×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر مجتبی قره محمودلو

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :مرتع و آبخیزداری

بیوگرافی

سمت‌ها

- عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

- مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان

- عضو شوراي پارك علم و فناوري گلستان

- محقق مهمان در دانشگاه اوترخت(هلند)، گروه هیدروژئولوژی زیست محیطی

تحصیلات

- پسا دکتری هیدروژئولوژی زیست محیطی، دانشگاه اوترخت، هلند (ورود ۲۰۱۴ پايان ۲۰۱۷) موضوع تحقیق: انتقال مواد محلول و آلاینده‌ها در محیطهای اشباع و غیراشباع

- دکتری هیدروژئولوژی زیست محیطی، دانشگاه اوترخت، هلند(ورود ۲۰۱۰- پايان ۲۰۱۴)، موضوع پایان نامه: اکسیداسیون ترکیبات  شیمیای آلی فرار در محیط غیر اشباع توسط لایه نفوذپذیر-واکنشی-افقی حاوی پرمنگنات پتاسیم- آزمایش و مدلسازی کامپیوتری

- كارشناسي ارشد آبشناسي(هيدروژئولوژي) ، دانشگاه شهيد بهشتي (ورود۱۳۸۰- پايان ۱۳۸۳)،  موضوع پایان نامه: تعيين حريم بهداشتي چاههاي آب شرب شهر ساري

- كارشناسي زمين‌شناسي، دانشگاه تهران (ورود ۱۳۷۶ - پايان ۱۳۸۰)، موضوع تحقیق:  مطالعه زمین شناسی طاقدیس کمر کوه٬ قم

 

زمینه های تحقیقاتی

- پاکسازی خاک و آب زیرزمینی آلوده به مواد نفتی به روشهای شیمیایی و بایولوژیکی

- مدلسازی انتقال مواد محلول و آلاینده‌ها در محیط متخلخل(در مقیاسهای مختلف)

- جریان چند فازی در محیط متخلخل

- هیدروژئوشیمی و کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی

- فیزیک خاک

مقالات ژورنال

 خارجی

- Ghezelsofloo, E., Raghimi, M., Mahmoodlu, M.G., Rahimi-Chakdel, A. and Khademi, S.M.S., 2021. Saltwater intrusion in drinking water wells of Kordkuy, Iran: an integrated quantitative and graphical study. Environmental Earth Sciences, 80(16), pp.1-15.

 - Zhuang, L., Raoof, A., Mahmoodlu, M.G., Biekart, S de Witte, R., Badi, L., van Genuchten, M. Th., and Lin, K., 2021.Unsaturated Flow Effects on Solute Transport in Soils, Journal of Hydrology, 598. 126301.

Mirzahasanlou, J.P., Musaabad, L.A., Mahoodlu, M.G. and Bahalkeh, A., 2021. An ecological and hydrochemical study of three springs in NE Iran with the emphasis on diatom diversity. Limnologica, p.125908.

- Abbasi-Moghadam, H.R., Mahmoodlu, M.G., Jandaghi, N., Heshmatpour, A. and Seyed, M., 2021. River bank filtration for sustainable water supply on Gorganroud River, Iran. Environmental Earth Sciences, 80(1), pp.1-15.

Ahmadi Musaabad, L., Panahy Mirzahasanlou, J., Mahmoodlu, M.G., Bahlakeh, A., 2019, Diatom flora in three Springs of Golestan Province, Journal of Phycological Research, 3(2):432-442.

- Mahmoodlu, M.G., Raoof, A. and van Genuchten, M.T., 2021. Effect of soil textural characteristics on longitudinal dispersion in saturated porous media. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 69(2), pp.161-170.

  • Mahmoodlu, M.G., Raoof, A., Bultreys, T., Van Stappen, J. and Cnudde, V., 2020. Large-Scale Pore Network and Continuum Simulations of Solute Longitudinal Dispersivity of a Saturated Sand Column. Advances in Water Resources, p.103713.

- Sayadi, M., Farasati, M., Mahmoodlu, M.G., Rostamicharati, F., 2020. Removal of nitrate, ammonium and phosphate from water using Conocarpus and Paulownia plant biochar, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. Vol. 39, No. 4, 2020.

- Le Fur, P., Raoof, A., Mahmoodlu, M.G., 2019. Effects of Grain Size Distribution on pore-scale solute transport in grains packing. Water Resources Research (Submitted).

-Mahmoodlu, M.G., Pontedeiro, E.M., Perez Guerrero, J., Raoof, A., Hassanizadeh, S.M., and van Genuchten, M.Th., 2016. Dissolution kinetics of volatile organic compound vapors in water. Journal of Contaminate Hydrology. 196 (2017) 43–51.

-Mahmoodlu, M.G., van Genuchten, M.T., Sweijen, T., and Raoof, A., 2018. Unsaturated hydraulic properties of heterogeneously packed sands:a pore scale computational study, Journal of Hydrology, 565, 570-580.

- Khodaei, K, Nassery,H.R., Mazaheri Asadi, M., Mohammadzadeh, H., and Mahmoodlu, M.G., 2017. BTEX biodegradation in contaminated groundwater using a novel strain (Pseudomonas sp. BTEX-30), International Biodeterioration & Biodegradation Journal. 116, 234-242.

-Mahmoodlu, M.G., Raoof, A., Sweijen. T., and van Genuchten, M.Th., 2016. Effect of sand packing and mixing on pore structure and the unsaturated soil hydraulic properties. Vadose Zone Journal DOI: 10.2136/vzj2015.10.0136.

-Mahmoodlu, M. G., Hassanizadeh, S.M, Hartog, N., Raoof, A., and van Genuchten, M.Th., 2015. Evaluation of a horizontal permeable reactive barrier for preventing upward diffusion of volatile organic compounds through the unsaturated zone. Journal of Environmental Management, 163, 204-213.

-Hartog, N., Mahmoodlu, M.G., Hassanizadeh, S.M., 2014. Bias by the inappropriate use of the pseud-first order approach to estimate second-order reaction rate constants: Reply to the commentary by Tratnyek (this issue). Science of the Total Environment 502, 724-725.

-Mahmoodlu, M.G., Hassanizadeh, S.M., Hartog, N., Raoof, A. 2014, Oxidation of trichloroethylene, toluene, and ethanol vapours by a partially saturated permeable reactive barrier. journal of Contaminate Hydrology, 164, 193-208.

-Mahmoodlu, M.G., Hassanizadeh, S.M., and Hartog, N, 2014. Evaluation of the kinetic oxidation of aqueous volatile organic compounds by potassium permanganate.Science of the Total Environment 485-486, 755-763.]

-Mahmoodlu, M.G., Hartog, N., Hassanizadeh, S.M., Raoof, A., 2013, Oxidation of volatile organic vapours in air by solid potassium permanganate, Journal of Chemosphere, Volume: 91, Issue: 11 (2013), pp. 1534-1538.

 

 داخلی

جندقی، نادر، قره‌محمودلو، مجتبی،عظیم محسنی، مجید ، سیدیان، مرتضی، 1401، مدلسازی و پیش‌بینی رواناب ماهانه در دامنة زمان (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره‌سو)، مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی، 12(2): 189-165.

-جندقی، نادر، قره‌محمودلو، مجتبی، نصیری، ابوذر، 1400، تأثیر دوره‌های ترسالی و خشکسالی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آبخوان در بخش شرقی دشت گرگان، نشریه مدیریت بیابان، 9(2): 78-63.

- حسینی، سیده الهه ، طهماسبی، ابوالفضل، قره محمودلو، مجتبی، بهمنش، بهاره، 1400، گیاه‌پالایی خاک آلوده به نیتروژن توسط گونه‌های Atriplex canescens و Atriplex leucoclada، نشریه علمی پژوهشی مرتع 15(4): 735-723.

- قره‌محمودلو، مجتبی، جندقی، نادر، قلی زاده، محمد،1401، اثر سیل در تغییر پارامترهای کیفی آب رودخانه زرین‌گل، استان گلستان، نشریه مخاطرات محیط طبیعی (پذیرفته شده برای انتشار)

-پاکدل، مریم، قره‌محمودلو، مجتبی، جندقی، نادر، فتح آبادی، ابوالحسن، نیک قوجق، یعقوب، 1401، تاثیر برداشت از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق بر روی افت سطح‌ایستابی و پارامترهای کیفی آب‌زیرزمینی در دشت‌گرگان، فصلنامه زمین شناسی ایران (پذیرفته شده برای انتشار)

- جندقی، نادر، عظیم محسنی، مجید، قره‌محمودلو، مجتبی، 1400، مدل‌سازی فرآیند بارش-رواناب با استفاده از تابع انتقال سری‌های زمانی، 11(2)، پژوهش هاي فرسايش محيطي، 128-111.

- ایزانلو،  صغری،  قره‌محمودلو،  مجتبی،  جندقی، نادر،  قربانی واقعی، حجت،1401،  ارزیابی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع در لایه‌های سطحی و زیرسطحی خاکهای لسی شرق استان گلستان، تحقیقات کاربردی خاک،10(2): 119-103.

- گرگانلی دوجی، آرتق، جندقی،  نادر ، قره محمودلو، مجتبی ، نیک قوجق، یعقوب ،1400، اثر پخش طبیعی سیلاب اسفند   1397 بر خصوصیات کمی و کیفی آب زیرزمینی در پهنۀ سیلاب دشت بخش انتهایی حوضۀ آبریز گرگان رود، اکوهیدرولوژی، 8(2)،550-535.

-قره‌محمودلو،  مجتبی، جندقی، نادر، صیادی، مریم، 1400، بررسی عوامل موثر بر تغییرات خورندگی و ترسیب در طول رودخانه گرگانرود، استان گلستان، فصلنامه علمی-پژوهشـی علوم محيطي، 19(2)، 71-90

- عیدی، رجب­ محمد، جندقی، نادر، قره‌محمودلو، مجتبی، قربانی واقعی، حجت، محمدی، امین، 1399، مقایسه کارایی مدل واعظی و نموگراف ویشمایر جهت برآورد فرسایش پذیری خاک در اراضی لسی (مطالعه موردی حوزه آبخیز عرب­قره­حاجی استان گلستان)، پژوهش‌های فرسایش محیطی، 10(4)، 57-39.

-حشمت پور، علی، جندقی، نادر، پسند، سعیده، قره‌محمودلو، مجتبی، 1399، اثر خشکسالی بر کیفیت منابع آبهای سطحی استان گلستان جهت اهداف آبیاری مطالعه موردی: رودخانه گرگان رود، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال دوازدهم، شماره 48.

- صیادی، مریم، قره‌محمودلو، مجتبی، 1399، ارتباط بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی و شاخص‌های کیفی آب برای مصارف مختلف، فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی منابع آب (پذیرفته شده برای انتشار).

- قره‌محمودلو، مجتبی، رقیمی، مصطفی، صیادی، مریم، احمدی، فرزاد، رمضانی مجاوری، مریم، رقیمی، حانیه، 1399،کیفیت آب‌های بسته‌بندی شده ایرانی و خارجی در مقایسه با آب شرب شهری گرگان و گنبد کاووس،  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 22(4)، 122-112.

- قره‌محمودلو،  مجتبی، جندقی، نادر، صیادی، مریم، 1399، تکامل هیدروشیمیایی و کاهش کیفیت آب رودخانه گرگانرود، فصلنامه زمین شناسی ایران، 55(44)، 145-129.

- قره محمودلو، مجتبی، صیادی، مریم، 1399، تعیین عوامل موثر در کنترل پارامترهای شیمیایی رودخانه‌های گاماسیاب و قره‌سو )مطالعه موردی، استان کرمانشاه(، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(40)، 96-113.

- عباسی‌مقدم، حمید‌رضا، قره‌محمودلو، مجتبی، جندقی، نادر، حشمت‌پور، علی، سید، مصطفی، 1400، هیدروشیمی و کیفیت آب‌ رودخانه دوغ با استفاده از روش‌های گرافیکی، تحلیل خوشه‌ای و شاخص‌های کیفی، فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی منابع آب، 14(49)، 29-13

- گرایلو، نفیسه، طهماسبی، ابوالفضل، قره‌محمودلو، مجتبی، فخیره، اکبر، 1399، اثر تراکم خاک بر رشد ریشه گونه‌های مرتعی Ferula gummosa، Agropyron elongatum، Medicago minima، Atriplex canescens و Atriplex lentiformis، نشریه علمی پژوهشی مرتع، 14(4)، 633-622.

- صیادی، مریم، قره‌محمودلو، مجتبی، 1398، بررسی و پیش‌بینی پارامترهای کیفی رودخانه گاماسیاب با استفاده از روش چند متغیره تحليل همبستگي كانونيک و سری‌های زمانی، فصلنامه  پژوهش در  بهداشت  محیط ،  5(2) ،  108-122

- قره‌محمودلو، مجتبی، صیادی، مریم، رجبی، محمد تقی، نظری، میلاد، 1398، بررسی چشمه‌های شرق استان گلستان براساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی و نحوه شکل‌گیری‌شان، مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین(سال چهارم)، شماره  13، 1-13

- آقائی، مهراب، حشمت‌پور، علی، قره‌محمودلو، مجتبی،  سیدیان، سید مرتضی، 1399، بررسی کیفیت آب رودخانه چهل‌چای با استفاده از شاخص IRWQIsc، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست،22(5)، 166-153.

- قره‌محمودلو، مجتبی، حشمت‌پور، علی، جندقی، نادر، زارع، علی، مهرابی، حسین، 1397، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدان-فاروق برای اهداف آبیاری و شرب، فصلنامه علمی-پژوهشـی علوم محيطي، 17 (3)، 89-106  

- قره‌محمودلو، مجتبی، حشمت‌پور، علی، جندقی، نادر، زارع، علی، مهرابی، حسین، 1397، بررسی هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان دشت سیدان-فاروق، استان فارس، نشریه اکوهیدرولوژی، مقاله 14، دوره 5، شماره 4، 1241-1253.

قره‌محمودلو، مجتبی، سید، مصطفی، خضری، سید مصطفی، خدایی، کمال، سید خادمی، سید محمد، 1397، توانایی چاههای فلمن در بهبود پارامترهای فیزیکی و بیولوژیکی آب رودخانه، فصلنامه زمين شناسي ايران، شماره 46، 121-132

- رقيمي، مصطفي، قره محمودلو، مجتبي، سيد خادمي، سيد محمد، ۱۳۸۸ ، كاربرد زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت در كاهش ميزان نيترات در برخي از منابع آب آشاميدني شهر گرگان، استان گلستان، ايران، مجله علمي- پژوهشي علوم كشاورزي و منابع طبيعي. شماره، ۲ صفحه ۱۸۹.

- قره محمودلو، مجتبي، رقيمي، مصطفي، طهماسبي، ابوالفضل، ۱۳۸۷ ، استفاده از مطالعات هيدروژئوشيمي براي تشخيص نفوذ آب شور در چاههاي آب (مطالعه موردي: شهر ساري)، مجله علمي-پژوهشي علوم كشاورزي و منابع طبيعي. شماره ۴ از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۳ .

- قره محمودلو مجتبي، رقيمي، مصطفي، صفارزاده، علي,خدايي، کمال، ۱۳۸۷ ، استفاده از روش هاي گرافيکي و آماري چند متغيره در تعيين عوامل موثر بر کيفيت آب زيرزميني شهر بندرگز، فصلنامه علمي-پژوهشي زمين شناسي ايران. شماره ۷ ،  از صفحه ۱۳ تا ۲۳ .

- قره محمودلو، مجتبي، ناصري، حميدرضا، ۱۳۸۷ ، بررسي نفوذ آب شور در آبخوان شهر ساري، مجله محيط شناسي علمي- پژوهشي، شماره ۴۷ ،  انتشارات دانشكده محيط زيست تهران.

- رقيمي، مصطفي، رحيمي چاکدل، عزيز، قره محمودلو، مجتبي، شاهپسند زاده، مجيد، سيدخادمي، سيد محمد، ۱۳۸۷ ، تاثير عوامل زمين شناسي درکيفيت شيميايي منابع تامين آب شرب گرگان، مجله علمي-پژوهشي علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان،  شماره1 ، از صفحه ۱۸۱ تا صفحه ۱۹۲.

- قره محمودلو، مجتبي، رقيمي، مصطفي،حشمت پور، علي ، ۱۳۸۶ ، بررسي هيدروژئوشيمي منابع آب شهر گرگان با استفاده از روش تحليل عاملي و روش تحليل خوشه‌اي، مجله علمي-پژوهشي محيط شناسي، شماره ۴۳ ، انتشارات دانشكده محيط زيست تهران.

- ناصري، حميدرضا، قره محمودلو، مجتبي، ۱۳۸۳ ، استفاده از نقشه هاي حفاظتي براي جلوگيري از آلودگي چاههاي آب شرب شهر ساري، فصل نامه سرزمين، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.

مقالات کنفرانس

خارجی

- Mahmoodlu, M. G., Raoof, A., Bultreys, T.,  Van Stappen, J.  and Cnudde., V. 2017. An integrated pore scale and continuum scale study for solute dispersivity in a large-scale-saturated soil column.  InterPore 2017 conference in Rotterdam, The Netherlands.

- Mahmoodlu, M. G., Raoof, A., Sweijen, T., and van Genuchten, M.Th., 2016. Transport properties under variable saturated conditions in compacting porous media. Gordon Research Conference on Flow & Transport in Permeable Media, July 31- August 6, Girona, Spain.

- Mahmoodlu, M. G., Hassanizadeh, S.M, Hartog, N., Raoof, A., and van Genuchten, M.Th., 2015. Horizontal permeable reactive barrier in the unsaturated zone for preventing upward migration of volatile organic compound. 7th International Conference on Porous Media & Annual Meeting. May 18 - 21, 2015, Padova, Italy.

- Mahmoodlu, M. G., Hassanizadeh, S.M., Hartog, N., and Raoof, A., 2013. In-situ chemical oxidation of volatile organic compounds in unsaturated soil by solid potassium permanganate: column experiment, 2nd International Conference on Non-Linearities and Upscaling in Porous Media, September 30-October 2, 2013, Bergen, Norway.

- Mahmoodlu, M.G., Hassanizadeh, S.M., Hartog, N., Raoof, A., 2013. Application of solid potassium permanganate to oxidize VOC vapours: Batch and column experiments, International Symposium on Coupled Phenomena in Environmental Geotechnics: 2013 1-3 July; Torino, Italy: CRC press.

- Mahmoodlu, M. G., Hassanizadeh, S.M., Hartog, N., and Raoof, A., 2013. Oxidation of volatile organic compounds by solid potassium permanganate under unsaturated conditions. 5th International Conference on Porous Media & Annual Meeting, 21 - 24 May, 2013 Prague, Czech Republic.    

- Mahmoodlu, M. G., Hassanizadeh, S.M., and Hartog, N., 2013. Oxidation of volatile organic compounds in aqueous phase by potassium permanganate.12th International UFZ-Deltares Conference on Groundwater-Soil-Systems and Water Resource Management, 16-19 April-2013, Barcelona.

- Mahmoodlu, M. G., Hassanizadeh, S.M., Hartog, N., and Raoof, A., The potential of solid potassium permanganate as a horizontal permeable reactive barrier in unsaturated zone, NUPUS Meeting on March 2013, Freudenstadt, Germany.

- Mahmoodlu, M. G., Hartog, N., and Hassanizadeh, S.M., 2012. Vapour phase oxidation of trichloroethylene, ethanol, and toluene by solid potassium permanganate: Kinetic study, 22nd Goldschmidt™ conference in June 2012, Montreal.

- M.G. Mahmoodlu, M. Raghimi, A. Tahmasebi, K. Khodaei, 2008, Salt water intrusion in water wells by using of hydrogeochemistry study (Case study: Sari City), IAHR International Groundwater Symposium, Istanbul.

- M.G. Mahmoodlu, M. Raghimi, A. Tahmasebi, 2008, the study on sanctum quality of drinking water wells (Case study: Behshahr), IAHR International Groundwater Symposium, Istanbul

- M. Raghimi, M.G. Mahmoodlu and A. Rahimi, 2008, The effects of geological factors on chemical quality of drinking water of Gorgan City, Iran ), IAHR International Groundwater Symposium, Istanbul.

-K. Khodaei, H.R.Nassery, S.K.Alavipanah, M.G.Mahmoodlu,2008, Groundwater exploration in the south of Urmieh northwest of Iran using remote sensing and geographic information system,4th Workshop on Remote sensing for Developing Country/GISDECO 8, Istanbul.

 داخلی

- عیدی، رجب محمد، جندقی، نادر، قره محمودلو، مجتبی، قربانی واقعی، حجت، محمدی استادکلایه، امین، 1400، تاثیر آهک و سیلت بر مقدار عامل فرسایش پذیری خاک در اراضی لسی حوزه آبخیز عرب قره‌حاجی استان گلستان، پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ۹ خرداد، تهران.

- پاکدل، مریم ،  قره‌محمودلو‌، مجتبی جندقی، نادر، فتح آبادی،  ابوالحسن، نیک قوجق،  یعقوب، 1399، بررسی روند تغییرات سطح آب چاههای نیمه عمیق در دشت گرگان )مطالعه آماری(، ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، 26 مهرماه، تهران.

- پاکدل، مریم ،  قره‌محمودلو‌، مجتبی جندقی، نادر، فتح آبادی،  ابوالحسن، نیک قوجق،  یعقوب، 1399، بررسی عوامل موثر بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت گرگان، هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، 20 تیرماه، تهران.

- جندقی، نادر، قره‌محمودلو‌، مجتبی،  نصیری، ابوذر، 1399، اثر دوره‌های ترسالی و خشکسالی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب زیرزمینی در آبخوان شهرستان گنبد کاووس، سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین، 4 تا 6 اسفندماه، تهران.

- قره‌محمودلو، مجتبی، رقیمی، مصطفی، قلی‌زاده، محمد، صیادیم، مریم، 1399، ارزیابی کیفی آب دریاچه اینچه در بخش کشاورزی قبل از ورود پساب کارخانه ید، سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین، 4 تا 6 اسفندماه، تهران.

- قره‌محمودلو، مجتبی، رقیمی، مصطفی، قلی‌زاده، محمد، صیادیم، مریم، 1399، بررسی تغییرات پارامترهای کیفی دریاچه اینچه قبل از ورود پساب کارخانه ید، سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین، 4 تا 6 اسفندماه، تهران.

- گرگانلی دوجی، آرتق ، جندقی، نادر، قره‌محمودلو، مجتبی، نیک قوجق یعقوب، 1399،  بررسی اثر سیلاب اسفند 1397 بر سطح آب زیرزمینی دشت گرگان(مطالعه موردی: پهنه سیلابدشت بخش انتهایی حوضه آبریز گرگانرود)، سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین، 4 تا 6 اسفندماه، تهران.

- رقیمی، مصطفی، قره محمودلو، مجتبی، رمضانی مجاوری، مریم، رقیمی، حانیه، 1398، بررسی فلوراید در منابع تأمين آب آشامیدنی از دیدگاه زمین شناسی پزشکی در استان گلستان، نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر، گرگان.

- عیدی، رجب محمد، جندقی، نادر، قره‌محمودلو، مجتبی، قربانی واقعی، حجت، محمدی، استادکلایه، عدم کارایی محاسبه عامل فرسایش پذیری خاک به روش نموگراف در اراضی لسی شرق استان گلستان، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، 23 آبان 1398، دانشگاه گنبدکاووس.

- احمدی موسی‌آباد، لطیفه، پناهی میرزاحسنلو، جمیله، قره‌محمودلو، مجتبی، بهلکه، ارسلان، شناسایی دیاتومه‌های چشمه گل رامیان در استان گلستان. دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، 23 آبان 1398، دانشگاه گنبدکاووس.

- قره‌محمودلو، مجتبی، احمدزاده، پویا، صیادی، مریم ، 1398، ارزیابی کیفیت آب رودخانه‌های منتهی به خلیج گرگان برای مصارف مختلف، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، 23 آبان 1398، دانشگاه گنبدکاووس.

- قره‌محمودلو، مجتبی، قربانی، فاطمه، صیادی، مریم، 1398، بررسی هیدروشیمی آب‌ رودخانه اوغان، استان گلستان، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، 23 آبان 1398، دانشگاه گنبدکاووس.

- قره‌محمودلو، مجتبی، رجبی، محمد تقی، صیادی، مریم، 1398، تأثیر سازندهای زمین‌شناسی در شکل‌گیری و آبدهی چشمه‌های شرق استان گلستان، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، 23 آبان 1398، دانشگاه گنبدکاووس.

- قره‌محمودلو، مجتبی، جندقی، نادر، صیادی، مریم، 1398، روند تغییرات اندیس‌های اشباع در طول رودخانه گرگانرود، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، 23 آبان 1398، دانشگاه گنبدکاووس.

- صادقی، مهناز، قره‌محمودلو، مجتبی، جندقی، نادر، فراستی، معصومه، طهماسبی، ابوالفضل، 1398، نقش گنبدهای نمکی در شوری آب رودخانه فیروزآباد، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، 23 آبان 1398، دانشگاه گنبدکاووس.

- صادقی، مهناز، قره‌محمودلو، مجتبی، جندقی، نادر، فراستی، معصومه، طهماسبی، ابوالفضل، 1398، بررسی تغییرات آماری پارامترهای فیزیکوشیمیایی رودخانه فیروزآباد فارس، چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، بهمن 1398، همدان.

- فرددوجی، مهدی، جندقی، نادر، قره‌محمودلو، مجتبی، محمدی، استادکلایه، امین، سید، مصطفی، 1398، برآورد حجم بارش قابل استحصال از سطوح پشت‌بام در روستای چناران-مراوه­تپه، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، 23 آبان 1398، دانشگاه گنبدکاووس.

- حسینی، سیده الهه ،  طهماسبی، ابوالفضل ، قره‌محمودلو، مجتبی ،  بهمنش، بهاره ، 1398، مروری بر استفاده از روش گیاه پالایی در حذف فلزات سنگین از خاک، ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک، 15 الی16 اسفندماه 1398، کرمان.

- حسینی،  سیده الهه،  طهماسبی، ابوالفضل،  قره‌محمودلو،  مجتبی،  بهمنش، بهاره، 1398،  مروری بر توانایی گیاهان در حذف هیدروکربن های نفتی از خاک، ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک، 15الی16 اسفندماه 1398، کرمان.

- ایزانلو،  صغری،  قره‌محمودلو،  مجتبی، جندقی،  نادر،  قربانی واقعی، حجت،  1397، بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع سطحی و زیرسطحی در حوزه آبخیز آق امام 2، استان گلستان، چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، 24 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷، تبریز.

- مهدی فرددوجی، جندقی، نادر، قره‌محمودلو،  مجتبی، محمدی استادکلایه، امین، سید، مصطفی،1397، مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب باران با منابع آبی در روستای چناران، مراوه تپه، چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، 24 الی 26 بهمن 1397، تبریز.

- فرددوجی، مهدی، جندقی، نادر، قره‌محمودلو،  مجتبی، محمدی استادکلایه، امین، سید، مصطفی، 1397، بررسی تغییرات زمانی کیفیت آب باران جهت مصارف شرب در شرق استان گلستان، هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و باز آفرینی شهری،21 تا 24 آذرماه 1397، قم.

- قزلسفلو، اسماعیل، رقیمی، مصطفی،  قره‌محمودلو،  مجتبی، سید خادمی، سید محمد ، 1397، بررسی هیدروژئوشیمی چاههای آب شرب شهر کردکوی، بیست و یکمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور، 23 تا 24 آبان ماه 1397،  قم.

- قزلسفلو، اسماعیل،  رقیمی، مصطفی،  قره‌محمودلو،  مجتبی، سید خادمی، سید محمد ، 1397، بررسی نفوذ آب شور در آبخوان شهر کردکوی، بیست و یکمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور، 23 تا 24 آبان ماه 1397،  قم.

- گرایلو،  نفیسه،  طهماسبی،  ابوالفضل،  قره‌محمودلو،  مجتبی، فخیره، اکبر، 1397،  بررسی اثر تراکم خاک بر رشد ریشه گیاهان آتریپلکس کانی سنس و لنتی فورمیس، اولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، 13 آبان ماه 1397، اردبیل.

- گرایلو،  نفیسه،  طهماسبی،  ابوالفضل،  قره‌محمودلو،  مجتبی، فخیره، اکبر، 1397،  مطالعه رشد ریشه گیاهان یونجه و آگروپایرون در درجات مختلف تراکم خاک، چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، 24 تا 26 بهمن ماه 1397، تبریز.

- قره محمودلو، مجتبی، زارع، علی، 1396، بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدان فاروق برای مصارف کشاورزی، دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، 20 اسفند ماه، تهران.

- رضایی، علی،  صفدری لرد، جواد، زارعی، امید، قره محمودلو، مجتبی، 1396، مروری بر مهمترین کاربردهای جلبک ها با تاکید بر تصفیه فاضلاب، دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، 20 اسفند ماه، تهران.

- سید، مصطفی ، قره محمودلو، مجتبی، 1396، بررسی کاهش پارامترهای فیزیکی آب رودخانه در چاههای فلمن، دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، 20 اسفند ماه، تهران.

آقائی، مهراب، حشمت پور، علی، قره محمودلو، مجتبی، مرتضی سیدیان، سید، 1396، تعیین ارتباط بین پارامترهای کیفیت آب با دبی در رودخانه چهل چای-استان گلستان، دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، 20 اسفند ماه، تهران.

- آقائی، مهراب، حشمت پور، علی، مرتضی سیدیان، سید، قره محمودلو، مجتبی،1396، روندیابی تغییرات فاکتورهای کیفیت آب در رودخانه چهل چای-استان گلستان، دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، 20 اسفند ماه، تهران.

- طهماسبي، ابوالفضل، قره محمودلو، مجتبي، جوكار، ساره، قاسيمي،زهره سادات، ۱۳۸۸، رونديابي خشكسالي در استان خراسان رضوي، چهارمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان ۱۱ تا ۱۲آذرماه.

- طهماسبي، ابوالفضل، قره محمودلو، مجتبي، فتاحي، بختيار، ۱۳۸۸، بررسي تغيير برخي خصوصيات خاك ناشي از كشت گياهان غير بومي (مطالعه موردي كشت آتريپلكس در منطقه چپرقيمه استان گلستان)، چهارمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك،كرمان ۱۱ تا ۱۲ آذرماه.

- طهماسبي، ابوالفضل، قره محمودلو، مجتبي، فتاحي، بختيار، خدري تاژان، بختيار، ۱۳۸۸ ، بررسي تاثير توپوگرافي بر تراكم  و درصد پوشش تاجي گياه درمنه (مطالعه موردي حوزه آبخيزداري علي آباد، مرتع تنگل ارغوان بردسكن، چهارمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك،كرمان ۱۱ تا ۱۲ آذرماه.

قره محمودلو، مجتبي ، رقيمي،مصطفي،  محمدي، مجتبي، ۱۳۸۷، بررسي عوامل كنترل كننده كيفيت شيميايي آب چاه نيمه‌هاي زابل اولين كنفرانس بين‌الملي  بحران آب، پژوهشكده تالاب بين الملي زابل ۱۳ الي ۱۵ اسفندماه.

- طهماسبي، ابوالفضل، قره‌محمودلو، مجتبي، محمدي،امين، خدري تاژان، بختيار، ۱۳۸۷، تحليل پيش‌بيني خشكسالي در استان آذربايجان شرقي، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه تبريز.

- قره‌محمودلو، مجتبي، صفارزاده،علي، ۱۳۸۷، تعيين عوامل کنترل کننده کيفي آب رودخانه شاوور با استفاده از داده هاي هيدروشيميائي، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه تبريز.

- قره‌محمودلو، مجتبي، رقيمي، مصطفي، خدائي، كمال ، سيد، مصطفي، ۱۳۸۷، طبقه‌بندي كيفي آب جهت مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و دام (مطالعه موردي: رودخانه اترك)، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه تبريز.

- قره‌محمودلو، مجتبي، طهماسبي، ابوالفضل، محمدي،امين ، ۱۳۸۷، شناسايي فرآيندهاي موثر در منشاء نمک هاي محلول رودخانه مرزي اترک با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه تبريز.

- قره‌محمودلو، مجتبي، طهماسبي، ابوالفضل، محمدي،مجتبي ، ۱۳۸۷، بررسي كيفيت شيميايي چاه نيمه هاي زابل با تاكيد بر عوامل طبيعي، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه تبريز.

- قره محمودلو، مجتبي، سليماني مطلق مهدي، سيد، مصطفي، ۱۳۸۷، بررسي عوامل موثر بر كيفيت شيميايي آبهاي سطحي در حوزه آبخيز کشکان، (استان لرستان)، آب منطقه اي لرستان.

- محمدي، امين، طهماسبي، ابوالفضل، قره‌محمودلو، مجتبي، جعفري سعيد، ۱۳۸۷، بررسي تغييرات مرفولوژيكي رودخانه گرگان رود در مجاورت شهر گنبد ، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه تبريز.

- قره‌محمودلو، مجتبي، رقيمي، مصطفي، طهماسبي، ابوالفضل، ۱۳۸۶، بررسي سهم عوامل موثر بر كيفيت آب زيرزميني با استفاده از روش تحليلي خوشه اي و تحليل عاملي (مطالعه موردي: شهر بندرگز)، يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران.

- قره‌محمودلو، مجتبي، ناصري، حميدرضا، ۱۳۸۶، بررسي تاثير خصوصيات هيدروژئولوژيکي آبخوان بر حريم حفاظتي چاههاي آب شرب(مطالعه موردي: شهر ساري)، يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران.

رقيمي، مصطفي، قره‌محمودلو، مجتبي ، چاكدل ، عزيز رحيمي، قلي پور، محسن ، خادمي، سيد محمد سيد، ۱۳۸۶، بررسي کيفيت فيزيکي و هيدروژئوشيميايي آب رودخانه زيارت به عنوان  آب آشاميدني شهر گرگان، يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران.

- قره‌محمودلو، مجتبي، طهماسبي، ابوالفضل، رقيمي، مصطفي،صفارزاده، علي، ۱۳۸۶، مطالعه هيدروژئوشيمي چاههاي کشاورزي دشت گرگان، نخستين همايش منطقه اي آب زيرزميني دانشگاه آزاد واحد اسلامي.

- رقيمي، مصطفي، قره محمودلو، مجتبي، سيدخادمي، سيدمحمد، صفارزاده، علي، مطالعه عوامل موثر ميزان کدورت آب رودخانه زيارت و تاثير آن در سيستم تصفيه خانه آب شرب شهر گرگان، نخستين همايش منطقه اي آب زيرزميني دانشگاه آزاد واحد اسلامي.

- قره‌محمودلو، مجتبي، طهماسبي، ابوالفضل، رقيمي، مصطفي،صفارزاده، علي، ۱۳۸۶، بررسي تغييرات زماني کيفيت شيميايي رودخانه چهل چاي در ايستگاه هيدرومتري لزوره، نخستين همايش منطقه اي آب زيرزميني دانشگاه آزاد واحد اسلامي.

-  قره‌محمودلو، مجتبي، حميدرضا ناصري، طهماسبي، ابوالفضل، ۱۳۸۶،  پهنه بندي حريم کيفي چاههاي آب شرب شهر چالوس، نخستين همايش منطقه اي آب زيرزميني دانشگاه آزاد واحد اسلامي.

- قره محمودلو، مجتبي، طهماسبي، ابوالفضل ، زين الديني ،مروه، قره محمودلو، مژگان، ۱۳۸۶، مطالعه كمي و كيفي ميزان آب استحصالي از سطوح پشت بام (مطالعه موردي: منطقه ۵ تهران)، سومين کنفرانس سراسرس آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک.

- قره محمودلو، مجتبي، رضا شاطري، مريم، محمدي، راضيه، محمدياني،آسيه، ۱۳۸۶، بررسي عوامل موثر بر كيفيت شيميايي رودخانه چهل چاي، سومين کنفرانس سراسرس آبخيزداري و مديريت مناع آب و خاک.

- قره‌محمودلو، مجتبي، صفارزاده، علي، طهماسبي، ابوالفضل، قره محمودلو، مژگان، ۱۳۸۶، مطالعه رژيم آبدهي روخانه شاورر با استفاده از برنامه نرم‌افزاريMINITAB.11، سومين کنفرانس سراسرس آبخيزداري و مديريت مناع آب و خاک.

- طهماسبي، ابوالفضل، قره محمودلو، مجتبي، خدري بختيار، ۱۳۸۶، بررسي تغييرات خشکسالي و ترسالي در استان خوزستان با استفاده از شاخص هاي مبتني بر بارش، سومين کنفرانس سراسرس آبخيزداري و مديريت مناع آب و خاک.

- طهماسبي، ابوالفضل، قره محمودلو، مجتبي، خدري بختيار، ۱۳۸۶، بررسي ارتباط بين عوامل توپوگرافي و برخي پارامترهاي پوشش گياهي، سومين کنفرانس سراسرس آبخيزداري و مديريت مناع آب و خاک.

- رقيمي، مصطفي، قره‌محمودلو، مجتبي، چاكدل، عزيز رحيمي، قلي پور، ۱۳۸۶، کيفيت شيميايي آب تالاب براي مصارف کشاورزي(مطالعه موردي: تالاب اينچه در بخش شمالي آق قلا، استان گلستان)، دومين همايش ملي کشاورزي بوم شناختي ايران.

- طهماسبي، ابوالفضل، قره محمودلو، مجتبي، امين محمدي استاد کلايه، ۱۳۸۶، معرفي مناسبترين شاخص پيش بيني وقوع خشکسالي در استان مازندران، همايش ملي مديريت منابع آب. 

- مصطفي رقيمي، مجتبي قره‌محمودلو، مريم رمضاني مجاوري، سيد محمد سيد خادمي، ۱۳۸۶، بررسي کيفيت شيميايي آب هاي معدني تجاري موجود در استان گلستان، پنجمين همايش مهندسي و محيط زيست ايران، دانشگاه تربيت معلم.

- غلامي، حميد، قره محمودلو، مجتبي، عباسي، اسماعيل، اسلامي، ايمان، ۱۳۸۶، پهنه بندي خطر لغزش با استفاده از روش حائري- سميعي(مطالعه موردي: حوزه چهل چاي مينودشت).

- قره محمودلو ، مجتبی، ناصری، حمیدرضا و صفارزاده، علی، ۱۳۸۶، پهنه بندی حریم کیفی چاه های آب شرب شهر چالوس ، نخستین همایش منطقه ای آبهای زیرزمینی، بهبهان.

- قره‌محمودلو، مجتبي ، رقيمي، مصطفي، ۱۳۸۵، نقش گسل خزر در تغيير سكانس تكاملي آنيوني و كاتيوني در آبخوان شهر گرگان، دهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران.

- رقيمي، مصطفي، رحيمي چاکدل، عزيز، قره محمودلو، مجتبي، شاهپسند زاده، مجيد، ۱۳۸۵، تاثير عوامل زمين شناسي در كيفيت شيميايي منابع تامين آب آشاميدني گرگان، بيست و پنجمين همايش علوم زمين.

- قره‌محمودلو، مجتبي، ۱۳۸۴، بكار گيري نواحي حفاظتي براي جلوگيري از آلودگي چاههاي آب شرب، اولين همايش حاشيه درياي خزر.

ناصري، حميدرضا، قره محمودلو، مجتبي، ۱۳۸۳، تعيين حريم بهداشتي چاههاي آب شرب(مطالعه موردي: شهر ساري)، هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران.

و...

طرح های پژوهشی

- ارزیابی مدلهاي مختلف برآورد فرسایش پذیري خاك در اراضی لسی(همکار طرح)
- ارزیابی کیفی و بررسی هیدروژئوشیمیایی منابع آبی (چشمه و چاه) شرق استان گلستان(مجري طرح) 
- بررسی عوامل موثر بر غلظت فلوراید در منابع آب زیرزمینی استان گلستان با تاکید بر تشکیلات لسی(مجري طرح) 

- بررسی فرآیندهای هیدروژئوشیمی و تغییرات کیفی آبخوان قره‌سو(مجري طرح)   

- ارزیابی الگوی توزیع پراکنش درصد ماده آلی خاک به روشهای زمین آماری در اراضی لسی(همکار طرح)

- ارزیابی کیفی و بررسی هیدروژئوشیمیایی منابع آبی ( چشمه و چاه) شرق استان گلستان (مجري طرح)   

- مدل­سازی فرآیند بارش-رواناب با استفاده از تحلیل سری­های زمانی و توابع انتقال(همکار طرح)

- کاربرد نسبت‌های یونی و اندیس‌های اشباع در تفسیر فرآیندهای هیدروشیمیایی رودخانه (مجري طرح)   

- نقش سیل در تغییر پارامترهای کیفی آب رودخانه زرین گل، استان گلستان(مجري طرح)  

اثر دوره­های ترسالی و خشکسالی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی منابع آب زیرزمینی در استان گلستان (همکار طرح)

- ارتباط بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی و شاخص‌های کیفی آب برای مصارف مختلف(مجري طرح)

- اثر دوره­های ترسالی و خشکسالی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی منابع آب زیرزمینی در استان گلستان(همکار طرح)

- تاثیر پساب کارخانه ید بر پارمترهای کمی و کیفی دریاچه اینچه(مجري طرح)

 - اثر هتروژنیتی بر روی ضریب طولی دیسپرژن در خاک‌های اشباع (مجري طرح)

- بررسی تکامل هیدروشیمیایی و مرگ کیفی آب رودخانه گرگان رود، استان گلستان(مجري طرح)

- اثر هتروژنیتی بر روی ضریب طولی دیسپرژن در خاک‌های اشباع (مجري طرح)

- بررسی تکامل هیدروشیمیایی و مرگ کیفی آب رودخانه گرگان رود، استان گلستان(مجري طرح)

- مدلسازی حفره‌-مقیاس دیسپرژن طولی یک ستون ماسه‌ای اشباع (مجري طرح)

- تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP) خط تولید و فرآوری کارخانه ید (همکار طرح)

- استحصال و پاك سازي مواد نفتي از لايه آبخوان منطقه (همکار طرح)

- بهینه سازی الگوی پاکسازی مواد نفتي(LNAPL) بکمک گرمایش محیط متلخل-مدل فیزیکی  (همکار طرح)

- طراحی و ساخت مدل پایلوت آزمایشگاهی زیست‌پالایی آلودگی نفتی آب زیرزمینی (BTEX) به صورت درجا – فاز اول : منطقه غیر اشباع(همکار طرح)

- بررسي ارتباط بين فرسايش رسوب ،عناصر غذايي خاك وكيفيت آب(همکار طرح)

- بررسي كيفيت آب در حوضه آبخيز قره سو در استان گلستان(همکار طرح)

- بررسي و شناخت جريانهاي غالب در رودخانه گرگانرود (همکار طرح)

- تعيين سهم آلاينده هاي آب زيرزميني و رونديابي منطقه اي آنها در آبخوان گرگان(مجري طرح)

- كاربرد هيدروژئوشيمي و كاني شناسي سطحي در شناسايي نهشته هاي تبخيري درياچه و تالابهاي شور در بخش شمالي آق قلا(همکار طرح)

- بررسي ميزان نيترات در آب هاي زيرزميني شهر گرگان(همکار طرح )

- مطالعه عوامل موثر بر کيفيت شيميايي منابع آبي شهر گرگان (مجري طرح)

- بررسي نقش سد گلستان بر ميزان مورفولوژيکي ناشي از سيل ويرانگر شرق استان گلستان(همکار طرح)

- ارزابي تاثير بند خاکي در کاهش رسوبدهي حوزه هاي آخيز استان گلستان(همکار طرح)

- بررسي و تعيين تعداد نمونه قطع و توزين شده جهت ارزابي توليد آتريپلکس با استفاده از روش نمونه گيري مضاعف(همکار طرح)

- بررسي امكان بكارگيري روش تحليل مولفه‌هاي اصلي(PCA) براي تفكيك عوامل موثر بر تغيير كيفيت آب زيرزميني آبخوان دشت رامهرمز(همکار طرح)

بررسی هیدروژئوشیمیایی کیفیت آب زیرزمینی در آبخوان دشت سیدان-فاروق، استان فارس(مجري طرح)

خواص هیدولیکی غیر اشباع در خاکهای ناهمگن: مطالعه محاسباتی در مقیاس میکروسکوپی (در ابعاد منافذ)(مجري طرح)

-ارزيابي اثرات خشکسالی بر روي کیفیت منابع آبهاي سطحي استان گلستان (مطالعه موردي رودخانه  گرگانرود)(همکار طرح)

 

-Remediation of VOC-contaminated soil by a horizontal reactive barrier using potassium

permanganate in unsaturated zone (2010-2014, PhD thesis), Utrecht University, The

Netherlands.

-Effects of sand compaction and mixing on pore structure and the unsaturated soil hydraulic

properties (2014-2015), Utrecht University, The Netherlands.

-Dissolution of volatile organic compounds (VOCs) in water (2014-2015), Utrecht University,

The Netherlands..

-Contaminant transport and dispersion under saturated and unsaturated conditions (since 2015),

Utrecht University, The Netherlands.

 

 

 

پایان نامه و رساله

- تاثیر برداشت از چاههاي عمیق و نیمه عمیق بر روي افت سطح ایستابی و کیفیت آب زیرزمینی دشت گرگان (راهنما)
- رابطه بین بارش با رواناب و تراز آب زیرزمینی در زیرحوزه هاي آبخیز گرگانرود (راهنما)
- بررسی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در استان گلستان با استفاده از داده های ماهواره ای grace(مشاور)
-مقایسه مقادیر دبی های ماهانه در دامنه زمان و فرکانس(مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو)(راهنما)
- بررسی هیدروژئوشیمی و آلودگی آبخوان شهر گرگان(راهنما)

- ارزیابی کیفیت آبهاي زیرزمینی دشت بجنورد براي تامین آب مورد نیاز کشاورزي (راهنما)

- اثر سیلاب بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی (راهنما)

- استفاده از روشهای هیدروژئوشیمیایی در تعیین نفوذ آب شور به آبخوان ساحلی کردکوی، استان گلستان (راهنما)

- اثر فیلتراسیون بستر رودخانه دوغ در کیفیت آب چاه فلمن کلاله(راهنما)

-گیاه پالایی خاک آلوده به نیتروژن توسط گونه های Atriplex  halimus , Atriplex canescens  و  Atriplex lentiformis(راهنما)

- تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع سطحی و زیرسطحی در خاکهای لسی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آق امام 2، استان گلستان) (راهنما)

- حذف نیترات،آمونیوم و فسفات از آب با استفاده از زغال زیستی گیاه پالونیا و کنوکارپوس(مشاور)

- بررسی اثر تراکم خاک بر رشد ریشه گونه هایFerula gummosa,Agropyron elongatum,Medicago minima ,Atriplex canescens  Atriplex lentiformisدر شرایط آزمایشگاه. (مشاور)

- ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف تامین آب در مناطق نیمه خشک استان گلستان (مطالعه موردی : روستای چناران مراوه­ تپه) (راهنما)

- بررسی وضعیت کیفیت آب رودخانه چهل‌چای با استفاده از شاخص کیفی IRWQISC(مشاور)

- تاثیر گنبدهای نمکی‌ بر خصوصیات هیدروشیمیایی و کیفیت آب رودخانه‌ی فیروزآباد در استان فارس  (راهنما)

- ارزیابی  و  مقایسه  روش هاي  مختلف  تامین  آب  در مناطق   نیمه خشک  استان  گلستان (مطالعه  موردي: روستاي  چناران  مراوه تپه)(راهنما)

شناسایی  دیاتومه‌هاي  چشمه هاي  سیدکلاته،  نیلبرگ  و  گل رامیان (مشاور)

- اثر سیلاب بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان گلستان(راهنما)

- بررسی اثرات زيست محيطي محل دفن زباله بابلسر با تاکید بر آب‌ زیرزمینی (راهنما)

- رابطه بین بارش با رواناب و تراز آب زیرزمینی در زیر­حوزه‌های آبخیز گرگانرود(راهنما)

- تاثیر برداشت از چاه­های عمیق و نیمه­عمیق بر روی افت سطح ایستابی و کیفیت آب زیرزمینی دشت گرگان(راهنما)

- هیدروژئوشیمی و آلودگی آبخوان رامسر(مشاور)

- ارزیابی کیفیت آب های زیر زمینی دشت بجنورد برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی(راهنما) 

 

- The use of hydrogeochemical methods to determine saltwater intrusion into Kordkuy coastal aquifer, Golestan Province.

- Impact of Doogh Riverbank filtration on water quality of Kalaleh Felmann Well

- Phytoremediation of nitrogen contaminated soil by Atriplex halimus, Atriplex canescens and Atriplex lentiformis

- Changes in surface and subsurface saturated hydraulic conductivity in the loess soils (case study: Agh-Emam 2 watershed, Golestan province)

- Effect of soil density on root growth By Ferula gummosa, Agropyron elongatum,Atriplex lentiformis, Atriplex canescens, Medicago minima  in laboratory conditions.

- Evaluation and comparison of different methods for water supply in semi-arid areas of Golestan Province (Case study: Chenaran Village - Maraveh Tappeh)

- Evaluation of water quality on Chehelchay river using IRWQISC index

- Effect of Salt Domes on Hydrochemical Characteristics and Water Quality of Firuzabad River in Fars Province

-  Dispersivity-saturation relationships in a lab scale soil column

-Dispersivity-Saturation relationship for various porous media; Experiments and modelling

دروس تدریس شده

- کارشناسی ارشد

1. آلودگی آب و خاک

2. کیفیت آب

3. فرآیندهای انتقال مواد محلول در محیط متخلخل

4. هیدروژئولوژی زیست محیطی

5. سازندهای دوران چهارم زمین شناسی 

6. زمین شناسی پزشکی

 

- کارشناسی

1. آبهاي زيرزمينی

2. کیفیت آب

3. اصول مديريت آب و خاك

4. مکانیک خاک

5. زمين‌شناسي

6 .ژئومرفولوژي (عمومي و كاربردي)

...