دکتر شعبان قلندرآیشی

دکتر شعبان قلندرآیشی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

سابقه تحصيلي:

کارشناسی: دانشگاه مازندران- جنگلداری با معدل 18.41

كارشناسي ارشد: دانشگاه تهران – جنگلداری (گرایش اکولوژی کمی) با معدل 17.73

دکتری: دانشگاه کپنهاگن (دانمارک) – آمار و مدل سازی در جنگل (بیومتری)

ایمیل:

sghalandar@yahoo.com

sh.ghalandar@gmail.com

زمینه های تحقیقاتی

  • کاربرد رگرسیون ها ی خطی و غیر خطی در منابع طبیعی و کشاورزی
  • مدل سازی رویش و ساختار جنگل
  • الگوهای پراکنش مکانی منایع زیستی
  • طبقه بندی و خوشه بندی منابع زیستی
  • مدل سازی اکولوژیکی

مقالات ژورنال

Ehsan Abdi, Hassan Samdaliry, Shaaban Ghalandarayesh, Azadeh Khoramizadeh, Hadi Sohrabi, Azade Deljouei, Vivian Kvist Johannsen, and Vahid Etemad. "Modeling wind-driven tree mortality: the effects of forest roads." Austrian Journal of Forest Science 137, no. 1 (2020): 1-22.

Ghalandarayeshi, Shaaban; Nord-Larsen, Thomas; Kvist Johannsen, Vivian; Bo Larsen, Jørgen; 2017. Spatial patterns of tree species in Suserup Skov – a semi-natural forest in Denmark, Forest Ecology and Management, 406: 391-401.

  شعبان قلندرآيشي؛ زاهدي اميري، قوام الدين. رحماني، رامين. اعتماد، وحيد. 1386. "بررسي و طبقه بندي پوشش هاي درختي و درختچه اي شمشادستان چشمه بلبل ".  مجله علمي – پژوهشي منابع طبيعي ايران- جلد3.  مهر ماه 1386. ص 906- 893. 

مقالات کنفرانس

پایان نامه و رساله

دانشجویان دکتری:

  • استاد مشاور رساله دانشجوی مقطع دکتری جنگلداری آقای محمد رضا نظری با عنوان "تاثیر تاج پوشش بر میزان رواناب و تولید رسوب رویه جاده های جنگلی"
  • استاد مشاور رساله دانشجوی مقطع دکتری جنگلداری خانم محبوبه فسحت با عنوان "مقایسه ویژگیهای زیست فنی و میزان مسلح سازی ریشه در توده های دست کاشت افرا پلت و توسکای ییلاقی  مطالعه موردی طرح جنگلداری نکا ظالمرود"

دانشجویان کارشناسی ارشد:

  • استاد مشاور پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی- ژنتیک خانم بتول کریمی با عنوان "مطالعه ارتباط پلی مرفیسم rs1625579 ژن miR137HG با بروز شیزوفرنی"
  • استاد مشاور پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی-ژنتیک آقای امین ایزدی با عنوان "ارزیابی بیان ژن های HDAC2-HDACnv3 در بیماران دیابتی نوع 2 شرق گلستان"

برنامه هفتگی

3-5

1-3

10-12

8-10

 

مطالعه و پژوهش

آمار 2

آمار زیستی

آمار استنباطی

شنبه

مطالعه و پژوهش

جلسات دانشگاه

مراجعه دانشجو

آمار 2

یکشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دو شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

آمار مهندسی

آمار 1

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهار شنبه

دروس تدریس شده

آمار و اندازه گیری چنگل 1 و 2 - کارشناسی جنگلداری

آمار زیستی- کارشناسی زیست شناسی

آمار زیستی پیشرفته- کارشناسی ارشد زیست شناسی

روشهای پیشرفته آماری -کارشناسی ارشد صنایع چوب

آمار 1 و 2 - کارشناسی اقتصاد

آمار و کاربرد آن در مدیریت - کارشناسی حسابداری