دکتر مجید مکبر اصفهانی

Dr. Majid Mokaber Esfahani

دکتر مجید مکبر اصفهانی

Dr. Majid Mokaber Esfahani

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

:تحصیلات

درجه پایان نامه

سال

محل تحصیل

گرایش

رشته

مقطع

---

1379-83

دانشگاه گیلان

کاربردی- روزانه

شیمی

کارشناسی

19.5

1383-85

دانشگاه فردوسی مشهد

  آلی - روزانه

شیمی

کارشناسی ارشد

20

1389-94

دانشگاه فردوسی مشهد

آلی - روزانه

شیمی

دکتری تخصصی

سابقه کاری

 هفت سال سابقه کار همزمان در آزمایشگاههای تحقیقات و کنترل کیفیت شرکت داروپخش

 چهار سال سابقه ریاست تحقیقات کاربردی شرکت داروپخش

تولید چند ماده اولیه دارویی در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی برای اولین بار در ایران.

آشنایی کامل و کار با دستگاه های زیر

HPLC, GC, Karl Fisher, Potentiometer, UV-Vis spectroscopy, Polarimeter، FT-IR

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی

Organic Synthesis

Active Pharmaceutical Ingredients

Supramolecular

High-Performance Liquid Chromatography

مقالات ژورنال

1- Rounaghi G.H., Razavipanah E., Riazi M.M., Rahimizadeh M., Bakavoli M., Seresht E.R., Esfahani M.M.  Competitive bulk liquid membrane transport of transition and post transition metal cations using (2,3-Diphenylquinoxaline)-4',4''-dithiotriethylene glycol, Asian Journal of Chemistry, 2009, 21.9http://search.proquest.com/assets/r20161.6.0.834.574/core/spacer.gif, 6701-6709

2- Bakavoli M., Rahimizadeh M., Rezaei-Seresht E., Esfahani M.M., Ziaee P.; Synthesis and complexing properties of novel crown ethers and thiacrown ethers incorporating new heterocyclic moieties, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 2010, 2152-2158, DOI: 10.1080/10426500903544280.

3- Eshghi H., Mokaber-Esfahani M., Rahimizadeh M., One-pot free solvent synthesis of some indolylmethane amine derivatives by FHS as a recycable catalyst, J. Chin. Chem. Soc. 2014, DOI: 10.1002/jccs.201400192.

4- Mokaber-Esfahani M., Eshghi H., Shiri A., Akbarzadeh M., Mirzaei M. Synthesis of [1,2,4]triazolo[3,4-b]pteridines as a novel class of heterocyclic compounds, J. Chem. Res. 2015, (39) 216-219. DOI: 10.3184/174751915X14271341601550.

5- Hossein Eshghi, Mahdi Mirzaei, Maede Hasanpour, Majid Mokaber-Esfahani, Benzimidazolium dicationic ionic liquid as an efficient and reusable catalyst for the synthesis of α-aminophosphonates and bis (α-aminophosphonates) under solvent-free condition, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 2015, 190:1606–1620, DOI: 10.1080/10426507.2015.1012199.

مقالات کنفرانس

1- Majid Mokaber-Esfahani, Hossein Eshghi, Marzieh Akbarzadeh, A novel synthesis of chiral triazolo pteridine heterocyclic systems by using amino acids. In 2nd international conference on chemistry, chemical engineering and chemical process (ICCC 2014), Istanbul, Turkey.

2- Marzieh Akbarzadeh, Mahdy Bakavoli, Hossein Eshghi, Atena Jabbari, Majid Mokaber-Esfahani, Mahdi Mirzaei. Synthesis of new heterocyclic system: 2-substituted-4-methyl-5,11-dihydrobenzo[b]pyrimido[4,5-e][1,4]thiazepine. The 22nd Iranian seminar of organic chemistry, university of Tabriz, 2014.

3- Majid Mokaber-Esfahani, Hossein Eshghi, Ali Shiri, Marzieh Akbarzadeh, Mahdi Mirzaei, Mostafa gholizadeh, Atena Jabbari, Synthesis and antibacterial activities of new fluoroquinolones based on ciprofloxacin structure. The 22nd Iranian seminar of organic chemistry, university of Tabriz, 2014.

4- Atena Jabbari, Mohammad seyedi, Mahdy Bakavoli, Marzieh Akbarzadeh, Majid Mokaber-Esfahani, Mahdi Mirzaei. Design and synthesis of novel series of 8-prenyloxy coumarin-3-carboxylic acid as 15-lipoxygenase inhibitors. The 22nd Iranian seminar of organic chemistry, university of Tabriz, 2014.

5- Majid Mokaber-Esfahani, Hossein Eshghi, Marzieh Akbarzadeh, Mahdi Mirzaei, Mostafa gholizadeh, Ali Shiri. Synthesis of new supramolecular receptor based on diphenylglycoluril structure using click chemistry. The 22nd Iranian seminar of organic chemistry, university of Tabriz, 2014.

6- Mahdi Mirzaei, Hossein Eshghi, Maede Hasanpour, Majid Mokaber-Esfahani, Marzieh Akbarzadeh. Ionic liquids as highly efficient and reusable catalyst for one-pot synthesis of bis-a-aminophosphonates. The 22nd Iranian seminar of organic chemistry, university of Tabriz, 2014.

7- Eshghi H., Mokaber-Esfahani, M., Rahimizadeh, M., One-pot free solvent synthesis of some indolylmethane amine derivatives by FHS as a recycable catalyst, The 20th Iranian seminar of organic chemistry, university of Hamedan, 2013.

8- Mahdi Mirzaei, Hossein Eshghi, Maede Hasanpour, Majid Mokaber-Esfahani, Atena Jabbari , LaCl3.7H2O: an efficient lewis acid catalyst for synthesis N-(benzothiazole-2-yl)-O,O-dimethyl-a-aminophosphoates. The 22nd Iranian seminar of organic chemistry, university of Tabriz, 2014.

9- Majid Mokaber-Esfahani, Benefits of education and connection between industry and university. The 8th Iranian seminar of chemistry education, university of Semnan, 2013. Speech.

پایان نامه و رساله

1- Synthesis of novel thiacrown-ether systems based on heterocyclic rings. MSc. thesis

2- Synthesis and biological activities of novel derivatives of 3-indolylmethaneamines, fluoroquinolones, thiadeazepinoquinolones and pteridines. PhD thesis

دروس تدریس شده

شیمی آلی (رشته کشاورزی)، شیمی آلی (رشته زیست شناسی)، شیمی آلی (رشته مدیریت تلفیقی آفات)،

شیمی الی 2 (رشته شیمی)

آزمایشگاه شیمی آلی 1 (رشته محیط زیست)

آزمایشگاه شیمی آلی 2 (رشته شیمی)

شیمی عمومی (رشته زیست شناسی)

زبان تخصصی (رشته شیمی)