×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر ابوالحسن فتح آبادی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :مرتع و آبخیزداری

بیوگرافی

دانشگاه  سال اخذ مدرک
دانشگاه زابل 1383
دانشگاه تهران 1386
دانشگاه تهران 1392

زمینه های تحقیقاتی

مدل سازی و برآورد عدم قطعیت 

مقالات ژورنال

نوسینده سال انتشار عنوان نام نشریه
اابوالحسن فتح آبادی، اکرم قندی، حامد روحانی و سید مرتضی سیدیان 1395 بررسی کارایی روش های دو و چند متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه­ی چهل چای) مجله پژوهش های فرسایش محیطی
ابوالحسن فتح آبادی و  حامد روحانی 1395 برآورد عدم قطعیت منحنی سنجه رسوب با استفاده از دو روش گلو و خودگردان­ساز نشریه آب و خاک ( علوم و صنایع کشاورزی)
ابوالحسن فتح آبادی، حامد روحانی و سید مرتضی سیدیان 1395 آنالیز منطقه ای سیل با استفاده از رویکرد مبتنی بر عمق داده  مجله تحقیقات آب و خاک ایران
 روح اله تقی زاده مهرجردی، ابوالحسن فتح آبادی و سمیه آسمانی 1395 شبیه سازی عمقی شوری خاک با استفاده از زنجیره مارکف در باغات پسته اردکان مجله تحقیقات آب و خاک ایران
مهدی تازه، روح اله تقی زاده مهرجردی، ابوالحسن فتح آبادی و سعیده کلانتری 1395 ارائه‌ی مدل پهنه­بندی خطر زمین لغزش  و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از ژئومورفولوژی کمّی (مطالعه موردی: منطقه­ی سانیچ یزد) مجله پژوهش های فرسایش محیطی
سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی، ابوالحسن فتح آبادی و علی حشمت پور 1395 پیش بینی مشخصات کانال­های پایدار با استفاده از محاسبات نرم نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 
ابوالحسن فتح آبادی، حامد روحانی و سید مرتضی سیدیان 1396 تعیین اهمیت نسبی پارامترهای دو مدل هیدرولوژیکی یکپارچه با استفاده از روش های موریس، سوبول و شاخص آنتروپی نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 
مهسا باقر پور، سید مرتضی سیدیان، ابوالحسن فتح آبادی و امین محمدی 1396 بررسی کارایی آزمون من کندال در شناسایی روند سری­های دارای خودهمبستگی مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 
مهسا جوادی علی نژاد، سید مرتضی سیدیان، حامد روحانی و ابوالحسن فتح آبادی 1396 مدل‌سازی تصادفی بار رسوب با استفاده از جنگل تصادفی و رگرسیون چندک نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک
مرجان بهلکه، ابوالحسن فتح آبادی، حامد روحانی و سید مرتضی سیدیان 1396 بررسی اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های ترسالی و خشکسالی (مطالعه موردی: ایستگاه­های اراز کوسه و تمر در استان گلستان) مجله هواشناسی کشاورزی
مهسا باقر پور، سید مرتضی سیدیان، ابوالحسن فتح آبادی و امین محمدی
1397 پیش­ بینی رواناب با استفاده از مدل های جعبه سایه و خاکستری مجله تحقیقات منابع آب ایران
ابوالحسن فتح آبادی، حامدی روحانی و سید مرتضی سیدیان 1397 بررسی کارایی روش های ناپارامتریک مبتنی بر تجزیه و تحلیل باقیمانده ها و پارامتریک در برآورد عدم قطعیت مدل هیدرولوژیکی مجله تحقیقات آب و خاک ایران
میثم صمدی، عبدالرضا بهره مند و ابوالحسن فتح آبادی 1398 پیش بینی دبی ماهانه ورودی به سد بوستان در استان گلستان با استفاده از مدل­های داده کاوی و ترکیبی مجله مهندسی و مدیریت آبخیز
روژین دلپسند، ابوالحسن فتح آبادی، حامد روحانی و سید مرتضی سیدیان 1398 بررسی کارآیی روش­های نزدیک ترین همسایه و مبتنی بر خوشه بندی فازی در ترکیب خروجی مدل های آب­سنجی  مجله پژوهش های آبخیزداری
سمیه موحدی نسب، ابوالحسن فتح آبادی، سیدمرتضی سیدیان و علی حشمت پور 1398 ارزیابی روش های آماری و داده کاوی مکانی در پهنه بندی خطر فرسایش خندقی در اراضی لسی استان گلستان  مجله مرتع و آبخیزداری، منابع طبیعی ایران
میثم صمدی، عبدالرضا بهره‌مند، علی سلاجقه، مجید اونق، محسن حسینعلی زاده، ابوالحسن فتح آبادی 1398 انگشت نگاری رسوبات و برآورد عدم قطعیت آن در حوزه آبخیز تول­بنه در استان گلستان مجله مرتع و آبخیزدار، منابع طبیعی ایران
ابولحسن فتح آبادی، مهناز کوهنشین، علی حشمت پور و معصومه فراستی 1399 مقایسه کارایی الگوریتم DDS با الگوریتم ژنتیک و تکامل تصادفی جوامع در بهینه ­سازی پارامترهای مدل هیدرولوژیکی یکپارچه HyMod مجله مهندسی و مدیریت آبخیز
سمیه غزنوی، سیدمرتضی سیدیان، ابوالحسن فتح آبادی و معصومه فراستی 1399 ارزیابی روش های مختلف وزن­دهی برای پیش­بینی عمق آبشستگی پایین­دست سازه­های تثبیت بستر نشریه هیدرولیک
معصومه فراستی، ابوالحسن فتح آبادی و حامد روحانی 1400 بررسی کارایی مدل­های ترکیبی در بهبود مدل­سازی تبخیر از تشتک کلاس مجله مهندسی  آبیاری و آب ایران
Reza Dahmardeh Behrooz, Hamid Gholami, Matt W. Telfer, John D. Jansen and
Aboalhasan Fathabadi
2019 Using GLUE to pull apart the provenance of atmospheric dust Aeolian Research
Hamid Gholami,  Ebrahim Jafari TakhtiNajad, Adrian L. Collins and Aboalhasan Fathabadi 2019 Monte Carlo fingerprinting of the terrestrial sources of different
particle size fractions of coastal sediment deposits using geochemical
tracers: some lessons for the user community
Environmental Science and Pollution Research
Samaneh Habibi, Hamid Gholami, Aboalhasan Fathabadi and John D. Jansen 2019 Fingerprinting sources of reservoir sediment via two
modelling approaches
Science of the total environment
Hamid Gholami, Mojtaba Dolat Kordestani, Junran Li, Matt W. Telfer and
Aboalhasan Fathabadi
2019 Diverse sources of aeolian sediment revealed in an arid landscape in
southeastern Iran using a modified Bayesian un-mixing model
Aeolian Research
Omid Rahmati, Bahram Choubin, Aboalhasan Fathabadi, Frederic Coulon, Elinaz Soltani, Himan Shahabi,
Eisa Mollaefar, John Tiefenbacher, Sabrina Cipullo, Baharin Bin Ahmad and Dieu Tien Bui
2019 Predicting uncertainty of machine learning models for modelling nitrate
pollution of groundwater using quantile regression and UNEEC methods
Science of the total environment
Hamid Gholami, Setareh Rahimi, Aboalhasan Fathabadi, Samaneh Habibi and Adrian L. Collins 2020 Mapping the spatial sources of atmospheric dust using GLUE and Monte
Carlo simulation
Science of the total environment
Yue Li, Hamid Gholami, Yougui Song, Aboalhasan Fathabadi, Hossein Malakooti and
Adrian L. Collins
2020 Source fingerprinting loess deposits in Central Asia using elemental
geochemistry with Bayesian and GLUE models
Catena
Vahedberdi Sheikh, Hossein Salmani, Abdolrassoul Salman Mahiny, Majid Ownegh and Aboalhasan Fathabadi 2021 Land use optimization through bridging multiobjective optimization and multicriteria decision-making models (case study: Tilabad Watershed, Golestan Province, Iran) Natural resurce modeling
Hamed Rouhani, Aboalhasan Fathabadi and Jantiene Baartman 2021 A wrapper feature selection
approach for efficient modelling
of gully erosion
susceptibility mapping
Progress in Physical Geography: earth and environment
Hassan Fathizad, Mohammad Ali Hakimzadeh Ardakani, Brandon Heung,
Hamid Sodaiezadeh, Asghar Rahmani, Aboalhasan Fathabadi, Thomas Scholten and
Ruhollah Taghizadeh-Mehrjardi
2020 Spatio-temporal dynamic of soil quality in the central Iranian desert
modeled with machine learning and digital soil assessment techniques
Ecological Indicators
RuhollahTaghizadeh-Mehrjardi, Karsten Schmidt, Norair Toomanian, Brandon HeungThorsten Behrens, Amirhosein Mosavi, Shahab S. Band, Alireza Amirian-Chakan, Aboalhasan Fathabadi and Thomas Scholten 2021 Improving the spatial prediction of soil salinity in arid regions using wavelet transformation and support vector regression models Geoderma
Aboalhsan Fathabadi, Seyed Morteza Seyedian and Arash Malekian 2022 Comparison of Bayesian, k-Nearest Neighbor and Gaussian process regression methods for quantifying uncertainty of suspended sediment concentration prediction Science of the total environment

 

طرح های پژوهشی

1- مقایسه روش های مختلف آنالیز حساسیت و برآورد عدم قطعیت مدل های هیدرولوژیکی

2- پیش­بینی مشخصات کانال­های پایدار با استفاده از محاسبات نرم

3- بررسی کارایی مدل­های ترکیبی در بهبود مدل­سازی تبخیر از تشتک  

4- بررسي کارايي روش نزديک­ترين همسايه در پهنه­بندي خطر فرسايش خندقي

5- بررسی کارایی روش‌های مختلف وزن‌دهی در برآورد عدم قطعیت با استفاده از ساختار گلو

6- مقايسه کارايي روش­هاي بيزي، فرآيند گوسي رگرسيون و نزديک­ترين همسايه در برآورد عدم قطعيت غلظت رسوب معلق

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

1- حفاظت خاک

2- آمار مهندسی

3- برنامه نویسی رایانه ای

4- مدل های فرسایش و رسوب

5- حرکت های توده ای زمین

6- سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلودها