×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر اکبر فخیره

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :مرتع و آبخیزداری

بیوگرافی

تحصیلات ابتدایی و راهنمایی در روستای محل زندگی سپری و تحصیلات متوسطه در سال 1368 در دبیرستان طالقانی شهرستان گنبد کاووس آغاز و در سال 1372 به پایان رسید. دوره کارشناسی را در سال 1375 از دانشگاه مازندران و کارشناسی ارشد را در سال 1378 از دانشگاه تهران اخذ نمودم و در سال 1379 برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری به کشور روسیه اعزام شدم و دوره دکتری را در سال 1383 از دانشگاه لوماسوف روسیه اخذ نمودم . 

زمینه های تحقیقاتی

1- وضعیت و گرایش مرتع

2- مناطق خشک و نیمه خشک

3-سنجش از دور

مقالات ژورنال

 1. ميکلايوا، انس ميخايلوونا و فخيره اکبر؛ 2004؛ تخريب مراتع استپی خشک مغولستان مرکزی؛ فصلنامه دانشگاه دولتی مسکو؛ سری 5 جغرافيا؛  شماره 6؛  صفحات 38–43 .
 2. ميکلا يوا، انس ميخايلوونا و فخيره اکبر؛ 2004؛ پراکنش گونه های گياهی مهاجم در مراتع خشک استپی مغولستان‌مرکزی؛ مرکز انجمن جغرافيادانان روسيه در مسکو؛ ژورنال "بيوجغرافيا"؛ شماره 12؛ صفحات 40-47 .
 3. گونين، پيتر دميتريويچ، باژآ، سرگی نيکالايويچ و فخيره اکبر؛ 2004؛ جنبه‌های تاريخی شکل‌گيری مفهوم بيابان‌زای در روسيه؛ مرکز انجمن جغرافيادانان روسيه در مسکو؛ ژورنال "بيوجغرافيا"؛ شماره 12؛ صفحات 21–34.
 4. ميکلايوا، انس ميخايلوونا، گونين، پيتر دميتريويچ، سلمنف، نيکلای نيکلايويچ، باژآ، سرگی نيکالايويچ و فخيره اکبر؛ 2004؛ تخريب پوشش گياهی اکوسيستمهای استپی مغولستان؛ ژورنال اکوسيستمهای خشک؛ مسکو؛  شماره 25-24؛ جلد 10 صفحات 46-35.
 5. فخيره، اکبر؛ 2004؛ تجربه از تهيه نقشه های وضعيت اکوسيستمهای استپی در مقياس بزرگ بر اساس کارهای صحرای و روش سنجش از دور؛ مسائل مهم اکولوژيکی در مطالعات دانشمندان جوان؛ کنفرانس اعضای هيئت علمی و دانشجويان دکتری انستيتو مطالعه مشکالت اکولوژيکی اکادمی علوم روسيه؛ مسکو؛ انتشارات علمی (ک م ک)؛  صفحه 184-189.
 6. فخيره، اکبر؛2004؛ بررسی وضعيت و گرايش اکوسيستمهای مرتعی مناطق استپی خشک مغولستان مرکزی؛ کنکور " تصاوير ماهواره‌ای برای تحقيقات جغرافيایی"؛ چاپ در سايت اينترنتی آموزشی مرکز جهان شفاف ( پرازراچنی مير): http://www.scanex.ru.
 7. قنبري، احمد، حيدري، محسن، فخيره، اكبر و ساراني، شيراحمد، 1385، بررسي تحمل شوري 4 گونه Atriplex در شرايط اكولوژيكي زاهدان. تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران. 14: 241- 250.
 8. قاسمعلی دیانتی تیلکی. مجید زابلی. اکبر فخیره. بهزاد بهتری. علیرضا شهریاری. احمد قنبری، اثرات تنش شوری بر جوانه زنی دو گونه Agropyon  cristatum و Agropyron desertorum  مجله علمی پژوهشی – انجمن  مرتعداری ایران – سال دوم ، شماره سوم ، پاییز 1387
 9. مریم کریمی نظر 1388. اکبر فخیره. سادات فیض نیا. علیرضا راشکی. سیدجواد میری سلیمان، ارزیابی برخی روشهای زمین آمار در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی در دشت سیستان، مقاله علمی پژوهشی، نشریه مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران شماره 3 جلد 62 سال 1388
 10. علیرضا شهریاری. سید محمود حسینی. محمدرضا اختصاصی. اکبر فخیره، ارزیابی تخریب سرزمین در منطقه سیستان با تأکید برفرسایش بادی ، مجله علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه شماره 20 زمستان 88 .
 11. مجید زابلی. اکبر فخیره. احمد قنبری. حمیدرضا مرادی. علیرضا راشکی، تعیین رویشگاه بالقوه تاغ در منطقه سیستان با استفاده از GIS فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 17 شماره 2 تابستان 1389
 12.  زینب نوری کیا 1388. سید اکبر جوادی. اکبر فخیره. علی طویلی. محمدعلی زارع چاهوکی. حمیدرضا عباسی، مقایسه اثر های سه گونه مرتعی و حاصلخیری خاک در منطقه شازند اراک، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان جلد 16 شماره 4 زمستان 1388
 13. اکبر فخیره. علیرضا شهریاری. شهرام منصوری. سهیلا نوری و احمد پهلوانروی، بررسی آت اکولوژی Desmostachiya bipinna مجله علمی پژوهشی مرتع سال چهارم شماره اول بهار 1389.
 14.  حسین قاسمی. علیرضا شهریاری. اکبر فخیره. محمد جعفری. غلامرضا هادربادی، تأثیرالگوی کاشت و تراکم بادشکن زنده بر سرعت باد در دشت حسین آباد سربیشه، نشریه، نشریه پژوهش های آبخیزداری شماره 89 زمستان 1389.
 15.  فرهاد ذوالفقاری کرباسک. احمد پهلوانروی. اکبر فخیره. میترا جباری، بررسی رابطه عوامل محیطی با پراکنش پوشش گیاهی در حوزه آبخیزآق تقه، نشریه تحقیقات مرتع و بیابان، پائیز89 شماره 3 جلد 17 سال 1389 .
 16. مسعود ريگی و اکبر فخيره. مطالعه اثر شدت های مختلف چرا بر شاخص های غنا و تنوع پوشش گیاهی به منظور حفاطت زیست بوم های مرتعی تفتان. نشريه "حفاظت زيست بوم گياهان" دوره اول، شماره سوم، پاييز1392 .
 17. وحید راهداری. سعیده ملکی نجف آبادی. خسرو افسری. الهام آبتین. حلیمه پیری. اکبر فخیره، پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی پناهگاه حیات وحش هامون طی سالهای 1365 الی 1388با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سامانه های اطلاعات جغرافیایی، مجله علمی پژوهشی انجمن سنجش از دور،  سال   1390 .
 18. اکبر فخیره. احمد پهلوانروی. محمود نجفی زیلایی. محسن مرادزاده سهیلا نوری، کاربرد داده های رقومی در تهیه نقشه تغییرات پوشش گیاهی ناحیه بیابانی غرب رودخانه کرخه، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران چای در شماره 3-19 پاییز 91.
 19. حسین قاسمی. علیرضا شهریاری. اکبر فخیره. محمد جعفری. غلامرضا هادربادی تأثیر آرایش و تراکم بادشکن زنده بر سرعت باد در دشت حسین آباد سربیشه، نشریه پژوهش های آبخیزداری 89 ، زمستان 89 .
 20. غلامرضا راهداری، اکبر فخیره، علیرضا شهریاری، حسن خسروی، محمدرضا راهداری. مدل سازی ارزیابی تخریب زمین و ارائه سیستم هشدار اولیه بیابان زایی. نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان شماره 5. زمستان 1393.
 21. فرهاد ذوالفقاری، علیرضا شهریاری. اکبر فخیره. علیرضا راشکی. سهیلا نوری. حسن خسروی، ارزیابی شدت بیابان زایی دشت سیستان با استفاده از مدل IMDPA. نشریه پژوهش های آبخیز داری، شماره 91 تابستان . 1390
 22. سمیرا سادات فاطمی. علیرضا شهریاری. اکبر فخیره. مرتضی خداقلی. محمد طاهری، بررسی مهمترین عوامل اقلیمی در تعیین رویشگاههای گونه قیچ صحرایی در استان اصفهان، نشریه پژوهش های آبخیزداری، زمستان 1392.
 23. سمیرا سادات فاطمی آذرخونی، علیرضا شهریاری، اکبر فخیره و مرتضی خداقلی1391، سال ششم،  بررسی زیست اقلیم گیاهی گونۀ  Zygohyllum atriplicoides در استان اصفهان. نشریه مرتع، شماره سوم پاییز 1391.
 24. محسن حسین خانی ، اکبر فخیره، علیرضا شهریاری ، احمد پهلوان روی و سهیلا نوری. 1393. بررسی میزان تاثیر معیارهای خاک ومدیریت اراضی در بیابانزایی منطقه جزینک سیستان. نشریه مرتع و آبخیزداری . دانشگاه تهران.
 25. غلامرضا راهداری، حسن خسروی، اکبر فخیره، علیرضا شهریاری و محمدرضا راهداری. پایش روند بیابان زایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی معیارهای آب و اقلیم (بیابان های ساحلی جنوب شرق ایران) . نشریه  مدیریت بیابان شماره 4. 1393.
 26. مریم صارمی ،عین الله روحی مقدم، اکبر فخیره.  تاثیر مدیریت مرتع در میزان ترسیب کربن گونه گون کوهی (Astragalus peristerus) در مراتع فشم استان تهران.  مجله محیط شناسی. 1394.
 27. حسین پیری صحراگرد، مرتضی ملا زاده، علی طویلی  و اکبر فخیره.  تاثیر هورمون پرایمینگ، ویتامین پرامینگ و ماتریک پرایمینگ بر ترمیم پذیری بذرهای زوال یافته Atripelex lentiformis. مجله  پژوهش و سازندگی. 1393.
 28. محمد اسماعیل حلمی سیاسی فریمانی، نصرالله بصیرانی، عین اله روحی مقدم، حمید رضا عسکری، اکبر فخیره.    تاثیر سیستم های خاک ورزی بر ترسیب کربن در دشت آقلا استان گلستان. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار. 1393.
 29. ناصر راشکی، اکبر فخیره، نصرالله بصیرانی، علی رضا شهریاری، احمد پهلوان روی. منشایابی رسوبات بادی و تعیین حساسیت رخسارهای ژئومرفولوژیکی حساس به فرسایش بادی در منطقه کنارک. نشریه سبزینه. 90 .
 30. اکبر فخیره، مسعود سمیعی، بهمن عالیشوندی.  پهنه بندی خشکسالی ها و ترسالی های شدید حوزه آبخیز دریاچه نمک با استفاده از شاخص SPI . نشریه جنگل و مرتع. 1390.
 31. فرهاد ذوالفقاري*، علیرضا شهریاري، اکبر فخیره. ارزیابی تأثیر پوشش گیاهی بر روند تخریب سرزمین بر اساس مدل و به کمک IMDPA مطالعۀ موردي: دشت سیستان. نشریه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي، سال چهارم شماره 1 بهار 1392.

 

 

32- Rasool khatibi,Mohammadreza Dahmardeh Ghaleno, Akbar Fakhireh. Effect of alcoholics extract on rat livers and antibacterial screening of Citrullus colocynthis.، Journal of Horticulture and Forestry،  2011 شماره 3(31).

33- Hamed shafie; Iraj Amiri Shahriari;Akbar Fakhire; Soheila Noori; and, Seyed  Mahmood hoseini, RS-BASED ASSESMENT OF VEGETATION COVER CHANGES IN SISTAN PLAIN,2011, Afeican journal of science volume 1 Number 1 Februry 2011 pp. 159-167

33- L.Fozooni, A. Fakhireh, M.R. Ekhtesasi, Y.Kazemi, H. Mohammdi, H. Shfey- Assessment of desertification using MEDALUS model, with emphasis on wind and water indices: case study sistan provience,Iran، Elixir pollution، شماره 46 سال 2012

34- Akbar Fakhire; Majid Ajorlo;Alireza Shahriari; Shahram Mnsouri; Soheiyla Nouri; Ahmad Pahlavanravi; The autecological Characteristics of Desmostachya bibinata in hyper-arid region, TUBITAK,36(2012).

35- Fakhire akbar, M. Najafi Zilaie. Comparison of different kriging methods to estimate the tree density. A case study: west of  kar kheh in south west of Iran. Pro environment 7(2014) 204-212.

36- Masood Rigi and Akbar Fakhireh. A study on various grazing intensities on plant species richness and diversity indices: case study on taftanranglands in sistan and baluchestan , Iran. J.appl. environ.biol.sci, 2014,.

37- Rigi M. Fakhireh A. noori S. specifying optimal vegetation indics for plant production evaluation of  Taftan ranglands using spectrak reflection of satellite imagery. International journal of plant, animal and environmental sciences. Volume 4,  issue 3 July – sept 2014.

38-  Seyyed Ali Mousavi, AliReza Shahriari, Akbar fakhire, Abolfazl Ranjbar Fordoii, Vahid Rahdari. Assessment of changes trend of land cover with use of remote sensing data in Hamoon wetland. J. Bio. & Env. Sci.2014.

39- Mohsen Farahi, Ahmad Pahlavanravi and Akbar Fakhireh. Wind erosion rate estimation in Tasuki-Rigchah region using IRIFR Model (Southeastern Sistan). EJEBAU.2013.

40- FAKHIRE Akbar, Mahmood NAJAFI ZILAIE . Comparison of Different Kriging Methods to Estimate the Tree Density. A Case Study: West of Karkheh in Southwest of Iran. ProEnvironment 7 (2014) 204 – 212.

مقالات کنفرانس

 1. فخيره، اکبر، گونين، پيتر دميتريويچ و ميکلا يوا، انس ميخايلوونا؛ 2004؛ گرايش تغييرات وضعيت مراتع گراسلند مغولستان مرکزی؛ مجموعه مقالات چهارمين کنفرانس بين المللی  کشاورزی و منابع طبيعی ايران و روسيه؛ 8-10 سپتامبر 2004؛ شهرکرد- ايران؛ صفحه 757-762 .
 2. فخيره، اکبر؛2002؛ تعيين مناسبترين زمان جمع آوری بذور گونه های گياهی Bromus tomentellus Dactylis glomerata  و Stipa barbataدر سه منطقه از استان تهران؛ مجموعه مقالات سومين کنفرانس بين المللی  کشاورزی و منابع طبيعی ايران و روسيه؛ 18-20 سپتامبر 2002؛ مسکو( روسيه)  جلد دوم؛ صفحات 673–666.
 3. ميکلا يوا، انس ميخايلوونا، گونين، پيتر دميتريويچ، باژآ، سرگی نيکالايويچ، سلمنف، نيکلای نيکلايويچ، باياسگالان، دوروفيوک، ناديژدا ايوانونا و فخيره اکبر؛2002؛ ديناميک وضعيت مراتع استپی-بيابانی مغولستان تحت رژيمهای قرق و چرای دام؛ مجموعه مقالات سومين کنفرانس بين‌‍‌المللی  کشاورزی و منابع طبيعی ايران و روسيه؛ 18-20 سپتامبر 2002؛ مسکو، روسيه  جلد دوم؛ صفحات 852–846.
 4. گونين، پيتر دميتريويچ، سلمنف، نيکلای نيکلايويچ، باژآ، سرگی نيکالايويچ، دروبوشو، يولی ايوانوويچ و فخيره، اکبر؛2004؛  فرايندهای کنونی تغييرات توالی در اکوسِستمهای جنگلی منطقه اکوتون بين جنگل و مناطق استپی مغولستان؛ مجموعه مقالات سمپوزيم بين المللی اوبسو-نورسکی " دشت اوبسو-نورسکی نمونه ای از فرايندها و تغييرات جاری در آسيای مرکزی"؛ کيزيل (روسيه)؛ 2004؛ صفحات 82–79.
 5. فخيره، اکبر؛ 2004؛ استقرار طبيعی پوشش گياهی در زمين های باير مغولستان مرکزی؛ مجموعه مقالات يازدهمين کنفرانس بين المللی دانشجويان، دانشجويان دکتری و دانشمندان جوان " لمنوسف – 2004 "؛ بخش جغرافيا؛ مسکو؛ 2004؛ صفحه 135. 
 6. ميکلا يوا، انس ميخايلوونا و فخيره، اکبر؛ 2004؛ وضعيت فعلی و مسائل حفاظت از جوامع گياهی نادر در حوزه آبخيز رودخانه "تولا"؛ مجموعه مقالات کنفرانس بين المللی " مسائل و مشکلات حفاظت تنوع پوشش گياهی آسيای مرکزی؛ 10-7 سپتامبر 2004؛ اولان-اوده (روسيه)؛ جلد دوم؛ صفحات 38-39.
 7. فخيره، اکبر؛2004؛ ديناميک گونه های غالب جوامع گياهی تحت تاثير چرای دام در مناطق استپی خشک مغولستان مرکزی؛ مجموعه مقالات هشتمين کنفرانس گياهشناسان جوان در سنت-پتربورگ؛ 21–17 می 2004. صفحه191.
 8. فخيره؛ اکبر؛2004؛ ويژگيهای فلورستيک و تنوع جوامع گياهی منطق استپی خشک مغولستان مرکزی؛ مجموعه مقالات کنفرانس گياهشناسان جوان (کنايف–اوکراين 10–7 سپتامبر 2004).صفحات 134–132. ( مسائل و مشکلات مطالعات گياهشناسی و اکولوژی. شماره 9
 9. باژآ، سرگی نيکالايويچ، گونين، پيتر دميتريويچ، دروبوشو، يولی ايوانوويچ و فخيره اکبر؛ 2004؛ خصوصيات و ويژگيهای تغييرات پوشش گياهی در مراتع استپی و چمنزار مغولستان؛ مجموعه مقالات چهارمين کنفرانس بين المللی  کشاورزی و منابع طبيعی ايران و روسيه؛ 8-10 سپتامبر 2004؛ شهرکرد- ايران؛ صفحات 215–214.
 10. فخيره، اکبر، گونين، پيتر دميتريويچ و ميکلا يوا، انس ميخايلوونا؛ 2004؛ تغييرات گونه های گياهی تحت تاثير چرای دام درمراتع چمنزار مغولستان مرکزی؛ دوازدهمين کنفرانس محققان ايرانی در اروپا؛ 4–3 جولای 2004؛ منچستر- انگلستان؛ خلاصه مقاله در صفحه 9 سايت http://www.uisaeurope.com/IRCE%202004/ABSTRACT%20BOOK.pdf
 11. فخيره، اکبر؛2002؛ تعيين مناسبترين زمان جمع آوری بذور گونه های گياهیFestuca ovina Agropyron  tauri   و Secale montanum در سه منطقه از استان تهران؛ نهمين سمينار دانشجويان ايرانی در اروپا؛ 30–29 ژوئن 2002، بيرمنگام انگليس؛ صفحه 3.
 12. فخیره اکبر و نوری غلام رضا 1384 اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی به منظور افزایش تولید علوفه و دستیابی به توسعه پایدار در منطقه سیستان  کنفرانس دانشگاه، بسیج و نگرش علمی به چالشها و چشم انداز های منطقه زابل، ایران.
 13. فخيره، اکبر؛ قنبری احمد و نوری سهیلا بررسی و مطالعه پوشش گیاهی منطقه سیستان ایران کنفرانس بین المللی بررسی مشکلات گیاهشناسی اکولوژی و بیو تکنولوژی 27-30 سپتامبر کیف اکراین
 14. نوری سهیلا ؛ فخیره اکبر؛ نوری غلامرضا مطالعه جوانه زنی بذر گونه های Aeluropus lagopoides ,  A.littoralis در محیطهای شور کنفرانس بین المللی بررسی مشکلات گیاهشناسی اکولوژی و بیو تکنولوژی 27-30 سپتامبر کیف اکراین
 15. خطیبی رسول ؛ فخیره اکبر ؛ نوری غلامرضا ؛ ارزیابی روابط بین فاکتورهای ادافیکی و گونه های قالب مرتعی در مراتع تفتان  کنفرانس بین المللی بررسی مشکلات گیاهشناسی اکولوژی و بیو تکنولوژی 27-30 سپتامبر کیف اکراین.
 16. مجید زابلی. قاسمعلی دیانتی تیلکی. اکبر فخیره. جواد زابلی، بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی  Agropyon  cristatum از دو منطقه رویش؛ اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی ، دانشگاه پیام نور – مرکز تالش 25-23 مرداد 87
 17. مجید زابلی. اکبر فخیره. حمیدرضا مرادی. جواد زابلی، تعیین رویشگاه بالقوه هر گونه زرد تاغ و سیاه تاغ در منطقه سیستان با استفاده از GIS دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران – خرداد 87
 18. مجید زابلی. اکبر فخیره. حمیدرضا مرادی. مریم ملاشاهی، تاثیر شرایط رویشگاهی بر واکنش دو گونه زرد تاغ و سیاه تاغ در منطقه سیستان با استفاده از GIS – اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گیاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، 26-25 اردیبهشت ماه 87
 19. محمدرضا مرادی. اکبر فخیره،ژیلا یاری، تعیین رویشگاه بالقوه اسکبینل کرمانی و سلمکی دانه عدسی در سیستان با GIS ، همایش منطقه ای کشاورزی محور رشد و توسعه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت – خرداد 87
 20. لیلا فزونی. اکبر فخیره. محمدرضا اختصاصی. عادل سپهر. حمید محمدی. یونس کاظمی، بررسی نقش ساختار زمین شناسی در بیابان زایی دشت سیستان – کنفرانس زمین شناسی مهندسی محیط زیست ایران – تهران خرداد 86
 21. لیلا فزونی. اکبر فخیره. محمدرضا اختصاصی. حمید محمدی. یونس کاظمی. نرگس گنجعلی، تهیه نقشه فعلی بیابان زایی دشت سیستان با استفاده از RS و GIS. اولین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست – اسفند ماه 86ا
 22. مجیدزابلی. اکبر فخیره. حمیدرضا مرادی. علیرضا شهریاری. ناصر شهرکی، بررسی مفاهیم،راهکارها و چالشها در مدیریت مشارکتی آبخیزها،اولین کنفرانس بین المللی بحران آب 22-20 اسفند ماه 87
 23. مجید زابلی. اکبر فخیره. حمیدرضا مرادی. احمد قنبری، کاربرد GIS در امکان سنجی رویشگاه بالقوه گونه های تاغ در منطقه سیستان، سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، 1388
 24. اکبر فخیره، نگرشی اجمالی بر اصلاح الگوی بهره برداری از منابع طبیعی و مصرف انرژی، اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی، 1388 دانشگاه زابل
 25. علیرضا شهریاری. اکبر فخیره. سید محمود حسینی. احمد احمدیان، ارزیابی تغییرات اکولوژیکی سیستان تحت تأثیر کاهش بارندگی و خشکسالی، اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی، 1388 دانشگاه زابل
 26. سید محمود حسینی. علیرضا شهریاری. محمدرضا اختصاصی. اکبر فخیره، استفاده از تکنیک GIS در طبقه بندی شدت بیابان زایی منطقه سیستان، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیز داری ایران، 1388 دانشگاه تهران
 27. مریم کریمی نظر. ابوالفضل مساعدی . اکبر فخیره، بررسی فاکتور های اقلیمی مؤثر بر وقوع خشکسالی (مطالعه موردی زابل) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیز داری ایران، 1388 دانشگاه تهران
 28. رسول خطیبی. اکبر فخیره. علیرضا شهریاری، انتخاب روش مناسب جهت ارزیابی وضعیت مراتع تفتان برای دستیابی به مدیریتی پایدار جهت کاهش خسارات ناشی از چرای مفرط دام در منطقه ، دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست اسفند 87 دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
 29. سید محمد حسینی. علیرضا شهریاری. محمدرضا اختصاصی. اکبر فخیره، ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با تأکید بر فرسایش بادی در منطقه سیستان، دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست اسفند 87 دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
 30. سید محمود حسینی. علیرضا شهریاری. محمدرضا اختصاصی. اکبر فخیره، بررسی عوامل مؤثر تشدید فرآیند بیابان زایی اراضی در منطقه سیستان، دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست اسفند 87 دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
 31. رسول خطیبی. اکبرفخیره. علیرضا شهریاری، استراتژی مدیریت بهینه با نگرش اکولوژی در مراتع ییلاقی کوهستانی تفتان جهت حفاظت از آب و خاک منطقه دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست اسفند 87 دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
 32.  شهرام منصوری. اکبر فخیره. علیرضا شهریاری. سهیلا نوری. احمد پهلوانروی، بررسی ارزش غذایی گونه مرتعی Desmostachiya bipinnata در منطقه سیستان، چهارمین همایش ملی و مرتعداری 88
 33. سمیرا سادات فاطمی آذرخوارانی، اکبر فخیره، محمد میرطاهری، شهناز رفعت پور، کاظم  عابدین زاده
  رفع تضاد بهره برداری از منابع طبیعی و توسعه پایدار اقتصادی – اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ابر کوه، ایران، اردیبهشت 1391

طرح های پژوهشی

بررسی اثرات خشکسالی بر حیات وحش دریاجه هامون و ارایه راهکارهای اجرایی با استفاده ازRS , GIS

پایان نامه و رساله

راهنمایی پایان نامه بیش از تعداد45   نفر دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاههای زابل، تربیت مدرس و گنبد کاووس

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

 1. مرتعداري:                                      دوره كارشناسي
 2. آناليز و ارزيابي مراتع:                           دوره كارشناسي
 3. اصلاح و توسعه مراتع:                        دوره كارشناسي
 4. شناسايي گياهان مرتعي:                      دوره كارشناسي
 5. سنجش از دور:                                دوره كارشناسي
 6. اكوسيستم‌هاي مناطق بياباني:                دوره كارشناسي ارشد
 7. روش تحقيق:                                 دوره كارشناسي ارشد
 8. احياي مناطق خشك و بياباني:              دوره كارشناسي ارشد
 9. جامعه شناسی گیاهی:                       دوره کارشناسی ارشد
 10. تجزیه و تحلیل روشهای اندازه گیری     دوره کارشناسی ارشد
 11. شناخت محیط زیست                         دوره کارشناسی
 12. اکولوژی عمومی                                 دوره کارشناسی
 13. اکولوژی گیاهی                           دوره کارشناسی

دانلودها