×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر علیرضا خان احمدی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :گروه علوم دامی

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: علیرضا خان احمدی     

تاریخ تولد: 1349

محل کار: استادیار گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس

تلفن: 09112793820

آدرس الکترونیکی: ali.khanahmadi@gmail.com

ایمیل آکادمیک: khanahmadi@gonbad.ac.ir

 

زمینه های تحقیقاتی

ژنتیک مولکولی-بیوانفورماتیک-بیان ژن

مقالات ژورنال

الف- مقالات لاتین:

 1. A Breeding Program for Balanced Improvement of Performance and Health in Broilers 2009. S.Zerehdaran, s. Hassani, A.M. Gharabash, A. khanahmadi and F. farivar. Pakistan Journal of Biological Science 12 (1):79-82.
 2. Anti- oxidation consideration on the extract from petasiteshybridus plant. Seyadali razavi, Faramarz Rostami, EisaJorjani, Alireza khanahmadi, Pouneh Ebrahimi. The National phytochemistry conference 5-6 March, 2010 Islamic Azad University, Qom Branch.
 3. Association between yearling weight and calpastatin and calpain polymorphism in Iranian zel sheep. Elena Dehnavi, Mojtaba AhaniAzari, Saeed Hasani, Mohammad Nassiry, Mokhtar mohajer, Alireza khanahmadi, Leila Shahmohamadi and soheil yousefi. Iranian journal of applied Animal Science 2012-2-2, 131-135.
 4. Association of genetic variant of B-lactoglobulin gene with milk production in a herd and a superior family of Holstein cattle. Maryam Heidari, Mojtaba Ahani Azari, Saeed Hasani. Alireza khanahmadi, Saeed zeredaran. Iranian Journal of Biotechnogy, Vol.7, No.4, October 2009.
 5. Association between MTNR1A and CYP19 Genes Polymorphisms and Economic raits in Kurdi Sheep. Z. Davari Varanlou, S. Hassani*, M. Ahani Azari, F. Samadi1, S. Zakizadeh and A.R. Khan Ahmadi. Iranian journal of Applied Animal Science. (2016) 7(1), 69-74.
 6. Effect of polymorphic variants of GH, Pit-1, And B _LG Genes on milk production of Holestein cows,m. Heidari, M.A. Azari, S. Hasani, A. Khanahmadi, S.Zerehdaran. Lehetnka, 2012, mom 48, no 4, c. 503-507.
 7. Evaluation of Genetic Diversity in Japanese and English White Quail Populations Using Microsatellite Markers N. Mamizade1, M. Ahani Azari1*, S. Zerehdaran1, A.R. Khan Ahmadi2 and S. Naghavian. Poultry Science Journal, 2013, 1 (1): 46-54.
 8. Evaluation of genetic variability in a breeder flock of native chicken based randomly amplified polymorphic DNA markers. Godrat rahimi- Alir eza khanahmadi – Ardershier nejati- Saeid smailkhanian. Iranian journal of Biotechnology, vol3, No 4, October 2005.
 9. Evaluation of polymorphic variants G1 and B4, GDF9 and BMP15 genes in sheep Dalagh. Alireza khanahmadi, Ghravici, S.H, Khataminejad R, arab J.
 10. Genetic Diversity in Mazandaranian Native Cattle: A Comparison with Holstein Cattle using ISSR Marker. S,Pashaei , M.A.. Azari, S. Hasani, A. Khanahmadi and J. Rostamzadeh. Pakistan Journal of Biological Scienes 12(9):717-721, 2009.
 11.  Estimation of Inbreeding Coefficients Using Pedigree and Microsatellite Markers and Its Effects on Economic Traits of Shirvan Kordi Sheep. S. Naghavian, S. Hasani1, M. Ahani Azari1, A.R. Khan Ahmadi, D.A. Saghi and N. Mami Zade. Iranian journal of Applied Animal Science. (2016) 6(1), 133-141. 
 12. Genetic Polymorphism in GDF9 and FecB genes in Dalagh sheep Breed of Iran, Rasol khatamnejad and Alireza khanahmadi, Journal of Animal And Veterinary Advances11(6): 766-768,2012.
 13. Genetic variability of calpastatin and calpain genes in iranianZel sheep using PCR-RFLP methods, Elena Dehnavi, MojtabaAhaniAzari, SaeedHasani, Mohammad Nassiry, Mokhtarmohajer, Alireza khanahmadi. Iranian Journal of Biotechnology, Vol.10, No.2, April 2012.
 14. Microsatellite Analysis of Genetic Diversity in Pekin and Muscovy duck populations. A.khanahmadi, G.Rahimi, A.Vafaei and H.Sayyazadeh. International journal of poultry Science 6 (5):378-382, 2007.
 15. Polymorphism in prolactin and Pepck-c genes and its association with economic traits in native fowl of Yazd province. Hakimeh EmamgholiBegli, Saeed zerehdaran, saeed hasani, mokhtarali abbasi, alireza khanahmadi. Iranian Journal of Biotechnology, Vol.8, No.3, july 2010.
 16. Polymorphism of Myostatin Gene in Intron 1 and 2 and exon 3 and their Associstions with yearling weight using PCR-RFLP and PCR-SSCP technology in zel sheep. Elena Dehnavi, MojtabaAhaniAzari, SaeedHasani, Mohammad Nassiry, Mokhtarmohajer, Alirezakhanahmadi, Leila Shahmohamadi and soheilyousefi. Biotechnology Reserch International. Volume 2012, Article ID 472307.
 17. S.Zeredaran, S.Hassani, A.Gharabash, A. khanahmadi and F.farivar. Pakistan Journal of Biological Science 12(1):79-82, 2009.
 18. Estimation of Inbreeding Coefficients Using Pedigree and Microsatellite Markers and Its Effects on Economic Traits of Shirvan Kordi Sheep. S. Naghavian1*, S. Hasani1, M. Ahani Azari1, A.R. Khan Ahmadi2, D.A. Saghi and N. Mami Zade. Iranian Journal of Applied Animal Science (2016) 6(1), 133-141

 

ب) مقالات فارسی

 1. مطالعه رفتار پرت کردن خوراک در گاو با استفاده از نصب کابل در جلوی آخور. فریبا فریور، علیرضا خان احمدی، هادی زارع. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد چهاردهم،شماره پنجم، آذر-دی 1386.
 2. استفاده از نشانگرهای RAPD برای شناسایی تغییرات ژنتیکی در مرغان ایستگاه تکثیر و اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران 1386. علیرضا خان احمدی، قدرت الله رحیمی، اردشیر نجاتی و سعید اسماعیل خانیان. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال یازدهم-شماره چهلم 331-338.
 3. برآورد همبستگي ژ‍نتيكي و فنوتيپي صفات عملكرد و كفيت تخم مرغ در مرغان بومي استان يزد
 4. حكيمه امامقلي، سعيد زره داران، سعيد حسني و مختار علي عباسي. مجله پ‍ژوهشي های علوم دامي /جلد4/20 شماره1/1389 دانشگاه تبريز.
 5. شناسايي چندشكلي ژنهاي هورمون رشد، Pit-1 و بتالاكتوگلوبولين
  در گاوهاي هلشتاين. مريم حيدري، مجتبي آهني آذري ،سعيد حسني ،عليرضاخان احمدي ،سعيد زره داران. ژنتيك نوين دوره ششم، شماره ،3پاييز 1390صفحه 78-71.
 6. بررسی تنوع ژنتيكی گاوهای بومی مازندران و گاوهای هلشتاين با استفاده از نشانگر
  ISSR-PCR . 1392 سمیه پاشايی،  مجتبی آهنی آذری، سعید حسنی، علیرضا خان احمدی و حسن سلطانلو. نشریه علوم دامی شماره 101و22-28.
 7. مطالعه تنوع ژنتیکی گوسفند کردی شیروان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و مقایسه
  ضریب همخونی بدست آمده با استفاده از اطلاعات شجرهای 1393. سکینه نقویان، سعید حسنی ،مجتبی آهنی آذری ،علیرضا خان احمدی ،داودعلی ساقی و نوربی بی مامی زاده. نشریه پژوهشهاي علوم دامی/ جلد 24 شماره 1 سال1-93-105
 8. تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در
  گوسفند کردی شیروان.1393 ساناز عباسی امین آبادی ،سعید حسنی ،سعید زره داران،
  علیرضا خان احمدی و رضا اشکانی فر. نشريه پژوهش در نشخواركنندگان
  جلد دوم، شماره سوم، 95-108.
 9. چندشکلی واریانتهاي G1و B4ژنهاي GDF9و BMP15در گوسفند دالاق 1393.علیرضا خان احمدي ،شهابدین قره ویسی ، رسول خاتمی نژاد و جلیل عرب. پژوهشهاي تولیدات دامی/ سال پنجم/ شماره 1. 148-155.
 10. برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفند کردي شیروان. 1394 سکینه نقویان ،سعید حسنی ،مجتبی آهنی آذري ،علیرضا خاناحمدي و داود علی ساقی. پژوهشهاي تولیدات دامی/ سال ششم/ شماره12 / 145-151.
 11. بررسی ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین با میزان تولید و ترکیبات شیر در شترهاي استان گلستان. رقیه طعنه گنبدي، مجتبی آهنی آذري، سعید زره داران، علیرضا خان احمدي و عبدالحکیم توغدري1395. دو فصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، دوره پنجم، شماره ،1-61-66.
 12. بررسی اثر چند شکلی برخی از ژنهاي کاندید بر چند قلوزایی در گوسفندان آمیخته
  حاصل از تلاقی نژادهاي شال ایرانی و رومانوف روسی1395. علیرضا خان احمدي ،قدرت رحیمی میانجی ،سید حسن حافظیان ،رسول خاتمی نژاد، نوربی بی مامی زاده و سید ماکان موسوي. پژوهشهاي تولیدات دامی سال هفتم/ شماره 14 186-192.
 13. بررسی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپهاي گردوي شهرستان آزادشهر. فاطمه شاملو - مهدي رضایی عباس بیابانی وعلیرضا خان احمدي. نشریه علوم باغبانی )علوم و صنایع کشاورزي(جلد 30شماره  3 پاییز 1395. 479-469.
 14. بررسي چند شكلي اگزون 17ژن DGAT1و ارتباط آن با درصد چربي شير گوسفندان نژاد كردي ايستگاه اصلاح نژاد شيروان1395. زينب رحماني ،سعيد حسني ، سعيد زره داران ، سونيا زكي زاده ،عليرضا خان احمدي. مجله بيوتكنولوژي كشاورزي دوره 8 شماره 4. 68-57
 15. بررسی چندشکلی واریانتهای G1و G8ژن GDF9و ارتباط آنها با دوقلوزایی در گوسفند زل 1395. لیلا شاه محمدی ،مجتبی آهنی آذری ،النا دهنوی ،سعید زره داران ،فیروز صمدی ،محمدرضا نصیری، رحمت سمیعی، علیرضا خان احمدی ،سهیل یوسفی. ژنتيک نوين دوره يازدهم، شماره 2. 312-307.
 16. بررسی تطابق روشهای تشخیص ارگانولپتیک و کشت میکروبی ورم پستان گاوی و آزمون آنتی بیوگرام در شیر گله های صنعتی و سنتی. فرید مسلمی پور ،یوسف مصطفی لو و علیرضا خان احمدی. نشریه پژوهشهاي علوم دامی/ جلد 26شماره 1 سال 1395

مقالات کنفرانس

1-Estimation of genetic variability in Mazandaran native Fowls using RAPD    markers. Ghodrat Rahimi, Alireza Khanahmadi, Ardeshir Nejati, Saeid smaeilkhanian. 28th Conference of the International Society of Genetics ISAG august 11-15 2002 .Germany.

 1. "استفادهاز آنالیز نشانگرهای RAPD برای شنا سایی واریانس ژنتیکی در مرغان بومی شمال کشور" هشتمین کنگره ژنتیک ایران. سال1382.
 2. تاثیر شوری و املاح آب مصرفی روی عملکرد جوجه های گوشتی.  1384 حسین شاهسورانی، هادی سیاح زاده و علیرضا خان احمدی. چهارمین همایش سراسری علمی پژوهشی گروه کشاورزی و منابع طبیعی باشگاه چژوهشگران جوان شعبه تبریز.
 3. آنالیز ساختار ژنتیکی جمعیت اردک های پکین و موسکوی مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. وفائی آ.رحیمی.ق، سیاح زاده.ه، خان احمدی.ع.   نهمین کنگره ژنتیک ایران 30 اردیبهشت لغایت 1 خرداد 1385 
 4. " شناسایی یک آلل جدید در ژن هورمون رشد در اثر دو نقطه جهشی در اگزون 3 و 5  در جمعیت گاومیش شمال ایران " ارائه شده در چهارمین همایش بیوتکنولوژیجمهوری اسلامی ایران- کرمان 1384(ل،عطاء زاده.، ق، رحیمی.، ا،نجاتی.،ی،چاشنی دل.، ع،خان احمدی)
 5. "تعیین پلی مورفیسم ژن کاپاکازئین درجمعیت گاومیش های شمال غرب کشور با استفاده از تکنیک PCR-RFLP" ارائه شده در چهارمین همایش بیوتکنولوژیجمهوری اسلامی ایران- کرمان 1384(ح،رسولی.، ق،رحیمی.،م،جبار پوربنیادی.،ع،خان احمدی)
 6. "شناسایی چند شکلی ژنهای لپتین و بتا-دیفنسین در گاو بومی مازندران" (پ،موسوی.،ق،رحیمی.،حفحافظیان.،ع،خان احمدی.)چهارمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- کرمان 1384
 7. "بررسی توانایی تجزیه سلولز توسط چند گونه Aspergillus در شرایط آزمایشگاهی". محمد علی تاجیک، احمد اصغرزاده، علیرضا خان احمدی و هادی  اسدی رحمانیشانزدهمین کنگره گیاهپژشکی ایران شهریور 83 تبریز.
 8. "اصلاح نژاد متوازن در جوجه های گوشتی". سعید زره داران، سعید حسنی ، علیرضا خان احمدی، فریبا فریور و آشور محمد قره باشنخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان، گرگان 3لغایت 5 دی ماه 1378
 9. "بررسی تاثیر یک مکمل لگومینه (دانه عدس الملک) بر کلسترول زرده، کلسترول و تری گلیسیرید سرم و خصوصیات پوسته تخم مرغ در جیره مرغان تخمگذار". علی اکبر ولی، علیرضا خان احمدی و امید فلاح پور. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان، گرگان 3لغایت 5 دی ماه 1378
 10. "نشانگر ISSR: ابزاري سودمند و ويژه براي نقشه يابي ژنوم". پاشايي سميه، آهني آذري مجتبي، حسني سعيد، خان احمدي عليرضا، جلال رستمي ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. 24-22 مرداد 1388 تهران
 11. "شناسایی چند شکلی آللی ژن GDF9 در گوسفند نژاد دالاق با استفاده از روش PCR-RFLP". علیرضا خان احمدی، رسول خاتمی نژاد، مجتبی آهنی آذری، سعید زره داران و جلیل عرب.   یازدهمین کنگره ژنتیک ایران 1 الی 3 خرداد 1389 تهران
 12. "مطالعه فراوانی ژنهای کاپا کازئین (K-csn3) و بتا لاکتو گلبولین (B-LG) در جمعیت گاوهای هلشتاین شرق استان گلستان با استفاده از تکنیک "PBR. علیرضا خان احمدی، رسول خاتمی نژاد، یوسف مصطفی لو، مرضیه رجائی. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران 1 الی 3 خرداد 1389 تهران
 13. بررسی چند شکلی ژن FecB در گوسفند نژاد دالاق با استفاده از تکنیک PBR . علیرضا خان احمدی، رسول خاتمی نژاد، شهاب الدین قره ویسی و جلیل عرب. چهارمین کنگره علوم دامی ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج)-شهریور 1389
 14. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کفیت تخم در مرغ های بومی استان یزد. حکیمه امام قلی بگلی، سعید زره داران، سعید حسنی، مختار علی عباسی و علیرضا خان احمدی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج)-شهریور 1389
 15. مطالعه چند شکلی ژن بورولا(FecB ) به روش PCR-RFLPدر گوسفند نژاد زل. لیلا شاه محمدی، مجتبی آهنی آذری، سعید زره داران، فیروز صمدی، محمد رضا نصیری، رحمت سمیعی و علیرضا خان احمدی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج)-شهریویر 1389
 16. "مطالعه چند شکلی در ژن FecXB مرتبط با دوقلوزایی به روش PCR-RFLP.".  علیرضا خان احمدی، رسول خاتمی نژاد، شهاب الدین قره ویسی و محسن خدادادی سرخی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج)-شهریویر 1389
 17. بررسی پلی مورقیسم ژن میوستاتین (GDF8 ) در گوسفند زل با استفاده از روش PCR-RFLP .النا دهنوی، مجتبی آهنی آذری، سعید حسنی، محمدرضا نصیری، مختار مهاجر و علیرضا خان احمدی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج)-شهریویر 1389
 18. مطالعه چند شکلی ژن GDF9در بز آلپاین به روش  PCR-RFLP.رسول خاتمی، علیرضا خان احمدی، عبدالباسط پرتوی ومحسن خدادادی سرخی.اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 1390
 19. بررسی اثرات غیر ژنتیکی بر صفات رشد در گوسفند کردی شیروان. هفتمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیت شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان 1391 سکینه نقویا، سعید حسنی ،مجتبی آهنی آذری ،علیرضا خان احمدی ،داود علی ساقی.
 20. برآورد وراثت پذیری و بررسی عوامل محیطی مؤثر بر صفات رشد اولیه در گوسفند نژاد کردی شیروان. دانشگاه شهید باهنر کرمان 1391. هفتمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. سکینه نقویا، سعید حسنی ،مجتبی آهنی آذری ،علیرضا خان احمدی ،داود علی ساقی.
 21. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات رشد در گوسفند کردی با استفاده از آنالیزهای چند متغیره. 1391 زهرا داوری ورانلو، سعید حسنی، مجتبی آهنی آذری، فیروز صمدی، سونیا زکی زاده و علیرضا خان احمدی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان.
 22. بررسی چند شکلی ژن GDF9در بز سانن به روش  PCR-RFLP. علیرضا خان احمدی،رسول خاتمی، محسن خدادادی سرخی و عبدالباسط پرتوی. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران 21 تا 23 شهریور ماه 1390 تهران پژوهشگاه نیرو
 23. کاربرد نشانگرهای ریزماهواره در آنالیز تنوع ژنتیکی بلدرچین سویه سفید انگلیسی. نوربی بی مامی زاده- مجتبی آهنی آذری، سعید زرهداران، علیرضا خان احمدی.هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران 21 تا 23 شهریور ماه 1390 تهران پژوهشگاه نیرو
 24. "براورد همخونی در گوسفندان کردی شیروان و تاثیر آن بر اوزان بدن- سکینه نقویان،سعید حسنی،مجتبی آهنی آذری، علیرضا خان احمدی و داود علی ساقی. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان 19 الی 21 شهریور 1390
 25. "بررسی چند شکلی ژن گیرنده 3β آدرینرژیک در گوسفند نژاد زل استان گلستان- جواد خسروی،مجتبی آهنی آذری، سعید زره داران، علیرضا خان احمدی، نصرت ا... طاهر پور و مختار مهاجر.اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان 19 الی 21 شهریور 1390
 26. برآورد ضریب همخونی در گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی شیروان-سعید حسنی،مجتبی آهنی آذری،علیرضا خان احمدی و داودعلی ساقی. دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور 14 الی 17 اسفند ماه 1389 تهران
 27. مطالعه چند شکلی اگزون 1 ژن GDF9به روش  PCR-RFLPدر گوسفند نژاد زل. لیلا شاه محمدی، مجتبی آهنی آذری، سعید زره داران،فیروز صمدی، محمد رضا نصیری، رحمت سمیعی و علیرضا خان احمدی. دومین مکنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور 14 الی 17 اسفند ماه 1389 تهران
 28. بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین(CAST) در گوسفند نژاد زل با استفاده از روش  PCR-RFLP. النا دهنوی،مجتبی آهنی آذری،سعید حسنی،محمد رضا نصیری، مختار مهاجر و علیرضا خان احمدی.دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور 14 الی 17 اسفند ماه 1389 تهران
 29. مطالعه چند شکلی تعدادی از مارکرهای میکرو ساتالایت در گوسفند نژاد دالاق. علیرضا خان احمدی، قدرت الله رحیمی، سید حسن حافظیان، رسول خاتمی نژاد، نوربی بی مامی زاده و سید ماکان موسوی . همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق دانشگاه گنبد کاووس 18 آبان 1391
 30. مطالعه مولکولی و تعیین چند شکلی برخی نشانگرهای ریزماهواره در گوسفندان کردی شیروان. سکینه نقویان، سعید حسنی، داودعلی ساقی علیرضا خان احمدی و نوربی بی مامیزاده.کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران. 3 و 4 اسفند 90
 31. فیزیولوژی ژنهای عمده موثر بر دو قلو زایی در گوسفند. رسول خاتمی نژاد، علیرضا خان احمدی،فرید مسلمی پور و نوربی بی مامی زاده. همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق دانشگاه گنبد کاووس 18 آبان 1391
 32. تنوع ژنتیکی بلدرچین سفید انگلیسی با نشانگرهای ریزماهواره. نوربی بی مامی زاده- مجتبی آهنی آذری، سعید زرهداران، علیرضا خان احمدی و سکینه نقویان.اولین سمینار ملی بلدرچین کشور-مجتمع آموزش عالی ملاصدرا یزد اسفند 1390
 33. کابرد نشانگر های ریزماهواره ای در آنالیز تنوع ژنتیکی بلدرچین سویه سفید انگلیسی .. نوربی بی مامی زاده- مجتبی آهنی آذری، سعید زرهداران، علیرضا خان احمدی. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه آبان 1390.
 34. چند شکلی نشانگرهای ریزماهواره ای BM6438 , BM6444 در گوسفند کردی شیروان. سكينه نقويان ،*سعيد حسني ، مجتبي آهني آذري ،عليرضا خان احمدي ،داود علي ساقي ،نور بي بي مامي زاده ،محمد حسن عادلي خواه سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی مشهد 1391.
 35. بررسي چندشكلي نشانگر ريزماهوارهاي BM6444زير واحد آلفا اينهيبين روي بازوي Qكروموزوم شماره 2گوسفند نژاد كردي شيروان. سكينه نقويان ،*سعيد حسني ، مجتبي آهني آذري ،عليرضا خان احمدي ،داود علي ساقي ،نور بي بي مامي زاده ،محمد حسن عادلي خواه.سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکاه فردوسی مشهد.1391.
 36. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات پیش از شیر گیری در گوسفند کردی شیروان.  سکینه نقویان، سعید حسنی،مجتبی آهنی آذری ،علیرضا خان احمدیف داود علی ساقی و نوربی بی مانی زاده. همایش ملی دام و طیور شمال کشور-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 12 اردیبهشت 92.
 37. برازش منحنی پروتئین شیر در اولین زایش گوسفند کردی شیروان با استفاده از گامای ناقص. ساناز عباسی امین ابادی، سعید حسنی، سعید زره داران،علیرضا خان احمدی ،رضا اشکانی فر. همایش ملی دام و طیور شمال کشور-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 12 اردیبهشت 92.
 38. آنالیز ژنتیکی و براورد روند ژنتیکی فنوتیپی و محیطی وزن پشم تولیدی در اولین پشم چینی گوسفندان کردی شیروان. سکینه نقویان، سعید حسنی،مجتبی آهنی آذری ،علیرضا خان احمدی، داود علی ساقی و نوربی بی مانی زاده. همایش ملی دام و طیور شمال کشور-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 12 اردیبهشت 92.
 39. برآورد روند ژنتیکی برخی برخی صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان 1391. پنجمین کنگره علوم دامی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان. سکینه نقویان، سعید حسنی،مجتبی آهنی آذری ،علیرضا خان احمدی، داود علی ساقی و نوربی بی مانی زاده و محمد حسن عادلی خواه.
 40. مقایسه ارزش اصلاحی وزن از شیر گیری بره های نر و ماده ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی شیروان. 1391. پنجمین کنگره علوم دامی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان. سکینه نقویان، سعید حسنی،مجتبی آهنی آذری ،علیرضا خان احمدی، داود علی ساقی و نوربی بی مانی زاده و محمد حسن عادلی خواه.
 41. کاربرد نشانگرهاي ریزماهوارهاي در ارزیابی تنوع ژنتیکی گوسفندان نژاد کردي شیروان. سکینه نقویان ، سعید حسنی ،مجتبی آهنی آذري ،علیرضا خان احمدي ،داود علی ساقی ،نور بیبی مامیزاده ،محمد حسن عادلی خواه. هفتمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14 شهریور.  
 42. بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر درصد پوتئین شیر گوسفند کردی شیروان. ساناز عباسی امین ابادی، سعید حسنی، سعید زره داران،علیرضا خان احمدی ،رضا اشکانی فر. همایش ملی دام و طیور شمال کشور-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 12 اردیبهشت 92.
 43. پروژه ژنوم شتر: چشم اندازها و کابردها. 1393 همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران . بلال صادقی، علیرضا خان احمدی و سید حسن حافظیان.
 44. کاربرد نشانگرهای ISSRدر آنالیز تنوع ژنتیکی جمعیت بز خلخالی. 1392
  ابراهیم رجبی، مجتبی آهنی آذری، سعید حسنی و علیرضا خان احمدی . دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور دانشگاه شهید باهنر کرمان.  
 45. کاربرد نشانگرهاي ریزماهواره اي در آنالیز تنوع ژنتیکی جمعیت بز خلخال. ابراهیم رجبی، سعید حسنی، مجتبی آهنی آذري ،علیرضا خان احمدي. دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور- دانشگاه کرمان. شهریور1392
 46. بررسی تنوع ژنتیکی در اسب ترکمن منطقه گنبد کاووس با استفاده از 4جایگاه ریز ماهواره 1392. علیرضا خان احمدی، قدرت الله رحیمی، رسول خاتمی نژاد، نور بی بی مامی زاده و زینب خان احمدی. دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 47. مطالعه چند شکلی تعدادی از مارکرهای میکرو ساتالایت در اسب کرد. علیرضا خان احمدی، سید حسن حافظیان، رسول خاتمی نژاد، نور بی بی مامی زاده و زینب خان احمدی. دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 48. برآورد ضریب همخونی و اثر آن بر وزن پشم گوسفندان کردي شیروان. 1393 سکینه نقویان ،سعید حسنی ،مجتبی آهنی آذري ،علیرضا خان احمدي ،داود علی ساقی ،نوربی بی مامی زاده . همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 49. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و ترکیبات شیرشتر استان گلستان
  رقیه طعنه گنبدی ،مجتبی آهنی آذری ،سعید زره داران ،علیرضا خان احمدی،
  عبدالحکیم توغدری. اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست. تهران 1393.
 50. تعیین پلی مًرفیسم ژن کاپاکازئین( (κ-CSNدر جمعیت شترَای استان گلستان
  با استفاده  از تکنیک PCR-RFLP . 1393 رقیه طعنه گنبدی ،مجتبی آهنی آذری ،سعید زره داران ،علیرضا خان احمدی،عبدالحکیم توغدری . دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. دانشگاه شهید مفتح همدان.
 51. بررسی تنوع مورفولوژیکی توده های گردو(juglans regia L) شهرستان آزادشهر. 1393. فاطمه شاملو، مهدی رضایی، عباس بیابانی و علیرضا خان احمدی. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. دانشگاه شهید مفتح همدان.
 52. بررسی چند شکلی ژن کاندید SCD1در گاومیش مازندران به روش PCR-SSCP. علی اکبر معظمی فر* ،مجتبی آهنی آذری ،سعید حسنی ،علیرضا خان احمدی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور-گرگان 1394.
 53. بررسی چند شکلی ژن کاندید OLR1در گاومیش مازندران به دو روش RFLP و SSCP. علی اکبر معظمی فر* ،مجتبی آهنی آذری ،سعید حسنی ،علیرضا خان احمدی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور-گرگان 1394.
 54. بررسی چند شکلی جایگاههای ژنی PPARGC1Aدر گاومیش های استان مازندران.
  علیرضا ذبیح اله زاده سماکوش ،مجتبی آهنی آذری ،سعید حسنی ،علیرضا خان احمدی ،مجید الداغی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور-گرگان 1394.
 55. بررسی چند شکلی جایگاه ژنی ABCG2در گاومیش های استان مازندران با استفاده از روش PCR-SSCP. مصطفی حیدری زاد ،مجتبی آهنی آذری ،سعید حسنی ،علیرضا خان احمدی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور-گرگان 1394
 56. بررسی چند شکلی جایگاه های ژنی OPNدر گاومیش های استان مازندران
  علیرضا ذبیح اله زاده سماکوش ،مجتبی آهنی آذری ،سعید حسنی ،علیرضا خان احمدی ،مجید الداغی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور-گرگان 1394
 57. مطالعه ارتباط ژن PRODHبا بروز بیماری اسکیزوفرنی. عبدالرحیم عجم خیجی ،سهراب بوذر پور ،علیرضا خان احمدی. دومین همایش پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران 1394.
 58. مطالعه عوامل تاثیر گذار در بروز بیماری اسکیزوفرنی. عبدالرحیم عجم خیجی ،سهراب بوذر پور ،علیرضا خان احمدی. دومین همایش پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران 1394.
 59. بررسی ژن DISC1و شناخت علائم بیماری اسکیزوفرنی. عبدالرحیم عجم خیجی ،سهراب بوذر پور ،علیرضا خان احمدی. دومین همایش پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران 1394.
 60. اهمیت مطالعه و تحقیق توده های گاومیش کشور 1395. زینب خان احمدی ، مجتبی آهنی آذری ، سعید حسنی ، سید رضا هاشمی و علیرضا خان احمدی. همایش ملی پژوهش ها ودستاوردهای کاربردی در صنایع دام وطیور و آبزیان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 61. مطالعه چند شکلی ژن Pit-1در جمعیت گاومیش های استان مازندران. زینب خان احمدی ، مجتبی آهنی آذری ، سعید حسنی ، سید رضا هاشمی و علیرضا خان احمدی. همایش ملی پژوهش ها ودستاوردهای کاربردی در صنایع دام وطیور و آبزیان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 62. بررسی اثرات مادري موثر بر برخی صفات رشد در گوسفند کردي 1391. زهرا داوري ورانلو ، سعید حسنی ، مجتبی آهنی آذري ، فیروز صمدي ، سونیا زکی زاده ، علیرضا خان احمدي. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 63. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات رشد در گوسفند کردي با استفاده از آنالیزهاي چند
  متغیره 1391.  زهرا داوري ورانلو ، سعید حسنی ، مجتبی آهنی آذري ، فیروز صمدي ، سونیا زکی زاده ، علیرضا خان احمدي. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 64. نقش ژنتیک در بروز بیماری اسکیزوفرنی. عبدالرحیم خیجی، سهراب بوذرپور و علیرضا خان احمدی. دومین همایش ملی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلام دامغان. 30 اردیبهشت 1395.
 65. طبقه بندی و درمان دارویی بیماری اسکیزوفرنی. عبدالرحیم خیجی، سهراب بوذرپور و علیرضا خان احمدی. دومین همایش ملی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلام دامغان. 30 اردیبهشت 1395

طرح های پژوهشی

 

طرح ها تحقیقاتی اجرا شده:

1- پایان نامه تحت عنوان "تعیین پلی مورفیسم تعدادی از نشانگرهای RAPD
(Random Amplification Polymorphism ) در مرغان ایستگاه تکثیر و اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران"

2- طرح تحقیقاتی " کاهش کلسترل تخم مرغ با استفاده از یک مکمل محلی در جیره طیور" (رحیمی، ق.، خان احمدی،ع.، قوجق،د.، انصاری،ز.،) مقاله آن نیز در یازدهمین کنگره بین المللی برمن آلمان در سال 2002 ارائه شد.

3- طرح تحقیقاتی " بررسی توانایی تجزیه سلولز توسط چند گونه Aspergillus در شرایط آزمایشگاهی. (م،تاجیک.،ا،اصغرزاده.،ع،خان احمدی)

4- طرح تحقیقاتی " مطالعه چند شكلي ژنهاي بتالاكتوگلوبين و كاپا كازئين در گاو هاي هلشتاين استان گلستان " مجري طرح

5- مطالعه چند شکلی ژن های FecB و BMP15  در گوسفند نژاد دالاق استان گلستان با استفاده از تکنیک PBR(مجری طرح)

6- مطالعه چند شکلی ژن Gdf9 و اگزون 2، ژن BMP15در گوسفند نژاد دالاق استان گلستان با استفاده از تکنیک PBR(مجری طرح)

7- تاثیر استفاده از برنامه اصلاح نژاد پایدار بر صفات تولیدی و ساختار در جوجه های گوشتی (همکار طرح)

8- برنامه اصلاح نژادی برای بهبود متوازن عملکرد و سلامتی در جوجه های گوشتی.(همکار طرح)

تعیین باکتریهای بیماریزا و آزمون آنتی بیوگرام در گاوهای سیستم صنعتی یا سنتی شهر دلند (همکار طرح)

 

طرح هاي پژوهشي مصوب دانشگاه (در دست اقدام)

1- مطالعه تنوع ژنتيكي اسب هاي نژاد تركمن استانهاي خراسان شمالي و گلستان با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره (مجري طرح)

2- مطالعه اثرات متاپروترنول بر عملكرد جوجه هاي گوشتي (همكار طرح)

3- مقايسه درصد آبستني جفت گيري طبيعي و تلقيح مصنوعي داخل سرويكس در ميش هاي نژاد دالاق (همكار طرح)

4- استفاده از کاه کلزا عمل آوری شده و عمل آوری نشده در تغذیه بره های پرواری (همکار طرح)

5- همزمان سازی فحلی با استفاده از GIDR در تلفیق با PMSG در گوسفند نژاد دالاق (همکار طرح)

6- بررسی رفتار و رفاه گاوها در گاوداریهای صنعتی با سیستمهای جایگاهی مرسوم نیمه باز و فری استال (همکار طرح)

7- مقایسه درصد آبستنی در تلقیح مصنوعی داخل حلقه های 1،2 و 3 سرویکس و داخل مهبلی در میش های نژاد دالاق (همکار طرح)

8- مقایسه رژیم خوراک دهی دان کرامبل و پلت برعملکرد جوجه های گوشتی (همکار طرح)

9- مطالعه چند شکلی ژنهای BMP15 و FecB در بز نژاد سانن در منطقه گنبد کاووس با استفاده از تکنیک PBR مجری طرح

پایان نامه و رساله

 1. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سید پویا موسوی تحت عنوان "شناسایی چند شکلی ژنهای لپتین و بتا-دیفنسین در گاو بومی مازندران" نیمسال دوم85-84 دانشگاه مازندران
 2. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو آزیتا وفایی تحت عنوان "آنالیز ژنتیکی جمعیت اردک های پکتین و موسکوی مازندران با استفاده از نشانگر های ریزماهواره" دانشگاه مازندران1384
 3. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو مریم قاسم زاده تحت عنوان " پلی مورفیسم ژن های کاپاکازئین، بتا لاکتوگلوبین و Pit-1 در گاوهای نژاد مونتی بلیارد با استفاده از تکنیک PBRورابطه آن با تولید شیر. دانشگاه مازندران 1384
 4. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو مریم حیدری تحت عنوان" شناسایی چند شکلی ژن های هورمون رشد، بتالاکتوگلوبولین و Pit-1در گاوهای هلشتاین با استفاده از روش PCR-RFLP و ارتباط آن ها با تولید شیر"دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1388
 5. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سمیه پاشایی تحت عنوان"بررسی مقایسه ای تنوع ژنتیکی گاوهای بومی مازندرانی و گاوهای هلشتاین با استفاده از نشانگرهای بین ریز ماهواره ای"دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1388
 6. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو النا دهنوی تحت عنوان"بررسی چند شکلی ژن های کالپاستاتین، کالپاین و میوستاتین مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی گوشت در گوسفند زل به کمک تکنیک های PCR-RFLP و PCR-SSCP"دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 7. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو لیلا شاه محمدی تحت عنوان": شناسایی پلی مورفیسم ژن های GDF9، FecB، BMP15 مؤثر بر رشد اووسیتی در نژاد زل با تکنیک های PCR-RFLP و PCR-SSCP"دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 8. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو حکیمه امامقلی تحت عنوان"تخمين پارامترهاي ژنتيكي صفات اقتصادي و تعيين چندشكلي ژنهاي پرولاكتين Pepck-c در مرغان بومي استان يزد "دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1388
 9. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو جلیل عرب تحت عنوان" مطالعه چند شکلی ژنهای BMP15,FecB در گوسفند نژاد دالاق استان گلستان با استفاده از تکنیک PBR "دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر 1388
 10. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سامره دادشی پرورتحت عنوان" بررسی اثر سطوح مختلف پروپیلن گلیکول بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های نر پرواری زل مارندران" دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر 1389
 11. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سکینه نقویان تحت عنوان"برآورد ضریب همخونی بر اساس اطلاعات شجره ای و نشانگرهای ریز ماهواره ای در گوسفند کردی شیروان و تاثیر آن بر صفات اقتصادی" دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1390
 12. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو نور بی بی مامی زاده تحت عنوان"ارزیابی تنوع ژنتیکی دو جمعیت بلدرچین ژاپنی و سفید انگلیسی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای و نشانگر RAPD ". دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1390
 13. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو جواد خسروی تحت عنوان" مطالعه چند شکلی ژن های ADR B3, Kapa1.1, Kapa1.3 به روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با خصوصیات پشم در گوسفند نژاد زل. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1390
 14. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوکامبیز قوطوری تحت عنوان"تاثیر دمای آب و مکمل کربنات پتاسیم در جیره بر عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیک گاوهای طی تنش گرمایی"دانشگاه گنبد کاووس.
 15. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو فاطمه مفتاحی تحت عنوان "مقایسه ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم مواد مغذی ذرت و پنج رقم سورگوم علوفه ای سیلو شده" دانشگاه گنبد کاووس
 16. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو یحیی صابری تحت عنوان "مطالعه سطوح ذرت نرم موجود در پیشدان کرامبل شده و فرم فیزیکی میاندان و پسدان بر عملکرد جوجه های گوشتی. دانشگاه گنبد کاووس 1391.
 17. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو حبیب الله طاشی تحت عنوان"بررسی سطح تنوع ژنتیکی در زنبورهای عسل استان گلستان با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR و  SSR و ارتباط آنها با میزان مقاومت به کنه واروا" پاییز 91.
 18. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو زینب خان احمدی تحت عنوان"بررسی چند شکلی زنهای کاندیدا Pit-1, Butyrophilin  و TLR4 و ارتباط آنها باتولید و ترکیبات شیر گاومیش مازندران  " شهریور 95.
 19. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوساناز عباسی تحت عنوان "تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی و بررسی چند شکلی ژن الفا اس-1 کازئین با روش PCR-RFLP در گوسفند کردی شیروان". زمستان 1392.
 20. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوابراهیم رجبی تحت عنوان " تعیین تنوع ژنتیکی در بز خلخال با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره ای و بین ریز ماهوارهواره ای(ISSR). 1392.
 21. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو  زهرا داوری ورانلوتحت عنوان "تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات تولیدمثلی و رشد و بررسی ارتباط ژنهای گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با این صفات در گوسفند کردی شیروان با استفاده از تکنیک‌ PCR-RFLP" .1391.
 22. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سعید شمسکی تحت عنوان  "مطالعه چندشکلی ژن‌های GDF9, BMP15 و ALK6 با استفاده از روش‌های PCR-SSCP و PCR-RFLP و تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در گوسفند رومانف" 1391.
 23. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو  زینب رحمانی تحت عنوان" تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد چربی شیر با مدل تابعیت تصادفی و بررسی چندشکلی ژن1 DGAT با روش PCR-RFLP در گوسفند کردی شیروان ".1392.
 24. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو ملیحه صادقی سیمکانی تحت عنوان "اثر حذف مکمل اسیدهای آمینه متیونین، لیزین و ترئونین و افزودن آنزیم چندگانه کمین بر عملکرد جوجه های گوشتی". 1393.
 25. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو فاطمه شاملو تحت عنوان" بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گردو (.L regia Juglans) منطقه شهرستان آزادشهر با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره". 1393
 26. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو گل ارا کر تحت عنوان " بررسی چند شکلی جایگاه‌های ژنی DGAT1 و آلفالاکتالبومین و گرلین در گاومیش‌های استان مازندران و ارتباط آنها با کمیت و کیفیت شیر " 1394.
 27. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو علی اکبر معظمی فر تحت عنوان"بررسی چند شکلی ژن‌های کاندیداOLR1وSCD1و ارتباط آنها با تولید و ترکیبات شیر گاومیش مازندران"

28. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو مصطفی حیدری زاد تحت عنوان"بررسی چندشکلی جایگاه‌‌های ژنی STAT5A و ABCG2 و ارتباط آنها با تولید و ترکیب شیر در گاومیش‌های استان مازندران" 1394.

29- مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو علیرضا ذبیح الله زاده سماکوش تحت عنوان" بررسی چندشکلی جایگاه‌‌های ژنی و و ارتباط آنها با تولید و ترکیب شیر در گاومیش‌های استان مازندران" 1394.

تالیفات

سلول های بنیادی چاپ 1375 انتشارات دانش نگار گرد اوردگان   فرزانه فریور، حسین شاهسوارانی و علیرضا خان احمدی

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

ژنتیک-آمار- آمار پیشرفته- بیومتری-اصلاح نژاد دام و طیور 

دانلودها