دکتر مهدی کشاورز قرابائی

عضو هیات علمی گروه مدیریت

دکتر مهدی کشاورز قرابائی

عضو هیات علمی گروه مدیریت

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

سوابق تحصیلی

رشته

گرایش

دانشگاه

کارشناسی

مهندسی برق

قدرت

دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

تولید

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتری

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

پست الکترونیک:

m.keshavarz_gh@yahoo.com

m.keshavarz@gonbad.ac.ir

 

 

صفحات علمی:

Google Scholar

ResearchGate

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زمینه های تحقیقاتی

 • برنامه ریزی خطی
 • برنامه ریزی چند هدفه
 • مدیریت زنجیره تامین
 • زنجیره تامین پایدار
 • لجستیک معکوس
 • بهینه سازی
 • زمانبندی تولید
 • تصمیم گیری چند شاخصه
 • تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان
 • کاربرد نظریه فازی در مدیریت
 • الگوریتم های فرا ابتکاری
 • شبیه سازی سیستم های تولید

مقالات ژورنال

[1] M. Keshavarz-Ghorabaee, M. Amiri, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antuchevičienė, Ranking of Bridge Design Alternatives: A TOPSIS-FADR Method, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 13(3)(2018) 209-237.

[2] M. Keshavarz-Ghorabaee, M. Amiri, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antuchevičienė, A Comparative Analysis of the Rank Reversal Phenomenon in the EDAS and TOPSIS Methods, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 52(3)(2018) 121-134.

[3] J. Heidary Dahooei, E. Kazimieras Zavadskas, A.S. Vanaki, H.R. Firoozfar, M. Keshavarz-Ghorabaee, An evaluation model of business intelligence for enterprise systems with new extension of codas (codas-ivif), Economics and Management 2018).

[4] M. Keshavarz-Ghorabaee, M. Amiri, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antucheviciene, Simultaneous Evaluation of Criteria and Alternatives (SECA) for Multi-Criteria Decision-Making, Informatica 29(2)(2018) 265-280.

[5] M. Keshavarz-Ghorabaee, M. Amiri, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antucheviciene, An Extended Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis with Symmetric Interval Type-2 Fuzzy Sets for Determining the Subjective Weights of Criteria in Multi-Criteria Decision-Making Problems, Symmetry 10(4)(2018) 91.

[6] M. Keshavarz-Ghorabaee, M. Amiri, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antucheviciene, A Dynamic Fuzzy Approach Based on the EDAS Method for Multi-Criteria Subcontractor Evaluation, Information 9(3)(2018) 68.

[7] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, E.K. Zavadskas, J. Antucheviciene, A new hybrid fuzzy MCDM approach for evaluation of construction equipment with sustainability considerations, Archives of Civil and Mechanical Engineering 18(1)(2018) 32-49.

[8] R. Rostamzadeh, M. Keshavarz Ghorabaee, K. Govindan, A. Esmaeili, H. Bodaghi Khajeh Nobar, Evaluation of sustainable supply chain risk management using an integrated fuzzy TOPSIS- CRITIC approach, Journal of Cleaner Production 1752017) 651-669.

[9] R. Rostamzadeh, A. Esmaeili, A. Shahryari Nia, J. Saparauskas, M. Keshavarz Ghorabaee, A Fuzzy ARAS Method for Supply Chain Management Performance Measurement in SMEs under Uncertainty, Transformations in Business and Economics 16(2A(41A))(2017) 319-348.

[10] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antucheviciene, A new multi-criteria model based on interval type-2 fuzzy sets and EDAS method for supplier evaluation and order allocation with environmental considerations, Computers & Industrial Engineering 112(Supplement C)(2017) 156-174.

[11] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antucheviciene, Stochastic EDAS method for multi-criteria decision-making with normally distributed data, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 33(3)(2017) 1627-1638.

[12] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antucheviciene, A new hybrid simulation-based assignment approach for evaluating airlines with multiple service quality criteria, Journal of Air Transport Management 632017) 45-60.

[13] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, E.K. Zavadskas, J. Antucheviciene, Supplier evaluation and selection in fuzzy environments: a review of MADM approaches, Economic Research-Ekonomska Istraživanja 30(1)(2017) 1073-1118.

[14] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, L. Olfat, S.M.A. Khatami Firouzabadi, Designing a multi-product multi-period supply chain network with reverse logistics and multiple objectives under uncertainty, Technological and Economic Development of Economy 23(3)(2017) 520-548.

[15] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, Z. Turskis, A New Approach for Solving Bi-Objective Redundancy Allocation Problem Using DOE, Simulation and ϵ-Constraint Method, Informatica 28(1)(2017) 79-104.

[16] D. Stanujkic, E.K. Zavadskas, M. Keshavarz Ghorabaee, Z. Turskis, An extension of the EDAS method based on the use of interval grey numbers, Studies in Informatics and Control 26(1)(2017) 5-12.

[17] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, Multi-criteria group decision-making using an extended EDAS method with interval type-2 fuzzy sets, E & M Ekonomie a Management 20(1)(2017) 48-68.

[18] C. Kahraman, M. Keshavarz Ghorabaee, E.K. Zavadskas, S. Cevik Onar, M. Yazdani, B. Oztaysi, Intuitionistic fuzzy EDAS method: an application to solid waste disposal site selection, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 25(1)(2017) 1-12.

[19] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, E. Kazimieras Zavadskas, J. Antuchevičienė, Assessment of third-party logistics providers using a CRITIC–WASPAS approach with interval type-2 fuzzy sets, Transport 32(1)(2017) 66-78.

[20] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, E.K. Zavadskas, R. Hooshmand, J. Antuchevičienė, Fuzzy extension of the CODAS method for multi-criteria market segment evaluation, Journal of Business Economics and Management 18(1)(2017) 1-19.

[21] M. Keshavarz Ghorabaee, E.K. Zavadskas, M. Amiri, J. Antucheviciene, Evaluation by an area-based method of ranking interval type-2 fuzzy sets (EAMRIT-2F) for multi-criteria group decision-making, Transformations in Business & Economics 15(3)(2016) 76-95.

[22] M. Keshavarz Ghorabaee, E.K. Zavadskas, M. Amiri, A. Esmaeili, Multi-criteria evaluation of green suppliers using an extended WASPAS method with interval type-2 fuzzy sets, Journal of Cleaner Production 1372016) 213-229.

[23] M. Keshavarz Ghorabaee, Developing an MCDM method for robot selection with interval type-2 fuzzy sets, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 372016) 221-232.

[24] M. Keshavarz Ghorabaee, E.K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antucheviciene, A new combinative distance-based assessment (CODAS) method for multi-criteria decision-making, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 50(3)(2016) 25-44.

[25] M. Keshavarz Ghorabaee, E.K. Zavadskas, M. Amiri, J. Antucheviciene, A new method of assessment based on fuzzy ranking and aggregated weights (AFRAW) for MCDM problems under type-2 fuzzy environment, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 50(1)(2016) 39-68.

[26] M. Keshavarz Ghorabaee, E.K. Zavadskas, M. Amiri, Z. Turskis, Extended EDAS Method for Fuzzy Multi-criteria Decision-making: An Application to Supplier Selection, International Journal of Computers Communications & Control 11(3)(2016) 358-371.

[27] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, P. Azimi, Genetic algorithm for solving bi-objective redundancy allocation problem with k-out-of-n subsystems, Applied Mathematical Modelling 39(20)(2015) 6396-6409.

[28] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, J. Salehi Sadaghiani, E.K. Zavadskas, Multi-criteria project selection using an extended VIKOR method with interval type-2 fuzzy sets, International Journal of Information Technology & Decision Making 14(5)(2015) 993-1016.

[29] M. Keshavarz Ghorabaee, E.K. Zavadskas, L. Olfat, Z. Turskis, Multi-criteria inventory classification using a new method of evaluation based on distance from average solution (EDAS), Informatica 26(3)(2015) 435-451.

[30] M. Keshavarz Ghorabaee, M. Amiri, J.S. Sadaghiani, G.H. Goodarzi, Multiple criteria group decision-making for supplier selection based on COPRAS method with interval type-2 fuzzy sets, Int. J. Adv. Manuf. Technol. 75(5-8)(2014) 1115-1130.

[31] M. Amiri, L. Olfat, M. Keshavarz Ghorabaee, Simultaneous minimization of total tardiness and waiting time variance on a single machine by genetic algorithms, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 72(1-4)(2014) 439-446.

افتخارات

 • دانشجوی استعداد درخشان مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی (با تایید وزارت علوم)
 • دانشجوی برتر (دریافت جایزه تحصیلی) بنیاد ملی نخبگان در سال 1394
 • دانشجوی برتر (دریافت جایزه تحصیلی) بنیاد ملی نخبگان در سال 1395
 • پژوهشگر نمونه مقطع دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1394
 • پژوهشگر برتر مقطع دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1395
 • دانشجوی برتر مقطع دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1395
 • پژوهشگر برگزیده جشنواره حرکت دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1396

برنامه هفتگی

 

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

پژوهش عملیاتی 2

تحقیق در عملیات 3

سه شنبه

طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری

زبان تخصصی 2

چهارشنبه

پنجشنبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلودها

 

درس

فایل های مرتبط

مدیریت کیفیت و بهره وری

کتاب "مدیریت کیفیت و بهره وری" دکتر فتاحی

مدیریت تولید و عملیات نمونه سوال 1
زبان تخصصی 2 کتاب "MANUFACTURING OPERATIONS MANAGEMENT"