دکتر مهدی قزلسفلو

دکتر مهدی قزلسفلو

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

تاریخ تولد: 1364

محل تولد: ایران- مینودشت

تحصیلات رسمی:

دکتری

مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان، اصفهان، 1392-1396

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، 1386-1389

کارشناسی

مشاوره خانواده، دانشگاه گیلان، رشت، 1382-1386

 

 

مقالات ژورنال

1.  Effect of group schema therapy on physical self-concept and worry about weight and diet among obese women. J Research & Health2018; 8(6): 53-60.

2- اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد امید درمانی بر تاب آوری و بهزیستی روان شناختی زوجین. مجله سلامت اجتماعی، 6(1):53-60.

3- پیش بین های بی ثباتی ازدواج: ضمیمت زوج ها و راهبردهای حفظ رابطه. مجله مشاوره کاربردی. دوره 8، شماره 1،1-20.

4-اثربخشی آموزش نظم بخشی هیجانی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی پسر های 10 تا 14 سال دچار اختلال سلوک. مجله روانشناسی کاربردی.دوره 12، شماره 2( 46)،183-203.

5-  ساختار عاملی، پایایی و روایی  مقیاس راهبردهای حفظ رابطه در روابط زوجین.  مجله علمی - پژوهشی سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دوره5، شماره3، 207-216.

6-  شناسایی عوامل موثر بر تعهد زناشویی از نظر زوجین ایرانی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش های مشاوره.  شماره 63، پاییز 1396، 4-29.

7-   ساختار عاملی،  پایایی و روایی مقیاس مدل سرمایه گذاری در روابط بین زوجین. مجله علمی- پژوهشی سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دوره 5، شماره 1، 57-66.

8-  رابطه بین سلامت خانواده اصلی و خود شفقت ورزی با تعهد زناشویی. مجله علوم پزشکی مازندران.  دوره 26(139)، 137-148.

9-  سبک های زوجی و شفقت خود به عنوان پیش بین های رضایت زناشویی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی. دوره 5، شماره 2، خرداد 1395.

10-  پیش بینی سلامت روانی بر مبنای شفقت خود، هویت و خودشناسی دانشجویان. فصلنامه مشاوره و روان درمانی/ سال چهارم، شماره 15.

11- رابطه بین تجربه آزاردیدگی در دوران کودکی با طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله ای در افراد متاهل". مقاله چاپ شده در مجله علمی و پژوهشی  اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. سال 17 (6) آبان و آذر 1394.

12- رابطه کودک آزاری با ویزگیهای شخصیتی و رفتارهای پرخطر در نوجوانان.  مقاله چاپ شده در مجله  علمی_  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال نوزدهم، شماره دوم، اردیبهشت .1394

13-  رابطه بین تفکر قطعی نگر و خود شفقتی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان. مقاله چاپ شده در مجله علمی   پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 13، بهمن 1393، 1060- 1049.

14-پیش‌بینی فرسودگی شغلی بر اساس فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی.  مقاله  چاپ شده در مجله علمی پژوهشی  مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی، دوره ششم/ شماره21/ زمستان 1393، 22-9.

15-  بررسی و مقایسه پاسخهای وابسته به زمینه با افراد نابسته به زمینه در آزمون رورشاخ در دانش آموزان 15 تا 18 ساله پسر. مقاله ارائه شده در چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران، مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی روانشناسی معاصر، 7، 17-23.

16-  اثربخشی گروه درمانی امید محور بربهبود کیفیت زندگی مردان مبتلا به HIV+ . مقاله چاپ شده در مجله علمی- پژوهشی اندیشه و رفتار، دوره ششم، شماره 22، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران.

     

17. Comparison Of Body Image And Self Esteem Among Married Individuals With Sexual Dissatisfaction And Normal Married Individuals In Tehran. Procedia - Social and Behavioral Sciences 84 ( 2013 ) 538 – 541.

18-GEffectiveness of hope-oriented group therapy on improving quality of life of HIV+ male patients.Procedia - Social and Behavioral Sciences 84 ( 2013 ) 534 – 537.

 

مقالات کنفرانس

1-  نقش پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی و زوجی برراهبردهای حفظ رابطه. مقاله ارائه شده هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده.اردیبهشت 1397

2-. رابطه کودک آزاری با ویژگی های شخصیتی نوجوانان. مقاله ارائه شده در اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه. زمان برگزاری، شهریور 94.

3-  بررسی رابطه انواع آزار دیدگی در دوران کودکی با بخشش و سلامت روان در افراد متاهل ساکن شهر تهران. مقاله ارائه شده در اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی،499- 509.

4-  اثربخشی گروه درمانی امید محور بر کاهش افسردگی . مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد تربت جام، ایران.

5-  مقایسه تصویر بدنی وعزت نفس در افراد متاهل دارای نارضایتی جنسی وافراد متاهل عادی شهر تهران. مقاله ارائه شده در پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی،تهران، بیمارستان امام خمینی(ره).

6- اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی زناشویی بر افزایش رضایت جنسی در زنان. مقاله ارائه شده در پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، تهران، بیمارستان امام خمینی(ره).

7- اثربخشی گروه درمانی امید محور بر افزایش امید به زندگی مردان مبتلا به سندرم نقص ایمنی(HIV). مقاله ارائه شده در سومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی، تهران، بیمارستان امام خمینی(ره).

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

 

8-10

10-12

12-13

13-15

15-17

شنبه

تاریخ و مکاتب روانشناسی

مطالعه و پژوهش

نماز و نهار

مهارت های زندگی

روانشناسی تحولی

یکشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

نماز و نهار

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

 

دوشنبه

رفع اشکال دانشجویان

روانشناسی یادگیری

نماز و نهار

مطالعه و پژوهش

 

مطالعه و پژوهش

 

سه شنبه

روان سنجی

مطالعه و پژوهش

نماز و نهار

رفع اشکال دانشجویان

مطالعه و پژوهش

 

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

رفع اشکال دانشجویان

نماز و نهار

رفع اشکال دانشجویان

رفع اشکال دانشجویان

 

 

 

 

 

 

         
         
         
         
         
         
         

دروس تدریس شده

مهارت های زندگی

آمار توصیفی

تاریخچه مکاتب روانشناسی

روانشناسی رشد (1)

روانشناسی رشد (2)

مبانی جامعه شناسی

خانواده درمانی

روانشناسی یادگیری

مشاوره گروهی

تغییر نگرش

آسیب شناسی روانی

نظریه های مشاوره و روان درمانی