×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر فریبا فریور

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :علوم دامی

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: فریبا فریور

تاريخ تولد: 1354

آدرس پست الکترونیکی: fariba_farivar@yahoo.com

:سوابق تحصيلی

(کارشناسي علوم دامي - دانشگاه گيلان (1376

(کارشناسي ارشد تغذيه دام-  دانشگاه رازی کرمانشاه (1380

:عنوان پايان نامه دوره کارشناسی ارشد

serum and milk urea content: their relationship and their effects on pregnancy in dairy cows

(دکتری تغذیه دام- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1387

عنوان تز دکتری: تاثير پودر دانه شنبلیله به عنوان افزودنی خوراکی در جيره، بر خصوصیات تخمیر شکمبه، قابليت هضم، عملکرد پروار، کیفیت گوشت و برخی متابولیت‌های خون گوسفند

 

سوابق شغلی

(مربی گروه علوم دامی مجتمع آموزش عالي گنبد (1382-1387

استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد از سال 1392 تا کنون

زمینه های تحقیقاتی

تغذیه نشخوارکنندگان

رفتارشناسی و رفاه دام

مدیریت دام

مقالات ژورنال

 1. فریور، ف.، کفیل زاده، ف. 1385. رابطه بين آبستني گاوهاي شيرده با اوره خون يا شير، مجله علوم كشاورزي ايران، 37 (2): 352-360.
 2. فریور، ف.، کفیل زاده، ف. 1384. بررسي ارتباط سطوح اوره خون با غلظت استراديول و پروژسترون در گاوهاي شيري، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 12 (ویژه نامه علوم دامی): 99-93
 3. فریور، ف.، خان احمدی، ع. و زارع، ه. 1386. مطالعه رفتار پرت كردن خوراك در گاو با استفاده از نصب كابل در جلوي آخور، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، 14 (5): 177-171.
 4. فریور، ف. و مصطفی لو، ی. 1387. اثر فصل، مکمل اوره و کنسانتره مصرفی بر سطوح اوره خون گاوهای منطقه گنبد کاووس، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي. 15 (3): 124=119.
 5. فریور،ف. تربتی نژاد، ن.م.، جعفری آهنگری، ی.، حسنی، س.، قره باش، آ.م. و مهاجر، م. 1393. تأثیر سطوح مختلف دانه و یا عصاره شنبلیله بر فراسنجه های تخمیر شکمبه به روش تولید گاز در آزمایشگاه. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان، شماره 4 (2): 68-51.
 6. حاجی زاده، ح.؛ فریور، ف.؛ قنبری، ف. و قره باش، آ، 1396، تاثیر جایگاه فری استال بر شیوع لنگش و شمار سلولهای بدنی شیر در گاوداریهای صنعتی استان مازندران، نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان، در نوبت چاپ.
 7. Zerehdaran, S., Hasani, S., Khanahmadi, A. and Farivar, F. 2009. A breeding program. For balanced improvement performance and health in broilers. Pakistan Journal of Biological Sciences, 12 (1): 79-82.
 8.  F. Farivar, N.M. Torbatinejad, Y.JafariAhangari, S. Hasani, A.M. Gharebash and M. Mohajer, 2014.  In vitro Evaluation of Alfalfa Substitution with Fenugreek (Trigonella foenum graegum) Hay in a High Concentrate Ration. Iranian Journal of Applies Animal Science, 4 (2): 291-296.
 9. ّF. Farivar and F. Ghanbari, 2019. Evaluation of the dairy cattle resting behavior and stall usage in free stall housing system, Specialty Journal of Agricultural Sciences.

مقالات کنفرانس

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي بين المللي:

 1. Serum and milk urea content: their relationship and their effects on pregnancy in dairy cows- The 3rd international Iran and Russia conference- September 2002.
 2. Out of season breeding in moghani ewes using CIDR- 57th annual meeting of the European association for animal production.- September 2006.
 3. Decreasing feed tossing behavior in dairy cows by emplacing a cable in front of manger, J. Anim. Sci. 84: suppl. 1: 302-303

 

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي ملی:

 1. فریور، .ف. فریور، ف. 1393. مروری بر خصوصیات فیزیولوژیک و رفتاری شتر برای مقابله با تنش بی آبی همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران. دانشگاه گنبد کاووس.
 2. فریور، .ف. فریور، ف. 1393. ساز و کارهای اختصاصی شتر برای تنظیم دمای بدن در شرایط کمبود آب. همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران. دانشگاه گنبد کاووس.
 3. فریور، ف. حاجی زاده، ح. ابروزن، ع. و صداقت، م. 1393. چالشها و مشکلات پیش روی مرغداریهای ایران. همایش چالشهای قتصادی منطقه شمال ایران. دانشگاه گنبد کاووس

4-  شیرین زاده، ع. فریور، ف. مقصودلو، ش. 1394. اثر سطوح مختلف انرژی و زردچوبه جیره بر عملکرد اقتصادی و شاخص تولیدی جوجه های گوشتی با وزن تقریبی یک کیلوگرم. همایش  پژوهشهای نوین در علوم دامی، دانشگاه بیرجند.

5- شیرین زاده، ع. فریور، ف. مقصودلو، ش. 1394. اثر سطوح مختلف انرژی و زردچوبه جیره بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی با وزن تقریبی یک کیلوگرم. همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی، دانشگاه بیرجند.

6- سعادتمند، ع؛ قره باش، آ؛ فریور، ف و مصطفی لو، ی. 1394. اثر فصل زایمان بر بازده تلقیح مصنوعی گاو هلشتاین در گاوداریهای شیری شرق استان گلستان، همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی، دانشگاه بیرجند.

7- سعادتمند، ع؛ قره باش، آ؛ فریور، ف و مصطفی لو، ی. 1394. اثر فصل زایمان بر بازده تولید مثل گاو هلشتاین در گاوداریهای شیری شرق استان گلستان. همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی، دانشگاه بیرجند.

8- محمدی، ر. راه چمنی، ر. قنبری، ف. و فریور، ف. 1394. اثر روغنهای اسانسی نعناع و پ.نه بر pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه گوسفند نژاد دالاق، همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی، دانشگاه بیرجند.

9- محمدی، ر. راه چمنی، ر. قنبری، ف. و فریور، ف. 1394. تاثیر اسانس گیاهان نعناع و پونه بر عملکرد و تعداد پروتوزوآی شکمبه گوسفندان دالاق. همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی، دانشگاه بیرجند.

10- فریور،ف.قره باش آ.مصطفی لو ی.و سعادتمند، ع. 1394. اثرنوع اسپرم وتکنیسین تلقیح بربازده تلقیح مصنوعی درگاوداریهای شیری شرق استان گلستان. دومین همایش ملی دام وطیور شمال کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

11- فریور، ف.، تربتی نژاد، ن.م.، جعفری آهنگری، ی. حسنی، س. قره باش، آ.م. مهاجر، م. 1394. تاثیر پودر دانه شنبلیله به عنوان افزودنی خوراکی در جیره بر برخی متابولیتهای خون گوسفند. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، گرگان.

12- علایی، آ. قنبری، ، ف. بیات کوهسار، ج و فریور، ف. 1394. تاثیر عمل اوری با اکسید کلسبم، پراکسیدهیدروژن، هیدروکسید سدیم و آب بر ترکیب شیمیایی بقایای نخودفرنگی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

13- علایی، آ. قنبری، ، ف. بیات کوهسار، ج و فریور، ف. 1394. مقایسه ترکیب شیمیایی بقایای عمل اوری نشده و عمل اوری شده با آب، اکسیدکلسیم، پراکسیدهیدروژن و هیدروکسید سدیم. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

14-  فریور، ف. قزلجه، ف و قزلجه ف. 1395. مروری بر ثرات تغذیه ای گیاه دارویی گزنه در دامهای مختلف، اولین همایش ملی گیاهان دارویی. دانشگاه گنبد کاووس.

15- فریور، ف. تربتی نژاد، ن.م. جعفری آهنگری، ی. حسنی س. قره باش، آ. مهاجر م. 1395. اثرات افزودن سطوح مختلف دانه یا عصاره شنبلیله به جیره های پرکنسانتره بر تولید متان در شرایط آزمایشگاه، اولین همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه گنبد کاووس.

16-محمدی، ر. راه چمنی، ر. قنبری، ف. و فریورف. 1395. اثر روغن های اسانسی گیاهان نعناع و پونه بر باکتری های شکمبه گوسفند داالق اولین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای، دانشگاه گنبدکاووس.

17- محمدی، ر. راه چمنی، ر. قنبری، ف. و فریورف. 1395. اثر روغن های اسانسی گیاهان نعناع و پونه بر متابولیت های خونی گوسفند دالاق اولین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای، دانشگاه گنبدکاووس.

18- ایوبی فرم. قره باش آ. بیات کوهسارج. فریور، ف. 1395. تاثیر استفاده از افزودنی های مختلف بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری سیلاژ گیاه کنگر، دالاق اولین همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه گنبدکاووس.

19- ایوبی فرم. قره باش آ. بیات کوهسارج. فریور، 1395. ف.تاثیراستفاده ازافزودنیهای مختلف بر فراسنجه های تولیدگاز سیلاژ گیاه کنگر، دالاق اولین همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه گنبد کاووس.

20- حاجی زاده ح.، فریور  ف.،  قنبري ف. و قره باش آ.م. 1395. بررسی تفاوت اندازه بدنی شکم زایشهاي مختلف گاو هلشتاین ایرانی در دامداريهاي صنعتی فري استال گاو شیري، اولین همایش ملی یافته ها و فن آوري هاي نوین کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.

21- حاجی زاده ح.، فریور  ف.،  قنبري ف. و قره باش آ.م. 1396 بررسی برخی شاخصهای اندازه بدنی شکم زایش های مختلف گاو هلشتاین ایرانی در دامداری های شیری (مطالعه موردی استان مازندران). هفتمین کنگره علوم دامی ایران.

22- حسین زاده، ح.ا.، فریور، ف.، بیات، ج. و قنبری، ف. 1397. تاثیر روشهای مختلف عمل اوری دانه ذرت بر فراسنجه های تولید گاز. هشتمین کنگره علوم دامی ایران.

23- حسین زاده، ح.ا.، فریور، ف.، بیات، ج. و قنبری، ف. 1397. تاثیر روشهای مختلف عمل اوری دانه ذرت بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری، هشتمین کنگره علوم دامی ایران.

طرح های پژوهشی

 1. تعيين عيار اوره خون در گاوهاي منطقه گنبد كاووس
 2. استفاده از كاه كلزاي عمل آوري شده و عمل آوري نشده در تغذيه بره هاي نر دالاق
 3. مطالعه تنوع ژنتيكي اسبهاي نژاد تركمن استانهاي خراسان شمالي و گلستان با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره اي (ميكروساتلايت)
 4. همزمان سازي فحلي با استفاده از CIDR در تلفيق با PMSG در گوسفند نژاد دالاق
 5. بررسی برخی شاخصهای رفاهی گاوهای شیری در سیستم‌های جایگاهی مختلف در استان گلستان

پایان نامه و رساله

 1. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر افزودن پودر سیر و شوید به جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خون جوجه های گوشتی- تیرماه 93
 2. راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد: عوامل موثر بر بازده تلقیح مصنوعی گاو هلشتاین در گاوداریهای شرق استان گلستان، عصمت سعادتمند، تیر ماه 94
 3. راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد: تاثیر افزودن پودر زردچوبه به جیره غذایی با سطوح مختلف انرؤی بر عملکرد جوجه های گوشتی، مهرماه 94
 4. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر روغنهای اسانسی گیاه نعناع و پونه بر تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی فراسنجها های خون گوسفند، مهرماه 94
 5. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تعیین شاخص های عملکرد پرواری و فراسنجه های خونی بره های دو نژاد افشاری و زل با دو سطح احتیاجات غذایی با استفاده از مدل جیره نویسی SNRS مهرماه 1396
 6. راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر افزودن پودر و روغن اسانسی گزنه به جیره با نسبتهای مختلف کنسانتره بر ویژگی های تخمیری و میکروبیولوژی شکمبه در آزمایشگاه- مهرماه 1396
 7. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر افزودنی های مختلف بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تخمیری، قابلیت هضم و تولید گاز سیلاژ گیاه کنگر
 8. مشاوره پایان نامه ارشد: اثرات عمل آوری با برخی ترکیبات شیمیایی بر ارزش تغذیه ای بقایای باقلا و نخودفرنگی

تالیفات

 1. رفتارشناسي و رفاه گاوها- ترجمه-  انتشارات دانشگاه رازي
 2. استفاده از فري استال در پرورش گاو شيري- تاليف- انتشارات دانشگاه رازي

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر فریبا فریور- نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

شنبه

مطالعه

پاسخگویی به دانشجویان

ناهار و نماز

رفتارشناسی

--------

یکشنبه

مطالعه

خوراک و خوراک دادن

ناهار و نماز

پاسخگویی به دانشجویان

 

دوشنبه

مطالعه

مطالعه

ناهار و نماز

تغذیه نشخوارکنندگان

---------

سه شنبه

---

پاسخگویی به دانشجویان

ناهار و نماز

جلسات گروه

زبان تخصصی

چهارشنبه

مطالعه

مطالعه

ناهار و نماز

پاسخگویی به دانشجویان

-------

 

*دانشجویان گرامی در صورت لزوم می توانند از طریق ایمیل با اینجانب در تماس باشند (fariba_farivar@yahoo.com)

 

دروس تدریس شده

بیوشیمی عمومی

بیوشیمی تکمیلی
طراحی جایگاههای پرورش دام
تغذیه نشخوارکنندگان
افزودنی ها و مواد ضدمغذی
رفتارشناسی حیوانات اهلی
زبان تخصصی
خوراک و خوراک دادن
مدیریت نیروی انسانی و سرپرستی
 

دانلودها