×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر مصطفی مهدی پور

Mostafa Mehdipoor

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :فیزیک

بیوگرافی

دکتری فیزیک اتمی و مولکولی (پلاسما)

زمینه های تحقیقاتی

کنترل جریان توسط عملگرهای پلاسما

پلاسمای فشار اتمسفری

 معادلات غیر خطی

امواج پایدار

Flow Control by Plasma Actuators

Atmospheric Pressure Plasma

Nonlinear Equations

Solitary Waves

مقالات ژورنال

Excitations of low-frequency solitary waves in collisional magnetized plasmas with two kappa-distributed electron populations, M. Mehdipoor, The European Physical Journal Plus 135 (3), 1-16 (2020).

Flow control with plasma‐based actuator in different velocity regimes: Momentum and heat transfer effects, Mostafa Mehdipoor, Farshad Sohbatzadeh, Mahmood Zabihpoor, Contributions to Plasma Physics (2019).

On the Characteristics of Solitary Waves and Shocks in Nonextensive Plasmas: Collisionality and Kinematic Viscosity Effects, M Mehdipoor, M Asri, IEEE Transactions on Plasma Science 47 (11), 4923-4933 (2019).

Dissipative ion‐acoustic waves in collisional electron‐positron‐ion plasmas with Kappa distribution, M. Mehdipoor, Contributions to Plasma Physics, (2019) https://doi.org/10.1002/ctpp.201900006

Theoretical investigation of supersonic flow control by nonthermal DC discharge; F. Sohbatzadeh,  M. Mehdipoor, S. Mirzanejhad, Shock waves, 29 (3), 415-426 (2019).

 Some aspects of the double layer structure in magnetized electronegative plasmas with q-nonextensive electrons, M. Mehdipoor and T. Mohsenpour, PHYSICS OF PLASMAS 22, 112110  (2015).

 New characteristics of double layers in two-temperature Lorentzian plasmas, M. Mehdipoor, Astrophysics and Space Science. 10 (2014); 353(2):525-533. DOI: 10.1007/s10509-014-2082-9.

 K-dV and mK-dV equations for solitary waves in negative ion plasmas with non-Maxwellian electrons, M. Mehdipoor, Astrophysics and Space Science, (2013) 348:115–121.

Higher-order corrections to ion acoustic waves in degenerate electron-positron-ion plasmas, M. Mehdipoor and A. Esfandyari , Astrophys Space Sci, (2012) 342:93–104.6.

 The characteristics of ion acoustic shock waves in non-Maxwellian plasmas with (G`/G)-expansion method, M. Mehdipoor. , Astrophys Space Sci, (2012), 338, 73-79.

  New exact solutions for nonlinear solitary waves in Thomas-Fermi plasmas with (G`/G)-expansion method, M. Mehdipoor and A. Neirameh, Astrophys Space Sci, (2012) 337, 269-274.

 Effects of positron density and temperature on ion-acoustic solitary waves in a magnetized electron-positron-ion plasma: Oblique propagation, A. Esfandyari-Kalejahi, M. Mehdipoor and M. Akbari-Moghanjoughi, PHYSICS OF PLASMAS 16, 052309 (2009).

 Electrostatic mode envelope excitations in e-p-i plasmas - Application in warm pair ion plasmas with a small fraction of stationary ions. A. Esfandyari-Kalejahi, I. Kourakis, M. Mehdipoor and P.K. Shukla Journal of Physics A: Mathematical and General, 39, 13817-13830 (2006).

Modulated electrostatic modes in pair plasmas: modulational stability profile and envelope excitations. I. Kourakis, A. Esfandyari-Kalejahi, M. Mehdipoor and P.K. Shukla Physics of Plasmas, 13 (5), 052117/1-9 (2006).

مقالات کنفرانس

لیست مقالات در کنفرانسهای بین المللی:

1) Nonlinear ion acoustic waves in relativistic electron-positron-ion plasma: Linear and higher order nonlinear effects. M.Mehdipoor,  APMAS,  12-15 May (2011) Antalya, Turkey.

2) Localized electrostatic excitation and higher-order nonlinear effects in warm pair plasmas. M. Mehdipoor, A. Esfandyari-Kalejahi and I. Kourakis Plasma science, (2008), ICOPS. IEEE 35th International conference

3) Localized Electrostatic excitations in e-p-I plasmas and fullerene pair ion plasma doped with  dust defects. A. Esfandyari-Kalejahi, M. Mehdipoor and I. Kourakis, Plasma science, (2008), ICOPS. IEEE 35th International conference

4) Ion-acoustic solitary excitations in a two-electron-temperature plasma with warm isothermal ions: oblique modulation.  A. Esfandyari-Kalejahi, M. Mehdipoor XXVIIth ICPIG, Eindhoven, the Netherlands, 18-22 July (2005).

 

لیست مقالات در کنفرانسهای ملی:

1) Induced EHD Force by Non-thermal DC Discharge and its effect on Fluid Dynamics, M. Mehdipoor, F. Sohbatzadeh, M. Zabihpoor, 9th National physics conference payamnoor university, Kerman, 17-18 Oct. (2018).

 2-  کنترل جریان آرام توسط عملگرهای پلاسما، مصطفی مهدی پور و فرشاد صحبت زاده، ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین- 27-28 تیر 1397.

3- اثر پلاسمای غیر تعادلی روی کنترل جریان فراصوتی، فرشاد صحبت زاده، مصطفی مهدی پور، هدی مهدوی، پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی - 21-22 اردیبهشت 1396.

3) Effect of Viscosity on Ion-Acoustic Shock Wave in Superthermal plasmas with Negative Ions, M.Mehdipoor, 2nd International Conference on Acoustics & Vibration (ISAV2012), Tehran, Iran, 26-27 Dec. 2012.

4) The Structure of Ion-Acoustic Waves in a Superthermal Pair-Ion Plasmas, M.Mehdipoor, 2nd International Conference on Acoustics & Vibration (ISAV2012), Tehran, Iran, 26-27 Dec. (2012).

5) Dynamical characteristics of solitary waves in magnetized superthermal electron-positron-ion plasmas, M. Mehdipoor, N. Rezvani, 1st Asian Conference on Applied Electromagnetics and Wave Optics ,Tabriz, Iran, 4-6 Dec. (2012).

6) Ion acoustic waves in magnetized degenerate plasmas, M. Mehdipoor, 1st Asian Conference on Applied Electromagnetics and Wave Optics ,Tabriz, Iran, 4-6 Dec. (2012).

7) Exact solutions of K-dV equation in superthermal plasmas with  ( G`/G) expansion method, M. Mehdipoor, International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications (ICFGA 2012), 10-12 May (2012).

8) الکترون- پوزیترون-یون پلاسمای لورنتسی: سالیتونهای یون صوتی و امواج ضربه ای. مصطفی مهدی پور پنجمین همایش ملی فیزیک پیام نور ، 15-16 مهر ماه 1390 . تبریز

9) مطالعه خواص سالیتونهایK-dV در یک  پلاسما شامل یونهای گرم و الکترونها و پوزیترونهای چگال: مصطفی مهدی پور -کنفرانس فیزیک ایران 1390- دانشگاه ارومیه.

10) امواج غیر خطی ا لکترون- آکوستیکی در یک پلاسمای ابر گرم با یونهای ثابت  ، مصطفی مهدی پور- اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات- 30 اذر – 1 دی 90.- دانشگاه امیر کبیر.

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

عنوان درس
فیزیک پایه
مکانیک تحلیلی
فیزیک جدید
مکانیک کوانتومی
نسبیت
لیزر
فیزیک پلاسما و اپتیک
فیزیک عمومی
فیزیک هواشناسی

دانلودها