×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

فهرست اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه
مهندس سعید هاشمیه انارکی ---
دکتر عارف دانیالی علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
حبیب الله آق اتابای علوم پایه و فنی مهندسی کامپیوتر
دکتر زینب اورسجی کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
azizollah.khormali ---
دکتر عزیزاله خرمالی علوم پایه و فنی مهندسی شیمی
دکتر فاطمه باباکردی علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
دکتر عبدالناصر بهلکه علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
دکتر فاطمه بحري بيناباج کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
دکتر جواد بیات کوهسار ---
دکتر بهاره بهمنش کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دکتر عباس بیابانی کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
دکتر سهراب بوذرپور علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
ماتیا سادات برهانی علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
دکتر علی چوری علوم انسانی و تربیت بدنی علوم ورزشی