×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر ابراهیم غلامعلی پور علمداری

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :تولیدات گیاهی

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی: علوم گیاهی (اکوفیزیولوژی علف‌های هرز)- دانشگاه پونا هندوستان (1388-1385)

استخدام

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان به مدت یک‌سال (16/11/1389 الی 31/5/1390)

عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس از  مورخ 3/7/1390 تاکنون.

رتبه علمی: استادیار پایه 12

مسئولییت اجرایی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس از مورخ 2/2/1391 تا 24/8/1395

مدیر پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس از 1397/10/29 تاکنون

زمینه های تحقیقاتی

ترجيحات مطالعاتي

مطالعه، تحقيق و استخراج متابوليت‌هاي ثانويه در  گياهان هرز و دارویی در جهت توليد علف‌كش‌هاي سبز

مقالات ژورنال

 1. قرنجیک، ا.، غلامعلی پور علمداری، ا.، بیابانی، ع. و حقیقی، ع. 1392. ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک پیچک  بند (Polygonum convenvolus) بر گندم (Triticum aestivum). نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی. 1(1): 96-83.

 

 1. ترابی اصل، س.، روحانی، ح.، غلامعلی پور علمداری، ا. و طهماسبی، ا. 1392. مطالعه پتانسیل آللوپاتیکی گونه مرتعی Artemisia sieberi Besser بر برخی مؤلفه‌های جوانه‌زنی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیاییAgropyron elongatum (Host) Beauv. نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان. 1 (2): 42-31.

 

 1. حبیبی، م.، ستاریان، ع.، قربانی نهوجی، م. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1392. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻠﻮر، ﺷﮑﻞ زﯾﺴﺘﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺶﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن در زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎي ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪ، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان. 1(3): 72-47.

 

 

 1. ابراهیمی محمد آباد، ن.، روحانی، ح.، غلامعلی پور علمداری، ا. و حمید مصطفی‌لو. 1393. بررسی اثر دو گونه (Atriplex lentiformis) و Atriplex canescensدر دوره‌های مختلف فنولوژیکی بر ریزوسفر خاک در شرق استان گلستان. فصلنامه علمی تخصصی گیاه، خاک و اکوسیتم پایدار. 1: 23-9.

 

 1. غلامعلی پور علمداری، ا.، کرامتلو، م. و بیات کوهسار، ج. 1393. تجزیه ترکیبات آلی دو گونه بلوط (Quercus castaneifolia C.A. Mey). و ((Quercus persica Jaub and Spach در شمال و غرب کشور و روش‌های مختلف خیساندن در کاهش میزان ترکیبات فنلی. فصلنامه پژوهش‌های اکوفیزیولوژی ایران (پژوهش‌های علوم گیاهی). 9 (2):: 10-1.

 

 1. نوری، س.، بیات کوهسار، ج.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و قنبری، ف. 1393. تعیین ارزش غذایی و مقایسه روش‌های متفاوت خشک کردن بر ترکیب شیمیایی، مؤلفه‌های تولید گاز و قابلیت هضم تفاله انواع مرکبات. مجله تحقیقات دام و طیور. 3(3): 69-57.

7-بيابانی،ع.، آذرنيا،م.، صبوري، ح .و غلامعلي‌پور علمداري، ا. 1394. مطالعه اثر پيش تيمار اسيد ساليسيليك وعمق‌هاي مختلف كاشت بر سبز شد نو برخي خصوصيات فيزيولوژيكي بذر و گياهچه عدس. نشرية پژوهش‌هاي حبوبات ايران. 6 (2): 46-31.

 

 1. ابراهیمی، ن.، روحانی، ح.، غلامعلی‌‌پور علمداري، ا. و مصطفی‌لو، ح. 1394. مطالعه فیتوشیمیایی گونه مرتعی آتریپلکس (Atriplex lentiformis) و آنالیز پتانسیل آللوپاتیکی گونه انتخابی. نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان. 3 (7): 84-73.

 

 1. آذرنیا، م.،ب یابانی، ع.، عیسوند، ح. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1394. مطالعه اثر تلقیح میکوریزي وپرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس. نشریه پژوهش‌های تولید گیاهی. 22 (3): 53-27.

 

 1. ابراهیمی محمد آباد، ن.، روحانی، ح.، غلامعلی پور علمداری، ا. و حمید مصطفی‌لو. 1394. اثر آللوپاتیکیAtriplexcanesence و Atriplex lentiformis  بر مولفه‌های جوانه‌زنی، میزان کلروفیل و فنل کلAgropyron elongahum. نشريه پژوهش‌های آبخیزداری (پژوهش و سازندگي). 106: 9-2.

 

 1. غلامعلی‌پور علمداری، ا.، بیات کوهسار، ج.، قربانی، ا.، خوجه، ع.م. و حسنعلی‌زاده چاری، ف. 1394. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز راﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس. نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی. 10(38): 81-68.

 

 1. فریدون پور، م.، بیات کوهسار، ج.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و ابراهیمی، پ. 1394. ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰود ن اﺳﺎﻧﺲبرگ دو ﮔﻮﻧﻪﭘﻮﻧه ﺑﺮﻓﺮاﺳﻨﺠه‌های ﻗﺎﺑﻠﯿت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه در شرایط آزمایشگاهی. نشریه پژوهش در تغذیه دام. 2(1): 17-9.

 

 1. غلامعلی‌پور علمداري، ا.، ارتق‌زاده، ط.، بیابانی، ع. و نخزري مقدم، ع. 1395.  کنترل شیمیایی و مکانیکی علف‌هاي هرز سویا (Glycin max L.). نشریه علمی پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی. 3(39): 778-763.

 

 1. مکاري، ف.، غلامعلی پورعلمداري، ا. و بیات کوهسار، 1395. تجزیه فیتوشیمیایی اندام‌هاي مختلف گیاه خودرو ریواس (Rheum ribes) در مرحله گلدهی (مطالعه موردی:ارتفاعات روستاي کاریزك ازتوابع شهرستان کاشمر). نشریه فیزیولوژي محیطی گیاهی. 42: 36-25.

 

 1. آذرنيا، م.، بياباني، ع.، عيسوند، ح.، غلامعلي‌پور علمداري، ا. و سعيد صفي خاني. 1395. اثر پرايمينگ بذور با اسيد جيبرليك و اسيدساليسيليك بر خصوصيات جوانه‌زني و كيفيت فيزيولوژيك بذرو گياهچه عدس (Lens culinaris L.). مجله پژوهش‌هاي بذر ايران. 3 (1): - 73-59.
 2.  عباسیان، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، پیر دشتی، ه. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1395. تاثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر(Allium sativum) و نخود فرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌ هرز. مجله دانش علف‌های هرز. 12 (2): 234-221.
 3. صباغ، س.، نیاکان، م. و غلامعلی پور علمداری، ا. 1396. ارزیابی کمی و کیفی برخی متابولیت‌های اولیه و ثانویه گیاه دارویی برازمبل (Proveskia abrotanoides Kare) مراحل فنولوژیکی مختلف. نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی. 26:45-14.

 

 1. ابراهیمی محمد آباد، ن.، روحانی، ح.، غلامعلی پور علمداری، ا. و حمید مصطفی‌لو. 1396. پتانسيل آللوپاتيکيAtriplex canecens بر  scutellata  Medicagoدر شرق استان گلستان. نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان. 5 (11): 117-107.

 

 1. داودی، ح.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1396. ﺗﺎﺛﻴﺮﻛﻢ آﺑﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎيﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ در لوبیا (Phaseolus vulgaris). مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی. 9 (31): 14-2.

 

 1. غلامعلی‌پور علمداری، ا.، ایری، م.، اورسجی، ز. و بیات کوهسار، ج. 1396. بررسی ترکیبات شیمیایی علف‌هرز کاهوی وحشی Lactuca serriola L. (مطالعه موردی مزارع روستای وامنان شهرستان آزاد شهر). نشریه فیزیولوزی محیطی گیاهی.  12 (48): 77-65.

 

21- چقا میرزایی، گ.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، نخ‌زری مقدم، ع و راحمی کاریزکی، ع. ارزیابی پتانسیل آللوپاتیکی بقایای چاودار وحشی (Secale cereal) و چچم (Lolium rigidum) بر برخی صفات جوانه‌زنی، کلروفیلی و  فنلی بذر جو رقم صحرا. مجله علوم و تحقیقات بذر ایران. (نامه پذیرش 2-4-95).

 

 1. غلامعلی پور علمداری، ا.، طوق زرین، ا.، نخ‌زری مقدم، ع. و اورسجی، ز. کارآیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum). مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی.(نامه پذیرش. 18-2-396).

 

 1. غلامعلی‌پور علمداری، ا.، دستورانی، م.، بیابانی، ع. و حبیبی، م. بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.). مجله دانش علف‌های هرز. (نامه پذیرش 2-2-1397).

 

 1. نعیمی، م.، دهقان، م. ص.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و جباری، ح. تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و محلول پاشی کیتوزان بر صفات کیفی و فیزیولوژیکی بابونه  آلمانی (Matricaria chamomilla L.). نشریه تنش‌های محیطی در علوم زراعی. (نامه پذیرش 6-3-1397).

 

 

25- بادیردست، ح. ب. ب.، صالحی،س، ی.، صبوری،ح.، موافقی، ع. و غلامعلیپور علمداری، ا. 1397. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی در ژرم پلاسم برنج خارجی با استفاده ازتکنیک گرافیکی GGE biplot در شرایط غرقاب و تنش خشکی. مجله تنش‌های محیطی در علوم زراعی. (نامه پذیرش. 17-2-1397).  

 

 1. سیف اللهی، ب.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و بیابانی، ع. 1397. ارزیابی توان دگرآسیبی علف‌‌هرز فرفیون (Euphorbia maculata) بر صفات جوانه‌زنی، رنگیزه‌های کلروفیلی و کارتنوئیدی ارقام گندم. نشریه پزوهش‌های بذر ایران. (نامه پذیرش  ).
 2. داودی، ح.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. بررسی اثر تنش آب بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی ارقام لوبیا. مجله فناوری تولیدات گیاهی. (نامه پذیرش 18-10-95).

 

 1. عباسیان، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، پیر دشتی، ه. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. ارزیابی ویژه‌گی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساری. نشریه پژوهش‌های تولید گیاهی. (نامه پذیرش 1-12-95).

 

 1. داودی، س. ح.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و باغبان امین، ع. ارزیابی واکنش عملکرد و شاخص برداشت لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تنش خشکی انتهایی دوره رشد. نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک. (نامه پذیرش 13-6-95).

 

 1. Gholipourkanani, H., Jamali1, F., Jafaryan, H. and Gholamalipour Alamdari, E. 2017. Dietary effect of Lippia citrodora essential oil on some hematological, biochemical, growth performance and body composition of Cyprinus carpio Linnaeus, 1758. Iranian Journal of Aquatic Animal Health. 3(1): 1-15.

 

 1. Gholipour kanani, H., Paria, H., Haesij, M. and Gholamalipour Alamdari, E. 2018. Applying newherbal anesthetic comparing with Tricaine methanesulfonate (MS-222) in beluga (Huso huso). Iranian Journal of Aquatic Animal Health .(Acceptance 27-12-2017).

مقالات کنفرانس

1. ابراهیمی، ن.، ترابی اصل، س.؛ غلامعلی پور علمداری، ا. ؛ روحانی، ح. 1391. زیست سنجی آتریپلکس (Atriplex lentiformis) بر بذر یونجه (Medicago scoulata) و آنالیز متابولیت‌های ثانویه. پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران. 26 الی 28 اردیبهشت 1391.

2. غلامعلی پور علمداری، ا. 1391. مطالعه پویایی جمعیت علف‌های هرز و اثرات آللوپاتیک برخی از آن ها بر مولفه های جوانه زنی و رشدی برنج آبی. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 16-14 شهریور 1391.

3. ترابی اصل، س.، ابراهیمی، ن.، غلامعلی پور علمداری، ا. و روحانی، ح.1391. شناسایی برخی ازآللوشیمیایی­ها در گیاه آتریپلکس و ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی آن‌ها بر مولفه­های جوانه­زنی و رشد گیاهچه­ای شاهی.  هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 16-14 شهریور 1391.

4. ترابی اصل، س.، ابراهیمی محمد آبادی، ن.، غلامعلی پور علمداری، ا. و روحانی، ح. 1391. شناسایی مقدماتی برخی از متابولیت‌های ثانویه در گیاه مرتعی آتریپلکسAtriplex lentiformis  و پتانسیل آللوپاتیک آن‌ها بر مولفه‌های رشد گیاهچه‌ای و جوانه‌زنی بذر تره. دومین همایش ملی زیست  شناسی دانشگاه  پیام  نور . 26 لغایت  28 آذر ماه 1391.

5. غلامعلی پور علمداری، ا. و حسنعلی زاده چاری، ف. 1391. مقایسه توان دگر آسیبی غلظت‌های مختلف اندام‌های اویارسلام بذری. دومین همایش  ملی زیست  شناسی دانشگاه  پیام  نور . 26  لغایت   28  آذر ماه 1391.

6. کر، م.، غلامعلی پور علمداری، ا.، ارمشی، ع.، جواد بیات کوهسار. و میثم حبیبی. 1392. زیست سنجی گیاه دارویی اسپند (Peganum harmala) بر برخی از مولفه‌های رشدی و جوانه‌زنی گیاهان شاهی و تره به روش ریزوسفر خاک. اولین همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی شمال کشور. اردیبهشت 1392، گلستان، گرگان.

7. غلامعلی پور علمداری، ا.، بیابانی، ع.، بیات کوهسار، ج.، حبیبی، م. و حسنعلی زاده چاری، ف. 1392. برآورد کمی متابولیت ثانویه فنل کل، پروتئین و نشاسته در اندام‌های مختلف گیاه دارویی تیرکمان آبی (Sagittaria trifolia L.). اولین همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی شمال کشور. اردیبهشت 1392، گلستان، گرگان.

8. کرامت لو، م.، بیات کوهسار، ج. و غلامعلی پور علمداری، ا. 1392. تأثیر روش‌ها و شرایط خیساندن در آب و مواد  قلیائی بر کاهش ترکیبات ثانویه فنلی میوه بلوط شمال. اولین همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی شمال کشور. اردیبهشت 1392، گلستان، گرگان.

9. بیات کوهسار، ج.، غلامعلی پور علمداری، ا. و کرامت لو، م. 1392.  تعیین و مقایسه میزان ترکیبات فنولی برگ و میوه بلوط شمال و غرب کشور. اولین همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی شمال کشور. اردیبهشت 1392، گلستان  گرگان.

10. شهقلی،ح. ، بیابانی، ع.، غلامعلی پور علمداری، ا.، دوستی، ا.،  آذرنیا، م . و  گیمدیل، ر. 1392. شناسایی برخی از ترکیبات شیمایی اسانس گیاه پونه وحشی در لرستان. اولین همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی شمال کشور. اردیبهشت 1392، گلستان گرگان.

11. چقامیرزایی، گ.، غلامعلی پور علمداري، ا.، نخ زري مقدم، ع. و راحمی کاریزکی، ع. 1393. ارزیابی پتانسیل آللوپاتیکی بقایاي گیاهیludoviciana  Avena و Secale cereal بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جو. دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژي هاي نوین زیستی. 9 بهمن 1393.

 

12. چقامیرزایی، گ.، غلامعلی پور علمداري، ا.، نخ زري مقدم، ع. و راحمی کاریزکی، ع. 1393. زیست سنجی بقایاي گیاهی جو در مراحل مختلف فنولوژیکی  Avena ludoviciana  برخصوصیات جوانه زنی و فیزیولوژیکی. دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژي هاي نوین زیستی. 9 بهمن 1393.

 

13. چقامیرزایی، گ.، غلامعلی پور علمداري، ا.، نخ زري مقدم، ع. و راحمی کاریزکی، ع. 1393. مطالعه پتانسیل آللوپاتیک بقایای گیاهی علف‌های هرز Fumaria officinalid و Lolium sp بر جو. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 1 شهریور 1393.

14. غلامعلی پور علمداري، ا. و حسن پور ریحانی، ک. 1393. پتانسیل دگرآسیبی غلظت‌های مختلف Avena fatua در زمان‌های مختلف عصاره‌گیری بر گندم. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 1 شهریور 1393.

15. یازرلو، ن. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1393. مطالعه فیتوشیمیایی گیاهان دارویی Borago officinalis، Althaea officinalis، Salvia officinalis  و Taraxacum officinalis. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 1 شهریور 1393.

16. غلامعلی‌پور علمداری، ا.، کسلخه، ر.، مهدیانی، س.، بیات کوهسار، ج. و حبیبی، م. 1393. دگرآسیبی Urtica dioica، Portulaca oleracea بر Luctuca sativa.. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 1 شهریور 1393.

17. حسینی راد، س.ف.، جرجانی، ع.، صبوري، ص. و غلامعلی‌پور علمداري، ا. 1393. بررسی میزان فنل، نشاسته و پرولین در گیاهچه هاي برنج تحت تنش شوري. شانزدهمین همایش ملی کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان. 27 و 28 بهمن 1393.

18. حسینی راد، س.ف.، جرجانی، ع.، صبوري، ص. و غلامعلی‌پور علمداري، ا. 1393. بررسی واکنش لاین‌هاي مختلف برنج حاصل از تلاقی اهلی طارم تحت تنش شوري در مرحله گیاهچه‌ای. شانزدهمین همایش ملی کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- پزوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان. 27 و 28 بهمن 1393.

19. عباسیان، ا.، نخ زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه.، غلامعلی پور علمداری، ا. و راحمی کاریزکی، ع. 1393. تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی سیر (Allium sativum) و نخود فرنگی (Pisum sativum) بر مهار علف‌های هرز در اوایل رشد رویشی. شانزدهمین همایش ملی کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان. 27 و 28 بهمن 1393.  چهارمین کنفرانس بین المللی چالش‌های زیست محیطی و گاه‌شناسی درختی.

20. عباسیان، ا.، نخ زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه.، غلامعلی پور علمداری، ا. و بیابانی، ع. 1393. مقایسه کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی سیر (Allium sativum) و نخود فرنگی (Pisum sativum) در مهار آلودگی با حلزون و خصوصیات کمی مخلوط. شانزدهمین همایش ملی کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان. 27 و 28 بهمن 1393.  چهارمین کنفرانس بین المللی چالش‌های زیست محیطی و گاه‌شناسی درختی.

21. عباسیان، ا.، نخ زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه.، غلامعلی پور علمداری، ا. 1393. ارزيابي ويژگي‌هاي كمي كشت مخلوط سير (Allium sativum) با نخود فرنگي  (Pisum sativum L.) در مراحل اوليه رشد در منطقه ساري. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات.

22. عباسیان، ا.، نخ زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه.، غلامعلی پور علمداری، ا. 1393. مقايسه برخي از خصوصيات مورفولوژيكي نخود فرنگي ( Pisum sativum L.) در كشت مخلوط با سير (Allium sativum) و در رقابت با علف‌هاي هرز. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات.

23. چکشی، ر.، غلامعلی پور علمداری، ا.، بیابانی، ع. و اورسجی، ز. 1393. اثر دگرآسیبی عصاره علف هرز Sinapis arvensis  برAvena fatua. کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 25 اسفند 1393.

24. چکشی، ر.، غلامعلی پور علمداری، ا.، بیابانی، ع. و اورسجی، ز. 1393. اثر دگرآسیبی عصاره علف‌هرز Sinapis arvensis  برAvena fatua.. کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 25 اسفند 1393.

25. چکشی، ر.، غلامعلی پور علمداری، ا.، بیابانی، ع. و اورسجی، ز. 1393. توان آللوپاتیک عصاره آبی علف هرز Sinapis arvensis بر جو رقم ماهور. کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 25 اسفند 1393.

26. ارتق زاده، ط.، غلامعلی‌پورعلمداری، ا.، بیابانی، ع. و نخ زری مقدم، ع. 1393. مقایسه مدیریت‌های مختلف مبارزه با علف های هرز با استفاده از علف‌کش‌ها و وجین بر برخی مولفه‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی فنل کل سویا. کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 25 اسفند 1393.

27. ارتق زاده، ط.، غلامعلی پورعلمداری، ا.، بیابانی، ع. و نخ زری مقدم، ع. 1393. ارزیابی تاثیر علف‌کش‌های خاک مصرف و وجین بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا. کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 25 اسفند 1393.

29. آذرنیا، م.، صفی خانی، س.، بیابانی،ع.، غلامعلی پور علمداری، ا. و عیسوند، ح.ر. 1393. بررسی اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی و کیفیت فیزیولوژیک بذر و گیاهچه عدس. کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 25 اسفند 1393.

30. آذرنیا، م.، صفی خانی، س.، بیابانی،ع.، غلامعلی پور علمداری، ا. و عیسوند، ح.ر. 1393. مطالعه اثرات پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات رویشی گیاهچه عدس. کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 25 اسفند 1393.

31. غلامعلی پور علمداری، ا. و یازرلو، ن. 1393. اثر عصاره آبی گیاهان دارویی Borago officinalis ، Althaea officinalis ، Salvia officinalis و Taraxacum officinal بر گیاه حساس شاهی(Lepidium sativum ). کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 25 اسفند 1393.

32. چقا میرزایی، گ.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، حبیبی، م. و بیات کوهسار، ج. 1393. تداخل شیمیایی Alhaji camelorum و Prosopis farcta بر برخی از صفات جوانه‌زنی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شاهی. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار . 21 مهر 1393.

33. غلامعلی‌پور علمداری، ا.، حبیبی، م.، کسلخه، ر. و مهدیانی، س. 1393. آنالیز کمی برخی از متابولیت‌های اولیه و ثانویه فنل کل در گیاهان دارویی Glycyrrhiza glabra و Urtica dioica. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 21 مهر 1393.

34. غلامعلی‌پور علمداری، ا. و ناظر، م. 1393.ارزیابی دگر مسمومیتی عصاره آبی Cirsium arvensis و Silybum marianum. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 21 مهر 1393.

35. غلامعلی‌پور علمداری، ا.، جمالی، ع. و چقا میرزایی، گ. 1393.تداخل شیمیایی علف‌های هرز غالب کلزا در گنبد کاووس. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 21 مهر 1393.

36. غلامعلی‌پور علمداری، ا.، جمالی، ع. و حبیبی، م. 1393. اثرات آللوپاتیکی علف‌هرز شلمی بر پارامترهای جوانه‌زنی محتوی فنل و کلروفیل برگچه و ساقه‌چه کلزا. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 21 مهر 1393.

37- غلامعلی پور علمداری، ا. و حسینی، س.م. 1394. بررسی تاثیر آللوپاتیکی گیاه شیرین بیان بر مولفه های جوانه زنی گیاه کاهو و شاهی. سومین همایش ملی پژوهش‌های محیط زیست و کشاورزی ایران. 22 تیر 1394.

38- حسینی، س.، بیابانی، ع.، غلامعلی پور علمداری، ا. و قلی‌زاده، ع. 1394. انواع مختلف کودهای ورمی کمپوست بر صفات مورفولوژیکی گیاه شنبلیله. سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران. 22 تیر 1394.

39- حسینی، س.، بیابانی، ع.، غلامعلی پور علمداری، ا. و قلی‌زاده، ع. 1394. اثر انواع کودهای مختلف ورمی کمپوست بر بعضی صفات فیزیولوژ یکی گیاه دارویی شنبلیله. سومین همایش ملی پژؤوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران. 22 تیر 1394.

40- غلامعلی‌پور علمداری، ا. و چقا میرزایی، گ. 1394. بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و فیزیولوژیکی چچم (Lolium spp) تحت تاثیر بقایای گیاهی جو (Hordum vulgare). ششمین کنگره علوم علف های هرز ایران. 10 الی 12 شهریور 1394.

41- غلامعلی‌پور علمداری، ا.، قرنجیک، ا.، چقا میرزایی، گ. 1394. بررسی توان آللوپاتیک علف‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.). ششمین کنگره علوم علف های هرز ایران. 10 الی 12 شهریور 1394.

42- چقا میرزایی، گ.، غلامعلی‌پور علمداری،  ا.، نخ‌زری مقدم، ع. و راحمی کاریزکی، ع. 1394. اثر بقایای گیاه جو در مراحل مختلف فنولوژیکی بر صفات جوانه‌زنی، محتوی کلروفیلی و فنلی چاودار (Secale  cereal). ششمین کنگره علوم علف های هرز ایران. 10 الی 12 شهریور 1394.

43 - غلامعلی پور علمداري، ا.، صبوری، ح. و راحمی کاریزکی، ع. 1394. ارزیابی پتانسیل بازدارندگی ترشحات ریشه‌ای حاصل از علف‌هرز یولاف وحشی، گندم کوهدشت و جو لخت بر گندم رقم گنبد دومین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 18 اسفند 1394.

44- غلامعلی پور علمداري، ا.، صبوری، ح. و راحمی کاریزکی، ع. 1394. استخراج ترشحات ریشه‌ای علف‌هرز یولاف وحشی، گندم کوهدشت و جو لخت با استفاده از روش آبکشت و ارزیابی توان دگرآسیبی آنها بر گندم رقم دورم دهدشت. دومین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 18 اسفند 1394.

45- غلامعلی پور علمداري، ا.، صبوری، ح. و راحمی کاریزکی، ع. 1394. زیست سنجی ترشحات ریشه‌ای حاصل از برخی از گیاهان زراعی و علف‌هرز یولاف وحشی بر جو رقم  خرم. دومین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 18 اسفند 1394.

46- غلامعلی پور علمداري، ا.، زرین، ا.،  نخزری مقدم، ع.، اورسجی، ز. و نعیمی، م. 1394. بررسی اثر احتمالی علف‌کش‌های گرانستار، برومایسید، دیالن سوپر، دوپلسان سوپر، توفوردی و اختلاط گرانستار با آن‌ها بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم. دومین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 18 اسفند 1394.

47- غلامعلی پور علمداري، ا.، زرین، ا.،  نخزری مقدم، ع.، اورسجی، ز. و نعیمی، م. 1394. کارآیی مصرف انفرادی و اختلاط علف‌کش‌های پهن برگ‌کش بر خصوصیات علف‌هرز گشنیزک. دومین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 18 اسفند 1394.

48- غلامعلی پور علمداری، ا. و یازرلو، ن. 1395. بررسی امکان استفاده از عصاره آبی گیاهان دارویی گل گاوزبان و گل قاصد به عنوان علف‌کش‌های با منشاء طبیعی. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

49- غلامعلی پور علمداری، ا. و یازرلو، ن. 1395. اثر عصاره آبی گیاهان دارویی ختمی و مریم گلی بر جوانه‌زنی و میزان فنل کل شاهی. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

50- سادات جمالی گزکوه،  ف.، قلی پور کنعانی، ح.،  جعفریان،  ح. و ابراهیم  غلامعلی پور علمداری. 1395. بررسی اثرات خوراکی غلظت‌های مختلف اسانس به‌لیمو بر روی رشد ماهی کپور. معمولی. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

51- سادات جمالی گزکوه،  ف.، قلی پور کنعانی، ح.،  جعفریان،  ح. و ابراهیم  غلامعلی پور علمداری. 1395. بررسی تأثیر اسانس به لیمو بر روي فاکتورهاي خونی ماهی کپورمعمولی. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

52- رسول رحیمی، ر.، راحمی کاریزکی، ع.، عبدالطیف قلی زاده، ق.، غلامعلی پور علمداری، ا. و صبوری، ح. 1395. اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر برخی خصوصیات مورفولوژیک در گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L). نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

53- .گیمدیل، ر.، آذرنیا، م.، عزیزی، م. و غلامعلی‌پور علمداری، ا.  1395. بررسی فنولوژی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) مورد کشت در شرایط آب و هوایی مشهد. . نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

54- گیمدیل، ر.، آذرنیا، م.، عزیزی، م.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، بیابانی، ع. بیات کوهسار. ج.  1395. بررسی تنش شوری بر جوانه‌زنی گیاه دارویی شابیزک (Atropa belladonna). نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای در دانشگاه گنبد کاووس. اول اردیبهشت 1395.

55- پورنمازی، ع.، غلامعلی پور علمداری، ا.، بیابانی، ع. و طلیعی، ف. 1395. اثر دگرآسیبی عصاره آبی علف‌هرز خرفه (Portulaca oleraceae L.) بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه‌ای، میزان کلروفیلی و کاروتنوئیدی گیاه حساس شاهی(Lipidium sativum). چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس، 19 آذر 1395.

56-  پورنمازی ع.، غلامعلی پور علمداری، ا.، بیابانی، ع. و طلیعی، ف. 1395. ارزیابی اثر آللوپاتیکی علف‌هرز قیاق (Sorghum halepense L.) بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی و متابولیتی گیاه حساس شاهی. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس، 19 آذر 1395.

57- غلامعلی پور علمداری، ا.، پورنمازی ع.، بیابانی، ع. و طلیعی، ف. 1395. تأثیر آللوپاتیک علف‌هرز گل گندم (Centurea depressa) بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه‌ای، میزان رنگریزه کلروفیلی و کاروتنوئیدی شاهی . چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس، 19 آذر 1395.

58- عبادتی، ع. ، غلامعلی‌پور علمداری، ا.،  اورسجی، ز. و راحمی کاریزکی، ع. 1395. اثر برخی علفکش­های دو منظوره و اختلاط تک منظوره گرانستار و تاپیک بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان کلروفیل و پرولین گندم. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس، 19 آذر 1395.

59- غلامعلی‌پور علمداری، ا.، عبادتی، ع. ، اورسجی، ز. و راحمی کاریزکی، ع. 1395. اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف‌های‌ هرز بر برخی صفات مورفولوژیکی، عملکرد، اجزای عملکرد و میزان متابولیت‌های گندم. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس، 19 آذر 1395.

60- آقچه لی، س.، راحمی کاریزکی، ع.، غلامعلی پور علمداری، ا. و قلی زاده، ع. 1395. تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی در غلات سردسیری در شرایط گلخانه. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، 22 اردیبهشت 1395.

61- آقچه لی، س.، راحمی کاریزکی، ع. ، غلامعلی پور علمداری، ا. و قلی زاده، ع. 1395. تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در غلات سردسیری در شرایط کنترل شده. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، 22 اردیبهشت ماه 1395.

62- آقچه لی، س.، راحمی کاریزکی، ع. ، غلامعلی پور علمداری، ا. و قلی زاده، ع. 1395. اثر تنش خشکی بر آنتی اکسیدان غیر آنزیمی پرولین و کلروفیل در شرایط گلخانه. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، 22 اردیبهشت 1395.

63- عباسیان، ا.، نخ زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه. و غلامعلی پور علمداری، ا. 1395. مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد مخلوط افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در مراحل مختلف رشد در سطوح مختلف رشد و در سطوح وجین واقع در دو منطقه ساری و گنبد. همایش ملی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 18شهریور 1395.

64- امانی داز، پ.، صبوری، حسینی مقدم، ح.، صبوری، ح. ، غلامعلی پور علمداری، ا. و حسینی، م. 1395. تجزیه ژنتیکی صفات فیزيولوژیکی مرتبط با تحمل به خشکی در گیاهچه‌هاي برنج. همایش یافته‌های پژوهش و فناوری در  اکوسیستم‌های طبیعی و کشاورزی. پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست. پژوهشگاه دانشگاه تهران، 28 مهر 1395.

65- امانی داز، پ.، صبوری، حسینی مقدم، ح.، صبوری، ح. ، غلامعلی پور علمداری، ا. و حسینی، م. 1395. تجزیه ژنتیکی صفات مربوط به روزنه مرتبط با تحمل به خشکی در گیاهچه‌های برنج. همایش یافته‌های پژوهش و فناوری در  اکوسیستم‌های طبیعی و کشاورزی. پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست. پژوهشگاه دانشگاه تهران، 28 مهر 1395.

66- دهقانی، م. ص.، نعیمی، م.، غلامعلی‌پور علمداری،ا. و جباری، ح. 1395. بررسی تاثیر محلول پاشی کیتوزان در شرایط تنش کم آبی بر صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L..). هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 14دی 1395.

67- دهقانی، م. ص.، نعیمی، م.، غلامعلی‌پور علمداری،ا. و جباری، ح.  1395. بررسی تاثیر محلول پاشی کیتوزان در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد گل و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.). هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 14 دی 1395.

68- دستورانی، م.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. بیابانی، ع.، اورسجی، ز. و حبیبی، م. ارزیابی اثر علفکش‌های قبل از کاشت، پیش رویشی و پس رویشی بر خصوصیات تراکم و وزن خشک هر یک از علف‌های هرز و کل آن‌ها در زیره سبز. ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 26 دی 1395.

69- دستورانی، م.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. بیابانی، ع.، اورسجی، ز. و حبیبی، م. اثر علف‌کش‌های قبل از کاشت، پیش رویشی و پس رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز. ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 26 دی 1395.

70- غلامعلی‌پور علمداری، ا.  و دستورانی، م. 1395. ارزیابی اثر علف‌کش‌های خاک مصرف و شاخ و برگ بر محتوای کلروفیلی، بازده و عملکرد اسانس زیره سبز. ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 26 دی 1395.

71- رحیمی دهگلان، ر. راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و صبوری، ح. 1395. اثرات سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و نیتروکسین بر عملکرد گل و ماده خشک گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). همایش ملی دانش و فناوری- علوم کشاورزی، منابع  طبیعی و محیط زیست ایران. 13 بهمن 1395.

72- رحیمی دهگلان، ر. راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و صبوری، ح. 1395. اثرات سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و نیتروکسین بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). همایش ملی دانش و فناوری- علوم کشاورزی، منابع  طبیعی و محیط زیست ایران. 13 بهمن 1395.

73- غلامعلی پور علمداری، ا.، صبوری، ح.، آهنگر، ل. و حسینی، م. 1395. ارزیابی فیتوشیمیایی جمعیت علف هرز سلمه تره در جهات مختلف جغرافیایی مزارع گنبد کاووس. دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاه پزشکی. دانشگاه گنبد کاووس، 19 اسفند 1395.

74- غلامعلی پور علمداری، ا. صبوری، ح.، آهنگر، ل. و حسینی، م. 1395.  مطالعه برخی صفات اپیدرمی جمعیت علف هرز سلمه تره در جهات مختلف جغرافیایی مزارع گنبد کاووس . دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی. دانشگاه گنبد کاووس، 19 اسفند 1395.

75- غلامعلی پور علمداری، ا. صبوری، ح.، آهنگر، ل. و حسینی، م. 1395. بررسی برخی صفات مرفولوژیک جمعیت علف هرز سلمه تره در جهات مختلف جغرافیایی مزارع گنبد کاووس. دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی. دانشگاه گنبد کاووس، 19 اسفند 1395.

76- نورعلی زاده اطاقسرا، م. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. بررسی روش‌های مختلف کنترل علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo) در زراعت سویا. دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی. دانشگاه گنبد کاووس، 19 اسفند 1395.

77- سراوانی، ل.، بیابانی، ع.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، صبوری، ح. و اورسجی، ز. 1395. بررسی تنوع فنوتیپی گونه‌ها و اکوتیپ‌های مختلف سوروف (Echinochola crus-galli L.). دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی. دانشگاه گنبد کاووس، 19 اسفند 1395.

78- سراوانی، ل.، بیابانی، ع.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، صبوری، ح. و اورسجی، ز. 1395. بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌ها و اکوتیپ‌های مختلف سوروف (Echinochola crus-galli L). دومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی. دانشگاه گنبد کاووس، 19 اسفند ماه 1395.

79- آقچه لی، ع.ح.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1396. تاثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش. کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم. اول خرداد 1396.

80- آقچه لی، ع.ح.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1396. تاثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه و پروتئین و میزان  پرولین ماش. کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم. اول خرداد 1396.

 

81- غلامعلی‌پور علمداری، ا.، گل نسب، م.، نخ‌زری مقدم، ع.ف اورسجی، ز. و راحمی کاریزکی، ع. 1396. ارزیابی عصاره هیدرو متانولی گیاه دارویی آویشن بر مولفه‌های جوانه‌زنی گندم و امکان استفاده از آن به عنوان علف‌کش‌های طبیعی. هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 5 الی 7 شهریور 1396.

82- غلامعلی‌پور علمداری، ا.، گل نسب، م.، نخ‌زری مقدم، ع.ف اورسجی، ز. و راحمی کاریزکی، ع. 1396. اثر عصاره هیدرو متانولی آویشن بر مولفه‌های جوانه‌زنی علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana). هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 5 الی 7 شهریور 1396.

83- سیف اللهی، ب.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و رجایی، و. 1396. ارزیابی توان دگرآسیبی علف‌هرز فرفیون (Euphorbia rigida) بر مولفه‌های جوانه‌زنی، کلروفیلی و کاروتنوئیدی گندم. هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 5 الی 7 شهریور 1396.

84- سیف اللهی، ب.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و رجایی، و. 1396. پتانسیل آللوپاتیکی گیاه خودرو شوکران (Conium maculatum) بر گندم. هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 5 الی 7 شهریور 1396.

85- عباسیان، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه. ا. و غلامعلی‌پور علمداری، ا.1396. بهبود کارایی کشت مخلوط سیر و نخود از نظر عملکرد و شاخص‌های جمعیتی علف‌های هرز. هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 5 الی 7 شهریور 1396.

86- حسینی، ق.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و نخ‌زری مقدم، ع. 1396. ارزیابی اثر برخی از علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های هرز ماش. اولین کنفرانس بین اللملی فناوری های نوین در علوم. دانشگاه فناوری‌های نوین آمل، 16 شهریور 1396.

87- حسینی، ق.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و نخ‌زری مقدم، ع. 1396. بررسی اثر علف‌کش‌های پیش رویشی پندیمتالین، پرسوئیت و پس رویشی بنتازون به عنوان علف‌کش تکمیلی بر کنترل علف‌های هرز ماش. اولین کنفرانس بین اللملی فناوری های نوین در علوم. دانشگاه فناوری‌های نوین آمل، 16 شهریور 1396.

88- میری، ع. ا.ف اورسجی، ز.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و نخ‌زری مقدم، ع. 1396. بررسی اثرات رقم و روش‌های مدیریت علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود فرنگی. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

89- خواجوی، ت .م.، اورسجی، ز.، غلامعلی‌پور علمداری، ز. و بیابانی، ع. 1396. تاثیر بقایای علف‌کش ایمازتاپیر بر پاسخ ریشه گیاه زراعی پنبه. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

90- خواجوی، ت .م.، اورسجی، ز.، غلامعلی‌پور علمداری، ز. و بیابانی، ع. 1396. تاثیر بقایای علف‌کش پندیمتالین بر پاسخ وزن تر ساقه گیاه زراعی گندم و جو. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

91- پیروزی، ف.، اورسجی، ز.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و طلیعی، ف. 1396. تاثیر دو گونه قارچ Aspergillus بر زیست پالایی علف‌کش کلوپیرالید. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

92- پیروزی، ف.، اورسجی، ز.، غلامعلی‌پور علمداری، ا. و طلیعی، ف. 1396. تاثیر دو گونه قارچ Trichoderm بر زیست پالایی علف‌کش کلوپیرالید . نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

93- ناصری، ک.، غلامعلی پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و صبوری، ح. 1396. بررسی اثر آللوپاتیک علف‌هرز گل جالیز (Orobache aegyptiaca) بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجه فرنگی در محیط کشت هیدروپونیک. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

94- ناصری، ک.، غلامعلی پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و صبوری، ح. 1396. بررسی اثر آللوپاتیک علف‌هرز گل قیاق (Sorghum halpense) بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجه فرنگی. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

95- رجایی، و.، غلامعلی پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و نعیمی، م. 1396. ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام‌های هوایی  تاتوره (Datura stramonium L.) بر صفات جوانه‌زنی، میزان رنگیزه‌های کلروفیلی و کاروتنوئیدی گندم رقم  N8720. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

96- رجایی، و.، غلامعلی پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و نعیمی، م. 1396. بررسی پتانسیل آللوپاتیکی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) بر صفات مرفولوژیکی، رنگیزه‌های کلروفیلی و کاروتنوئیدی خربزه وحشی (Cucumis melo). نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

97- سیف اللهی، ب.، غلامعلی پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و بیابانی، ع. 1396. ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی (Euphorbia rigida) بر صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی کاسنی (Cichorium intybus). نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

98- سیف اللهی، ب.، غلامعلی پور علمداری، ا.، اورسجی، ز. و بیابانی، ع. 1396. بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی  علف‌هرز گل فرفیون  (Euphorbia rigida) بر صفات نیلوفر پیچ (Ipomea purpurea). نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. دانشگاه گنبد کاووس. 5 بهمن 1396.

99- Gholamalipour Alamdari, E. and Bayat Kouhsar, J. 2013. Screening the medicinal potential of some weeds by HPTLC method. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 may 2013 Tehran- Iran.

 

100. Gharanjik, A., Gholamalipour Alamdari, E., Abbas Biabani. and Haghighi, A. 2013.  Evaluating the allelopathic potential of medicine plant of Polygonum convolvulus. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 may 2013 Tehran- Iran.

 

101- SamanehTorabi Asl, S., Gholamalipour Alamdari, E., Rouhan, H. and Tahmasebi, A. 2013. Phytochemistry study on medicine plant of Artemisiasieberi and assessing its allelopathic effect on agropayrum elongathum seeds. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 may 2013 Tehran- Iran.

 

102- Ebrahimi Mohammadabadi, N., Gholamalipour Alamdari, E. and Rouhani, H. 2013. Preliminary study of some secondary compounds in the extract of atriplex cansenses and evaluation of its allelopathic impacts on agropayrun elongatum seed. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 may 2013 Tehran- Iran.

 

103- Geimadil1, R., Azarnia, M. and Gholamalipour Alamdari, E. 2013. The effect of different treatments for breaking dormancy and germination of some population of Allium hirtifolium seeds in different regions. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 may 2013 Tehran- Iran.

 

104- Geimadil1, R., Azarnia, M. and Gholamalipour Alamdari, E. 2013. Phytochemistry study on the two species of Achilles in different region. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 may 2013 Tehran- Iran.

 

105- Hassan Shahgholi., Ansori, A., makarian, H., Gholamalipour Alamdari, E. and Azarnia, M. 2013. Evaluating the effect of heavy metals on germination parameters of medicine plant of Cannabis sativa. 2nd National Congress on Medicinal Plants.15 and 16 may. 2013 Tehran- Iran.

 

106- Gholamalipour Alamdari, E. 2015. A bioassay technique to evaluate allelopathic potential of Portuleca oleraceae. 4th National Congress of Medicinal plant.

 

107- Gholamalipor Alamdari, E., Habibi, M. and Kasalkhe, R. 2015. Analysis of some some primary and secondary metabolites in medicinal plant of Glycyrrhiza glabra and Urtica dioca. 4th National Congress of Medicinal plant.

108- Gholamalipor Alamdari, E. and Habibi, M. 2015. Quantitative estimation of phytochemical constitute in two medicinal plant of Poetuleca oleraceae and Acanthe phylum bracteatum.4th National Congress of Medicinal plant.

109- Ghojei, A., Khorshidi, M., Biabani, A., Gholamalipor Alamdari, E. 2015. Effect of pretreatment of salicylic acid on germination traits of medicinal plant of Trigonella foenum Geraecum under salt strss. 4th National Congress of Medicinal plant.

110- Habibi, M., Ghorbani Nohooji, M. and Gholamalipor Alamdari, E. 2015. Evaluating of vegetation cover and floristic compositions of medicinal plants of chashm watershed of Semnan province. 4th National Congress of Medicinal plant.

111- Habibi, M., Gholamalipor Alamdari, E. and Ghorbani Nohooji, M. 2015. Flora of medicinal plants with ethnobotanical aspect in Ghareh Chay watershed (Golestan province). 4th National Congress of Medicinal plant.

112- Gholamalipor Alamdari, E., Habibi, M. and Ksalkhe, R. 2015. Analysis of some primary and secondary metabolites in medicinal plants of Glycyrriza glabra and Urtica dioica. 4th National Congress of Medicinal plant.

 

 1. Gholamalipour Alamdari, E.,Deokule, S.S., Karbalai, M.T. and Taghavi, H. 2008.Development of green herbicides by rice allelopathic compounds for controlling rice weeds. Indo-Italian International Conference on Green and Clean Environment (GCE). This was organized by Maeer’s MIT College of Engineering, Pune- India.March 20-21th, 2008. Poster

 

 1. Karbalaei, M.T., Nematzadeh, G.A., Barari, D., Dhumal, K.N., Gholamalipour, E.A. andTaghavi. H. 2008.Biological control of weeds by ducks in paddy field. Indo-Italian International Conference on Green and Clean Environment (GCE). This was organized by Maeer’s MIT College of Engineering, Pune- India.March 20-21th, 2008. Poster

 

 1. Gholamalipour Alamdari, E.and Deokule, S. S. 2008.Assessment of allelopathic potential of some noxious rice weeds on some rice varieties in North Iran.National Seminar on in the Role of Care- Takers of Biosphere.  This was organized by Department of Botany Vidya Pratishthan's, Arts, Science and Commerce College. Under the auspices of Uuniversity of Pune.Pune 411 007. 14, 15 and 16th February 2008.

 

 1. Gholamalipour Alamdari, E.,Deokule, S. S. and Panireh, M. 2009. Studies on allelopathy of weed species on rice varieties. National Conference on Herbal and Traditional Medicine. This was organized by Department of Botany, Dapoli Urban Bank Senior Science College, Dapoli, Dist. Ratnagiri, Maharashtra, 415712. 6 and 7th February 2009. poster

 

 1.  Gholamalipour Alamdari, E.and Rashidi, M. 2009. Studies on possible exploita

 

 1. tion of aqueous leachates of different parts of weeds as bioherbicide. The International Conference on Optimization and Developments in Science. This was held by the Union of the Iranian Student’s Islamic association (U.I.S.I.A), Pune, India 2009.
 2. Gholamalipour Alamdari, E. 2011. Preliminary phytoconstituts screening of some weeds and their potential toxicity on rice variety – Tarom via decomposition bioassay. International Conference on Environmental, Biomedical and Biotechnology. Vol 16 (2011) c (2011) IACSIT Press, Singaapoor.Poster

 

 1. Gholamalipour Alamdari, E. 2011. Studies on diffusion of allelopathıc compounds of paddy weeds and their allelopathıc toxicity. 8th International Soil Science Congress on land degradation and challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, 2012. Cesme- Izmir, Turkey. Full paper  was published. Poster

 

 

 1.  Gholamalipour Alamdari, E. 2011. Evaluating the allelopathic potential of decomposed Plant Residues of Some Weeds into Soil on Paddy Rice Variety. 8th International Soil Science Congress on land degradation and challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, 2012. Cesme- Izmir, Turkey. Poster

 

 1.  Gholamalipour Alamdari, E. 2011.  Volatilization bioassay method for assesing the allelopathic toxicity of paddy weeds into soil and water. 8th International Soil Science Congress on land degradation and challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, 2012. Cesme- Izmir, Turkey. Poster

 

 

 1. Gholamalipour Alamdari, E. and Deokule, S. S. 2012.Phytochemical studies on some medicinal weeds of. International Conference on current trends in medicinal plant research. 10-12th January 2012 at Department of Botany, University of Pune, Pune. India. Poster

 

 1. Gholamalipour Alamdari, E. 2012.Assessing hetrotoxicity potential of paddy weeds via decomposition and their possible exploitation. 17th national and 5th international conference of on biology. This was organized by University of Bahonar Kerman. 4-6 September 2012. Poster

طرح های پژوهشی

1- نخ‌زری مقدم، ع.، صبوری، ح.، بیابانی، ع.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، راحمی کاریزکی، ع. و سیدیان، س.م. 1392. تاثیر نیتروژن و الگوی کاشت جو و نخود فرنگی بر شاخص‌های رقابت. گزارش نهایی این طرح در چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهش  به فناوری دانشگاه گنبدکاووس مورخ 30/10/1392 مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

2- غلامعلی پور علمداری، ا.، بیابانی، ع.،  صبوری، ح.، بیات کوهسار، ج.، حبیبی، م.، حسنعلی‌زاده چاری، م. و نعیمی، م. 1393. آنالیز برخی از متابولیت‌های اولیه و ثانویه در برخی از گیاهان دارویی  و زیست سنجی آن‌ها بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذور کاهو و شاهی. گزارش نهایی این طرح در شصت و دومین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه گنبدکاووس مورخ 4/11/93 مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

3- بیابانی، ع.، آذرنیا، م.، صبوری، ح. و ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری.  1393. مطالعه پیش تیمار اسید سالسیلیک و عمق‌های مختلف کاشت بر مولفه‌های سبز شدن و آنالیز برخی از متابولیت‌های اولیه و ثانویه بذر و گیاهچه عدس. گزارش نهایی این طرح در شصت و دومین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه گنبدکاووس مورخ 4/11/1393 مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

4- بهمنش، ب،. اسمعیلی، م.م.، شهرکی، م.ر. غلامعلی‎‎‎‎‌پور علمداری، ا. و نعیمی، م. 1393. مطالعه رفتارشناسی زنبور عسل نسبت به گیاهان دارویی مراتع چهار باغ. این طرح در شصت و دومین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه گنبدکاووس مورخ 4/11/1393 مورد تصویب قرار گرفت.

5- غلامعلی پور علمداری، ا.، صبوری، ح. و راحمی کاریزکی، ع. 1394. ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی ترشحات ریشه‌ای حاصل از علف‌هرز یولاف وحشی، گندم و جو بر صفات جوانه‌زنی، محتوی کلروفیلی و فنلی ارقام غلات سردسیری. این طرح در هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه گنبدکاووس مورخ 13/10/1394 مورد تصویب قرار گرفت.

6- صبوری، ح.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، صبوری، ع.، مامی زاده، ن.ب.ب.، کاتوزی، م. و Adam Price. 1394. مکان یابی ژن‌های کنترل کننده تولید متابولیت‌های اولیه و ثانویه در برنج تحت شرایط نرمال و شوری. این طرح در هفتادو هشتمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه گنبدکاووس مورخ 19/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت.

7- غلامعلی پور علمداری، ا.، صبوری، ح.، آهنگر، ل. و حسینی، م. 1395. مطالعه برخی صفات اپیدمی و فیتوشیمیایی جمعیت علف‌هرز سلمه‌تره در جهات مختلف جغرافیایی مزارع صیفی گنبدکاووس. این طرح در نود و دومین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه گنبدکاووس مورخ 7/12/1395 مورد تصویب قرار گرفت.

8- زارعی محمد آباد، م.، بیابانی، ع. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1395. بررسی اسید سالسیلیک و پوترسین روی عمر انبارداری، خصوصیات کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه‌های هلو پس از برداشت. این طرح در هشتادو پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه گنبدکاووس مورخ 14/7/1395 مورد تصویب قرار گرفت.

9- راحمی کاریزکی، ع. و غلامعلی پور علمداری، ا. 1396. تعیین آستانه تحمل به شوری در برخی ارقام جو آزادشده در چند دهه اخیر در استان گلستان. این طرح در جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه گنبدکاووس مورخ 10/2/96 مورد تصویب قرار گرفت.

10- نعیمی، م.، بیابانی، ع.، غلامعلی پور علمداری، ا.، جباری، ح. و بهمنش، ب.  1396. تعیین آستانه تحمل به شوری در برخی ارقام جو آزادشده در چند دهه اخیر در استان گلستان. این طرح در جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه گنبدکاووس مورخ 21/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت.

پایان نامه و رساله

ردیف

نام ونام خانوادگي دانشجو

رشته

عنوان پايان نامه

دانشگاه

تاریخ دفاع

1

امين قرنجيك

 

اگرواكولوژي

ارزیابی پتانسيل رقابتی(تراکم و آللوپاتی) علف های هرز گشنیزک و پیچک بند بر گندم، دانشجو امین قرنجیک- استاد راهنما

دانشگاه گنبدكاووس

16-6-1392

2

عظیم جمالی

اگرواكولوژي

پتانسیل آللوپاتیکی برخی از علف های هرز بر ارقام مزارع کلزا در استان گلستان

 

دانشگاه گنبدكاووس

22-4-1393

3

طاهر ارتق زاده

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

مقایسه کارایی علفکش‌های خاک مصرف پرسوئیت، ترفلان و اختلاط آن‌ها بر کنترل علف­های هرز در سویا- استاد راهنما

دانشگاه گنبدكاووس

16-2-1394

4

گلاره چقا میرزایی

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

ارزیابی برهم‌کنش پتانسیل آللوپاتیکی بقایای برخی از علف‌های هرز و جو در مراحل مختلف فنولوژیکی

دانشگاه گنبدكاووس

29-4-1394

5

رضا چکشی

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

شناسایی و ارزیابی برخی از علف‌های هرز غالب مزارع گندم

دانشگاه گنبدكاووس

 16-2-1394

6

مهدی دستورانی

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

بررسی تاثیر علف‌کش‌های قبل از کاشت، پیش از سبز شدن و پس رویشی بر کنترل علف‌های هرز مزارع زیره سبز

دانشگاه گنبدکاووس

13-10-1395

7

محمد گل نسب

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

اثر دگرآسیبی عصاره هیدرو متانولی آویشن بر رشد اولیه علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و گندم (Triticumaestivum) در شرایط کشت هیدروپونیک و پتری‌دیش

دانشگاه گنبدكاووس

27-11-1395

8

صفیه کاوه

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

ارزیابی پنانسیل دگرآسیبی ژنوتیپ‌های جدید جو در مراحل مختلف فنولوژیکی بر مولفه‌های جوانه‌زنی و میزان کلروفیلی علف‌هرز نیلوفر پیچ Ipomea purpurea (L.) Roth

دانشگاه گنبد كاووس

30-11-1395

9

لیلما سراوانی

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

بررسی تنوع زنتیکی و مورفولوژیکی گونه‌ها و اکوتیپ‌های مختلف سوروف (Echinochloa crus-galli L.)

دانشگاه گنبدكاووس

27-11-1395

10

وحدت رجایی

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

تجزیه فیتوشیمیایی برخی از ترکیبات ثانویه علف‌هرز تاتوره و بررسی پتانسیل آللوپاتیک اندام‌های مختلف آن‌ها

دانشگاه گنبدكاووس

24-10-1396

11

بهروز سیف اللهی

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

بررسی کمی و کیفی برخی از متابولیت‌های ثانویه علف‌هرز فرفیون و امکان استفاده از آن‌ها به عنوان علف‌کش بیولوژیک

دانشگاه گنبد كاووس

24-10-1396

12

کاوه ناصری

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

اثر عصاره آبی علف‌هرز انگل گل جالیز (Orbanche aegyptiaca) و قیاق (Sorghum halpense) بر گوجه فرنگی

دانشگاه گنبدكاووس

27-10-1396

13

عبدالفرید عبادتی

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

اثر علف‌کش‌های دو منظوره بر برخی از خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گندم در زمان‌های مختلف مصرف

 

دانشگاه گنبدكاووس

 

14

عبدالرشید پور نمازی

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

شناسایی و ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک برخی از علف‌های‌هرز بر صفات جوانه‌زنی، رنگیزه‌های کلروفیلی وآنتی اکسیدان‌های غیرآنزیمی شاهی

 

دانشگاه گنبدكاووس

 

15

یعقوب محمد پور

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

  شناسایی و برآورد تنوع زیستی علف‌های ‌هرز مزارع کلزا گنبدکاووس

 

دانشگاه گنبدكاووس

 

16

مهناز طاطاری

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام‌های مختلف علف‌هرز پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و کاسنی (Cichorium intybus L.)

 

دانشگاه گنبدكاووس

 

17

عبدالله عطایی

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

بررسی فیتوشیمی علف‌هرز شاه‌تره (Fumaria officinalis) و اثر دگرآسیبی آن بر علف‌‌هرز یولاف وحشی

 

دانشگاه گنبدكاووس

 

18

قادر حسینی

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

بررسی اثر علفکش‌های‌‌ پیش‌رویشی پندی‌متالین، پرسوئیت و پس‌رویشی ‌بنتازون به‌عنوان علف‌کش‌تکمیلی بر کنترل علف‌های هرز، عملکرد و اجزا عملکردسه رقم ماش

 

دانشگاه گنبدكاووس

 

 

تالیفات

 1. بیات کوهسار، ج. و غلامعلی پور علمداری، ا. 1391. انتشارات دانشگاه گنبدکاووس. 126 صفحه.

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

سوابق تدریس:

1. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در نیم سال اول 84-85 با تدریس دروس زیست شناسی تئوری در مقطع کارشناسی مهندسی کشاورزی و اصول سر پرستی مزرعه در مقطع کار دانی پیوسته رشته امور زراعی و باغی.

2. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در نیم سال دوم 85-84 با تدریس زراعت عمومی در مقطع کارشناسی مهندسی کشاورزی .

3. تدریس در پیام نور مرکز ساری و آبادان در نیمسال دوم 1388-1389  با تدرس باغبانی عمومی، آزمایشگاه و خاکشناسی عمومی 

4. تدریس در پیام نور مرکز ساری در نیمسال اول 1389-1390  با تدرس باغبانی عمومی، آزمایشگاه باغبانی عمومی

5. تدریس در پیام نور مرکز ساری در نیمسال دوم 1389-1390 با تدریس باغبانی عمومی، آزمایشگاه باغبانی عمومی و مبانی کشاورزی پایدار.  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان به عنوان عضوهیات علمی در نیمسال دوم 1388-1389.

6. تدریس دروس شناسایی و مبارزه با علف‌های هرزو علف های هرز و کنترل آن‌ها در  دانشگاه گنبد کاووس از سال 1390 تاکنون.

دانلودها