×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر حجت الله جعفریان

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :شیلات

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: حجت الله جعفریان

تاریخ نولد: 1345

محل کار: دانشیار تکثیر و پرورش آبزیان- دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس

تلفن: 09111766798

آدرس الکترونیک: hojat.jafaryan@gmail.com

ایمیل آکادمیک: Jafariyan@gonbad.ac.ir

 ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-3862-3823

 

زمینه های تحقیقاتی

شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان- تغذیه آبزیان

 

داوری مقالات علمی پژوهشی

مجله شیلات، منابع طبیعی، علوم آبزی پروری

داوری پایان نامه های دکترای شیلات و بوم شناسی آبزیان  در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان، تغذیه آبزیان، کاربرد آلگ ها در تصفیه فاضلاب

مقالات ژورنال

1- ارزیابی تاثیرمنابع مختلف کربن بر کیقفیت آب و عملکرد رشد انگشت قدهای کپور معمولی  (Cyprinus cario) در سیستم بیوفلاک با افزودن سین بیوتیک. نشریه علوم آبزی پروری، 1400، دوره 9، شماره 16، صفحات142 تا 154.

2- اثر پربیوتیک بهسام بر رشد،کارایی تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه بچه ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان  (1972  ,  Oncorhynchus mykiss, Wabaum). نشریه توسعه آبزی پروری، 1400، دوره 15، شماره 3، صفحات 31 تا 46.

3-  تأثیر پروبیوتیک و پریب یوتیک های تجاری مولتی بهسیل و بهسام بر فراسنجه های رشد، شاخص های بیوشیمیایی بدن ومقاومت در برابر تنش های محیطی در نوزادان ماهی آمور( Ctenophryngodon idella). نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1400، دوره9، شماره1، صفحات 65 تا 73.

4- تأثیر جیره غذای ی حاوی پر یبیوتیک سلماناکس بر کیفیت فیله قز لآلای رنگینکمان ط ی نگهدار ی در یخچا ل. مجله تغذیه ابزیان، 1399، دوره 6، شماره 4، صفحات 25 تا 37.

5 -تاثیر عصاره آنزیمی باسیلوس های پروبیوتیکی بر رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorgynchus mykis) .مجله علوم و فنون شیلات، 1395 دوره 15، شماره3، صفحات 1 -10.

6- تأثیر پروبیوتیک تجاری مولتی بهسیل بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و کیفیت لاشه ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان (Oncorgynchus mykis) .  مجله علوم آبزی پروری، 1397، دوره 6، شماره 7، صفحات  43-52.

7- The Use of Two Bifidobacterium Strains Enhanced Growth Performance and Nutrient Utilization of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fry. Journal of Probiotics and Antimicrobial Proteins. 2018.

8- Efficacy of two commercial and indigenous probiotics, Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on growth performance, immuno-physiology and resistance response of juvenile white shrimp (Litopenaeus vannamei). journal of Aquaculture. 2018.

9- The Comparison of Acute Toxicity (96h) of Copper (CuSO4) in Cyprinus Carpio and Rutilus Rutilus. Journal of Environment and Pollution; 2019.

610-Assessment of heavy metals pollution in muscle of sole (Cynoglossus arel), spiny lobster (Panulirus homarus) and sediments in the northern coasts of the Oman Sea during pre and post monsoon.  Iranian Journal of Fisheries Sciences. 2020.

11- The risk assessment of water pollution in the Gorgan Bay catchment using the WRASTIC index. Journal of Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management. 2020.

12- The effects of microencapsulated garlic (Allium sativum) extract on growth performance, body composition, immune response and antioxidant status of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) uveniles. Journal of Applied Animal Research. 2020.

13- Biochemical biomarkers of skin mucus in Neogobius melanostomus for assessing lead pollution in the Gulf of Gorgan (Iran). Journal of Toxicology Reports. 2020.

طرح های پژوهشی

1- تاثیر جیره مکمل شده با پروبیوتیک های باسیلوسی بر برخی از پارامترهای خونی کپور ماهی (Cyprinus carpio) جوان در حمل و نقل بلند مدت.

تاریخ و شماره تصویب طرح: 25-1-1399 (6/586)

پایان نامه و رساله

تالیفات

افتخارات

1- پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1398

2- پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1399

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

- تغذیه تکمیلی ابزیان پرورشی

-اصول تغذیه آبزیان

-تکثیر و پرورش تکمیلی ماهی

- تکثیر و پرورش غذای زنده برای ابزیان

-ترکیبات زیست فعال در آبزیان

- برنامه ريزي و مديريت توليد و بهره برداري آبزيان

- مبانی تکثیر و پرورش ابزیان دریایی

 

دانلودها