×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر اکرم طالقانی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :شیمی

بیوگرافی

Personal Profile:

Name: Akram Taleghani

Professional title: Assistant Professor

Contact details: akramtaleghani@yahoo.com

My birthday is on 1988-09-16 and i was born in Razavi Khorasan Province,Iran.

 

 Education and qualifications

1. Ph.D in Organic Chemistry 

Year Attended: 09/2012- 03/2017

University nameFaculty of Pharmacy, Mashhad University Of Medical Sciences, Mashhad, Iran) 

ThesisConjugation of parthenolide with Amine containing anticancer drugs via aza-Michael addition and evaluation of their cytotoxic properties

Supervisor: Professor Merdad Iranshahi,

 

2. MSc in Phytochemistry

Year Attended: 09/2010- 03/2012

University name:University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.

ThesisSeperation and Identification of chemical compouds of Salvia leriifolia n-hexan extract.

Supervisor: Professor Mehdi Moridi-Farimani,

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی

  • Natural product

  • Chromatography

  • HPLC (High-Performance Liquid Chromatography )

  • Gas Chromatography

  • GC-MS (Gas chromatography-mass spectrometry)

  • LC-MS (Liquid chromatography–mass spectrometry)

  • ECD (absolute configuration with electron Circular dichroism)

 

 

مقالات ژورنال

Research ID: N-5954-2017
ORCID: 0000-0002-6553-0454
1- Moridi Farimani, M. Taleghani, A. Aliahmadi, A. Smaili, M.A. Khavasi, H.R. Ebrahimi, S.N. (2016) Labdane Diterpenoid From Salvia Leriifolia: Absolute Configuration, Antimicrobial And Cytotoxic Activities, Planta Med 82: 1279-1285. 
2- Ebrahimi, S.N. Moridi Farimani, M. Taleghani, A. Aliabad, A. Aliahmadi, A. Esmaeili, M.A. Sarvestani, N.N. Khavasi, H.R. Smieško, M. Hamburger. M. (2016) Bioactive labdane diterpenoids from Salvia leriifolia, Planta Med 82(S 01): S1-S381. 
3- Taleghani, A. Nasseri, M.A. Iranshahi, M. (2017) Synthesis of dual-action parthenolide prodrugs as potent anticancer agents, Bioorganic chemistry 71: 128-134.
4- Taleghani, A. Iranshahi, M. Nasseri, M.A. Khojastehnezhad, A. (2018) Phytochemical Screening and Green Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using Unripe Fruit of Ziziphus Vulgaris, J nanostructures 8 (3): 300-306.
5-  Eghbali-Feriz, S. Taleghani, A. Rahimi, H. Asili, J. Hasanzadeh, S. Emami, S.A. Tayarani-Najaran, Z. (2018) Anti melanogenesis and anti-tyrosinase properties of Pistacia atlantica subsp. mutica in B16F10 murine melanoma cells, Research in pharmaceutical science 13(6): 533-545.
6. Eghbali-Feriz, S. Taleghani, A. Tayarani-Najaran, Z. (2018) Scutellaria: Debates on the anticancer property, Biomedicine & Pharmacotherapy 105: 1299-1310.
7. Eghbali-Feriz, S. Taleghani, A. Tayarani-Najaran, Z. (2018) Central nervous system diseases and Scutellaria: a review of current mechanism studies, Biomedicine & Pharmacotherapy 102:185-195.
8. Taleghani, A. Tayarani-Najaran, Z. (2019) Potent Cytotoxic Natural Flavonoids: The Limits of Perspective , Current Pharmaceutical Design  24 (46): 5555-5579.
9. Taleghani, A. Emami, S.A. Tayarani-Najaran, Z. (2019) Artemisia: a promising plant for the treatment of cancer, Bioorganic& medicinal chemistry  115-180.
10. Hadipour, E. Taleghani,A. Tayarani‐Najaran,N Tayarani‐Najaran,Z. (2020) Biological effects of red  beetroot and betalains: A review, Phytotherapy Research. published.
11. Taleghani A ,Eghbali-Feriz S, Shokouhnam P,  Emami SA , Farhadi F, Asili J, Hasanzadeh S, Tayarani-Najaran Z*. (2021) Anti-melanogenic Activities of Different Extracts from Pistacia atlantica subsp. Kurdica, Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products, 16(2):e69844
12. Taleghani A, Akbari R. (2020) Diversity of Phenolic Profiles in Peel of an Iranian Pomegranate Cultivar (Punica granatum L.), Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, Accepted.
13. Mohammadpour F, Mollaei Emamzadeh M , Emami S .A , Taleghani A , Pardakhty A , Javadi B. (2021). Formulation and charachteriziation of a niosomal gel containing hydroalcoholic extract of Matricaria hamomila L., Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, No 49, Volume 13, Issue 1.
15. Abdol-Majid Cheperli, Majid Mokaber-Esfahani, Akram Taleghani. (2022) Biosynthesis, characterization and antimicrobial activities of zinc oxide nanoparticles from leaf & seed extracts of Malva neglecta Wallr.Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 
 

مقالات کنفرانس

1. Taleghani A, Moridi Farimani M, Nasseri MA. Isolation and structural elucidation of triterpenoid from hexan extract of salvia leriifolia. 5 th national congeress on medisinal plants. Esfahan, Iran, 10-12 May, 2015.

2. Taleghani A, Moridi Farimani M, Nasseri MA. Triterpenoid isolated from hexan extract of salvia leriifolia. 4th national congeress on medisinal plants. Tehran, Iran, 1-12 May, 2016

3. Taleghani A, Moridi Farimani M, Iranshahi, M. Labdane diterpenoid isolated from hexan extract of salvia leriifolia. 22 nd Iranian seminar of organic chemistry. Tabriz, Iran, 19-21 August, 2016.

4. Taleghani A, Moridi Farimani M. Isolation and structural elucidation of triterpenoid from hexan extract of salvia leriifolia. The International Conferance on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine. Mashhad, Iran, 14&15 February 2018. 

5. Taleghani A, Iranshahi M. Two novel parthenolide-anticancer prodrugs: HPLC method and cytotoxic activities. 7 th National Congress on Medicinal Plants. Shiraz, Iran, 12-14 May 2018. 

6. Taleghani A, Moridi Farimani M. Labdane diterpenoid from Salvia leriifiolia. The 2 nd International Conferance on Medicinal Plants, Organic Farming, Natural and Medicinal materials. Mashhad, Iran, 13&14 March 2019. 

7. Taleghani A , borhani ms,Mirarab-Razi A,Masoumi H. Investigation of chemical composition of Achillea wilhelmsii C. Koch. 3rd International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine. Georgia,Tbilisi, June 09, 2020.

۸- نوبهار قربانزاده، رضا اکبری، فرامرز رستمی چراتی، اکرم طالقانی و مجید مکبر اصفهانی. شناسایی مشتقات فنولی در عصاره پوست میوه prunus domestica به روش LC-MS..ششمین کنفرانس شیمی و مهندسی شیمی. تهران، بهمن 98.

۹. نوبهار قربانزاده، رضا اکبری، فرامرز رستمی چراتی، اکرم طالقانی و مجید مکبر اصفهانی. ارزیابی پوست prunus domestica به عوان شناساگر طبیعی pH..ششمین کنفرانس شیمی و مهندسی شیمی. تهران، بهمن 98.

۱۰- عبدالمجید چپرلی، مجید مکبر اصفهانی ، اکرم طالقانی، فرهاد بهلکه. سنتز سبز نانو ذرات اکسید روی با استفاده از عصاره دانه گیاه پنیرک. پنجمین کنفرانس ملی توسعه فناوری نانو. اسفند ۹۹.

۱۱- عبدالمجید چپرلی، مجید مکبر اصفهانی، اکرم طالقانی، فرهاد بهلکه. عصاره برگ گیاه پنیرک (Malva neglecta ) به عنوان عامل سنتز نانو ذرات ZnO. پنجمین کنفرانس ملی توسعه فناوری نانو. اسفند ۹۹.

۱۲- صغری محمودی، اکرم طالقانی، رضا اکبری، مجید مکبر اصفهانی. شناسایی ترکیبات شیمیایی عصاره اتردوپترولیمیوهُ برگ، پوست و ریشه گیاه تنگرس. هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. تیر ۱۴۰۰.

۱۳- صغری محمودی، اکرم طالقانی، رضا اکبری، مجید مکبر اصفهانی. ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانت، آنتی باکتریال و بررسی فیتوشیمیایی اندام های مختلف گیاه تنگرس. هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. تیر ۱۴۰۰.

 

طرح های پژوهشی

۱. طالقاني اکرم، رضا اکبري. مطالعات فیتوشیمیایی عصارههای مختلف پوست انار سیاه, تیر ۹۹

۲. اکرم طالقاني، ماتياسادات برهان، يررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه بومادران،  تیر ۹۹

۳. ابراهیم غلامعلی پور علمداري، زینب اورسجی، اکرم طالقانی. استخراج، شناسایی و مشخصات ترکیبات شیمیایی اندامهاي مختلف علف هرز (Cleome viscosa L) کنجد شیطانی. آبان ۹۹

تالیفات

۱- بیوسنتز متابولیتهاي ثانویه در گیاهان. ابراهیم غلامعلی پور علمداری و اکرم طالقانی. انتشارات نارنجستان. ۱۳۹۹، ۳۲۳.

 

۲- روش‌های آماده‌سازی، جداسازی و شناسایی مواد موثره در گیاهان. اکرم طالقانی ابراهیم غلامعلی پور علمداری. انتشارات نارنجستان.