دکتر حسین ملاعباسی

عضو هیات علمی

دکتر حسین ملاعباسی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

دانشگاه/سازمان

تحصیلات

دانشگاه صنعتی بابل،استان مازندران

دکتری تخصصی

عنوان رساله: بررسی آزمایشگاهی رفتار مکانیکی ماسه بابلسر تثبیت­شده با سیمان وزئولیت

پائيز1390 لغایت شهریور 1395

دانشگاه گیلان، استان گیلان

کارشناسی ارشد

عنوان پایان­نامه: پهنه­بندی روانگرایی در استان گلستان به همراه ارزیابی پدیده گسترش جانی در نواحی مستعد

پائيز1386 لغایت اردیبهشت 1389

دانشگاه فردوسی مشهد، استان خراسان رضوی

کارشناسی

پائيز1382 لغایت تیر 1386

زمینه های تحقیقاتی

  • تکنیک های محاسباتی نرم در ژئوتکنیک

مطالعات مر بوط به استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی GMDH و مدل های توانمند در پیش بینی مشخصات ژئوتکنیکی

  • بهسازی خاک

مطالعات آزمایشگاهی ماسه سیمانی و معرفی زئولیت به عنوان جایگزین سیمان در بهسازی، اصلاح زمین درسایت

مقالات ژورنال

Q

IF

Country

Journal

Authors

Title

Year

Q1

ISI, IF=1.42

 

USA

ASCE's Journal of Materials in Civil Engineering

H. Mola-Abasi, A. Khajeh & S. Naderi Semsani

Porosity/ (SiO2 and Al2O3 Particles) Ratio Controlling Tensile Strength of Zeolite-Cemented Sands

2018

Q2

ISI, IF= 0.761

USA

Marine Georesources & Geotechnology

H. Mola-Abasi and A. Eslami

Prediction of drained soil shear strength parameters of marine deposit from CPTu data using GMDH-type neural network

2018

Q1

ISI, IF=0.56

Iran

Scientia Iranica

A. Khajeh, H. Mola-Abasi & S. Naderi Semsani

Parameters Controlling Tensile Strength of Zeolite-Cemented Sands

2017

Q1

ISI, SJR=0.51

Netherlands

Geotechnical and Geological Engineering

 

H Mola-Abasi, A Khajeh, S Naderi Semsani

Porosity/(SiO2 and Al2O3 Particles) Ratio Controlling Compressive Strength of Zeolite-Cemented Sands

2017

 
 

تالیفات