×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر مهدی عصری

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :فیزیک

مقالات ژورنال

       الف- مجلاتISI :

 

1- Influence of sense rotation of circularly polarized laser pulse on the wake-field acceleration in magnetized plasma

Mehdi Asri, Hossein Akou, Optik  143, 142-149 (2017)

 

2- Dependence of plasma wake wave amplitude on the shape of Gaussian chirped laser pulse propagating in a plasma channel

 H.Akou, M.Asri, Physics Letters A 380, 1729–1734  (2016)

 

3- Induced chirp in laser wake-field generation

M. Taghipour, S. Mirzanejhad, F. Sohbarzadeh and M. Asri,   Phys. Scr. 85, 035505  (2012)   

 

4- Quasimonoenergetic GeV electron bunch generation by the wake-field of the chirped laser pulse

S. Mirzanejhad, F. Sohbatzadeh, M. Asri, and K. Ghanbari,  Phys. Plasmas 17, 033103 (2010)                 

 

5- Electron bunch acceleration in an inverse free-electron laser with a helical magnetic wiggler and axial guide field

S. Mirzanejhad, F. Sohbatzadeh, M. Asri, and E. Sadeghi Toosi,  Phys. Plasmas 13, 123105 (2006)     

 

6- Electron trajectories and gain in free-electron lasers with three-dimensional helical wiggler and ion-channel guiding 

S. Mirzanejhada,M. Asri, Phys. Plasmas 12, 093108 (2005)  

 

 

  ب- مجلات علمی پژوهشی :

 

1-تاثير ميدان مغناطيسي توليد شده در برهمكنش پالس ليزري پرشدت با پلاسماي كم چگال بر شتاب بسته الكتروني در رژيم حبابي

مهدی عصری، مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای،  دوره ۸، شماره۱۷، تابستان ۱۳۹۷

2-بررسی تاثیر زاویه تزریق بر شتاب الکترون در شتابدهنده میدان عقبه لیزری با حضور میدان مغناطیسی خارجی

مهدی عصری، مجله پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۸، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷ 

 

 

 

مقالات کنفرانس

1- تاثیرنوسانات بتاترونی تولید شده بوسیله میدان مغناطیسی خارجی در شتاب لیزر- خلاء با استفاده از پالس لیزري با قطبش شعاعی

مهدی عصری؛ اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، دانشگاه فناوری نوین آمل 1396

2- بررسی اثر تغییر فرکانس پالس لیزري بر نیروهاي طولی و عرضی تولید شده توسط امواج دنباله پلاسمایی دو بعدي

مهدی عصری؛ اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، دانشگاه فناوری نوین آمل 1396

3- تولید پالس لیزری چیرپ شده در برهمکنش لیزر با ورقه نازک فلزی

مهدی عصری؛ اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، دانشگاه آزاد واحد چالوس 1396

4- مدلسازی شتاب بسته الکترونی با توزیع یکنواخت توسط امواج لانگمیر

مهدی عصری؛ اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، دانشگاه آزاد واحد چالوس 1396

5- افزایش طول دفازه شدن در شتابدهنده میدان عقبه لیزري

عصري، مهدي؛ کامل جهرمی، ایمان؛ هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، 1396

6- لیزر الکترون آزاد معکوس با تپ لیزري بسامد متغیر

عصري، مهدي؛ کامل جهرمی، ایمان؛ هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، 1396

7- تاثير همزمان ميدان مغناطيسي خارجي و تپ ليزري با بسامد متغير بر شتاب ميدان عقبه ليزري

مهدی عصری؛ کنفرانس فیزیک ایران سال 1395

8- بهينه سازي به دام افتادن الكترون در شتابدهنده ميدان دنباله ليزري با استفاده از ميدان مغناطيسي خارجي و پالس ليزري فركانس متغير

مهدی عصری؛ اولين همايش ملي فيزيك دانشگاه آزاد اسلامي، تبریز 1395

9- بررسی اثر چرخش قطبش پالس لیزري روي شتاب الکترون بوسیله امواج دنباله در پلاسماي مغناطیده

مهدی عصری؛ دومین کنگره بین المللی فیزیک سال 1394

10- توليد الكترونهاي پرانرژي بوسيله امواج عقبه حاصل از تپ ليزري با فركانس متغير گوسي

ميرزانژاد، سعيد ؛ صحبت زاده، فرشاد ؛ عصري، مهدي؛ کنفرانس فیزیک ایران سال 1389

11- تاثير نوع تغيير فركانس تپ ليزري بر توليد امواج عقبه دوبعدي خطي در محيط پلاسما

عصري، مهدي  ؛ ميرزانژاد، سعيد؛  کنفرانس فیزیک ایران سال 1389 

12- توليد امواج عقبه در پلاسما بوسيله پالس فوق كوتاه ليزري با فركانس متغير در يك بعد

ميرزانژاد ، سعيد ؛ صحبت زاده، فرشاد ؛ عصري ،مهدي ؛ قنبري، كبري؛ کنفرانس فیزیک ایران سال 1386

طرح های پژوهشی

1- بررسی شتاب بسته الکترونی توسط میدان الکتروستاتیک حاصل از برهمکنش  لیزر-پلاسما در حضور میدان مغناطیسی

  مهدی عصری       دانشگاه گنبد کاووس      1394-1395  

2-مطالعه تاثیر  قطبش پالس پر شدت لیزری روی شتاب الکترون درخلاء با اعمال میدان مغناطیسی محوری

مهدی عصری       دانشگاه گنبد کاووس      1396-1396