×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر محمود صالحی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :زیست شناسی

بیوگرافی

1. کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه خوارزمی 1385-1381

2. کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389-1386

3- دکتری بیوشیمی دانشگاه گیلان 1396-1391

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

بررسی کمی و کیفی پروتئین­ های موجود در برگ و میوه گیاه coagulans Withania

اساتید راهنما: دکتر نسرین کاظمی پور، دکتر جعفر ولی زاده

 

عنوان پایان نامه دکتری:

تعیین خصوصیات بیوشیمیایی پروتئاز منعقدکننده شیر از میوه ­های coagulans Withania

اساتید راهنما:

دکتر محمودرضا آقامعالی، دکتر رضا حسن ساجدی

زمینه های تحقیقاتی

1- اندازه گیری پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی آنزیم

2- مطالعه ترکیبات فیتوشیمیایی عصاره های گیاهی

مقالات ژورنال

1. N Kazemipour, M Salehi Inchebron, J Valizadeh & M Sepehrimanesh (2017) Clotting characteristics of milk by Withania coagulans: Proteomic and biochemical study, International Journal of Food Properties, 20:6, 1290-1301

2. M Salehi, MR Aghamaali,R Hasan Sajedi, SM Asghari, E Jorjani (2017) Purification and characterization of a milk-clotting aspartic protease from Withania coagulans fruit, International Journal of Biological Macromolecules. 98, 847-854

3. M Salehi, MR Aghamaali, R Hassan Sajedi, SM Asghari, E Jorjani (2019) Effect of Metal Ions on Activity, Stability, and Structure of Purified Aspartic Protease from Paneerbad, Modares Journal of Biotechnology.10(1):53-60. 

4. S Ahmadi, MS Yousef Mardoukhi, M Salehi, S Sajjadi, AH Keihan (2019) Molecular dynamics simulation of lactate dehydrogenase adsorption onto pristine and carboxylic-functionalized graphene, Molecular Simulation.

5. M Afsharnezhad, S.S Shahangian, M Salehi, R Sariri (2019) Effect of Organic Solvents and Osmolytes on the Activity and Stability of the Protease Purified from Ficus johannis, Modares Journal of Biotechnology. 10(4):535-543

6. Salman Ahmadi, Mahmoud Salehi, Solmaz Ausi (2021) Kinetic and thermodynamic study of aspartic protease extracted from Withania coagulansInternational Dairy Journal. 116: 104960

مقالات کنفرانس

1. Kazemipour, N. Salehi Inchebron, M. Valizadeh, J. Sepehrimanesh, M., 2014, Two dimensional gel electrophoresis map of berries extract of Withania coagulance, The 5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and the 13th Iranian congress of Biochemistry, Iran

2. Qazizade, H. Mozdoori, M. Salehi, M., 2011, Analysis of an aspartic protease from Withania coagulans, a preliminary report, Clinical Biochemistry-New York, USA.

3. محمود صالحی اینچه برون، نسرین کاظمی پور، جعفر ولی زاده، 1388، مطالعه مقدماتی عصاره آنزیمی گیاه Withania coagulans، ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

4. محمود صالحی اینچه برون، نسرین کاظمی پور، جعفر ولی زاده، 1388، بررسی اثر دما، pH و غلظت کلسیم و سدیم در زمان انعقاد شیر توسط عصاره آبی دانه گیاه پنیرباد، همایش ملی فیتوشیمی، قم، ایران.

 

 

برنامه هفتگی

15-17 13-15 10-12 8-10  

 

      شنبه

بیوشیمی (فرد)

بیوفیزیک (زوج)
  بیوفیزیک بیوشیمی یک شنبه
    بیوشیمی متابولیسم   دو شنبه
  آز-بیوشیمی متابولیسم بیوشیمی متابولیسم (زوج) آز-بیوشیمی متابولیسم سه شنبه
        چهار شنبه

 

دروس تدریس شده

مقطع عنوان درس ردیف
کارشناسی بیوشیمی 1 1
کارشناسی بیوشیمی 2 2
کارشناسی بیوفیزیک 3
کارشناسی بیوشیمی فیزیک 4
کارشناسی زیست شناسی پرتوی 5
کارشناسی آزمایشگاه بیوشمی 1 و 2  6