 

مشاور

11

اسفندیاری

1396

آزاد واحد اراک

بررسی اثر تسلیح با الیاف بر رفتار مکانیکی ماسه سیمانی زئولیتی تحت بارگذاری‌های استاتیکی

مشاور

12

احمدی

1397

آزاد واحد اراک

تاثیر سیمان و زئولیت بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک متورم شونده

راهنما

 

تالیفات

تالیف

Eslami, A., Moshfeghi, S., MolaAbasi, H., & Eslami, M. M. (2019). Piezocone and Cone Penetration Test (CPTu and CPT) Applications in Foundation Engineering. Butterworth-Heinemann, Publisher: Elsevier.

ترجمه کتاب (در حال ویراستیاری- انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)

ملاعباسی، ح.، طالب بیدختی، ع.، کشمیری، م.

Correlations of soil and rock properties in geotechnical engineering

 • همکاری در تدوین برخی از فصول کتب

 

عنوان فصل

نویسنده

عنوان کتاب

سال

انتشارات

1

فصل سیزدهم:

به کارگیری تکنیک های محاسباتی نرم در داده های CPTu

دکتر ابوالفضل اسلامی و همکاران

آزمایش نفوذ پیزوکن در مهندسی ژئوتکنیک

1396

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2

فصل نوزدهم:

بازرسی و رکورد ها

دکتر ابوالفضل اسلامی

شمع های درجا: روش های اجرایی و طراحی براساس متدLRFD

1395

ناقوس