×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر محمد فرهنگی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :شیلات

بیوگرافی

مقطع رشته و گرایش دانشگاه  سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی -شیلات علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1378
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی -شیلات دانشگاه  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1380
دکتری بوم شناسی آبزیان  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1395

زمینه های تحقیقاتی

هیدروبیولوژی

آلودگی (ایمنی و سم شناسی آبزیان)

مقالات ژورنال

 

مقالات علمی - ترویجی

 1. فرهنگی،م . 1383. اکولوژِی وتولیدات استخر. ماهنامه آبزی پروری. سازمان شیلات ایران.  سال دوازدهم، شماره 9-10، صفحه26.
 2. فرهنگی، م. 1387. آسیب شناسی مسمومیت حاد با آمونیاک در قزل آلای رنگین کمان.  مجله الکترونیک علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان. جلد اول شماره دوم. صفحات 27-37.
 3. جعفري نژاد، م.؛ فرهنگي، م.؛ خانپور، ا. 1391. ارزشگذاري افتصادي مواهب زيست محيطي تالاب بين المللي گميشان به روش مشروط براي تعيين كاربردهاي حفاظتي. مجله حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي. شماره 1، جلداول، صفحات 63- 51.
 4. خادمی حمیدی، م.؛ هرسیج، م.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م. 1398. اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی برکیفیت آب مخازن پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان. مجله تولید و بهره برداری آبزیان، گرگان، دوره 7، شماره 4، صفحات 62-53.

مقالات علمي  - پژوهشي:

 1. فرهنگی، م، حاجی مرادلو، ع. 1386. علائم بالینی و اثرات آسیب شناسی مسمومیت حاد با آمونیاک در قزل آلای رنگین کمان. مجله علمی – پژوهشی شیلات،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر. سال اول. شماره چهارم، زمستان 86. صفحه 61-76.
 2. فرهنگی، م. 1389. تعیین غلظت نیمه کشند ه آمونیاک (lC50,96) در ماهی قره برون و فیل ماهی. مجله علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، سال سوم، شماره 2، پاییز. صفحات 36-31.
 3. فرهنگی، م. و حاجی مرادلو، ع.م. 1390. نقش کلینوپتیلولیت درحذف غلظت کشنده آمونیاک کل در قزل آلای رنگین کمان. مجله علمی شیلات. سال بیستم، شماره 1، صفحات 110-101.
 4. لشکربلوکی، جعفريان، ح.؛ كرامت، ع. ص.؛ فرهنگي، م.؛ آدينه، ح. 1390. بررسي تاثير دافني ماگناي غني شده با عصاره مخمر ساكارومايسيس سرويزيا بر رشد و مقاومت لاروهاي ماهي تاس ماهي ايراني در برابر عوامل استرس زا. مجله علمي شيلات ايران، منابع طبیعی، دوره 64، شماره 4، زمستان 90. صفحات 357-345.
 5. فرهنگی، م.؛ سلمرودی، م. 1391. تاثير هوادهي و زئوليت كلينوپتيلوليت بركيفيت آب مورد استفاده در پرورش ماهي بر تاكيدبر جذب آمونياك. مجله علمی پژوهشی زیست شناسی ایران، سال 25، شماره 4، صفحات 566-559.
 6. فرهنگی، م.؛ سلمرودی، م. 1391.  استفاده از زئولیت غنی شده در افزایش نرخ بقاء بجه ماهیان قزل آلای رنگین کمان در آزمایش مسمومیت با آمونیاک با تاکید بر بهبود شرایط محیط زیست. مجله محیط زیست جانوری، سال چهارم، شماره 2،  صفحات 56- 49.
 7. فرهنگي، م.؛ تيموري، م. 1391. شناسايي بزرگ بي مهرگان (بنتوز) رودخانه محمد آباد.  مجله محيط زيست جانوري، سال چهارم ، شماره 2، صفحات 56-51.
 8. فرهنگي، م. 1392.  مطالعات رفتاري و آسيب شناسي مسموميت حاد با مس درماهي كلمه. مجله محيط زيست جانوري، ایران، سال پنجم، شماره 1، صفحات  154-145.
 9. فتاحی، ن.، پاتیمار، ر.، قربانی، ر.؛ فرهنگی، م. و بهلکه، ا. 1391. بررسی برخی ویژگی های رشد ماهی گامبوزیا در چند اکوسیستم آبی استان گلستان.  مجله پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی. سال اول، شماره 1، صفحات 66-53.
 10. آدینه، ح.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م., سهندی، ج. 1392. اثرات دورههاي تغذیه و گرسنگی بر رشد جبرانی، کارآیی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن لارو ماهی قزلآلاي رنگین کمان در آب شور. نشریه تولید و بهره برداری آبزیان ، گرگان، سال اول، جلد دوم، شماره اول، صفحات 161 – 147.
 11. فرهنگی، م.؛ حاجی مرادلو، ع.؛ رستمی، ف. 1393. بررسی مسمومیت حاد با سولفات روی درماهی  کپور. مجله زيست شناسي ايران، جلد27، شماره 1. صفحات 7-1.
 12.  علیزاده، م.؛ پاتیمار، ر.؛ عبدلی، ا.؛ فرهنگی، م.؛ آدینه، ح. 1393. بررسی ساختار سن و ویژگیهای رشد ماهی سفید رودخانه ای Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) در سواحل جنوبی دریای خزر. زیست شناسی جانوری تجربی. سال دوم، جلد چهارم، صفحات 25-15.
 13. سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م. 1393.  بررسی تاثیر باسیلوس های پروبیوتیکی بر انرژِی مصرف شده و ترشح اوره و آمونیاک در لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان. پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی. ایران، گنبد. جلد 2، شماره 3صفحات 28-17.
 14. سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م. 1393. مقاومت، بقا و عملکرد رشد لارو ماهی قزل الا (Oncorhynchus mykiss) با مکمل سازی جیره  با مخلوط باسیلوس های تجاری . مجله علوم و فنون شیلات، دانشگاه تربیت مدرس، دروه 3، شماره 3، صفحات11-1.
 15. علیزاده، م.؛ پاتیمار، ر.؛ عبدلی، ا.؛ فرهنگی، م.؛ گلزاریان پور، ک. 1394. بررسی تنوع ریختی  ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus orientalis (Linnaeus, 1758) در حوضه جنوبی دریای خزر. محیط زیست جانوری. سال اول، جلد هفتم، صفحات 206-195.
 16. بیاتی، م.؛ پاتیمار، ر.، ابراهیمی، ع.؛ فرهنگی، م.؛ فروهر واجارگاه، م.1394. اثر پساب مزارع تکثیر  و پرروش قزل آلای رنگین کمان بر جوامع بزرگ بی مهرگان گفزی رودخانه ماربر استان اصفهان در ماههای کم آبی. مجله زیست شناسی تجربی، سال سوم، شماره چهارم، صفحات 78-67.
 17. کاییدی، ط. ؛ جعفریان، ح.؛ پاتیمار، ر.؛ هرسیج، م.؛ فرهنگی، م. 1396. مطالعه تغییرات معیارهاي کیفی آب کارگاه پرورش ماهی قزل آلاي رنگین کمان. مجله پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی، سال پنجم ، شماره 4، صفحات 129-138.
 18. آدینه، ح. ؛ جعفریان، ح.؛ سلطانی، م.؛ فرهنگی، م.؛ جعفریان، س. 1396. تأثیر سطوح مختلف محدودیت غذایی بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن لارو ماهی قزلآلای رنگین کمان پرورش یافته در دو محیط آبی. مجله دوفصلنامه تغذیه آبزیان، سال سوم ، شماره 1، صفحات 11-1.
 19. فرهنگی، م. ؛ حسینی، س.ع.؛ جعفریان، ح.؛ قربانی، ر.؛ هرسیج، م.؛ سوداگر، م.؛ میرا، س.؛ بلاشی، ع. 1397. اثرات پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور  پن بر کیفیت آب در خلیج گرگان. محیط زیست جانوری، سال دهم، شماره2، صفحات 217-230.
 20. فرهنگی، م. ؛ حسینی، س.ع.؛ جعفریان، ح.؛ قربانی، ر.؛ هرسیج، م.؛ سوداگر، م.؛ روشن، م. 1396. مطالعه اثرات پرورش ماهیان خاویاری بر پراکنش، تراکم و توده زنده بزرگ بیمهره گان در خلیج گرگان. محیط زیست جانوری، سال نهم، شماره4، صفحات 347-351.
 21. فرهنگی، م. 1397. بررسی مسمومیت حاد با آهن و نیکل در ماهی سفید تحت آزمایشات آب ساکن. مجله پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی،  سال ششم، شماره 4، صفحات 97-108.
 22. خادمی حمیدی، م.؛ هرسیج، م.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م. 1398. اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن و فعالیت آنزیمهاي گوارشی ماهی قزل آلاي رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) .مجله پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی،  دور هفتم، شماره 1، صفحات 117-130.
 23. خزین، غ، جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ عقیلی نژاد، س.م. 1398. مطالعه برخی شاخصهای سرمی و خونشناختی فیل ماهیان پرواری در شرایط پرورش در استخرهای آب شیرین در فصول مختلف. نشریه علوم آبژی پروری،  دور هفتم، شماره 12، صفحات 21-30.
 24. فتاحی، ن.؛ پاتیمار، ر.؛ قربانی، ر.؛ فرهنگی، م. 1398. برخی پارامترهای تولید مثلی گامبوزیا هولبروکی در برخی آببندانهای جنوب شرقی دریای خزر. مجله بیولوژی آبزیان،  دور ششم، شماره 6، صفحات 343-353.
 25. قوجق نژاد، ع.؛  پاتیمار، ر.؛ جعفریان، ح.؛ کردجزی، ض.؛  فرهنگی، م. 1398. ویژگی های تولید مثلی ماهی آمورچه Pseudorasbora parva در آبندانهای پرورش ماهیان گرمابی استان گلستان. نشریه علوم آبژی پروری،  دور هفتم، شماره 12، صفحات 122-110.
 26. خزین، غ، جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ عقیلی نژاد، س.م. 1398. ارزیابی تغییرات برخی از شاخصهای خونشناسی فیل ماهیان پرورشی دریای خزر طی فصول مختلف. مجله شیلات، کرج،  دور 72، شماره 4، صفحات 397-387.
 27. رضوانی، س.ع؛ قلیزداه، م.؛ پاتیمار، ر.؛ فرهنگی، م. 1398. بررسی اثر عوامل محیطی بر توزیع و فراوانی بیمهرگان کفزی در رودخانه چهلچای استان گلستان. نشریه علوم آبژی پروری،  دوره 74، شماره 4، صفحات 386-375.
 28. فرهنگی، م.، کر، ع. 1399. تأثیر پریبیوتیک مانان الیگوساکارید بر عملکرد رشد، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری در بچه ماهی کپور معمولی. نشریه بوم شناسی آبزیان،  دوره 10، شماره 2، صفحات 81-75.
 29. فرهنگی، م.، جعفریان، ح. 1399. ارزیابی تغییرات بافتی ماهی کپور معمولی و کلمه تحت سمیت حاد با سولفات مس. نشریه توسعه آبزی پروری،  سال 14، شماره 4، صفحات 81-69.
 30. براتی، م.، جعفریان، ح.؛ کردجزی، ض.؛ آدینه، ح.، فرهنگی، م.1400. ارزیابی تأثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب و عملکرد رشد انگشت قدهاي کپور معمولی در سیستم بیوفلاك با افزودن سینبیوتیک. نشریه علوم آبزی پروری،  سال 9، شماره 16، صفحات 153-142.پ
 31. زورمان، م.ح.، قلیپور کنعانی، ح.، فرهنگی، م.، آدینه، ح. 1400. مقایسه اثر بی­هوشی تسکینی نانو داروی گیاهی به­لیمو-میخک و میخک با تریکایین متان سولفانات بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss). نشریه علوم آبزی پروری،  سال 9، شماره 16، صفحات 165-153
 32. رضوی، س. ر.، قلیپور کنعانی، ح.، فرهنگی، م.، آدینه، ح. 1400. تاثیر مکمل خوراکی آویشن شیرازی ( Zataria multiflora) و زنجبیل ( Zingiber officinale ) بر عملکرد رشد، ایمنی و فراسنجه های خونی ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio).  فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان،  سال 9، شماره 3، صفحات 188-161.
 33. جعفریان، س.، آدینه، ح.، فرهنگی، م.، هرسیج، م.، کردجزی، ض. 1401. اثرمتقابل دو سطح استفاده از پریبیوتیک تجاری سانیار (پودری و مایع) در کاهش بار آلودگی آب، عملکرد رشد و تغذیه، فعالیت آنزیمهای گوارشی، ایمنی غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلاک شیلات( منابع طبیعی ایران)،  سال 1، شماره 75، صفحات 152-137.
 34.  فرهنگی،م.، آدینه، ح.، کردجزی، ض. 1401. تعیین نرخ مرگ و میر، تغییرات رفتاری و آسیبشناسی ماهی کلمه خزری در مواجهه با سولفات روی، مجله محیط زیست جانوری، 14 (1): 276-267
 35. جعفریان، .س.، آدینه، ح.، فرهنگی، م.، هرسیج، م.، کردجزی، ض. 1400. کارایی استفاده از پریبیوتیک سانیار در محیط بیوفلاک: بررسی عملکـرد تولید، ترکیبات نیتروژنی آب، فراسنجه های خونشناسی و سوخت و ساز ماهی کپور معمولی ، تغذیه آبزیان، 7 (2): 55-39
 36. فرهنگی، م.، جعفریان، ح.، کردجزی، ض. 1401. تعیین حداکثر و حداقل غلظت مجاز سولفات روی در ماهی قزل آلای رنگین کمان با تاکید بر آسیب شناسی بافتی، محیط زیست جانوری، 14 (2)، صفحات 184-177
 37. براتی، م.، جعفریان، ح.؛ کردجزی، ض.؛ آدینه، ح.، فرهنگی، م. 1401. به کارگیری منابع کربنی مختلف در سیستم بیوفلاک بر کیفیت آب، شاخص های رشد و ترشح نیتروژن متابولیکی در ماهیان انگشت قد کپور  معمولی در سیستم بیوفلاك با افزودن سینبیوتیک، نشریه شیلات،  سال 49، شماره 75، صفحات 581-567.
 38. صداقت، ز.، آدینه، ح.، هرسیج، م.، فرهنگی، م. 1401. کارایی نانوزئولیت بر کیفیت آب، عملکرد رشد و تغذیه، آنزیمهای گوارشی و ایمنی بچه ماهیان کپور، علوم و فنون شیلات، 11 (4 ): 276-266.
 39.  

 

مقالات آی اس ای:

 1. Farhangi, M., Rostami-Charati, F., 2012. Increasing of survival rate to Acipenser persicus by added Clinoptilolite zeolite in acute toxicity test of ammonia.1-1-  Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation 5(1):18-23.
 2. Farhangi, M., Gholipour Kanani, H.; Rostami-Charati, F., 2013. Prevention of acute toxicity ammonia in beluga Huso huso ,  Using natural zeolite. Journal of toxicology and environmental health sciences, 5(3):2400-2407.
 3. Farhangi, M., Gholipour Kanani, H.; Aliakbariyan, A. Kashani, M. 2014. Prevention of acute toxicity ammonia in beluga Huso huso, using natural zeolite. Caspian Journal of Environmental Sciences. 12(2): 267-276.
 4. Farhangi, M., Gholipour Kanani, H.; Aliakbariyan, A. Kashani, M. 2014.  Impact of Copper sulphate on behavioral and histopathological changes in roach, Rutilus rutilus caspicus. Caspian Journal of Environmental Sciences. 12(1): 73-79.
 5. Naderi Samani, M.; Jafaryan, H.; Gholipour Kanani, H.; Harsij, M; Farhangi, M. 2016.  Effect of different concentration of profitable Bacillus on bioremediation of common carp. Iranian Journal of Aquatic Animal Health, 2(2): 44-54.
 6. Fattahi, N,; Patimar, R.; Ghorbani, R.; Farhangi, M. 2018. Some reproductive biology parameters of mosquitofish Gambusia holbrooki Girard, 1859 (Poeciliidae) in some waterbodies of southeastern Caspian basin, Iran. International journal Aquatic Biology, 6 (6), 343-353
 7. Farhangi, M.; Hosseini, S.A.; Jafaryan, H.; Ghorbani, R.; Harsij, M. 2019.  The Environmental Impact of Sturgeon Pen Culture on Diversity and Spatial Distribution Patterns of the Benthic Macro Fauna Communities in Gorgan Bay. Environment and Pollution, 2(8): 31-40.
 8. Farhangi, M.; Adineh, H.; Harsij, M. 2022.  Protective, immunity and histopathology effects of garlic extract (Allium sativum) on exposed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to acute toxicity of copper (Cu2+). Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 14 (4): 26-36.
 9. Razavi, SR.; Gholipour Kanani, H.; Farhangi, M.; Adineh, H. 2023.  The Effects of Phytobiotic-Enriched Diet on Immunity Index and Hematological-Biochemical Changes in Common Carp Fish (Cyprinus carpio). Journal of Medicinal Plants and By-products, doi: 10.22034/JMPB.2023.362144.1551.
 10. Bairami, A.; Farhangi, M.; Adineh, H.; Jafariyan, H.; Kordjazi, Z.; Hoseinifar, S.H. 2023.  The study of Caspian roach (Rutilus caspicus) fry health fed with phytobiotic-supplemented and salinity stress resistance with emphasis on gill tissue pathology. Aquaculture Nutrition, Accepted.
 11. Nikjoo, M.; Farhangi, M.; Adineh, H.; Patimar, R.; Alizadeh, M. 2023.  The Protective Effect of Vitamin C on Growth, Digestive Enzymes, Immune Response, and Gill Histology in Caspian Roach (Rutilus rutilus caspicus) under Diazinon Stress. Aquaculture Report, Accepted.

مقالات کنفرانس

 همایش های ملی - منطقه ای

 1. حاجی مرادلو، ا.م؛  فرهنگی، م.؛  کمالی، ا. 1383. بررسی اثرات مسمومیت حاد با آمونیاک در قزل آلای رنگین کمان. دومین همایش بهداشت وبیماریهای آبزیان ایران. 23-24 اردیبهشت 1383.
 2. حاجی مرادلو، ا. م؛  فرهنگی، م.؛  کمالی، ا. 1383. گزارش آفلاتوکسیکوزیس درفیل ماهیان پرورشی. دومین همایش بهداشت وبیماریهای آبزیان ایران، تهران،  23-24 اردیبهشت.
 3. فرهنگی، م.؛ حاجی مرادلو، ا.م. 1387. علائم بالینی مسمومیت حاد با آمونیاک در ماهی قزل آلای رنگین کمان. اولین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر. ایران، گرگان. 27-28 آبان.
 4. فرهنگی، م. و سلمرودی، م. 1388. بررسی اثرات فرمالین و مالاشیت گرین بر میزان تفریخ تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان. نخستین همایش ملی ماهیان سردآّبی . ایران، تنکابن.  22-24 اردیبهشت.
 5. فرهنگی، م.؛ سلمرودی، م. 1389. بررسی اثر تعداد دفعات تزریق هورمون GnHRa  بر رسیدگی جنسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)  . شانزدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران. ایران، تهران. 7- 9 اردیبهشت .
 6. فرهنگی، م. 1389.  تعیین LC5024h  آمونیاک کل  درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)  تحت شرایط آزمایشگاهی . شانزدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران. ایران، تهران. 7- 9 اردیبهشت .
 7. فرهنگی، م. 1389. اثرات آسیب شناسی کوتاه مدت زئولیت بر اندامهای داخلی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) شانزدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران. ایران، تهران. 7- 9 اردیبهشت.
 8. فرهنگی، م.؛ سلمرودی، م.؛ زرگریان، م. 1389.  بررسی اثر ضدقارچی فرمالین، مالاشیت گرین و محلول ترکیب این دو برروی میزان تفریخ تخم ماهی قزل الای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) شانزدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران. ایران، تهران. 7- 9 اردیبهشت .
 9. جعفری نژاد، م.؛ فرهنگی، م. 1389. ارزیابی اثرات اقتصادی و زیست محیطی برداشت شن و ماسه از رودخانه های استان گلستان. اولین همایش ملی – منطقه ای اکولوژی دریای خزر. ایران، ساری.  11 و 12 خرداد .
 10.  جعفری نژاد، م.؛ فرهنگی، م. 1389. ارزشگذاری اقتصادی مواهب زیست محیطی تالاب بین المللی گمیشان به روش ارزشگذاری مشروط (CVM) . اولین همایش ملی – منطقه ای اکولوژی دریای خزر ایران، ساری.  11 و 12 خرداد .
 11.  فرهنگی، م.؛ جعفری نژاد، م. 1389. بررسی پراکنش زئوپلانکتونهای استخرهای پرورش ماهی کلمه Rutilus rutilus  درسیجوال. اولین همایش ملی – منطقه ای اکولوژی دریای خزر. ایران، ساری.  11 و 12 خرداد .
 12.  فرهنگی، م.؛ سرگزی، ح. 1389. استفاده از کانی های زئولیتی درصنعت آبزی پروری با تاکید بر جذب مواد سمی برای ماهی. هجدهمین همایش کانی شناسی و بلورشناسی ایران. تبریز، 24-25 شهریور.
 13. جعفريان، ح.؛ لشكربلوكي، م.؛ پايتمار، ر.؛ فرهنگي، م. 1389. نقش دافني ماگناي غني شده با عصاره مخمري A-max بر رشد و كارايي تغذيه در لارو تاس ماهي ايراني. دومين همايش ملي ميكروبيولوژي كاربردي، ايران، تهران. 28-27 بهمن.
 14. فرهنگي، م. 1390. مطالعه اثرات استفاده از انواع كودها در ظهور گونه هاي پلانكتوني. دومين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان. ایران، لاهيجان، 20-22 اريبهشت.
 15. فرهنگي، م. 1390. مقايسه اثرات كوددهي دراستخرهاي آب شيرين و شور . دومين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان. ایران، لاهيجان، 20-22 اريبهشت.
 16. سرگزي، ح. فرهنگي، م. 1390. اثر شوري بر انباشت مس در كبد آبشش و بافت ماهيچه اي ماهي تيلاپيا Tilapia nilotica  . دومين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان. ایران، لاهيجان، 20-22 اريبهشت.
 17. فرهنگي، م؛   حاجي مراد لو، ع.م. ؛ رستمي، ف.  1390. بررسي مسموميت حاد با فلز روي درماهي كپور Ciprinus  carpio  . دومين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان. ایران، لاهيجان، 20-22 اريبهشت.
 18. سرگزي، ح. احمدپور،م. و فرهنگي، م. 1390. كاربرد جذب كننده هاي كيتين و زئوليت درجذب سطوح پايين پس ماندهاي راديواكتيو از فاضلاب ها. اولين همايش فناوري هاي پالايش در محيط زيست. ایران، تهران، 3-5 خرداد.
 19. سرگزي، ح. احمدپور،م. و فرهنگي، م. 1390. نقش زئوليت ها در جلوگيري از اتريفيكاسيون آبها ناشي از فسفات موجود در شوينده ها. اولين همايش فناوري هاي پالايش در محيط زيست. ایران، تهران، 3-5 خرداد.
 20. جرجاني، آ.؛ پاتيمار، ر.؛ حاجي مرادلو، ع.؛ جعفريان، ح.؛ فرهنگي، م. 1390. تاثير ويتامين c  بر روي بقاء و رشد و شاخص هاي خونشناسي كپور معمولي. اولين همايش ملي ْآبزي پروري ايران، انزلي. 9-8 آذر.
 21.  فرهنگي، م. 1391. نقش فاكتورهاي محيطي در حاصلخيزي استخرهاي پرورش ماهي. هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران، 11-9 ارديبشهت.
 22. فرهنگي، م. 1391. مطالعه مروري استفاده از زئوليت هاي مصنوعي براي برداشت آرسنيك از آبهاي آلاينده. هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران، 11-9 ارديبشهت.
 23. فرهنگي، م.؛ تيموري يانسري، م.  1391. بررسي و شناسايي فون بنتيك رودخانه محمدآباد(گلستان) با هدف تعيين كيفيت آب از نظر شدت آلودگي. هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران، 11-9 ارديبشهت.
 24. عليزاده، م.؛ پاتيمار، ر.؛ عبدلي، ا.؛ فرهنگي، م. 1391. تنوع ريختي ميان جمعيتي ماهي سفيد رودخانه اي (Leuciscus orientalis) در سه اكوسيستم گلستان، مازندران و گيلان. پنجمين كنفرانس بين المللي و هفدهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران، كرمان. 16-14 شهريور.
 25. عليزاده، م.؛ پاتيمار، ر.؛ عبدلي، ا.؛ فرهنگي، م. 1391. بررسي بعضي از خصوصيات بيولوژيكي ماهي سفيد رودخانه اي (Leuciscus orientalis) در رودخانه سفيد رود گيلان. پنجمين كنفرانس بين المللي و هفدهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران، كرمان. 16-14 شهريور.
 26. عليزاده، م.؛ پاتيمار، ر.؛ عبدلي، ا.؛ فرهنگي، م. 1391. مقايسه فراواني و الگوي رشد ماهي سفيد رودخانه اي (Leuciscus orientalis) درحوزه جنوبي درياي خزر.  پنجمين كنفرانس بين المللي و هفدهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران، كرمان. 16-14 شهريور.
 27. فتاحی، ن.؛ پاتیمار، ر.؛ قربانی، ر.؛ فرهنگی، م. 1391. معرفی ماهی گامبوزیا هولبروکی بعنوان یک ماهی زینتی. اولین همایش ملی پژوشهای شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی  ایران ، بابل، 9-8 اسفند.
 28. کاییدی، ج.؛ پاتیمار، ر.؛ هرسیج، م.؛ فرهنگی، م. 1391. اثرات زیست محیطی استخرهای پرروش ماهی بر روی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و کیفیت آبهای پذیرنده. اولین همایش ملی پژوشهای شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی  ایران ، بابل، 9-8 اسفند.
 29. فتاحی، ن.؛ پاتیمار، ر.؛ قربانی، ر.؛ فرهنگی، م. 1391. بررسی بیولوژی تولیدمثلی ماهی گامبوزیا هولبروکی در تالاب آلماگل استان گلستان. همایش ملی آّبزیان، ایران ، بوشهر، 30 آذر.
 30. کاییدی، ط.؛ جعفریان، ح.؛ هرسیج، م.؛ پاتیمار، ر.؛ فرهنگی، م. 1391. تاثیر پرورش ماهی قزل الا بر برخی پارامترهای کیفی آّب و نرخ بازگذاری آلاینده ها در استخر پرورش ماهی هامون. همایش ملی آّبزیان، ایران ، بوشهر، 30 آذر.
 31. نادری، م.؛ جعفریان، ح.؛ هرسیج، م.؛ قلی پور، ح.؛ فرهنگی، م. 1391. اصلاح زیستی پساب خروجی سیستم پرورش ماهیان گرمابی. همایش ملی آّبزیان، ایران ، بوشهر، 30 آذر.
 32. سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م. 1392.  نقش باسیلوس های پروبیوتیکی در رشد و بقا لارو ماهی قزل الای رنگین کمان.  دومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس دومین همایش علوم و فنون دریایی ایران، ایران، تهران. 30-29 بهمن.
 33. سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م. 1392.  بررسی نقش باسیلوس های پروبیوتیکی بر ترشح اوره و آمونیاک در لارو ماهی قزل الای رنگین کمان.  دومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس دومین همایش علوم و فنون دریایی ایران، ایران، تهران. 30-29 بهمن.
 34. سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م. 1392.  کاهش ترشح ترکیبات  نیتروژنی وافزایش کیفیتی آب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان از طریق مکمل سازی جیره  با باسیلوس های پروبیوتیکی.  اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی ، ایران، گنبد. 8 اسفند.
 35. سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م. 1392.  بهبود کیفیت آب مزارع پرورش ماهی از طریق کاهش میزان  دی اکسید کربن دفع شده و ا کسیژن جذب شده  با افزودن مخلوط پروبیوتیکی در جیره.  اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی ، ایران، گنبد. 8 اسفند.
 36. سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م. 1393.  اثرات سطوح متفاوت پروبیوتیک های باسیلوسی جیره غذایی بر ترکیب بدن ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد ویژه در لارو ماهی قزل الای رنگین کمان.  دومین کنفرانس مامی شناسی ایران ، ایران، کرج. 18-17 اردیبهشت.
 37. سرگزی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ یلقی ، س.؛ فرهنگی، م. 1393.  افزایش مقاومت لارو ماهی قزل الای رنگین کمان در برابر استرسهای محیطی دما، پی اچ، و آمونیاک  با استفاده از باسیلوسهای پروبیوتیکی.  دومین کنفرانس مامی شناسی ایران ، ایران، کرج. 18-17 اردیبهشت
 38. جعفری نژاد، م.؛ فرهنگی، م.؛ خانپور، ا. 1396. کاربرد ارزشگذاری مشروط جهت بهرهبرداری از تالاب بین- المللی گمیشان. چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست، تهران، 20 اردیبهشت، کامل.
 39. جعفری نژاد، م.؛ فرهنگی، م.؛ خانپور، ا. 1396. ارزیابی اثرات اقتصادي و زیست محيطی برداشت شن و ماسه از  رودخانه هاي استان گلستان. چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست، تهران، 20 اردیبهشت، کامل.
 40. فرهنگی، م. 1396. استفاده از رزینهای معدنی در پالایش آب با تاکید بر نقش آن در مطالعات زیستی. چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست، تهران، 20 اردیبهشت، کامل.
 41. فرهنگی، م. 1396. تالابهای بین المللی استان گلستان،  فرصتها و تهدیدها. چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست، تهران، 20 اردیبهشت، کامل.
 42. فرهنگی، م. 1396. بررسی و شناسایی جوامع کفزی رودخانه محمد آباد (گلستان )با هدف تعیین  کیفیت آب از نظر شدت آلودگی. چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست، تهران، 20 اردیبهشت، کامل.
 43. خزین، غ.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ عقیلی نژاد، س. م. 1396. بررسی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهی Huso huso پرورشی در آب لب شور تحت شرایط  پن کالچر.  پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل ، ایران، 23-22 آذرماه.
 44. خزین، غ.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ عقیلی نژاد، س. م. 1396. ارزیابی برخی شاخصهای هماتولوژیک فیل ماهی Huso huso پرورشی در شرایط آب شیرین.  پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل ، ایران، 23-22 آذرماه.
 45. خزین، غ.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ عقیلی نژاد، س. م. 1396. ارزیابی  برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهی Huso huso پرواری در آب لب شور تحت شرایط  پن کالچر.  پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل ، ایران، 23-22 آذرماه.
 46. خزین، غ.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ عقیلی نژاد، س. م. 1396. ارزیابی برخی شاخص های هماتولوژیک فیل ماهی Huso huso پرواری در شرایط پرورش در استخرهای آب شیرین.  پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل ، ایران، 23-22 آذرماه.
 47. فرهنگی، م.؛ حسینی، س. ع.؛ جعفریان، ح.؛ قربانی، ر.؛ هرسیح، م.؛ سوداگر،م.؛ میرا، س. 1397. آلودگی زیست محیطی ناشی از پرروش ماهیان خاویاری در محیط محصور خلیج گرگان.  دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ، ساری، مازنداران، ایران، 21-20 آذرماه.
 48. فرهنگی، م.؛ حسینی، س. ع.؛ جعفریان، ح.؛ قربانی، ر.؛ هرسیح، م.؛ سوداگر،م.؛ بلاش، ع. 1397. مطالعه اثرات پرورش ماهیان خاویاری بر پراکنش، تراکم، توده زنده بزرگ بی مهرگان خلیج گرگان.  دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ، ساری، مازنداران، ایران، 21-20 آذرماه.
 49. فرهنگی، م.؛ حسینی، س. ع.؛ جعفریان، ح.؛ قربانی، ر.؛ هرسیح، م.؛ سوداگر،م.؛ روشن، م. 1397. بررسی نوسانات تولیدات اولیه اطراف حصارهای پرورشی ماهیان خاویاری.  دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ، ساری، مازنداران، ایران، 21-20 آذرماه.
 50. فرهنگی، م.؛ حسینی، س. ع.؛ جعفریان، ح.؛ قربانی، ر.؛ هرسیح، م.؛ سوداگر،م.؛ بلاش، ع. 1397. مطالعه پراکنش، تراکم، توده زنده بزرگ بی مهرگان خلیج گرگان در محدوده  پن کالچر ماهیان خاویاری.  دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ، ساری، مازنداران، ایران، 21-20 آذرماه.
 51. طریک، ک. ع.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ کریمی راد، ن. 1397. تاثیر پری بیوتیک ای مکس بر عملکرد رشد و ترکیبات شیمیایی بدن بچه ماهیان جوان اوزن برون.  دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ، ساری، مازنداران، ایران، 21-20 آذرماه.
 52. طریک. ع.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ کریمی راد، ن. 1397. بررسی دو پربیوتیک تجاری سلماناکس مایع و سلماناکس پودری بر پارامترهای رشد ، کارایی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن بچه ماهیان ازون برون.  دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ، ساری، مازنداران، ایران، 21-20 آذرماه.
 53. خزین. غ.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ عقیلی نژاد، س. م. 1397. ارزیابی میزان فعالیت تنفسی درخون فیل ماهیان جوان پرورشی در فصول سرد و گرم.  دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ، ساری، مازنداران، ایران، 21-20 آذرماه.
 54. خزین. غ.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ عقیلی نژاد، س. م. 1397. ارزیابی میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم در سرم خون فیل ماهیان جوان پرورشی در دو فصل گرم و سرد ن.  دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ، ساری، مازنداران، ایران، 21-20 آذرماه.
 55. فرهنگی، م. 1397. کاربرد کانی های تبادل یونی در پالایش آب و نقش آن در مطالعات زیستی.  همایش توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان گنبدکاووس ، گنبدکاووس، گلستان، ایران، 24 بهمن ماه.
 56. فرهنگی، م. 1397. معرفی بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه محمد آباد.  همایش توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان گنبدکاووس ، گنبدکاووس، گلستان، ایران، 24 بهمن ماه.
 57. فرهنگی، م. 1397. تالاب های استان گلستان فرصت ها و تهدیدها.  همایش توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان گنبدکاووس ، گنبدکاووس، گلستان، ایران، 24 بهمن ماه.
 58. فرهنگی، م، کر، ع. 1397. نقش پری بیوتیک های غذایی بر توسعه صنعت آبزی پروری استان گلستان با تاکید بر استفاده از مانان الیگوو ساکارید در پرورش بچه ماهی کپور . همایش توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان گنبدکاووس ، گنبدکاووس، گلستان، ایران، 24 بهمن ماه.
 59. فرهنگی، م.؛ حسینی، س. ع.؛ جعفریان، ح.؛ قربانی، ر.؛ هرسیح، م.؛ سوداگر،م. 1398. آلودگی  زیست محیطی ناشی از پرورش ماهیان خاویاری در خلیج گرگان.  سومین همایش و اولین کنگره ملی مابع شیلاتی و فن آورهای نوینريال گرگان، گلستان، ایران، 11-10 اردیبهشت.
 60. فرهنگی، م. 1398. مطالعه پراکنش، تراکم، توده زنده بزرگ بی مهرگان خلیج گرگان در محدوده  پن کالچر ماهیان خاویاری.  سومین همایش و اولین کنگره ملی مابع شیلاتی و فن آورهای نوینريال گرگان، گلستان، ایران، 11-10 اردیبهشت.
 61. خادمی، م؛ قلیپور کنعانی، ح.؛  آدینه، ح.؛ فرهنگی، م. 1398. تاثیر برخی مکملهای دارویی بر عملکرد رشد و ایمنی غیر اختصاصی در ماهی کپور معمولی، سومین همایش و اولین کنگره ملی مابع شیلاتی و فن آورهای نوین. گرگان، گلستان، ایران، 11-10 اردیبهشت.
 62. فرهنگی، م. 1398. مطالعات مروری اثرات پرورش ماهی بر جوامع کفزی با تاکید بردریای خزر. اولین  همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر، گرگان، گلستان، ایران، 8-آبان.
 63. فرهنگی، م. 1398. مطالعات مروری اثرات توسعه صنعت آبز پروری بر بوم سازگان دریای خزر. اولین  همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر، گرگان، گلستان، ایران، 8-آبان.
 64. فرهنگی، م. 1398. بررسی اثرات سیلابی شدن رودخانه ها بر جوامع کفزی. دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، ، گنبدکاووس، گلستان، ایران، 23-آبان.
 65. فرهنگی، م.؛ پاتیمار، ر. 1398. تعیین محدوده کشندگی فلز آهن برای ماهی سفید دریای خزر (Rutilusfrisiikutum). دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، ، گنبدکاووس، گلستان، ایران، 23-آبان.
 66. فرهنگی، م.؛ حسینی، س. ع.؛ جعفریان، ح.؛ قربانی، ر.؛ هرسیح، م.؛ سوداگر،م.؛ روشن، م. 1399. بررسی تنوع گونه ای بزرگ بی مهرگان خلیج گرگان در ارتباط با فاکتورهای محیطی بر اساس مدلdb- rda.  پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.  ارومیه، ایران، 8 بهمن ماه.
 67. فرهنگی، م.؛ حسینی، س. ع.؛ جعفریان، ح.؛ قربانی، ر.؛ هرسیح، م.؛ سوداگر،م.؛ روشن، م. 1399. بررسی تغییرات سالانه فراوانی گونه های کفزی خلیج گرگان.  پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.  ارومیه، ایران، 8 بهمن ماه.
 68. فرهنگی، م.؛ حسینی، س. ع.؛ جعفریان، ح.؛ قربانی، ر.؛ هرسیح، م.؛ سوداگر،م.؛ روشن، م. 1399. مطالعه تنوع زیستی و تنوع گونه ای بزرگ بی مهرگان جنوب شرقی دریای خزر، خلیج گرگان.  پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.  ارومیه، ایران، 8 بهمن ماه.
 69. فرهنگی، م.؛ حسینی، س. ع.؛ جعفریان، ح.؛ قربانی، ر.؛ هرسیح، م.؛ سوداگر،م.؛ روشن، م. 1399. تنوع برزگ بی مهرگان کفزی به عنوان بیواندیکاتور کیفیت آب و ارزیابی شاخص همانندی.  پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.  ارومیه، ایران، 8 بهمن ماه.
 70. فرهنگی، م.؛ پاتیمار، ر. 1400. آسیب شناسی بافت آبشش در مواجهه با سمیت آهن در ماهی سفید درياي خزر Rutilus frisii kutum تحت آزمايشات آب ساکن.  ششمین کنگره سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، گردشگری  تهران، ایران، 31 تیر ماه.
 71. فرهنگی، م.؛ پاتیمار، ر. 1400. مطالعه اثرات آسیب شناسی بافت آبشش درمواجهه با سولفات نیکل  (Nickel) در ماهیان سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum.  ششمین کنگره سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، گردشگری  تهران، ایران، 31 تیر ماه.
 72. زورمان، م.ح.، قلیپور کنعانی، ح.، فرهنگی، م.؛ آدینه، ح. 1400. کاربرد ماده بی هوشی اسانس به¬ لیمو-میخک (NBLC) در مقایسه با تریکایین متان¬سولفانات (MS222) در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss). ششمین کنگره سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، گردشگری  تهران، ایران، 31 تیر ماه.
 73. زورمان، م.ح.، قلیپور کنعانی، ح.، فرهنگی، م.؛ آدینه، ح. 1400. مقایسه بی¬هوشی تسکینی میخک (NCL) و تریکایین متان¬سولفانات (MS)  بر فاکتورهای بیوشیمیایی و ایمنی غیراختصاصی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss).  ششمین کنگره سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، گردشگری  تهران، ایران، 31 تیر ماه.
 74. رضوی، س.ر.، قلیپور کنعانی، ح.، فرهنگی، م.؛ آدینه، ح. 1400. تعیین برخی پارامترهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)تغذیه شده با اسانس آویشن شیرازی(Zataria multiflora) و پودر زنجبیل (Zingiber afficinale).  هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران، ایران، 3 شهریور ماه.
 75. رضوی، س.ر.، قلیپور کنعانی، ح.، فرهنگی، م.؛ آدینه، ح. 1400. تاثیر مکمل خوراکی آویشن شیرازی(Zataria multiflora) و زنجبیل (Zingiber afficinale) بر شاخص های رشد و تغذیه¬ای ماهی کپور (Cyprinus carpio). هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران، ایران، 3 شهریور ماه.
 76. فرهنگی، م.؛ مشهدزاده، ح.ی. 1400. یک مطالعه مروری بر سمیت مس در آبزیان. هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران، ایران، 3 شهریور ماه.
 77. فرهنگی، م.؛ مشهدزاده، ح.ی. 1400. مطالعه مروری نقش روی (Zn) در آبزی­پروری. هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران، ایران، 3 شهریور ماه.
 78. فرهنگی، م.؛ کاظمی، ر. 1400. مروری بر آلودگی های میکروبی رودخانه های کشور و عوامل مؤثر بر آن. اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، گنبدکاووس، ایران، 14بهمن .
 79. سارلی، ا.، فرهنگی، م.؛ جعفریان، ح. 1400. مروری بر کاربرد گیاهان دارویی بر آبزی‌پروری. اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، گنبدکاووس، ایران، 14بهمن .
 80. فرهنگی، م.؛ جعفریان، ح. 1401. تعیین غلظت نیمه کشنده سولفات مس در ماهی کلمه در مدت 96 ساعت. ششمین کنفرانس بین المللی شیلات و تحقیقات آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ، ایران، 24-25 بهمن .
 81. فرهنگی، م.؛ جعفریان، ح. 1401. ارزیابی غلظت های فلز مس در آب جهت تعیین غلظت نیمه کشنده برای ماهی کپور معمولی. ششمین کنفرانس بین المللی شیلات و تحقیقات آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ، ایران، 24-25 بهمن .
 82. رضوی، س.ر.؛ قلیپور کنعانی، ح.؛ فرهنگی، م.؛ آدینه، ح. 1401. اثرات مکمل غذایی سیر و پوست سیر بر برخی تغییرات بیوشیمیایی و خون شناسی ماهی کپور معمولی. ششمین کنفرانس بین المللی شیلات و تحقیقات آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ، ایران، 24-25 بهمن .
 83. رضوی، س.ر.؛ قلیپور کنعانی، ح.؛ فرهنگی، م.؛ آدینه، ح. 1401. اثرات مکمل غذایی سیر و پوست سیر بر برخی تغییرات بیوشیمیایی و خون شناسی ماهی کپور معمولی. دومین کنفرانس ملی منطقه ای آبزی پرروی، اهواز، ایران، 10-9 بهمن .
 84. رضوی، س.ر.؛ قلیپور کنعانی، ح.؛ فرهنگی، م.؛ آدینه، ح. 1401. مقایسه عملکرد جیره غذایی غنی شده با مکمل های گیاهی بر فعالیت آنزیمهای گوارشی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). دومین کنفرانس ملی منطقه ای آبزی پرروی، اهواز، ایران، 10-9 بهمن
 85. فرهنگی، م.؛ جعفریان، ح.، کردجزی، ض. 1402. ضایعات بافتی حادث شده در مسمومیت با روی در ماهی قزل آلای رنگین کمان در مدت 96 ساعت. چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی (با رویکرد توسعه پایدار)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، ایران، اردیبشهت.
 86. فرهنگی، م.؛ جعفریان، ح.، کردجزی، ض. 1402. تعیین حداکثر و حداقل غلظت مجاز سولفات¬روی در ماهی قزل¬آلای رنگین¬کمان در آزمایشات مسمومیت حاد. چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی (با رویکرد توسعه پایدار)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، ایران، اردیبشهت.
 87. فرهنگی، م.؛ جعفریان، ح.، کردجزی، ض. ، محمدزاده، ب.، قلیپور کنعانی، ح. 1402. مقایسه غلظت های کشندگی و نیمه کشندگی فلز روی و مس در فیل ماهی دریای خزر به روش آب ساکن. چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی (با رویکرد توسعه پایدار)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، ایران، اردیبشهت.

همايش هاي بين المللي:

 1. فرهنگی، م. 1390. مطالعه مسمومیت حاد با نمک کلراید آمونیوم تاس ماهی ایرانی. کنگره بین المللی بیولوژِی کاربردی. ایران، مشهد. 11-10 شهریور.
 2. فرهنگی، م. 1390. مطالعه مسمومیت حاد با آمونیاک درفیل ماهی. کنگره بین المللی بیولوژِی کاربردی. ایران، مشهد. 11-10 شهریور.
 3. جرجانی، آ.؛ پاتیمار، ر.؛ حاجی مرادلو، ع.؛ جعفریان، ح. و فرهنگی، م. 1390. تاثير ويتامين c بر شاخص هاي رشد كپور معمولي. کنگره بین المللی بیولوژِی کاربردی. ایران، مشهد. 11-10 شهریور.
 4. جرجانی، آ.؛ پاتیمار، ر.؛ حاجی مرادلو، ع.؛ جعفریان، ح. و فرهنگی، م. 1390. تاثير ويتامين c بر شاخص هاي خون شناسی كپور معمولي. کنگره بین المللی بیولوژِی کاربردی. ایران، مشهد. 11-10 شهریور.
 5. خادمی، م.؛ هرسیج،م.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی ، م. 1396. بررسی بهره وری تغذیه و آنزیمهای گوارشی ماهی قزلآلای رنگین کمان تغذیه شده با کرم خاکی ، کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه، ایران، تهران 6 اسفند.
 6. خادمی، م.؛ هرسیج،م.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی ، م. 1396. تاثیر سطو حً مختلف کرم خاکی بر عملکرد رشدی و ترکیبات بیو شًیمیایی بدن ماهی قزل الای رنگین کمان ، کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه، ایران، تهران 6 اسفند.
 7. Farhangi, M.; Hajimoradloo, A.M. 2008. Effect of clinoptilolite Zeolite to prevent of mortality in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by total ammonia (NH4-N) concentration. 1ST International congress on aquatic animal health management and disease. Tehran, Iran. 27-28 January.
 8.  Farhangi, M.; Hajimoradloo, A.M. 2008.  Role of aeration and adding Zeolite to remove TAN – total ammonia nitrogen- in fish culture systems. 1ST International congress on aquatic animal health management and disease. Tehran, Iran. 27-28 January.
 9. Farhangi, M. 2010. Histopathology of effects of clinoptilolite Zeolite on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) organs in vitro. 2th IIZC Iran International Zeolite Conference. Tehran, Iran. 29-30 April.
 10. Farhangi, M. 2010. Effects of natural Zeolites on water quality used in fish culture. 2th IIZC Iran International Zeolite Conference. Tehran, Iran. 29-30 April.
 11. Farhangi, M. Salamroodi, M. 2010. Effect of Clinoptilolite Zeolite to prevent of mortality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by total ammonia concentration. 2th IIZC Iran International Zeolite Conference. Tehran, Iran. 29-30 April.
 12. Farhangi, M. 2010. In vitro, Determination of sub - lethal concentration of UN – ionized ammonia nitrogen (N-NH3) on Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).  2nd International congress on aquatic animal health management and disease. Tehran, Iran. 26-27 October.
 13. Farhangi, M. 2010. In vitro, Determination of LC5096h of znso4 on common carp (Cyprinus carpio). 2nd International congress on aquatic animal health management and disease. Tehran, Iran. 26-27 October.
 14. Lashkarboloki, M., Jafayan, H., Moein, F., Jafarzadeh, M., Farhangi, M. 2011. The effect of saccharomyces cerevisiae extract on ammonia and urea excretion in Persian Sturgeon larvae by bionacpsulation of daphnia magna. Aquaculture Europe. Rhodes, Greece. 18-21 October.
 15. Adineh, H., Jafayan, H., Soltani, M., Farhangi, M. 2011. Effects of short term of starvation periods and subsequent feeding on feeding performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae.  Aquaculture Europe. Rhodes, Greece. 18-21 October.
 16. Ehsaniyan, O.; Farhangi, M. 2017. Increasing of Survival Rate to Acipenser persicus by Added Clinoptilolite Zeolite in Acute Toxicity Test of Ammonia. The 4th Iran International Zeolite Conference, Golpaygan, Iran.23-24 Aug.
 17. Ehsaniyan, O.; Farhangi, M. 2017. Increasing of Survival Rate to Acipenser persicus by Added Clinoptilolite Zeolite in Acute Toxicity Test of Ammonia. The 4th Iran International Zeolite Conference, Golpaygan, Iran.23-24 Aug.
 18. Salamroodi, M.; Farhangi, M. 2017. Increasing of Survival Rate to Acipenser persicus by Added Clinoptilolite Zeolite in Acute Toxicity Test of Ammonia. The 4th Iran International Zeolite Conference, Golpaygan, Iran.23-24 Aug.
 19. Razavi Amri, S.R.; Gholipoiur Knaani, H.; Farhangi, M; Adineh, H. 2022. Effects of Dietary Supplementation of Garlic and Garlic peel Extract (Allium sativum) on Some Hematological and Biochemical Changes in Fresh Water Fish of common carp. 6th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, Gorgan, Iran, 16 NOV.
 20. Farhangi, M; Jafaryan, H. 2022. Assessment of copper metal concentrations in water for LC50 determination in Cyprinus carpio. 6th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, Gorgan, Iran, 16 NOV.
 21. Farhangi, M; Jafaryan, H. 2022. LC50 determination of copper salt (CuSO4) in Rutilus caspicus during 96 hours. 6th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, Gorgan, Iran, 16 NOV.
 22. Razavi, S.R., Gholipour Kanani, H., Farhangi, M.; Adineh, H. 2021. Effects of Dietary Supplementation of Garlic and Garlic peel Extract (Allium sativum) on Some Hematological and Biochemical Changes in Fresh Water Fish of common carp. 6th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, Gorgan University, Gorgan, Iran 16 NOV.
 23. Razavi, S.R., Gholipour Kanani, H., Farhangi, M.; Adineh, H. 2021. The effect of herbal plant supplementation on resistance of Cyprinus carpio against of Aeromonas hydrophila pathogen. 2th national and regional aquaculture Congress, Ahvaz, Iran 29-30 JUN.
 24. Razavi, S.R., Gholipour Kanani, H., Farhangi, M.; Adineh, H. 2021. The comparison of effect of phytobiotic enriched diet on digestive enzyme activity in Common Carp fish (Cyprinus carpio). 2th national and regional aquaculture Congress, Ahvaz, Iran 29-30 JUN.
 25. Razavi, S.R., Gholipour Kanani, H., Farhangi, M.; Adineh, H. 2023. Effect of garlic and garlic peel on growth and nutrition parameters of common carp (Cyprinus carpio). International conference on biology of medicinal plant Qom, Iran 28-29 FEB.
 26. Farhangi, M.; Adineh, H.; Harsij, M. 2023. The Assessment of lethal concentration (96h) of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed with Allium sativum in acute exposure to copper. International conference on biology of medicinal plant Qom, Iran 28-29 FEB.
 27. Zorman, M.H.; Gholipour Kanani, H., Farhangi, M.; Adineh, H. 2023. A comparative study on different anesthetic agents in Oncorhynchus mykiss emphasis by Nano emulsions. International conference on biology of medicinal plant Qom, Iran 28-29 FEB.
 28. Farhangi, M; Adineh, H., Kordjazi, Z. 2023. Determining of lethal, sub-lethal and maximum allowable toxicant of zinc metal in roach fish under acute toxicity test (LC50, 96h). The 10th national and 2sd international Iranian conference of ichthyology, Babol, Iran, 1-2 May.
 29. Farhangi, M; Adineh, H., Kordjazi, Z. 2023. The study of behavioral changes and histopathological of gill, kidney and liver in roach, Rutilus rutilus caspicus exposed to Zinc toxicity. The 10th national and 2sd international Iranian conference of ichthyology, Babol, Iran, 1-2 May.
 30. Farhangi, M., Jafaryan, H.,   Kordjazi, Z., Mohammadzadeh, B., Gholipour Kanani, H. 2023. Tissue damage caused by zinc and copper poisoning in beluga fish (Huso hsuo) during 96 hours. The 10th national and 2sd international Iranian conference of ichthyology, Babol, Iran, 1-2 May.

 

طرح های پژوهشی

1- فرهنگی، م. 1380. ثبت مشخصات  و عملكرد مزارع  پرورش ماهيان سردآبي. اداره کل شیلات لرستان. 54 صفحه.

2- فرهنگی، م. 1390. بررسي شاخص زيستي وفون بنتيك رودخانه محمد آباد، فاضل آباد. طرح تحقیقاتی، دانشگاه گنبدکاووس. 25 صفحه .

3- فرهنگی، م. 1390. تعيين غلظت نيمه كشنده حاد با سولفات مس در ماهي كلمه. طرح تحقیقاتی، دانشگاه گنبدکاووس. 23 صفحه.

4- باقری، ح.؛ شارمد، ت.؛ فرهنگی، م.؛ علیپور، ج.؛ باقری، ز.؛ عزیز پور، ج. 1389. سنجش و رد یابی فلزات سنگین در رودخانه گرگانرود. طرح تحقیقات، اداره کل حفاظت محیط زیست،  125 صفحه.

5- فرهنگی، م.؛ جعفریان، ح. 1391.  مطالعه رفتاري و آسيب شناسي مسموميت مس  تاثير ناشي از آن بر اندامهاي ماهي كپور معمولي.  طرح تحقیقاتی، دانشگاه گنبدکاووس. 45 صفحه.

6- فرهنگی، م.؛ پاتیمار، ر. 1391. بررسي مسموميت حاد (96h) با آهن و نيكل در ماهي سفيد تحت شرايط آزمايشگاهي . طرح تحقیقاتی، دانشگاه گنبدکاووس.38 صفحه.

7- قلی پور کنعانی، ح.؛ شاهسونی، د.؛ باغیشنی، ح.؛ فرهنگی، م. 1392. تغییرات آنزیمی بافتی و سرمی در اثر  مسمومیت مزمن  با سیانید در ماهی  کلمه Rutilus riutilus  . طرح تحقیقاتی، دانشگاه گنبدکاووس. 52  صفحه.

8-فرهنگی، م.؛ آدینه، ح، هرسیج،م. 1398. اثرات مسمومیت حاد با سولفات مس بر ماهیان قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با جیره حاوی عصاره سیر. طرح تحقیقاتی، دانشگاه گنبدکاووس. 52  صفحه.

9- قلیپور، ح.؛ آدینه،؛ ح.؛ فرهنگی، م. 1398. تاثیر مکمل سازی گیاهان دارویی بر عملکرد رشد،ایمنی غیر اختصاصی و مقاومت به بیماری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور. طرح تحقیقاتی، دانشگاه گنبدکاووس. 52  صفحه.

10- فرهنگی، م.، آدینه، ح.، کردجزی، ض. 1399. مطالعه میزان مرگ و میر، تغییرات رفتاري و آسیب شناسی ماهی کلمه دریاي خزر در مواجهه با سولفات روي. طرح تحقیقاتی، دانشگاه گنبدکاووس. 65  صفحه.

11- فرهنگی، م.، جعفریان، ح.، کردجزی، ض. 1399. تعیین غلظتهاي کشنده و تحت کشنده سولفات روي در ماهی قزل آلاي رنگین کمان با تاکید بر ضایعات بافتی. طرح تحقیقاتی، دانشگاه گنبدکاووس. 59  صفحه. 

12- فرهنگی، م.، جعفریان، ح.، کردجزی، ض.، محمدزاده، ب.؛ قلیپور کنعانی، ح. 1400. مقایسه میزان سمیت حاد سولفات روی و مس در فیل ماهی دریای خزر. طرح تحقیقاتی، دانشگاه گنبدکاووس. 35 صفحه.

13- کردجزی، ًض.، قلیزاده، م.، فرهنگی، م.، محمدی، م. 1400. اثر سیل روي جوامع بزرگ بیمهرگان آبزي در پایین دست رودخانه قره سو. طرح تحقیقاتی، دانشگاه گنبدکاووس. 44 صفحه.

 

 

پایان نامه و رساله

 مشاوره پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

 1. لشكر بلوكي، م.؛ جعفريان، ح.؛ فرهنگي، م.؛ جعفرزاده، م. 1390. تاثیر فرآورده مخمری ای  - مکس بر ارتقاء ترکیبات شیمیایی بدن و معیارهای تغذیه لارو تاس ماهی ایرانی از طریق غنی سازی با دافنی ماگنا. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه گبندكاووس.
 2. جرجاني، آ.، پاتيمار، ر.؛ حاجي مرادلو، ع.، فرهنگي، م.، جعفريان، ح. 1390. تاثیر سطوح مختلف ویتامین C بر رشد، بقاء و پارامترهای خونشناسی کپور معمولی. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه گبندكاووس.
 3. آدينه، ح.؛ جعفريان، ح.؛ سلطاني، م.؛ فرهنگي، م. 1390. تاثير تناوب غذايي دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت بر رشد جبراني لارو قزل الاي رنگين كمان در آبهاي شيرين، لب شور وشور. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه گبندكاووس.
 4. عليزاده، م.؛ پاتيمار، ر.؛ عبدلی، ا.؛  فرهنگي، م. 1391. بررسي پارمترهاي جمعيتي گونه ماهي سفيد رودخانه اي جهت ارزيابي پتانسيل آّبزي پروري در سواحل جنوبي درياي خزر. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه گبندكاووس.
 5. بياتي نيا،م.؛ پاتیمار، ر.: فرهنگي، م.: ابراهیمی، ع. 1391. بررسي شاخص هاي بنتوزي جهت ارزيابي اثرات مزارع پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان بر رودخانه ماربر اصفهان درفصل تابستان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه گبندكاووس.
 6. فتاحي، ن.؛ پاتیمار، ر.؛ قربانی، ر.؛ فرهنگي، م.، 1392. بررسي مقايسه اي بيولوژي توليد مثلي ماهي گامبوزيا هولبوكي در اكوسيستمهاي آبي مختلف استان گلستان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه گبندكاووس.
 7. نادري، م.؛ جفعریان، ح.؛ قلی پور کنعانی، ح.؛ هرسیج، م فرهنگي، م.، 1391. تاثير مخلوط باسيلوس هاي پروبيوتيكي بر اصلاح زيستي پساب پرورش لارو كپور. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه گبندكاووس.
 8. كائيدي، ط.؛ جفعریان، ح.؛ پاتیمار، ر.؛ هرسیج، م.؛ فرهنگي، م. 1392. تاثير پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان بركيفيت آب، خصوصيات لجن و نرخ بارگذاري آلاينده ها در سيستم هاي آبگذر، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه گنبدكاووس.
 9. سرگزی، ح.؛ جفعریان، ح.؛ یلقی، س.؛ فرهنگی، م. 1393. نقش باسیلوس های پروبیوتیکی بر ترشح آمونیاک، اوره و انرژِی از دست رفته در لارو ماهی قزل الای رنگین کمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس.
 10. درزی، ج.؛ هرسیج، م.؛ فرهنگی، م. 1397. بررسی عملکرد قارج های حل کننده فسفات در استخرهای پرورش ماهی در استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس.
 11. خلیلی، ص.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ آدینه، ح. 1396. تاثیر پربیوتیک های اولترا ای مکس و سلماناکس بر رشد و ترشح آمونیاک، اوره و انرژِی اتلافی در بچه ماهی آمور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس.
 12. خزین، غ.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ عقیلی نژاد، م. 1397. مقایسه پارامترهای خون شناسی فیل ماهیان پرواری در شرایط پن کالچر و استخرهای آب شیرین کارگاه شهید مرجانی با تکیه بر تغییرات فیزیکو شیمیایی آب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس.
 13. رضوانی، ع.؛ قلیزاده، م.؛ جعفریان، فرهنگی، م. 1397. بررسی اثر عوامل محیطی بر توزیع و فراوانی بی مهرگان کفزی در نهر چهل چای استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس.
 14. ترابی، س.؛ قلیزاده، م.؛ پایتمار، ر.،  فرهنگی، م. 1397. بررسی تنوع فراوانی و پراکنش ماکرو بنتوزها در خلیج گرگان (جنوب شرقی دریای خزر). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس.
 15. قوجق نژاد، ع.؛ پاتیمار، ر.؛ جعفریان، ح.، کردجزی، ض.، فرهنگی، م. 1397. بررسی اکولوژِی تولید مثلی و رشد ماهی آمورچه در مزارع پرورش ماهیان گرمابی شهرستان گبندکاووس.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس.
 16.  طریک، م. ک.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م.؛ کرمی راد، ن. 1397.  تاثیر استفاده از جیره های غذایی مکمل سازی شده توسط چهار مکمل پربیوتیکی ایمکس، ایمکس اولترا، سالمانکس مایع، سلمانکس پودری و مخلوط ایمکس اولترا و سلمانکس مایع بر ترکیبات لاشه، پارامترهای رشد و کارایی تغذیه در بچه ماهیان جوان ازون برون پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس. 62 صفحه.
 17. خادمی، م.؛ هرسیج، م.؛ جعفریان، ح.؛ فرهنگی، م. 1397. تاثیر تغذیه با کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی قزلآلای رنگین کمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس. 50 صفحه.
 18. کابوسی، ق.ع.، کردجزی، ض.، فرهنگی، م.؛ رییسی، ه. 1400. بررسی جوامع بزرگ بی‌مهر‌گان آبزی در پایین‌دست رودخانه گرگانرود– استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس. 69 صفحه.
 19. براتی، م.، جعفریان، ح.، کردجزی، ض.، آدینه، ح.، فرهنگی، م. 1400. تأثیر استفاده از سین­بیوتیک و منابع کربنی بر کیفیت آب، عملکرد رشد و تغذیه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) در سیستم بیوفلاک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس. 69 صفحه.
 20. زینت صداقت، آدینه، ح.، هرسیح، م.، فرهنگی، م. 1401. کارآیی نانون زئولیت بر کیفیت آب، علمکرد رشد و تغذیه ، آنزیمهای گوارشی و ایمنی ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلاک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گبندکاووس، 120 صفحه.

 

مشاوره رساله دکتری شیلات

1- کرمی راد، ن.، جعفریان، ح.، پاتیمار، ر.، فرهنگی، م. 1401. ارزیـابی زیستی مولـدین تکثیري ماهی سفید برنـامه هاي بازسازي ذخایر دریاي خزر، رساله دکتری صید و بهره برداری ، دانشگاه گنبدکاووس، 45 صفحه.

 

راهنمایی رساله دکتری شیلات:

1- جعفریان، س.، آدینه، ح.، فرهنگی، م.، هرسیج، م.، کردجزی، ض. 1401. بهبود ایمنی غیر اختصاصی و کاهش استرس ناشی از صید و حمل و نقل بچه ماهیان کپور معمولی و مقابله با باکتري آئروموناس هیدروفیلا با بکارگیري سیستم بایوفلاك با پريبیوتیک سانیار و کاهش بار آلودگی آب. رساله دکتری تولید وبهره برداری آبزیان، دانشگاه گنبدکاووس، 56 صفحه.

راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

 1. زورمان، ا.ح.؛ قلیپور، ح.؛ فرهنگی، م.؛ آدینه، ح. 1398. مقای سه اثر بی هوشی تسکینی نانو داروی گیاهی به لیمو – میخک نسبت به تریکایین متان سولفانات سنتزی بر برخی پارامترهای خونی قزل آلای رنگین کمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس، .. صفحه.  
 2. رضوی، ر.؛ قلیپور، ح.؛ فرهنگی، م.؛ آدینه، ح. 1399. مقای سه اثر بی هوشی تسکینی نانو داروی گیاهی به لیمو – میخک نسبت به تریکایین متان سولفانات سنتزی بر برخی پارامترهای خونی قزل آلای رنگین کمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس، .. صفحه. 
 3. بیرامی، ع.، فرهنگی، م.، آدینه، ح.، جعفریان، ح.، کردجزی، ض.، حسینی فر، س.ح. 1400. مطالعه سلامت ماهی کلمه خزر (Rutilus caspius) تغذیه شده با پودر زنجبیل (Zingiber officinale) در مواجهه با تنش شوری با تاکید بر آسیب شناسی بافت آبشش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس، 116 صفحه. 
 4.  نیکجو، م.، فرهنگی، م.، آدینه، ح.، علیزاده، م. 1401. اثر حفاظتی ویتامین C بر عملکرد رشد، تغییرات بافت¬شناسی و پاسخ ایمنی در ماهی کلمه (Rutilus caspius) تحت استرس دیازینون، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس، 116 صفحه.  
 5. رجنی، ر.، فرهنگی، م.، جعفریان، ح.، آدینه، ح.، علیزاده، م. 1401. اثرات حفاظتی پری­بیوتیک سانیار (Sanyar) بر عملکرد رشد، ایمنی و تغییرات بافتی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با استرس سولفات­مس. پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه گنبدکاووس،  116 صفحه
 6. کوکبی، ز.، فرهنگی، م. جعفریان، ح.، ریسی، ه. 1041. مدل سازی داده های حاصل از بررسی زمین-آماری پراکنش کیلکا ماهیان (Clupeonella cultriventris) در جنوب دریای خزر با استفاده از روش زمین آمار. پایان نامه کارشناسی شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، 115 صفحه.
 7. پیکارپرسان، ا.، فرهنگی، م. آدینه، ح.، علیزاده، م.، مازندرانی، م. 1401. تاثیر عصاره هیدروالکلی زنیان ((Trachyspermum بر رشد، ایمنی و تغیرات بافت ماهی کپور معمولی در مواجه با سولفات مس  (CuSO4) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گنبدکاووس، 114 صفحه.  
 8.  

تالیفات

افتخارات

     

برنامه هفتگی

17-15

15-13

12-10

10-8

ایام هفته

 

-

مطالعه و تدوین محتوای

آموزشی

مطالعه و تدوین محتوای آموزشی

مطالعه و تدوین محتوای آموزشی

شنبه

-

جلسات هیات اجرایی جذب دانشگاه

مراجعه و پیگیری پایان نامه ها ی دانشجویی

مراجعه و پیگیری پایان نامه ها ی دانشجویی

یکشنبه

آزمایشگاه انگل شناسی

آزمایشگاه انگل شناسی

هیدروبیولوژی

کارشناسی شیلات

بوم شناسی دریا ها

کارشناسی شیلات

دوشنبه

-

ارزیابی زیستی محیط های آبی

کارشناسی شیلات

لیمنولوژی تکمیلی

 ارشد بوم شناسی

آلودگی منابع آبی

کارشناسی شیلات

سه شنبه

 

 

مبانی جانورشناسی

گروه زیست دریا

 

آزمایشگاه مبانی جانورشناسی زیست دریاها

مبانی جانورشناسی

گروه زیست دریا

 

چهارشنبه

اجرای طرح های تحقیقاتی و راهنمایی پایان نامه های دانشجویی

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس تدریس شده

هیدرو بیولوژی - کارشناسی شیلات
لیمنولوژِی- کارشناسی شیلات
آبزیان- کاردانی شیلات
جانورشناسی- کارشناسی شیلات و بوم شناسی
شناخت و حمایت از محیط زیست- کارشناسی منابع طبیعی
مدیریت تکثیرو پرورش آبزیان- کارشناسی ناپیوسته تکثیرو پرورش
رده بندی بی مهرگان آبزی- کارشناسی ناپیوسته تکثیرو پرورش
لیمنولوژی مزارع تکثیرو پرورش ماهی- کارشناسی ناپیوسته تکثیروپرورش
اصول فرآوری ماهی- کاردانی و کارشناسی شیلات
مدیریت کنترل کیفی مزارع پرورش ماهی - کارشناسی ناپیوسته تکثیرو پرورش
اصول تكثيرو پرورش آّبزيان- کاردانی و کارشناسی شیلات  
اصول ناوبري- کاردانی شیلات 
بوم شناسی تالاب- کارشناسی زیست دریا 
ارزیابی محیط زیست- کارشناسی بوم شناسی 
اکولوژِی آبهای  جاری - کارشناسی بوم شناسی
هیدروشیمی- کارشناسی شیلات 
آلودگی منابع آبی - کارشناسی بوم شناسی
آلودگی دریا - کارشناسی زیست شناسی دریا
لیمنولوژی تکمیلی - ارشد بوم شناسی
لیمنولوژی پیشرفته - ارشد تکثیروپروش
جانورشناسی مهره دار - کارشناسی زیست شناسی دریا

دانلودها